International Association of Educators   |  ISSN: 1949-4270   |  e-ISSN: 1949-4289

Original article | Educational Policy Analysis and Strategic Research 2020, Vol. 15(4) 49-68

A Relational Study of Pre-Service Teachers’ Epistemological Beliefs, Educational Philosophy Tendencies and Teaching-Learning Conceptions

Alper Aytaç & Nihat Uyangör

pp. 49 - 68   |  DOI: https://doi.org/10.29329/epasr.2020.323.3   |  Manu. Number: MANU-2007-05-0004.R1

Published online: December 28, 2020  |   Number of Views: 150  |  Number of Download: 433


Abstract

The aim of this study is to analyze, using a path analysis model, the predictive relationships among pre-service teachers’ epistemological beliefs, their educational philosophy tendencies and their teaching-learning conceptions. A relational screening model and predictive correlational design were used in this study. The sample of this study consisted of 1621 pre-service teachers from the faculty of education in a state university in Turkey.  The Epistemological Beliefs Scale adapted by Deryakulu & Büyüköztürk (2005), the Teaching-Learning Conceptions Scale adapted by Aypay (2011), and the Educational Philosophy Tendency Scale developed by researchers were all used as data collection tools. Path analysis was used to calculate predictive relationships among pre-service teachers’ epistemological beliefs, their educational philosophy tendencies, and their teaching-learning conceptions. Study findings indicate that pre-service teachers’ epistemological beliefs and their educational philosophy tendencies are statistically significant predictors of their teaching-learning conceptions. The findings also indicated that pre-service teachers’ epistemological beliefs are statistically significant predictors of their educational philosophy tendencies. In this context, predictive relationships among variables were scrutinized and a number of suggestions were made in light of these findings.

Keywords: Epistemological Beliefs, Educational Philosophy Tendencies, Teaching-Learning Conceptions.


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Aytac, A. & Uyangor, N. (2020). A Relational Study of Pre-Service Teachers’ Epistemological Beliefs, Educational Philosophy Tendencies and Teaching-Learning Conceptions . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 15(4), 49-68. doi: 10.29329/epasr.2020.323.3

Harvard
Aytac, A. and Uyangor, N. (2020). A Relational Study of Pre-Service Teachers’ Epistemological Beliefs, Educational Philosophy Tendencies and Teaching-Learning Conceptions . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 15(4), pp. 49-68.

Chicago 16th edition
Aytac, Alper and Nihat Uyangor (2020). "A Relational Study of Pre-Service Teachers’ Epistemological Beliefs, Educational Philosophy Tendencies and Teaching-Learning Conceptions ". Educational Policy Analysis and Strategic Research 15 (4):49-68. doi:10.29329/epasr.2020.323.3.

References
 1. Akgün, İ. (2015). Sınıf öğretmeni adaylarında eleştirel düşünce yönelimleri ile eğitim inançları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kütahya. [Google Scholar]
 2. Arslan, A. (2017). Felsefeye giriş (24. Baskı). Ankara: BB101 Yayınları. [Google Scholar]
 3. Aslan, S. (2018). İnvestigating the relation between educational philosophies adopted by prospective teachers and their teaching-learning conceptions. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 8 (2), 307-326. https://doi.org/ 10.14527/pegegog.2018.013  [Google Scholar] [Crossref] 
 4. Ayaz, M. F., & Şekerci, H. (2015). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının akademik başarıya ve tutuma etkisi: Bir meta-analiz çalışması. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (2), 27-44. [Google Scholar]
 5. Aypay, A. (2011). Öğretme ve öğrenme anlayışları ölçeği’nin Türkiye uyarlaması ve epistemolojik inançlar ile öğretme ve öğrenme anlayışları arasındaki ilişkiler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 11 (1), 7-29. [Google Scholar]
 6. Aytaç, A., & Uyangör, N. (2020). Öğretmenlerin öğretme-öğrenme anlayışları ile sınıf yönetimi stilleri arasındaki ilişki. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(31), 159-173. https://doi.org/ 10.29329/mjer.2020.234.8 [Google Scholar] [Crossref] 
 7. Baş, G. (2014). İlköğretim öğretmenlerinin öğretme-öğrenme anlayışlarının bazı değişkenler açısından değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 18-30. [Google Scholar]
 8. Baş, G. (2015). Öğretmenlerin eğitim felsefesi inançları ile öğretme-öğrenme anlayışları arasındaki ilişki. Eğitim ve Bilim, 182 (40), 111-126. http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.4811 [Google Scholar]
 9. Baş, G., & Beyhan, Ö. (2013). Öğretmen adaylarının öğretme-öğrenme anlayışları ile öğrenci kontrol ideolojileri arasındaki ilişki. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı (1), 14-26.   [Google Scholar]
 10. Bedel, E.F., & Çakır, M. (2013). Okulöncesi ve biyoloji öğretmen adaylarında bilişüstü farkındalık ve epistemolojik inançların incelenmesi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 37, 84-98.   [Google Scholar]
 11. Belenky, M., F., Chincy, B.M., Goldberger, N.R. & Tarule, J. M., (1986). Womens ways of knowing: The development of self, voice and mind (Tenth anniversary edition), NY: Basicbooks. [Google Scholar]
 12. Biçer, B., Er, H., & Özel A. (2013). Öğretmen adaylarının epistemolojik inançları ve benimsedikleri eğitim felsefeleri arasındaki ilişki. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9, (3), 229-242. [Google Scholar]
 13. Brooks, J. G. & Brooks, M. G. (1999). In search of understanding: The case for constructivist classroom. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.  [Google Scholar]
 14. Brown, T. A. (2006). Confirmatory factor analysis for applied research (First Edition). NY: Guilford Publications, İnc [Google Scholar]
 15. Brownlee, J. (2004). An investigation of teacher education students’ epistemological beliefs: Developing a relational model of teaching. Research in Education, 72, 1-17. https://doi.org/ 10.7227/RIE.72.1 [Google Scholar] [Crossref] 
 16. Brownlee, J., Purdie, N., & Boulton-Lewis, G. (2001). Changing epistemological beliefs in preservice teacher education students. Teaching in Higher Education, 6 (2), 247-268. https://doi.org/10.1080/13562510120045221  [Google Scholar] [Crossref] 
 17. Brownlee, J. M., Boulton-Lewis, G., & Purdie, N. (2002) Core beliefs about knowing and peripheral beliefs about learning: Developing an holistic conceptualisation of epistemological beliefs. Australian Journal of Educational and Developmental Psychology, 2, 1-16.  [Google Scholar]
 18. Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö. & Köklü, N. (2011). Sosyal bilimler için istatistik (11. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. [Google Scholar]
 19. Cano, F. (2005). Epistemological beliefs and approaches to learning: Their change through secondary school and their influence on academic performance. British Journal of Educational Psychology, 75 (2), 203-221. https://doi.org/10.1348/000709904X22683 [Google Scholar] [Crossref] 
 20. Cevizci, A. (2015a). Bilgi felsefesi (3. Baskı). İstanbul: Say Yayınları. [Google Scholar]
 21. Cevizci, A. (2015b). Felsefe sözlüğü (5. Baskı). İstanbul: Say Yayınları. [Google Scholar]
 22. Cevizci, A. (2016). Felsefeye giriş (5. Baskı). İstanbul: Say Yayınları. [Google Scholar]
 23. Chan, K-W. (2003). Hong Kong teacher education students’ epistemological beliefs and approaches to learning. Research in Education, 69, 36-50. https://doi.org/10.7227/RIE.69.4 [Google Scholar] [Crossref] 
 24. Chan, K-W. (2004). Pre-service teachers’ epistemological beliefs and conceptions about teaching and learning: Cultural implications for research in teacher education. Australian Journal of Teacher Education, 29 (1), 1-13. http://dx.doi.org/10.14221/ajte.2004v29n1.1 [Google Scholar]
 25. Chan, K-W., & Elliott, R.G. (2004). Relational analysis of personal epistemology and conceptions about teaching and learning. Teaching and Teacher Education, 20, 817–831. http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2004.09.002 [Google Scholar]
 26. Çüçen, K. A. (2018). Felsefeye giriş (5. Baskı). Ankara: Sentez Yayıncılık.   [Google Scholar]
 27. Deryakulu, D. (2017). Epistemolojik inançlar. Y. Kuzgun, ve D. Deryakulu (Editörler). Eğitimde bireysel farklılıklar içinde (s. 253-281). (4. Basım). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. [Google Scholar]
 28. Deryakulu, D., ve Büyüköztürk, Ş. (2002). Epistemolojik inanç ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim Araştırmaları, 8, 111–125. [Google Scholar]
 29. Deryakulu, D., ve Büyüköztürk, Ş. (2005). Epistemolojik inanç ölçeğinin faktör yapısının yeniden incelenmesi: Cinsiyet ve öğrenim görülen program türüne göre epistemolojik inançların karşılaştırılması. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 18, 57-70.  [Google Scholar]
 30. Doğanay, A., & Sarı, M. (2003). İlköğretim öğretmenlerinin sahip oldukları eğitim felsefelerine ilişkin algılarının değerlendirilmesi “öğretmenlerin eğitim felsefeleri”. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1 (3), 321-337. [Google Scholar]
 31. Duman, B. (2008). Öğrencilerin benimsedikleri eğitim felsefeleriyle kullanıldıkları öğrenme strateji ve öğrenme stillerinin karşılaştırılması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17 (1), 203-224.  [Google Scholar]
 32. Duman, B. & Ulubey, Ö. (2008). Öğretmen adaylarının benimsedikleri eğitim felsefelerinin öğretim teknolojilerini ve interneti kullanma düzeylerine etkisi ile ilgili görüşleri. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20, 95-114. [Google Scholar]
 33. Ekinci, N. (2017). Examining the relationships between epistemological beliefs and teaching and learning conceptions of lower-secondary education teachers. İnönü University Journal of the Faculty of Education, 18 (1), 344-358. https://doi.org/ 10.17679/inuefd.307065 [Google Scholar] [Crossref] 
 34. Feucht, F. C., Brownlee, J. L., & Schraw, G. (2017) Moving beyond reflection: reflexivity and epistemic cognition in teaching and teacher education. Educational Psychologist, 52 (4), 234-241. https://doi.org/10.1080/00461520.2017.1350180 [Google Scholar] [Crossref] 
 35. Gutek, L. G. (2006). Eğitime felsefi ve ideolojik yaklaşımlar (Çev: N. Kale). (3. Basım). Ankara: Ütopya Yayınevi. [Google Scholar]
 36. Gür, T., Dilci, T., & Arseven, A. (2013). Geleneksel yaklaşımdan yapılandırmacı yaklaşıma geçişte öğretmen adaylarının görüş ve değerlendirmeleri: Bir söylem analizi. Karadeniz Dergi, 18 (5), 123-135.  [Google Scholar]
 37. Hofer, B. K. (2001). Personal epistemology research: Implications for learning and teaching. Journal of Educational Psychology Review, 13 (4), 353-383. https://doi.org/10.1023/A:1011965830686 [Google Scholar] [Crossref] 
 38. Hofer, B. K. (2004). Epistemological understanding as a metacognitive process: Thinking aloud during online searching, Educational Psychologist, 39 (1), 43-55. https://doi.org/ 10.1207/s15326985ep3901_5 [Google Scholar] [Crossref] 
 39. Hofer, B. K., & Pintrich, P. R. (1997). The development of epistemological theories: beliefs about knowledge and knowing and their relation to learning. Review of Educational Research, 67 (1), 88-140. https://doi.org/10.3102/00346543067001088 [Google Scholar] [Crossref] 
 40. Hu, L.-t., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6(1), 1–55. https://doi.org/10.1080/10705519909540118 [Google Scholar] [Crossref] 
 41. Kahramanoğlu, R., & Özbakış, G. (2018). Sınıf öğretmenlerinin eğitim inançlarının ve epistemolojik inançlarının belirlenmesi. Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2 (3), 8-27.   [Google Scholar]
 42. Karasar, N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemi (16. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 43. Karataş, H. (2011). Üniversite öğrencilerinin epistemolojik inançları, öğrenme yaklaşımları ve problem çözme becerilerinin akademik motivasyonu yordama gücü (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 44. Kember, D. (1997). A reconceptualisation of the research into university academics’ conceptions of teaching. Learning and İnstructions, 7 (3), 255-275. https://doi.org/10.1016/S0959-4752(96)00028-X [Google Scholar] [Crossref] 
 45. Kervan, S. (2017). Öğretmenlerin çokkültürlü eğitime yönelik tutumları ile epistemolojik inançları ve öğretim yaklaşımları arasındaki ilişki (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir. [Google Scholar]
 46. Kim, J. S. (2005). The effects of a constructivist teaching approach on student academic achievement, self-concept, and learning strategies. Asia Pacific Education Review, 6 (1), 7-19. https://doi.org/10.1007/BF03024963 [Google Scholar] [Crossref] 
 47. King, P. M., & Kitchener, K. S. (1994). Developing reflective judgment: Understanding and promoting intellectual growth and critical thinking in adolescents and adults. San Francisco: Jossey-Bass. [Google Scholar]
 48. Kozikoğlu, İ., & Erden, R.Z. (2018). Öğretmen adaylarının eğitim felsefesi inançları ile eleştirel pedagojiye ilişkin görüşleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. İlköğretim Online, 17 (3), 1566-1582. https://doi.org/ 10.17051/ilkonline.2018.466392 [Google Scholar] [Crossref] 
 49. Kuhn, D. (1991). The skills of argument. Cambridge, England: Cambridge University Press. [Google Scholar]
 50. Magolda, M. B. (1992). Knowing and reasoning in college: Gender related patterns in students’ intellectuel development. San Francisco: Jossey Bass.   [Google Scholar]
 51. Manav, F. (2018). Eğitim felsefesine giriş. F. Manav (Editör). Eğitim felsefesi içinde (s. 3-18).  (1. Baskı). Ankara: Pegem Akademi [Google Scholar]
 52. Meydan, C. H., & Şeşen, H. (2015). Yapısal eşitlik modellemesi amos uygulamaları (2. Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık. [Google Scholar]
 53. Morgan, G. A., Leech, N. L., Gloeckner, G. W., & Barrett, K. C. (2004). SPSS for introductory statistics: Use and interpretation (2nd ed.). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. [Google Scholar]
 54. Noddings, N. (2016). Eğitim felsefesi (Çev: R. Çelik). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.  [Google Scholar]
 55. Ornstein, C. A. (1991). Philosophy as a basis for curriculum decisions. The High School Journal, 74 (2), 102-109. https://www.jstor.org/stable/40364829 [Google Scholar]
 56. Ornstein, C., A., & Hunkins, P. F. (2014). Programın felsefi temelleri (Çev. S. Demiral). Eğitim programı: Temeller, ilkeler ve sorunlar içinde (s. 43-84). (Çev. Editörü Arı, A.). Konya: Eğitim Yayınevi. [Google Scholar]
 57. Önen, A. S. (2011). Öğretmen adaylarının eğitime yönelik inançları ile epistemolojik inançlarının mesleklerine yönelik tutumlarına etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 293-301.  [Google Scholar]
 58. Öngen, D. (2003). Epistemolojik inançlar ile problem çözme stratejileri arasındaki ilişkiler: Eğitim fakültesi öğrencileri üzerine bir çalışma. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13, 155-162.  [Google Scholar]
 59. Özden, Y. (2014). Öğrenme ve öğretme (12. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık. [Google Scholar]
 60. Özen, Y,, & Gül, A. (2007). Sosyal ve eğitim bilimleri araştırmalarında evren-örneklem sorunu. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 394-422.  [Google Scholar]
 61. Pajares, M. F. (1992). Teachers’ beliefs and educational research: Cleaning up a messay construct. Review of Educational Research, 62 (3), 307-332. https://doi.org/10.3102/00346543062003307 [Google Scholar] [Crossref] 
 62. Perry Jr., W. G. (1968). Patterns of development in thouht and values of students in a liberal arts college: A validation of a scheme (Final Report Project No. 50825, contract No, SAE-8873). Cambridge, MA: Bureau of Study Counsel, Harvard University.  [Google Scholar]
 63. Phan, H. P. (2008). Multiple regression analysis of epistemological beliefs, learning approaches and self-regulated learning. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 6 (1), 157-184. https://doi.org/ 10.25115/ejrep.v6i14.1262 [Google Scholar] [Crossref] 
 64. Philips,, D.C. (1995) The good, the bad, and the ugly: The many faces of constructivism. Educational Researcher 24(7), 5–12. https://doi.org/10.3102/0013189X024007005 [Google Scholar] [Crossref] 
 65. Rodrigez, L., & Cano, F. (2006). The epistemological beliefs, learning approaches and study orchestrations of university students. Studies in Higher Education, 31 (5), 617-636. https://doi.org/ 10.1080/03075070600923442 [Google Scholar] [Crossref] 
 66. Schommer, M. (1990). Effects of beliefs about the nature of knowledge on comprehension. Journal of Educational Psychology, 82 (3), 498-504. https://doi.org/10.1037/0022-0663.82.3.498 [Google Scholar] [Crossref] 
 67. Schommer, M. (1993). Epistemological development and academic Performance among secondary students. Journal of Educational Psychology, 85 (3), 406-411. https://doi.org/ 10.1037/0022-0663.85.3.406 [Google Scholar] [Crossref] 
 68. Schommer-Aikins, M., & Hutter, R. (2002). Epistemological beliefs and thinking about everyday controversial issues. Journal of Psychology, 136 (1), 5-20. doi: 10.1080/00223980209604134 [Google Scholar] [Crossref] 
 69. Schunk, D. H. (2014). Öğrenme teorileri: Eğitimsel bir bakışla (Çev. Ed.: M. Şahin). (Gözden Geçirilmiş 3. Türkçe Basım). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. [Google Scholar]
 70. Shur, D. (2008). Step your way through path analysis. https://www.lexjansen.com/wuss/2008/pos/pos04.pdf [Google Scholar]
 71. Sönmez, V. (2008). Eğitim felsefesi (8. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 72. Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri. Türk Psikoloji Yazıları, 3 (6), 49-74. [Google Scholar]
 73. Tabachnick, B.G., & Fidell, L.S. (2001) Using multivariate statistics (4th Edition). MA: Allyn & Bacon, Inc. [Google Scholar]
 74. Tezci, E., Erdener, M.A., & Atıcı, S. (2016). The Effect of pre-service teachers’ epistemological beliefs on teaching approaches. Universal Journal of Educational Research, 4 (12A), 205-215. https://eric.ed.gov/?id=EJ1126076 [Google Scholar]
 75. Tezci, E., & Uysal, A. (2004). Eğitim teknolojisinin gelişimine epistemolojik yaklaşımların etkisi. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3 (2), 158-164. [Google Scholar]
 76. Tezci, E., & Kervan, S. (2019). Eğitim felsefesi nedir veya eğitim felsefesinin rolü nedir? E. Tezci (Editör). Eğitim felsefesi: Temeller, ekoller ve kavramlar içinde (s. 19-35). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. [Google Scholar]
 77. Turan, M. B. (2018). The relationship between university students' epistemological beliefs and teaching/learning conceptions. International Journal of Progressive Education, 14 (3), 1-11. https://eric.ed.gov/?id=EJ1186529 [Google Scholar]
 78. Turgut, İ. (1992). Eğitim üzerine: Felsefi bir deneme (5. Baskı). İzmir: Bilgehan Matbaası.  [Google Scholar]
 79. Uyangör, N., Şahan,H. H., ve Atıcı, S. (2016). An analysis of educational philosophies and teacher competencies. International Journal of Current Research, 8 (4), 30100-30106. [Google Scholar]
 80. West S.G., Finch J.F., & Curran P.J. (1995). Structural equation models with nonnormal variables: problems and remedies. In RH Hoyle (Ed.). Structural equation modeling: Concepts, issues and applications (pp. 56-75). Newbery Park, CA: Sage. [Google Scholar]
 81. Wong, A.K., Chan K., & Lai, P. (2009). Revisiting the relationship epistemological beliefs and conceptions about teaching and learning of pre-service teachers in Hong Kong. The Asia-Pasific Education Researchers, 18 (1), 1-19. https://doi.org/10.3860/taper.v18i1.1033 [Google Scholar] [Crossref] 
 82. Yazıcı, S. (2016). Felsefeye giriş (6. Baskı). İstanbul: Yeni İnsan Yayınevi. [Google Scholar]