International Association of Educators   |  ISSN: 1949-4270   |  e-ISSN: 1949-4289

Original article | Educational Policy Analysis and Strategic Research 2023, Vol. 18(4) 192-214

An Examination of Fourth-Grade Primary School Students’ Intrinsic Motivation in Mathematics and Their Mathematics Achievement in Terms of Their Favorite Subject

Merve Orta & Barıs Cetın

pp. 192 - 214   |  DOI: https://doi.org/10.29329/epasr.2023.631.9   |  Manu. Number: MANU-2310-14-0002.R1

Published online: December 30, 2023  |   Number of Views: 15  |  Number of Download: 50


Abstract

The aim of this study is to explore the correlation between the intrinsic motivation of fourth-grade primary school students in mathematics and their academic performance in mathematics, while considering the factor of their favorite subject. The goal is to determine whether there is a difference in intrinsic motivation and achievement in terms of their favorite subject.

A convergent parallel design was used in the study. The sample of the research consisted of 142 students who participated in face-to-face research in the city center and districts of Çanakkale in the 2019/2020 academic year, as well as 109 students who participated in online research in the 2020/2021 academic year. The study group was comprised of 10 students, for whom the data were collected in face-to-face sessions, and 12 students who participated in the research online. The data for this study were collected using the "Mathematics Lesson Motivation Scale" developed by Balantekin and Oksal (2014), as well as the " Mathematics Lesson Achievement Test", "Demographic Form", and "Semi-Structured Interview Form" developed by the researchers. When examining the results of the research related to intrinsic motivation, significant differences were observed in both online and face-to-face data collection, with respect to the obtained data. According to the qualitative data obtained from this study, those students with intrinsic motivation were expected to perform well in the course. However, it was observed that regardless of their academic performance, all students were motivated towards the course. As a contrasting result, it was determined that the most successful student in the school did not possess intrinsic motivation towards the course.

Keywords: Mathematics, Motivation, ARCS Model of Motivation, Self-Determination Theory, Constructivist Approach


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Orta, M. & Cetin, B. (2023). An Examination of Fourth-Grade Primary School Students’ Intrinsic Motivation in Mathematics and Their Mathematics Achievement in Terms of Their Favorite Subject . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 18(4), 192-214. doi: 10.29329/epasr.2023.631.9

Harvard
Orta, M. and Cetin, B. (2023). An Examination of Fourth-Grade Primary School Students’ Intrinsic Motivation in Mathematics and Their Mathematics Achievement in Terms of Their Favorite Subject . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 18(4), pp. 192-214.

Chicago 16th edition
Orta, Merve and Baris Cetin (2023). "An Examination of Fourth-Grade Primary School Students’ Intrinsic Motivation in Mathematics and Their Mathematics Achievement in Terms of Their Favorite Subject ". Educational Policy Analysis and Strategic Research 18 (4):192-214. doi:10.29329/epasr.2023.631.9.

References
 1. Akbaba, S. (2006). Eğitimde motivasyon. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (13), 343-361. [Google Scholar]
 2. Akyurt, G.K. (2019). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin matematik motivasyonu, kaygısı ve başarısı arasındaki ilişkinin incelenmesi. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Ordu Üniversitesi, Ordu. [Google Scholar]
 3. Altok, T. (2009). Çalışanların motivasyonunu etkileyen faktörlere ilişkin hizmet ve imalat işletmelerinde karşılaştırmalı bir araştırma. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta. [Google Scholar]
 4. Arslan, M. (2007). Eğitimde yapılandırmacı yaklaşımlar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 40(1), 41-61. https://doi.org/10.1501/Egifak_0000000150 [Google Scholar] [Crossref] 
 5. Balantekin, Y., Oksal, A. (2014). İlkokul 3. ve 4. sınıf öğrencileri için matematik dersi motivasyon ölçeği. Cumhuriyet International Journal of Education (CIJE), 3(2), 102-113. https://doi.org/10.30703/cije.321344 [Google Scholar] [Crossref] 
 6. Bayraktaroğlu, C.E. (2011). Eğitimde yapılandırmacılık açısından bir bakış açısıyla/eğitimde yapılandırmacı yaklaşım ve eleştirel bir bakış. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Maltepe Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]
 7. Bolat, N.K. (2007). İlköğretim 6. ve 7. sınıf fen ve teknoloji bilgisi dersi öğrencilerinin öğrenme stillerine göre motivasyon ve başarı düzeyleri. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir. [Google Scholar]
 8. Bozkurt, E., Bircan, M.A. (2015). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin matematik motivasyonları ile matematik dersi akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, (5), 201-220. [Google Scholar]
 9. Büyüköztürk, Ö., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem Akademi. https://doi.org/10.14527/9789944919289 [Google Scholar] [Crossref] 
 10. Böyüksolak, A. (2013). Testing predictions from self determination theory using programme for international student assetment (PISA) 2012 data for mathematics learning. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]
 11. Budak, H. (2016). İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin öz düzenleme, motivasyon, biliş üstü becerileri ve matematik dersi başarılarının belirlenmesi. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale. [Google Scholar]
 12. Budak, H., Demir, M.K. (2016). İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin öz düzenleme, motivasyon, biliş üstü becerileri ile matematik dersi başarılarının arasındaki ilişki. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 30-41. [Google Scholar]
 13. Creswell, J. W. (2012). Educational research planning conducting and ecaluating quantitative and qualitative Research. Pearson Merrill Prentice Hall. [Google Scholar]
 14. Çankaya, Z.C. (2009). Özerklik desteği, temel psikolojik ihtiyaçların doyumu ve öznel iyi olma: öz belirleme kuramı. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(31), 23-31. [Google Scholar]
 15. Çetin, Ü. (2007). ARCS Motivasyon Modeli Uyarınca Tasarlanmış Eğitim Yazılımı ile Yapılan Öğretimle Geleneksel Öğretimin Öğrencilerin Başarısı ve Öğrenmenin Kalıcılığı Açısından Karşılaştırılması. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Gazi Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 16. Çetin, Ü. ve Mahiroğlu, A. (2008). ARCS motivasyon modeli uyarınca tasarlanmış eğitim yazılımının öğrencilerin akademik başarısına ve öğrenmenin kalıcılığına etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 9(3), 101-112. [Google Scholar]
 17. Deci, E.L., Ryan, R.M. (2000). “The “what” and “why” of goal pursuits: human needs and the self determination of behavior”. Psychological inquiry. 11(4), 227-268. https://doi.org/10.1207/S15327965PLI1104_01 [Google Scholar] [Crossref] 
 18. Demir, M.K., Budak, H. (2016). İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin öz düzenleme, motivasyon, biliş üstü becerileri ile matematik dersi başarılarının arasındaki ilişki. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (41), 30-41. [Google Scholar]
 19. Demirel, Ö. (2000). Eğitimde program geliştirme. Pegem Yayınevi. [Google Scholar]
 20. Demirel, Ö. (2001). Öğretimde yeni yaklaşımlar: öğretimde planlama ve değerlendirme. M. Gültekin (Ed.), Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları. [Google Scholar]
 21. Erdem, E., Demirel, Ö. (2002). Program geliştirmede yapılandırmacılık. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(23), 81-87. [Google Scholar]
 22. Gül, H. (2021). Matematiğin kökenlerini muhasebede aramak. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 17(37), 4450-4472. https://doi.org/10.26466/opus.885195 [Google Scholar] [Crossref] 
 23. Karadağ, E., Deniz, S., Korkmaz, T., ve Deniz, G. (2008). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı: sınıf öğretmenleri görüşleri kapsamında bir araştırma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 383-402. [Google Scholar]
 24. Karslı, G. (2015). ARCS motivasyon yönteminin 8. sınıf hücre bölünmesi ve kalıtım ünitesinde öğrencilerin motivasyonu, başarısı ve tutumlarına etkisi. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. İbrahim Çeçen Üniversitesi, Ağrı. [Google Scholar]
 25. Kaya, D. (2019). Yedinci sınıf öğrencilerinin matematik başarısının yordanması: motivasyon, öz-düzenleyici öğrenme stratejileri ve üst bilişsel farkındalığın rolü. OMÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(1), 1-18. [Google Scholar]
 26. Keller, J. (2000). How to integrate learner motivation planning into lesson planning: The ARCS model approach, Paper presented at VII Semanario, s.2  [Google Scholar]
 27. Kesici, A. (2018). Lise öğrencilerinin matematik motivasyonunun matematik başarısına etkisinin incelenmesi. OMÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(2), 177-194. [Google Scholar]
 28. Kesici, A., Aşılıoğlu, B. (2017). Ortaokul öğrencilerinin matematiğe yönelik duyuşsal özellikleri ile temel eğitimden ortaöğretime geçiş (TEOG) sınavları öncesi yaşadıkları stresin matematik başarısına etkisi. KEFAD, 18(3), 394-414.  [Google Scholar]
 29. Kılıç, A.S. (2011). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin genel başarıları, matematik başarıları, matematik dersine yönelik tutumları, güdülenmeleri ve matematik kaygıları arasındaki ilişki. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Gazi Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 30. Kıncal, R. (2017). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Nobel Yayın. [Google Scholar]
 31. Kocayörük, E. (2012). Öz-belirleme kuramı açısından ergenlerin anne baba algısı ile duyuşsal iyi oluşları arasındaki ilişki. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(37), 24-37.  [Google Scholar]
 32. Mertler, C.A. ve Reinhart, R.V. (2017). Advanced and multivariate statistical methods practical application and interpretation. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315266978 [Google Scholar] [Crossref] 
 33. Öztürk, D. (2016). Öğretmen ve aile desteği, motivasyon ve ortaokul öğrencilerinin matematik başarısı: motivasyonun aracı rolü. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu. [Google Scholar]
 34. Sapma, G. (2013). Matematik başarısı ile matematik kaygısı arasındaki ilişkinin istatistiksel yöntemlerle incelenmesi. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Marmara Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]
 35. Süren, N. (2019). Kaygı ve motivasyonun matematik başarısına etkisinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.  [Google Scholar]
 36. Tahiroğlu, M. (2015). ARCS motivasyon modelinin ilkokul 4.sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik motivasyonlarına ve başarı düzeylerine etkisi. Journal of World of Turks, 7(2), 261-285. [Google Scholar]
 37. Taştan, S.B., Güçel C., İşçi, E. (2017). Dünyaya ilişkin varsayımlar ve özerklik algısının çalışanlarda olumlu sosyal davranışlar ve saldırganlık ile ilişkilerinin incelenmesi: öz-belirleme ve pozitif yanılsamalar kuramları bağlamında bir değerlendirme. İş’te Davranış Dergisi, 2(2), 1-10. https://doi.org/10.25203/idd.317236 [Google Scholar] [Crossref] 
 38. Üredi, I. ve Üredi, L. (2005). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin öz-düzenleme stratejileri ve motivasyonel inançlarının matematik başarısını yordama gücü. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 250-260. [Google Scholar]
 39. Varol, F., Özer, S. ve Türel, Y.K. (2014). ARCS motivasyon modeline yönelik tasarlanan z-kitaplara ilişkin görüşler. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 3(3), 1-8. [Google Scholar]
 40. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]
 41. Yıldırım, S. (2011). Öz-yeterlik, içe yönelik motivasyon, kaygı ve matematik başarısı: Türkiye, Japonya ve Finlandiya’dan bulgular. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 5(1), 277-291. [Google Scholar]
 42. Yıldız, V.A., Önlü, Ö.B. ve Göktaş, Y. (2019). ARCS motivasyon modeli: 1997-2018 yılları arasında yapılmış uygulamalı makalelerin içerik analizi. Trakya Eğitim Dergisi, 9(4), 723-741. https://doi.org/10.24315/tred.520477 [Google Scholar] [Crossref]