International Association of Educators   |  ISSN: 1949-4270   |  e-ISSN: 1949-4289

Volume 7 Issue 1 (January 2012)

Original Articles

Similar Demands, Different Responses: Teacher Evaluation in the United Kingdom and Singapore

Tracey L. Weinstein & Kathryn S. Struthers

pp. 5 - 23

Abstract

Using a conceptual framework grounded in globalization and the knowledge economy, this paper addresses teacher evaluation policy reform in the United Kingdom*** and Singapore. Specifically, the authors discuss similar demands faced by both countries: maintaining economic competitiveness in a globalized society, preparing citizens to participate in the knowledge economy, and improving teacher quality to facilitate enhanced student learning. Both the UK and Singapore respond to these demands by developing teacher evaluation policies. However, due to the mediating factors of student demographics, educational priorities, and the structure of education systems in each context, the UK and Singapore have created different teacher evaluation systems. It is argued that despite these varying responses, several essential areas underlie all successful teacher evaluation systems. Considering these foundational elements, implications for teacher evaluation policy reform in the United States are discussed.

Keywords: -

The Relationship between Economic Growth and School Enrollment Rates: Time Series Evidence from Turkey

Sedat Gumus & Selim Kayhan

pp. 24 - 38

Abstract

It has long been argued that there is a close relationship between education and economic development at both individual and societal levels. Economists have found that the level of educational infrastructure is an important indicator of economic development. Similarly, economic variables have been found to be strongly related to school enrollment in many studies. Hence, we investigate the relationship between GDP per capita and school enrollment rates at the primary, secondary, and tertiary levels during the period 1980-2008 in Turkey. To this end, we employed Toda-Yamamoto’s (1995) causality test. Findings of our analyses suggest that there is a statistically significant relationship between GDP per capita and the school enrollment rate at the primary level bi-directionally. A significant relationship between these two variables at the secondary level was also indicated in the study, but this relationship was only significant in one direction: from the GDP per capita to the secondary school enrollment rate. For the tertiary level, no casual relationship was found between changes in GDP per capita and the school enrollment rate.

Keywords: -

What does the literatüre teli us about Children with Mathematical Difficulties and Teachers’ Attitudes or Instruction Practices?

Esin Acar

pp. 39 - 51

Abstract

Understanding of what is children’s deficiency about learning mathematics and their negative feelings about themselves in math classrooms may enable us an essential knowledge for comprehending the failure mathematics in elementary school classrooms. This article presents the studies about the children with learning difficulties in mathematics and the relationship between cognitive development and mathematical disability. Also, some studies are about teachers’ tasks and behaviors in elementary school mathematics classroom and the teacher’s existing or expected role on teaching to children with low-level learning capacity. The review includes an overview of relevant basic researches and theories through clear implications for pedagogy, a discussion of relevant practical research, an examination of some general issues and concerns having important implications in the area.

Keywords: -

A Qualitative Evaluation of Instructors’ Exam Questions at a Primary Education Department in terms of Certain Variables

Mehmet Kaan Demir & Mustafa Yunus Eryaman

pp. 52 - 63

Abstract

The purpose of this qualitative research study is to analyze instructors’ exam questions at a Primary Education Department in terms of the exam’s period, the comprehensibility of the instructions, cognitive level, and the appropriateness to the critical thinking. This qualitative study is based on document analysis method. 100 randomly selected exam papers and 1665 questions asked in these exams are analyzed by three experts in the field. The results conclude that the exam questions are generally at knowledge level in terms of cognitive domain and they are not appropriate to critical thinking.

Keywords: -

Genel Liselerde Karşılaşılan Disiplin Sorunlarının Uzamsal İncelenmesi: İstanbul’dan Bir İlçe Örneği

Nihat Gurel Kahveci

pp. 64 - 92

Abstract

Bu çalışma 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 yılları boyunca işlenen okul disiplin sorunlarının ve ceza kayıtlarının ve karşılaşılan disiplin sorunlarının niteliklerinin aydınlatılması için ileri bir adım atmaktadır. Bu çalışma aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı’ nın disiplin yönetmeliğine göre öğrencilerin istenmeyen davranışları karşısında almış oldukları disiplin cezalarını incelemiştir. Bu uzamsal çalışma İstanbul ilinde bir ilçede yaşanan disiplin sorunlarını aydınlatmaya çalışmaktadır. Veriler, incelenen genel liselerdeki disiplin karar defterlerinden elde edilmiştir. Veriler doküman analizi yöntemi ile analiz edilmiş, kategorilere ayrılmış ve tablolarda gösterilmiştir. Best (1959) (aktaran Karasar, 2007, s. 183) bu yöntemi “ mevcut kayıt ya da belgelerin veri kaynağı olarak sistemli incelenmesi” olarak ifade etmiştir.Araştırmada incelenen bilgiler disiplin kayıt defterlerinde öğrenci ile ilgili elde edilen verilerden elde edilmiştir. Bu bilgiler cinsiyet, başarı durumu, ekonomik durum, ebeveynlerinin durumu, öğrencilerin öğrenim gördükleri alanlar, sınıf düzeyi ve disiplin cezalarının niteliklerine göre dağılımlarıdır. Araştırmanın bulguları göstermiştir ki erkek öğrenciler kız öğrencilerden daha fazla istenmeyen davranışlarda bulunmuş ve disiplin cezaları ile karşılaşmışlardır. Çalışma sonuçları ayrıca hangi istenmeyen davranışların incelenen eğitim-öğretim yılları boyunca ortaya çıktığını tespit etmiştir. Öğrencilerin başarı düzeyi, cinsiyet, ebeveynlerinin durumları, öğrencilerin disiplin cezalarında hangi şekillerde ortaya çıktığı araştırmanın bulgularının ve sonuçlarının açıklandığı sunumda tartışılacaktır. Bu çalışma bir ilçe örneğinde genel liselerde var olan disiplin sorunlarını aydınlatması ve sonraki araştırmalara bilgisel altyapı oluşturması açısından önem taşımaktadır.

Keywords: -

Teknik Lise Müdürlerinin Döner Sermaye İşlerinin Yönetiminde Karşılaştıkları Riskler ve Yönetme Yöntemleri: Ankara Örneği

İlknur Çalışkan Maya

pp. 93 - 109

Abstract

Bu çalışma, teknik lise müdürlerinin döner sermaye işlerinin yönetiminde karşılaştıkları risklerin neler olduğunu ve bu riskleri hangi yöntemlerle yönettiklerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırma tarama modelinde olup, araştırmada görüşme yöntemi kullanılmıştır. Çalışma grubunu Ankara ili merkez ilçelerinde bulunan 21 teknik lisenin müdürü oluşturmaktadır. Ancak görüşme yapılabilen müdür sayısı 20’dir. Veriler, nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi kullanılarak çözümlenmiş ve şu sonuçlara ulaşılmıştır: 1) Teknik lise müdürleri, bu tür liselerde görülmesi beklenen risklerden bazıları ile karşılaşmadıklarını belirtmeleri nedeniyle, onlar döner sermaye işlerinin yönetimindeki risklerin hepsinin farkında değildir. Ancak yine de müdürler, döner sermaye işlerini yönetirken riskle en çoktan en aza doğru; ürünün / hizmetin üretilmesi ve teslim edilmesi, malzeme satın alınması ve depolanması, sipariş alınması, döner sermaye hesaplarının tutulması ve döner sermayeden çalışanların pay alması işlerinde karşılaşmaktadırlar. 2) Teknik lise müdürleri, döner sermaye işlerini yönetirken karşılaştıkları risklerin yönetiminde en çoktan en aza doğru riski üstlenme, riskten kurtulma ve riski azaltma yöntemlerini kullanmaktadırlar.

Keywords: -