International Association of Educators   |  ISSN: 1949-4270   |  e-ISSN: 1949-4289

Original article | Educational Policy Analysis and Strategic Research 2023, Vol. 18(3) 405-422

Teachers' Self-Efficacy on the Use of Information Technologies in the Distance Education Process: A Scale Development Study

Özge Öztuzcu & Zeynel Abıdın Mısırlı

pp. 405 - 422   |  DOI: https://doi.org/10.29329/epasr.2023.600.19   |  Manu. Number: MANU-2308-12-0001.R1

Published online: September 30, 2023  |   Number of Views: 94  |  Number of Download: 152


Abstract

The Covid-19 outbreak has compelled many countries to shift towards distance learning as a means to continue education while ensuring the safety of students and educators. Consequently, the usage of information technologies in education has increased significantly. This study focuses on developing a tool for measuring the information technology self-efficacy of primary school teachers in Balıkesir who have had to increase their use of technology for distance education during the academic year 2020-2021. The study participants are primary school teachers in Balıkesir. The scale structure, consisting of five factors and twelve items, was identified through analysis. The results indicate that the developed scale is reliable. The scale can help assess the self-efficacy of distance education teachers and support efforts to improve their use of information technologies.

Keywords: Self-Efficacy, ICT, Distance Education, Scale Development


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Oztuzcu, O. & Misirli, Z.A. (2023). Teachers' Self-Efficacy on the Use of Information Technologies in the Distance Education Process: A Scale Development Study . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 18(3), 405-422. doi: 10.29329/epasr.2023.600.19

Harvard
Oztuzcu, O. and Misirli, Z. (2023). Teachers' Self-Efficacy on the Use of Information Technologies in the Distance Education Process: A Scale Development Study . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 18(3), pp. 405-422.

Chicago 16th edition
Oztuzcu, Ozge and Zeynel Abidin Misirli (2023). "Teachers' Self-Efficacy on the Use of Information Technologies in the Distance Education Process: A Scale Development Study ". Educational Policy Analysis and Strategic Research 18 (3):405-422. doi:10.29329/epasr.2023.600.19.

References
 1.   [Google Scholar]
 2. Alpar, R. (2013). Uygulamalı çok değişkenli istatistiksel yöntemler. Detay Yayıncılık. [Google Scholar]
 3. Alpar, R. (2020). Spor, sağlık ve eğitim bilimlerinden örneklerle uygulamalı istatistik ve geçerlik -güvenirlik. Detay Yayıncılık [Google Scholar]
 4. Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84(2), 191–215. https://doi.org/10.1037/0033-295X.84.2.191 [Google Scholar] [Crossref] 
 5. Bandura, A. (1995). Self-Efficacy in Changing Societies. Cambridge: Cambridge University Press. http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511527692 [Google Scholar]
 6. Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Yayıncılık. [Google Scholar]
 7. Büyüköztürk Ş. (2020). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Pegem Yayıncılık [Google Scholar]
 8. Can, A. (2018). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. Pegem Yayıncılık. [Google Scholar]
 9. Can, E. (2020). Coronavirüs (Covid-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(2), 11-53. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/auad/issue/55662/761354 [Google Scholar]
 10. Çokluk Ö, Şekercioğlu G & Büyüköztürk Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları. Pegem Yayınları. [Google Scholar]
 11. Dargut, T. & Çelik, G. (2014). Türkçe öğretmeni adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum ve düşünceleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(2), 28-41. DOI: 10.16916/aded.04927 [Google Scholar]
 12. DeVellis, R. F. (2003). Scale development: Theory and applications, Second Edition. CA: Sage Publications. [Google Scholar]
 13. DeVellis, R. F. (2017). Ölçek geliştirme: Kuram ve uygulamalar. Nobel Yayıncılık. [Google Scholar]
 14. Doğan, M. (2013). Doğrulayıcı faktör analizinde örneklem hacmi, tahmin yöntemleri ve normalliğin uyum ölçütlerine etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi. [Google Scholar]
 15. Doğanç, E. ve Korucu, A. T. (2020). Öğretmen adayları için güvenli internet kullanımı öz-yeterlik algısı ölçeği: Uyarlama çalışması. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama Dergisi, 10(1), 201-218. https://doi.org/10.17943/etku.623650 [Google Scholar] [Crossref] 
 16. Ekici, E., Taşkın Ekici, F. & Kara, İ. (2012). Öğretmenlere yönelik bilişim teknolojileri öz-yeterlik algısı ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 53-65. https://toad.halileksi.net/olcek/ogretmenlere-yonelik-bilisim-teknolojileri-oz-yeterlik-algisi-olcegi [Google Scholar]
 17. Erfidan, A. (2019). Derslerin uzaktan eğitim yoluyla verilmesiyle ilgili öğretim elemanı ve öğrenci görüşleri: Balıkesir üniversitesi örneği (Yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi. [Google Scholar]
 18. Erkorkmaz, Ü., Etikan, İ., Demir, O., Özdamar, K. & Sanisoğlu, S. Y. (2013). Doğrulayıcı faktör analizi ve uyum indeksleri. Türkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, 33(1), 210-223. https://doi.org/10.5336/medsci.2011-26747 [Google Scholar] [Crossref] 
 19. Erkuş, A. (2012). Psikolojide ölçme ve ölçek geliştirme. Pegem Akademi Yayınları. [Google Scholar]
 20. Göçer, G. ve Türkoğlu, A. (2018). Ortaokul öğrencilerine yönelik bilişim teknolojileri öz-yeterlik algısı ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 46, 223-238. https://doi.org/10.21764/maeuefd.394086 [Google Scholar] [Crossref] 
 21. Güriş, S., & Astar, M. (2015). Bilimsel araştırmalarda SPSS ile istatistik. Der Yayınları. [Google Scholar]
 22. Hamutoğlu, N. B. (2018). Bulut bilişim teknolojileri kabul modeli 3: Ölçek uyarlama çalışması. Sakarya University Journal of Education, 8 (2), 8-25. https://doi.org/10.19126/suje.297586 [Google Scholar] [Crossref] 
 23. Hardianto, H., Sari, V. P., Hidayat, H. (2022). Optimising Teacher Self-efficacy In Facing the New Normal: A Literature Review. AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan, 1(15), 15-24. https://doi.org/10.35445/alishlah.v15i1.2835 [Google Scholar] [Crossref] 
 24. Jin, Y. and Hassan, N. C. (2022). Relationship Between University Organizational Management Climate, Teacher Self-efficacy and Job Satisfaction In Chinese University. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 6(12). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v12-i6/13940 [Google Scholar] [Crossref] 
 25. Hew, K. and Brush, T. (2006). Integrating Technology Into K-12 Teaching and Learning: Current Knowledge Gaps And Recommendations For Future Research. Educational Technology Research and Development, 3(55), 223-252. https://doi.org/10.1007/s11423-006-9022-5 [Google Scholar] [Crossref] 
 26. Hooper, D., Coughlan, J., & Mullen, M. (2008). Structural equation modelling: Guidelines for determining model fit. The Electronic Journal of Business Research Methods. 6(1), 53-60. [Google Scholar]
 27. Horzum, M. B. & Çakır, Ö. (2009). Çevrim içi teknolojilere yönelik öz-yeterlik algısı ölçeği türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9(3), 1327-1356. https://toad.halileksi.net/sites/default/files/pdf/cevrim-ici-teknolojilere-yonelik-oz-yeterlik-algisi-olcegi-toad.pdf [Google Scholar]
 28. Hoyle, R. H. (1995). Structural equation modeling. Thousand Oaks, Sage. [Google Scholar]
 29. Hu, L. T. & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6, 1–55. [Google Scholar]
 30. Işıklı, M. and Sezer, A. (2022). Investigation Of Pre-service Social Studies Teachers' Perceptions Of Technology Integration Self-efficacy and Technology Acceptance Levels With Regard To Various Variables. Shanlax International Journal of Education, S1-Aug(10), 100-109. https://doi.org/10.34293/education.v10is1-aug.5186 [Google Scholar] [Crossref] 
 31. Kaba, İ. & Doğan, T. (2021). Bilişim teknolojileri kullanım ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkish Studies - Education, 16(3), 1547-1572. https://dx.doi.org/10.47423/TurkishStudies.50008 [Google Scholar]
 32. Karakoç, F. Y. & Dönmez, L. (2014). Ölçek geliştirme çalışmalarında temel ilkeler. Tıp Eğitimi Dünyası, 13(40), 39-49. https://doi.org/10.25282/ted.228738 [Google Scholar] [Crossref] 
 33. Katrancı, M.& Uygun, M. (2013). Sınıf öğretmenlerinin Türkçe derslerinde teknoloji kullanımına yönelik görüşleri. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11, 773-797. https://doi.org/10.14520/adyusbd.460 [Google Scholar] [Crossref] 
 34. Kline, R. B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling (2nd ed.). The Guilford Press. [Google Scholar]
 35. Kline, R. B. (2011). Convergence of structural equation modeling and multilevel modeling. SAGE Publications. [Google Scholar]
 36. Mert, E. & Şen, Ü. S. (2019). İlköğretim 7. Sınıf Müzik Öğretiminde Teknoloji Destekli Materyal Kullanımının Akademik Başarıya Etkisi . Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , Cilt: 23 Özel Sayı , 2113-2139 . https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunisosbil/issue/51800/553839 [Google Scholar]
 37. Özabacı, N. (2011). İlişki niteliği ölçeği’nin türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim, 36(162). [Google Scholar]
 38. Özdamar, K. (2016). Eğitim, sağlık ve davranış bilimlerinde ölçek ve test geliştirme yapısal eşitlik modellemesi. Nisan Yayıncılık. [Google Scholar]
 39. Saiqi, T., Zhu, J., Huang, H., Wang, Z. (2022). The Research Self-efficacy Of Elementary Teachers: Current Status, Factors, and Strategies For Improvement. Journal of Contemporary Educational Research, 3(6), 5-11. https://doi.org/10.26689/jcer.v6i3.3541 [Google Scholar] [Crossref] 
 40. Santana de Oliveira, M.M., Torres Penedo, A.S. & Pereira, V. (2018). Distance education: Advantages and disadvantages of the point of view of education and society. Dialogia, 29, 139-152. https://doi.org/10.5585/dialogia.N29.7661 [Google Scholar] [Crossref] 
 41. Steiger, J. H. (2007). Understanding the limitations of global fit assessment in structural equation modeling. Personality and Individual Differences, 42(5), 893-898. https://doi.org/10.1016/j.paid.2006.09.017 [Google Scholar] [Crossref] 
 42. Stevens, J.P., & Stevens, J.P. (2001). Applied Multivariate Statistics for the Social Sciences (4th ed.). Psychology Press. https://doi.org/10.4324/9781410604491 [Google Scholar] [Crossref] 
 43. Sun, Y., & Rogers, R. (2020). Development and validation of the Online Learning Self-efficacy Scale (OLSS): A structural equation modeling approach. American Journal of Distance Education, 1–16. https://doi.org/10.1080/08923647.2020.1831357 [Google Scholar] [Crossref] 
 44. Şad, S.N. & Nalçacı, Ö.İ. (2015). Öğretmen adaylarının eğitimde bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmaya ilişkin yeterlilik algıları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 177-197. https://toad.halileksi.net/olcek/ogretmen-adaylari-icin-bilgi-ve-iletisim-teknolojileri-bit-yeterlilik-algisi-olcegi [Google Scholar]
 45. Şeker, H., & Gençdoğan, B. (2014). Psikolojide ve eğitimde ölçme aracı geliştirme. Nobel Yayıncılık. [Google Scholar]
 46. Şendurur, P. & Yılıdrım, S. (2019). Öğretmenler için bilgisayar öz-yeterlik ölçeği: Geliştirme ve doğrulama. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(2), 433-441. https://doi.org/10.24106/kefdergi.2497 [Google Scholar] [Crossref] 
 47. Şimşek, Ö.F. (2007). Yapısal eşitlik modellemesine giriş, temel ilkeler ve LİSREL uygulamaları. Ekinoks Yayınları. [Google Scholar]
 48. Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2005). Using multivariate statistics (4th ed.). Allyn and Bacon. [Google Scholar]
 49. Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2015). Çok değişkenli istatistiklerin kullanımı. Nobel Akademik. [Google Scholar]
 50. Taşdemir, S. (2018). Fatih projesi ile eğitimde teknoloji entegrasyonu sağlanan okullarda teknoloji liderinin belirlenmesi. Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi , 3 (1) , 1-14 . http://ihead.aksaray.edu.tr/tr/pub/issue/36890/358752 [Google Scholar]
 51. Tondeur, J., Aesaert, K., van Braak, J., Pynoo, B., Freyman, N., & Erstadt, O. (2017). Developing a validated instrument to measure pre-service teachers' ICT competencies: meeting the demands of the 21st-century. British Journal of Educational Technology, 48(2), 462–472. https://doi.org/10.1111/bjet.12380 [Google Scholar] [Crossref] 
 52. Tsai, M.-J., Wang, C.-Y., Wu, A.-H., & Hsiao, C.-Y. (2021). The Development and Validation of the Robotics Learning Self-Efficacy Scale (RLSES). Journal of Educational Computing Research, 59(6), 1056–1074. https://doi.org/10.1177/0735633121992594 [Google Scholar] [Crossref] 
 53. Uyumaz, G. , Mor Dirlik, E. & Çokluk, Ö. (2016). Açımlayıcı faktör analizinde tekrar edilebilirlik: kavram ve uygulama . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 16 (2) , 659-675 . https://doi.org/10.17240/aibuefd.2016.16.2-5000194947 [Google Scholar] [Crossref] 
 54. Vivian, R., Quille, K., McGill, M. M., Falkner, K., Sentance, S., Barksdale, S., & Maiorana, F. (2020). An International Pilot Study Of K-12 Teachers' Computer Science Self-esteem. Proceedings of the 2020 ACM Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education. https://doi.org/10.1145/3341525.3387418 [Google Scholar] [Crossref] 
 55. Yalçınkaya, Y. & Özkan, H. (2014). Ortaöğretim öğretmenlerinin etkileşimli tahta kullanimina yönelik öz yeterlikleri . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 1 (29) , 69-91 . https://dergipark.org.tr/tr/pub/maeuefd/issue/19402/206230 [Google Scholar]
 56. Yavuzalp, N. & Bahçivan, E. (2020). The Online Learning Self-Efficacy Scale: Its Adaptation into Turkish and Interpretation According to Various Variables. Turkish Online Journal of Distance Education, 21(1), 31-44 . https://doi.org/10.17718/tojde.674388 [Google Scholar] [Crossref] 
 57. Yılmaz, V. & Celik, H. E. (2009). Lisrel ile yapısal eşitlik modellemesi I (Structural equation modeling with LISREL-I). Pegem Akademi. [Google Scholar]
 58. Zimmerman, B. J. (1995). Self-efficacy and educational development. In A. Bandura (Ed.), Self efficacy in changing societies (pp. 202–231). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511527692.009 [Google Scholar] [Crossref]