International Association of Educators   |  ISSN: 1949-4270   |  e-ISSN: 1949-4289

Original article | Educational Policy Analysis and Strategic Research 2024, Vol. 19(1) 66-89

The Relationship Between Teachers' Lifelong Learning Tendencies and Their Curriculum Fidelity Levels 

Merve Korucu & Hasan Hüseyin Şahan

pp. 66 - 89   |  DOI: https://doi.org/10.29329/epasr.2024.655.4   |  Manu. Number: MANU-2310-10-0004

Published online: March 31, 2024  |   Number of Views: 26  |  Number of Download: 93


Abstract

The objective of this research aimed to establish a connection between the inclination towards lifelong learning and the degree of adherence to the curriculum among educators in primary and secondary educational institutions. In the 2021-2022 academic year, data for this screening model investigation were collected from 281 teachers employed in the central Karesi and Altıeylül districts of Balıkesir. The data were acquired using the 'Lifelong Learning Tendencies Scale,' designed by Diker Coşkun (2009), and the 'Curriculum Fidelity Scale,' developed by Burul (2018). The data analysis employed descriptive statistics, Two-Way MANOVA, Pearson Correlation Analysis, and Regression Analysis.

According to the results, it was detected that there were moderate lifelong learning tendencies and high degree of fidelity to the curriculum. Regarding the second discovery, it was established that school type and years of professional experience significantly influenced the differences observed in teachers' lifelong learning tendencies and their adherence to the curriculum levels. Furthermore, a statistically significant but modest correlation was identified between teachers' lifelong learning tendencies and their levels of curriculum fidelity.

Keywords: Teacher, Lifelong Learning, Curriculum Fidelity


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Korucu, M. & Sahan, H.H. (2024). The Relationship Between Teachers' Lifelong Learning Tendencies and Their Curriculum Fidelity Levels  . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 19(1), 66-89. doi: 10.29329/epasr.2024.655.4

Harvard
Korucu, M. and Sahan, H. (2024). The Relationship Between Teachers' Lifelong Learning Tendencies and Their Curriculum Fidelity Levels  . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 19(1), pp. 66-89.

Chicago 16th edition
Korucu, Merve and Hasan Huseyin Sahan (2024). "The Relationship Between Teachers' Lifelong Learning Tendencies and Their Curriculum Fidelity Levels  ". Educational Policy Analysis and Strategic Research 19 (1):66-89. doi:10.29329/epasr.2024.655.4.

References
 1. Adabaş, A. (2016). Bartın Üniversitesi lisansüstü eğitim öğrencilerinin yaşam boyu öğrenmede anahtar yeterliklere sahip olma düzeyleri [Unpublished master’s dissertation]. Bartın University. [Google Scholar]
 2. Akkaya, T.(2023). Öğretmenlerin öğretim programına bağlılıklarının incelenmesi. Premium e-Journal of Social Science (PEJOSS), 7(28), 288-294. https://doi.org/10.37242/pejoss.4375 [Google Scholar] [Crossref] 
 3. Alev, S. (2021). The relationship between organizational justice, professional motivation and organizational ıdentification: a study on teachers . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 16(4), 127-139. https://doi.org/10.29329/epasr.2021.383.7  [Google Scholar] [Crossref] 
 4. Allo, M. D. (2020). Curriculum fidelity in the secondary education in Indonesia. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24(6), 14088-14094. [Google Scholar]
 5. Arslan, A., Ercan, O. & Tekbıyık, A. (2014). Fizik dersi öğretim programına ilişkin öğretmen görüşlerinin çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 201,215-235. [Google Scholar]
 6. Aşçı, M & Yıldırım, R. (2020). Öğretmen failliği ile öğretim programına bağlılık arasındaki ilişki: Yunus Emre ilçesi örneği. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi,16(Eğitim ve Toplum Özel Sayısı), 6126-6149. https://doi.org/10.26466/opus.806477 [Google Scholar] [Crossref] 
 7. Ayaz, C. (2016). Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi [Unpublished master’s dissertation]. Bartın University. [Google Scholar]
 8. Aykaç, M., Koğçe, D. & Aslandağ, B. (2020). The ınvestigation of mathematics teachers' perceptions of lifelong learning competencies . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 15(3), 122-139. https://doi.org/10.29329/epasr.2020.270.6 [Google Scholar] [Crossref] 
 9. Bartlett, J.E., Kotrlik, J.W. & Higgins, C.C. (2001). Organizational research: determining appropriate sample size in survey research. Information Technology, Learning and Performance Journal, 19(1), 43-50. [Google Scholar]
 10. Bay, E., Kahramanoğlu, R., Döş, B. & Turan-Özpolat, E. (2017). Programa bağlılığı etkileyen faktörlerin analizi. M. Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43, 110-137. https://doi.org/10.21764/efd.02208 [Google Scholar] [Crossref] 
 11. Berkant, H.G. & Can, Ö.  (2022). Sınıf öğretmenlerinin eğitim inançlarının ve öğretim programına bağlılıklarının incelenmesi. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 9(90), 2447-2473. https://doi.org/10.26450/jshsr.3385 [Google Scholar] [Crossref] 
 12. Brahmi, A. F. (2007). Medical students’ perceptions of lifelong learning at Indiana University school of medicine [Unpublished doctoral dissertation]. Indiana University. [Google Scholar]
 13. Burke, R.V., Oats, R.G., Ringle, J.l., Fichtner, L.O.N. & Delgaudio, M.B. (2011). Implementation of a classroom management program with urban elementary schools in low-income neighborhoods: does program fidelity affect student behavior and academic outcomes?. Journal of Education for Students Placed at Risk (JESPAR),116(3), 201-218. [Google Scholar]
 14. Burul, C. (2018). Öğretmenlerin eğitim programı tasarım yaklaşımı tercihlerinin öğretim programına bağlılıklarıyla olan ilişkisinin incelenmesi [Unpublished master’s dissertation]. Balıkesir University. [Google Scholar]
 15. Bümen, N.T., Çakar, E. & Yıldız, D. G. (2014). Türkiye’de öğretim programına bağlılık ve bağlılığı etkileyen etkenler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(1), 208-228. [Google Scholar]
 16. Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Publishing. [Google Scholar]
 17. Can, A. (2014). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi (3.baskı). Ankara: Pegem Publishing. [Google Scholar]
 18. Can, Ö. (2020). Sınıf öğretmenlerinin eğitim inançlarının ve öğretim programına bağlılıklarının incelenmesi [Unpublished master’s dissertation]. Sütçü İmam University. [Google Scholar]
 19. Çavuşoğlu, G. (2022). İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin benimsedikleri eğitim felsefesi ile öğretim programına bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi [Unpublished master’s dissertation]. Trabzon University. [Google Scholar]
 20. Dalkıran, M. (2018). Değişim yönetimi bakımından incelenen 4+ 4+ 4 eğitim sisteminin öğretmenlerin iş motivasyonu ile ilişkisi – Balıkesir ili örneği [Unpublished master’s dissertation]. Balıkesir University. [Google Scholar]
 21. Dalkıran M. & Erdener, M.A. (2018). The relatiıonship between job motivation of teachers and 4+4+4 education system which was assessed in terms of transformational leadership.International Journal of Eurasia Social Sciences, 9(34), 2106-2133. [Google Scholar]
 22. Deniz, Ü. & Erdener, M. A. (2016). Factors affecting teachers' work motivation  (Ögretmenlerin iş motivasyonlarını etkileyen etmenler.) Ö. K. Tüfekçi (Ed.), Sosyal bilimlerde stratejik araştırmalar. (ss. 29-41), Saarbrücken, Germany: Lap Lambert Academic Publishing, ISBN:9783659957734, (Yayın No: 2895474) [Google Scholar]
 23. Dhillon, S., Darrow, C. & Meyers, C. V. (2015). Implementation fidelity in education research:Designer and evaluator considerations, Meyers, C. V. & Brandt, C. (Ed.), Introduction to implementation fidelity (p. 8-22). New York: Routledge.  [Google Scholar]
 24. Dikbayır, A. Bümen, N. (2016).Dokuzuncu sınıf matematik dersi öğretim programına bağlılığın incelenmesi. International Journal of Curriculum and Instructional Studies, 6(11), 17-38. [Google Scholar]
 25. Diker Coşkun, Y. (2009). Üniversite öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi [Doctoral dissertation]. Hacettepe University. [Google Scholar]
 26. Diker Coşkun, Y. & Demirel, M. (2012). Üniversite öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, 108-120. [Google Scholar]
 27. Dusenbury, L., Brannigan, R., Falco, M. & Hansen, W. B. (2003). A review of research on fidelity of implementation: Implications for drug abuse prevention in school settings. Health Education Research, 18(2), 237-256. [Google Scholar]
 28. Eranil, A. & Sevgin, H. (2023). Evaluation of teaching profession law through pareto and content analysis methods. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 18(3), 423-445. https://doi.org/10.29329/epasr.2023.600.20  [Google Scholar] [Crossref] 
 29. Erdamar, G., Demirkan, Ö., Saraçoğlu, G. & Alpan, G. (2017). Lise öğretmenlerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri ve eğitsel internet kullanma öz-yeterlik inançları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 636-657. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2017.17.30227-326590 [Google Scholar] [Crossref] 
 30. Erdener, M. A. (2022). Motivation and self-regulation in the classroom (Sınıfta motivasyon ve öz düzenleme). (Mehmet Akif Erdener, Ed.) Contemporary classroom management approaches: Communication, discipline, technology and thinking skills (Çağdaş sınıf yönetimi yaklaşımları: İletişim, disiplin, teknoloji ve düşünme becerileri). (109-131), Ankara: Vize Publishing.  [Google Scholar]
 31. Erdener, M. A. & Dalkıran, M. (2017). Job motivation level for elementary school teachers who made field changes. Online Submission, 3(11), 691-709. [Google Scholar]
 32. Erdener, M. A. & Gül, Ö. (2017).  Examination of primary school teachers' views on lifelong learning. (İlkokul öğretmenlerinin yaşam boyu öğrenmeye ilişkin görüşlerinin incelenmesi.)  Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen Ve Matematik Eğitimi Dergisi (Elektronik), 11(2), 545-563. (Kontrol No: 3742558) [Google Scholar]
 33. European Communities (2006). Key competences for lifelong learning: European reference framework. [Google Scholar]
 34. Evin Gencel, İ. (2013). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme yeterliklerine yönelik algıları. Eğitim ve Bilim, 38(170), 237-252. [Google Scholar]
 35. Fullan, M. & Pomfret, A. (1977). Research on curriculum and ınstruction implementation. Review of Educational Research, 47(2), 335–397. [Google Scholar]
 36. Gül, Ö., & Erdener, M. A., (2021). Investigation of elementary school teachers' perceptions about self-efficacy beliefs (İlkokul öğretmenlerinin özyeterlik inançlarina ilişkin görüşlerinin incelenmesi). Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 24(45), 93-114. https://doi.org/10.31795/baunsobed.785054 [Google Scholar] [Crossref] 
 37. Gül, Ö., & Erdener, M. A., (2018).  Examination of primary school teachers' views on their organizational commitment. (İlkokul öğretmenlerinin örgütsel bağlılıklarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi.)  Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (Elektronik), 12(2), pp. (772-797). https://doi.org/10.17522/balikesirnef.506520 [Google Scholar] [Crossref] 
 38. Gürbüz, Ç. (2020). Müzik öğretmenlerinin müzik dersi öğretim programına bağlılık düzeylerinin incelenmesi [Unpublished master’s dissertation]. Gaziantep University. [Google Scholar]
 39. Gürbüz, Ş. (2021). Öğretmenlerin öğretim programı okuryazarlık düzeyleri ve öğretim programına bağlılık durumları [Unpublished master’s dissertation]. Gazi University. [Google Scholar]
 40. İzci, E. & Koç, S. (2012). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenmeye ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9). 101-114. [Google Scholar]
 41. Kabaş, İ. (2020). Sınıf öğretmenlerinin ilk okuma yazma öğretimi öz yeterlik algıları ile ilk okuma yazma öğretim programına bağlılıkları [Unpublished master’s dissertation]. Abant İzzet Baysal University. [Google Scholar]
 42. Kabataş, S. & Karaoğlan Yılmaz, F.G. (2018). Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme tutumlarının eğitim teknolojileri standartlarına yönelik öz yeterlikleri açısından değerlendirilmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 588-608. https://doi.org/10.14686/buefad.405661 [Google Scholar] [Crossref] 
 43. Kamber, T., Acun, İ. & Akar, C. (2011). İlköğretim birinci kademe sosyal bilgiler öğretim programının uygulanabilirliği. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 195-218. [Google Scholar]
 44. Kara, K., Karakoç, B., Yıldırım, İ. & Bay, E. (2017). Sekizinci sınıf matematik öğretiminde teori ve uygulama bağlamında program uyumluluğunun incelenmesi. Harran Education Journal, 2(1), 26-40. [Google Scholar]
 45. Karabacak, E. (2018). İlkokul resmi ingilizce öğretim programı ile uygulamadaki program arasındaki uyumun incelenmesi  [Unpublished master’s dissertation]. Anadolu University.  [Google Scholar]
 46. Keskin, A. (2020). Öğretmenlerin öğretim programı okuryazarlık düzeylerine yönelik algılarının belirlenmesi [Unpublished doctoral dissertation]. Hacettepe University. [Google Scholar]
 47. Kılıç, H. (2015). İlköğretim branş öğretmenlerinin bireysel yenilikçilik düzeyleri ve yaşam boyu öğrenme eğilimleri [Unpublished master’s dissertation]. Pamukkale University. [Google Scholar]
 48. Knapper, C. & Cropley, A. (2000). Lifelong Learning in Higher Education, London: Kogan Page. [Google Scholar]
 49. Maral Polat, Ç. (2021). Sınıf öğretmenlerinin öğretmenlik mesleğine bağlılık algıları ile öğretim programına bağlılık algıları arasındaki ilişki [Unpublished master’s dissertation]. Bolu İzzet Baysal University. [Google Scholar]
 50. Marion, R., Christiansen, J., Klar, H., Schreiber, C., & Erdener, M. A., (2016). Informal leadership, interaction, cliques and productive capacity in organizations: A collectivist analysis. The Leadership Quarterly,27, 242-260. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2016.01.003 [Google Scholar] [Crossref] 
 51. Mwaikokesya, M.J. (2014). Undergraduate students’ development of lifelong learning attributes in Tanzania [Doctoral dissertation]. Glasgow University. [Google Scholar]
 52. Nevenglosky, E. A. (2018). Barriers to effective curriculum implementation [Doctoral dissertation]. Walden University. [Google Scholar]
 53. O’Donnell, C. L. (2008). Defining, conceptualizing, and measuring fidelity of implementation and its relationship to outcomes in K–12 curriculum intervention research. Review of Educational Research, 78(1), 33-84. [Google Scholar]
 54. Ödemiş, İ. S. (2013). Havacılık teknolojileri ve yaşam boyu öğrenme. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(32), 512-519. [Google Scholar]
 55. Pence, K. L., Justice, L. M. & Wiggins, A. K. (2008). Preschool teachers’ fidelity in implementing a comprehensive language-rich curriculum. Language Speech and Hearing Services in Schools, 39(3), 329. [Google Scholar]
 56. Sakallıoğlu, G. & Özüdoğru, F. (2022). Öğretmenlerin öğretim programına bağlılıklarının incelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0(41), 70-107. https://doi.org/10.14520/adyusbd.1112046 [Google Scholar] [Crossref] 
 57. Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H. & Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research Online, 8(2), 23-74. [Google Scholar]
 58. Smith, S. (2012). Exploring narratives of lifelong learning: a case study of two primary school teacher’s professional practice in implementing a lifelong learning project [Doctoral dissertation]. University of Sheffield. [Google Scholar]
 59. Soran, H., Akkoyunlu, B. & Kavak, Y. (2006). Yaşam boyu öğrenme becerileri ve eğiticilerin eğitimi programı: Hacettepe üniversitesi örneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 201-210. [Google Scholar]
 60. Şahan, H. H. (2020). Öğretmen adaylarının eğitim felsefeleri ve yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin öğretme-öğrenme süreci yeterlikleri ile ilişkisi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 10(4), 1325-1367. https://doi.org/10.14527/pegegog.2020.040 [Google Scholar] [Crossref] 
 61. Şahin, Ç. & Arcagök, S. (2014). Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme yeterlikleri düzeyinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0(16), 394-417. [Google Scholar]
 62. Şahin, M., Akbaşlı, S. & Yanpar Yelken, T. (2010). Key competences for lifelong learning: the case of prospevtive teachers. Educational Research and Reviews, 5(10), 545-556. [Google Scholar]
 63. Şen, N.  (2021). İngilizce öğretmenlerinin mesleki yeterlikleri ile hayat boyu öğrenme eğilimleri ve teknolojiyi entegre etme öz yeterlikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi [Unpublished master’s dissertation]. Bartın University.  [Google Scholar]
 64. Tanilli, S. (1996). Nasıl bir eğitim istiyoruz? İstanbul: Cem Publishing. [Google Scholar]
 65. Tortop, Ö. (2010). Avrupa Birliği hayat boyu öğrenme temel yeterlik alanları: Türkiye durumu [Master’s dissertation]. Gazi University. [Google Scholar]
 66. Torun, B. & Güvercin Seçkin, G. (2021). Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme yeterlikleri ve iş doyum düzeylerinin incelenmesi. Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(12), 1-22.  [Google Scholar]
 67. Tunca, N., Alkın Şahin, S. & Aydın, Ö. (2015). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 433-446. https://doi.org/10.17860/efd.92694 [Google Scholar] [Crossref] 
 68. Yıldırım, Z. (2015). Sınıf öğretmenlerinin yaşam boyu öğrenmeye yönelik yeterlik algıları ve görüşleri [Unpublished master’s dissertation]. Çanakkale Onsekiz Mart University. [Google Scholar]
 69. Yılmaz, M. (2016). Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,13(35), 253-262. [Google Scholar]
 70. Zöğ, H. (2022). Öğretmenlerin öğretim programına bağlılıkları, eğitim felsefelerine yönelik eğilimleri ve öğretme öğrenme süreci yeterlilik algıları arasındaki ilişki [Unpublished doctoral dissertation]. Balıkesir University. [Google Scholar]