International Association of Educators   |  ISSN: 1949-4270   |  e-ISSN: 1949-4289

Original article | Educational Policy Analysis and Strategic Research 2019, Vol. 14(2) 29-44

Determine pre-service teachers’ burnout levels and anxiety of not to be appointed to teacher profession 

Gizem Engin

pp. 29 - 44   |  DOI: https://doi.org/10.29329/epasr.2019.201.2   |  Manu. Number: MANU-1903-10-0001.R1

Published online: June 27, 2019  |   Number of Views: 211  |  Number of Download: 869


Abstract

This study aims to determine the pre-service teachers’ burnout levels, their anxiety about not to be appointed to teacher profession, their academic achievements and the relation of these variables with each other. In accordance with this purpose, this study was designed according to correlational survey model. “It has been found that pre-service teachers’ burnout levels are moderate. It has been concluded that their emotional burnout levels are particularly high. While pre-service teachers’ depersonalization/cynicism levels are close to the average value, it has been seen that their burnout levels on the subject of academic proficiency are low and their anxiety about being not to be appointed to teacher profession is high. Most pre-service teachers’ fear levels on being not to be appointed are also high. Their personal perception level is average. Among the departments, there are differences in variables like burnout levels, anxiety about not being appointed to teacher profession and academic achievement. It has been found that academic average of group is 3,05 point and the grade point average differs between the departments. It has been concluded that burnout levels of those who choose their department willingly are lower than those who choose their department unwillingly. And also the first group’s grade point average is higher than the second group. Besides that, all pre-service teachers have anxiety about being not to be appointed.  When the correlation between pre-service teachers’ burnout levels, their anxiety about not being appointed to teacher profession and their grade point average have been examined, it has been found that there is a negative oriented moderate correlation between their grade point average and their burnout total points, and there is a positive oriented weak correlation between their burnout total points and their anxiety about not to be appointed as teachers.    

Keywords: burnout, teacher profession, being appointed to teacher profession


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Engin, G. (2019). Determine pre-service teachers’ burnout levels and anxiety of not to be appointed to teacher profession  . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 14(2), 29-44. doi: 10.29329/epasr.2019.201.2

Harvard
Engin, G. (2019). Determine pre-service teachers’ burnout levels and anxiety of not to be appointed to teacher profession  . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 14(2), pp. 29-44.

Chicago 16th edition
Engin, Gizem (2019). "Determine pre-service teachers’ burnout levels and anxiety of not to be appointed to teacher profession  ". Educational Policy Analysis and Strategic Research 14 (2):29-44. doi:10.29329/epasr.2019.201.2.

References
 1. Akpınar, B. (2013). Öğretmen adaylarının stres nedenleri. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 3(2), 141- 174. [Google Scholar]
 2. Arı, E. ve Yılmaz, V. (2015). KPSS hazırlık kursuna devam eden öğretmen adaylarının umutsuzluk düzeyleri. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 14(4), 905-931. [Google Scholar]
 3. Atav, E. ve Sönmez, S. (2013). Öğretmen adaylarının kamu personel seçme sınavı (kpps)’na ilişkin görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Özel Sayı (1), 01-13. [Google Scholar]
 4. Balkıs, M., Duru, E., Buluş, M. ve  Duru, S. (2011). Tükenmişliğin öğretmen adayları arasındaki yaygınlığı, demografik değişkenler ve akademik başarı ile ilişkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 151-165.   [Google Scholar]
 5. Büyüköztürk, Ş. (2009). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni, SPSS uygulamaları ve yorum (10.baskı). Ankara: Pegem Yayınları. [Google Scholar]
 6. Çam, Z., Deniz, K. Z., ve Kurnaz, A. (2014). Okul tükenmişliği: Algılanan sosyal destek, mükemmeliyetçilik ve stres değişkenlerine dayalı bir yapısal eşitlik modeli sınaması. Eğitim ve Bilim, 39(173), 312-327. [Google Scholar]
 7. Çankaya, İ., Başar, M., Koçoğlu,E. ve Demirkol, A. (2012).  Meslek öncesi dönemde tükenmişliğe ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic,7(3), 751-758. [Google Scholar]
 8. Devlet Memurları Kanunu.14/7/1965 tarih ve 12056 sayı. Retrieved from https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.657.pdf  . 01.02.2019. [Google Scholar]
 9. Epçaçan, C. (2016). Öğretmen adaylarının KPSS ve öğretmenlik atamaları hakkındaki görüşleri. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 11(3), 1065-1090. [Google Scholar]
 10. Eskici, M. (2016). Öğretmen adaylarının atanamama kaygılarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 11(19), 361-378. [Google Scholar]
 11. Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. (1993). How to design and evaluate research in education. New York: McGraw-Hill. [Google Scholar]
 12. Gündoğdu, K., Çimen, N. ve Turan, S. (2008). Öğretmen adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) ilişkin görüşleri, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 35-43. [Google Scholar]
 13. Gündüz, B., Çapri, B. ve Gökçakan, Z. (2012). Üniversite öğrencilerinin tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 38- 55 [Google Scholar]
 14. İnce-Aka, E. ve Yılmaz, M. (2018). Fen Bilimleri öğretmen adaylarının atanamama kaygılarının incelenmesi üzerine bir araştırma. Journal of Research in Education Sciences, 5(1), 105-123. [Google Scholar]
 15. Karaca, E. (2011). Öğretmen adaylarının Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) yönelik tutumları. Akademik Bakış Dergisi, 23, 1-18. [Google Scholar]
 16. Karadeniz, Y. ve Demir, S. B. (2010). Sözleşmeli Öğretmenlik Uygulamasının Değerlendirilmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(2), 55- 77. [Google Scholar]
 17. Karaer, H., Karaer, F. ve Kartal, E. (2018). Opinions of teacher candidates towards the teaching field knowledge tests on the public personnel selection examination, Erciyes Journal of Education, 2(2), 40-58.  [Google Scholar]
 18. Karasar, N. (1995). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Sim Matbaacılık. [Google Scholar]
 19. Karataş, S. ve Güleş, H. (2013). Öğretmen atamalarında esas alınan merkezi sınavın (KPSS) öğretmen adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 6(1), 102-119. [Google Scholar]
 20. Kiraz, Z. ve Kurul, N. (2018). Türkiye’de öğretmen işsizliği ve ataması yapılmayan öğretmenler hareketi, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1): 270-302. [Google Scholar]
 21. Köse, E., Diken, E. H., ve Gül, Ş. (2017). Biyoloji öğretmen adaylarındaki tükenmişlik ve KPSS kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Gazi Eğitim Dergisi, 37(3), 991–1012. [Google Scholar]
 22. Küçüksüleymanoğlu, R. ve  Eğilmez, H. O. (2013). Müzik öğretmeni adaylarının tükenmişlik düzeyleri: Uludağ Üniversitesi Örneği. International Journal of Social Science, 6(3), 905-923.   [Google Scholar]
 23. Maslach, C., & Jackson, S. E. (1985). The role of sex and family variables in burnout. Sex Roles, 12, 837-851. [Google Scholar]
 24. Maslach, C., Schaufeli, W. B. and Leiter, M. P. (2001). Job Burnout. Annual Reviews of Psychology, 52, 397-422. Retrieved from https://doi.org/10.1146/annurev.psych.52.1.397 [Google Scholar] [Crossref] 
 25. Milli Eğitim Bakanlığı MEB(2018). Personel Genel Müdürlüğü/Öğretmen Atama Sonuçları. Retrieved from http://personel.meb.gov.tr/www/sozlesmeli-ogretmen-atama-sonuclari/icerik/916. 17.02.2019 [Google Scholar]
 26. Milli Eğitim Bakanlığı(1973, July 16). 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu Retrieved from http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.1739.pdf. 04.02.2019 [Google Scholar]
 27. Ören, N. ve Türkoğlu, H. (2006). Öğretmen adaylarında tükenmişlik. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İlke), 16. [Google Scholar]
 28. Özdemir, Y. (2015). Ortaokul öğrencilerinde okul tükenmişliği: Ödev, okula bağlılık ve akademik motivasyonun rolü. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(1), 27-35. [Google Scholar]
 29. Parker, P. and Salmela-Aro, K. (2011). Developmental processes in school burnout: A comparison of major developmental models. Learning and Individual Differences, 21, 244–248. [Google Scholar]
 30. Resmi Gazete (2016, Augustus 3th). 29790 sayılı Sözleşmeli Öğretmen İstihdamina İlişkin Yönetmelik. Retrieved from http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160803-22.htm.  02.02.2019. [Google Scholar]
 31. Salanova, M., Schaufelı, W. B., Martıneza, I. and Breso, E. (2010). How obstacles and facilitators predict academic performance: the mediating role of study burnout and engagement. Anxiety, Stress and Coping, 23 (1), 53-70. [Google Scholar]
 32. Şahin, İ. (2011). Öğretmen Adaylarının Öğretmen İstihdamı ve Meslek Geleceklerine İlişkin Görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(3),1167-1184. [Google Scholar]
 33. Tabachnick,  B.  G.  and  Fidell,  L.  S.  (1996).  Using multivariate statistics (3rd ed.). New York: HarperCollins.  [Google Scholar]
 34. Türk Dil Kurumu (TDK) (2019) Online Güncel Sözlük. Retrieved from http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5c596cc5225cc3.35340867.  02.02.2019. [Google Scholar]
 35. Türkiye İstatistik Kurumu (2018). Temel İstatistikler/İstihdam, İşsizlik ve Ücret/Nüfusun İşgücü Durumu. Retrieved from http://tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist. 02.02.2019. [Google Scholar]
 36. Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) (2007). Öğretmen yetiştirme ve eğitim fakülteleri (1982-2007). Ankara: Yükseköğretim Kurulu Yayını 5. Retrieved from http://www.yok.gov.tr/documents/10279/49665/yok_ogretmen_kitabi/2f55fd61-65b8-4a21-85d9- 86c807414624 . 08.02.2019. [Google Scholar]