International Association of Educators   |  ISSN: 1949-4270   |  e-ISSN: 1949-4289

Volume 2 Issue 1 (March 2007)

Original Articles

Editörden: İkinci Sayı Hakkında

Leyla Küçükahmet, Haluk Soran & Mustafa Koç

pp. 5 - 5

Abstract

Merhaba Sevgili EPASAD Okurları, Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar Dergisi’ (EPASAD) nin ikinci sayısını siz değerli okurlarımızın ilgisine sunmaktan büyük mutluluk duymaktayız. Dergimizin Ekim 2006’da yayımlanan ilk sayısından beri akademi ve eğitim çevrelerinden pek çok mesaj almıs bulunuyoruz. Çoğunlukla teşekkür, başarı dilekleri, yapıcı ve olumlu eleştiriler ve makale yayım başvuruları hakkında sorular içeren bu mesajlar bizler için motive edici ve yol gösterici rol oynamaktadır. Aynı zamanda, dergimizin gerekliliğini ve hedeflerini de desteklemektedir. Göstermiş olduğunuz bu yoğun ilgiden ve fikir paylaşımından dolayı teşekkür ederiz.

Dergimizin ikinci sayısında iki tane bilimsel araştırma makalesine yer verdik. Bunlardan ilki, Uludağ Üniversitesi’nden Dr. Rüyam Küçüksüleymanoğlu tarafından yazılmış olan, “İlköğretim Örgütlerinde Stratejik Planlama Süreci: Bir Örnek Olay İncelemesi” adlı çalışmadır. Bu araştırmada, Bursa ilinde bulunan bir ilköğretim okulunun stratejik planlama sürecinde, içinde bulunduğu çevrenin ve örgütün, güçlü ve zayıf yönlerinin, fırsatlar ve tehditler yönünden değerlendirilmesi yapılmıştır. Çalışmanın ilk aşamasında SWOT analizi kullanılarak, öğrenci, öğretmen, yönetici ve velilerin görüşleri şaptanmış ve ikinci aşamada da çıkan sonuçlar doğrultusunda bu okulun 5 yıllık stratejik planı yapılmıştır. İkinci makale ise, İnönü Üniversitesi’nden Dr. Hasan Demirtaş ve Niyazi Özer tarafından kaleme alınmış “Öğretmen Adaylarının Zaman Yönetimi Becerileri İle Akademik Başarısı Arasındaki İlişkisi” isimli çalışmadır. Öğretmen adaylarının zaman yönetimi puanları ile akademik başarıları arasında olumlu yönde ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Ayrıca, kız öğrencilerin genel olarak erkek öğrencilere göre zamanı daha iyi yönettikleri ve bunun sonucunda akademik olarak da daha başarılı oldukları ortaya çıkmıştır.

Değerli Dostlar, 

Tüm dünya ülkeleri, yasamakta olduğumuz ve hızlı bir değişim içinde olan bilgi toplumunda ve bunun sonucunda ortaya çıkan küresel rekabette, eğitim sistemlerini bu değişimlere uyarlamak için yeni arayışlar içine girmişlerdir. Burada başarının yolu geleceğe yönelik etkili eğitim politikalarının ve stratejilerinin belirlenmesinden, planlanmasından, uygulanmasından ve değerlendirilmesinden geçmektedir. Şüphesiz ki, bu süreçte eğitim örgütlerini veya organizasyonlarını oluşturan birey veya grupların görüşleri, diyalogları, ortak çalışmaları ve etkin katılımlarının rolü büyüktür. EPASAD, bu yönde yapılan çalışmaların paylaşımı için kurulmuş bir platformdur. Onun verimli olması ve sürekli kalması da sizlerden gelecek olan katkılar ve destekler ile olacaktır.

EPASAD’a göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı tekrar teşekkür ediyor ve sizleri ikinci sayıyla baş başa bırakıyoruz. Üçüncü sayıda tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın. 

Keywords: -

İlköğretim Örgütlerinde Stratejik Planlama Süreci: Bir Örnek Olay İncelemesi

Rüyam Küçüksüleymanoğlu

pp. 6 - 33

Abstract

Eğitim örgütlerinde stratejik planlamaya yönelik var olan durumu ortaya çıkarmak için yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerin görüşlerinin saptanması ve saptanan durumun değerlendirilerek alternatif bir uygulama önermek amacıyla durum çalışması modeline göre desenlenen araştırmada Bursa ilinde bulunmakta olan bir ilköğretim okulu araştırmanın çalışma evreni olarak seçilmiştir. Araştırmanın ilk aşamasında ilköğretim okulunun içinde bulunduğu durumun belirlenebilmesi için okulun güçlü ve zayıf yönlerini ile okulun önündeki fırsat ve tehditleri (SWOT Analiz) saptanmıştır. Bu saptamayı yapabilmek amacıyla öğrenci, öğretmen, yönetici ve velilere okuldaki kritik başarı etmenleri ile ilgili birer memnuniyet anketi uygulanmıştır. Bunun yanında öğretmen, öğrenci, yönetici, PDR uzmanı okul aile birliği üyesi veliler ile yapılan görüşmelerden elde edilen veriler de dikkate alınmıştır. Görüşme formlarında veri toplama araçlarında okulun zayıf yönleri olarak çıkan önermelere ilişkin maddelere yer verilmiştir. İç çevre ve dış çevre analizi için doküman analizi yapılmıştır. Araştırmanın ikinci aşamasında elde edilen veriler ışığında okul için 2011 yılına kadar uygulanabilecek bir stratejik plan hazırlanmıştır.

Keywords: Stratejik planlama, İlköğretim okulu, SWOT analizi

Öğretmen Adaylarının Zaman Yönetimi Becerileri İle Akademik Başarısı Arasındaki İlişki

Hasan Demirtaş & Niyazi Özer

pp. 34 - 47

Abstract

Etkili ve verimli zaman yönetimi, öğretmenler için yeterli olunması gereken, yaşamsal öneme sahip bir yönetim alanıdır. Günümüzde zamanı etkili ve verimli yönetmek büyük bir öneme sahiptir. Eğitimin bir süreç olduğu ve bu sürecin etkililiğinin büyük ölçüde zamanın iyi kullanılması ile olanaklı olabileceği dikkate alındığında, öğretmen adaylarının zaman yönetimi konusunda yeterli olmaları gerektiği söylenebilir.

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının zaman yönetimi becerileri ile akademik başarıları arasında bir ilişki olup olmadığını belirlemektir. Bu amaca ulaşmak için İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesinin tüm bölüm ve programlarında dördüncü sınıfta okuyan birinci öğretim öğrencilerine “Zaman Yönetimi Anketi” uygulanmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir.

Araştırmada; öğretmen adaylarının zaman yönetimi puanları ile akademik başarıları arasında olumlu yönde ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Zaman yönetimi anketinden yüksek puan alan öğretmen adaylarının akademik başarılarının da yüksek düzeyde olduğu bulunmuştur. Kız öğrencilerle erkek öğrencilerin zaman yönetimi becerileri ve akademik başarıları arasında ilişki açısından kız öğrencilerin lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Kız öğrenciler genel olarak erkek öğrencilere göre zamanı daha iyi yönetmektedirler ve akademik olarak da daha başarılı olmaktadırlar.

Keywords: Zaman yönetimi, Öğretmen adayları, Akademik başarı