International Association of Educators   |  ISSN: 1949-4270   |  e-ISSN: 1949-4289

Original article | Educational Policy Analysis and Strategic Research 2023, Vol. 18(3) 336-358

Investigation of Secondary School Students' Knowledge Levels About Global Warming in Terms of Various Variables 

Oylum Çavdar

pp. 336 - 358   |  DOI: https://doi.org/10.29329/epasr.2023.600.16   |  Manu. Number: MANU-2307-24-0007.R1

Published online: September 30, 2023  |   Number of Views: 65  |  Number of Download: 173


Abstract

The aim of this study was to examine the knowledge levels of secondary school students about global warming in terms of various variables. A total of 1008 students studying in secondary schools in Muş Province city center were included in the study. This study was conducted through a survey design and the Scale of Knowledge about Global Warming was used as a data collection tool. In addition to descriptive statistics, t-test, and one-way analysis of variance (ANOVA) were used to analyze the data. The results of the study suggested that the knowledge level of secondary school students about global warming was above average. The participant secondary school students' knowledge levels about global warming differed significantly according to the variables of grade, number of siblings, mother and father's education level, whether they have internet access at home, their science course grade, and the frequency of following the developments related to global warming.

Keywords: Global Warming, Environmental Education, Science Education, Secondary School Students


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Cavdar, O. (2023). Investigation of Secondary School Students' Knowledge Levels About Global Warming in Terms of Various Variables  . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 18(3), 336-358. doi: 10.29329/epasr.2023.600.16

Harvard
Cavdar, O. (2023). Investigation of Secondary School Students' Knowledge Levels About Global Warming in Terms of Various Variables  . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 18(3), pp. 336-358.

Chicago 16th edition
Cavdar, Oylum (2023). "Investigation of Secondary School Students' Knowledge Levels About Global Warming in Terms of Various Variables  ". Educational Policy Analysis and Strategic Research 18 (3):336-358. doi:10.29329/epasr.2023.600.16.

References
 1. Aksan, Z., & Çelikler, D. (2013). İlköğretim Öğretmen Adaylarının Küresel Isınma Konusundaki Görüşleri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1), 49-67. [Google Scholar]
 2. Aksay, C., Ketenoğlu, O. & Kurt, L. (2005). Küresel ısınma ve iklim değişikliği. Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, Sayı 25, 29-41. [Google Scholar]
 3. Ambusaidi, A., Boyes, E., Stanisstreet, M., & Taylor, N. (2012). Omani students' views about global warming: beliefs about actions and willingness to act, International Research in Geographical and Environmental Education, 21-39. [Google Scholar]
 4. Atmaca Aksoy, A. C. (2023). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Küresel Isınma Konusundaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi. Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 5. Avinç, A. (1998). Değişik Enerji Kaynakları ve Çevreye Etkileri. Ekoloji Dergisi, Cilt 7, Sayı 27, 19-23. [Google Scholar]
 6. Ay, F., & Yalçın Erik, N. (2020). Üniversite öğrencilerinin küresel ısınma ve iklim değişikliğine yönelik bilgi ve algı düzeyleri. Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 44(2), 1-18. [Google Scholar]
 7. Aydın, F. (2010). Secondary school students’ perceptions towards global warming: A Phenomenographic analysis. Scientific Research and Essays, 5(12), 1566-1570. [Google Scholar]
 8. Aydin, F. (2014). Ortaöğretim öğrencilerinin küresel ısınma konusundaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi. Turkish Journal of Education, 3(4), 15-27. [Google Scholar]
 9. Bayram, C. (2014). Lise Öğrencilerinin Küresel Isınma Konusundaki Görüş ve Tutumları. Doktora Tezi.. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya. [Google Scholar]
 10. Bilgi, K. (2021). İlköğretim fen bilimleri öğretmen adaylarının küresel ısınma hakkında bilgi ve tutum düzeylerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir. [Google Scholar]
 11. Boyes, E. & Stanisstreet, M. (1992). Students’ Perceptions of Global Warming. International Journal of Environmental Studies, 42, 287-300. [Google Scholar]
 12. Boyes, E., Stanisstreet, M., & Yongling, Z. (2008). Combating global warming: the ideas of high school students in the growing economy of  South East China, International Journal of Environmental Studies, 233-245. [Google Scholar]
 13. Bozdoğan, A. E., & Yanar, O. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının küresel ısınmanın gelecek yüzyıldaki etkilerine ilişkin görüşleri. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 1(1), 48-60. [Google Scholar]
 14. Bozdoğan, A.E. (2011). Küresel ısınma” sorunu hakkında eğitim alanında yapılan çalışmalardan bir derleme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri,11(3), 1609-1624. [Google Scholar]
 15. Büyüköztürk, Ş. (2012). Veri analizi el kitabı. (17. Basım). Ankara: Pegem Akademi Yayınları. [Google Scholar]
 16. Dedeoğlu Demir, B., Obay, E., Reis, H., Kaplan, R., & Kizir, S. (2023). Bir vakıf üniversitesindeki sağlık bilimleri fakültesi ve tıp fakültesi öğrencilerinin küresel ısınma hakkındaki bilgi düzeyleri ve etkileyen faktörlerin incelenmesi. Disiplinlerarası Yenilik Araştırmaları Dergisi, 3(1), 16-22. [Google Scholar]
 17. Demirkaya H. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının küresel ısınma kavramı algılamaları ve öğrenme stilleri: fenomenografik bir analiz. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(3), 728-752. [Google Scholar]
 18. Durkaya, B., & Durkaya, A. (2018). Küresel ısınma farkındalığı, Bartın Üniversitesi Öğrencileri Örneği. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 20(1), 128-144. [Google Scholar]
 19. Eroğlu, B., & Aydoğdu, M. (2016). Fen bilgisi öğretmen adaylarının küresel ısınma hakkındaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(2), 345-374. [Google Scholar]
 20. Freije, A. M., Hussain, T., & Salman, E. A. (2017). Global warming awareness among the university of Bahrain science students, Journal of the Association of Arab Universities for Basic and Applied Sciences, 9-16. [Google Scholar]
 21. Gedik, S., & Demirbaş, Ç. Ö. (2018). Sosyal Bilgiler Dersinde Sosyobilimsel Bir Konu Olarak Küresel Isınma Hakkında Öğrenci Görüşleri. Researcher, 6(3), 340-363. [Google Scholar]
 22. Görmez, K. (2007). Çevre Sorunları. Ankara: Nobel Yayınları. [Google Scholar]
 23. Güley, A. Ö. (2009). Bolu Abant İzzet Baysal üniversitesi öğrencilerinin küresel ısınma hakkındaki bilgi düzeylerinin ölçülmesi. Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri. [Google Scholar]
 24. Gülsoy, E., & Korkmaz, M. (2020). Üniversite öğrencilerinin sosyo-ekonomik özelliklerinin küresel ısınma ve iklim değişikliği algıları üzerine etkileri. Turkish Journal of Forestry, 21(4), 428-437. [Google Scholar]
 25. Jeffries, H., Stanisstreet M., & Boyes, E. (2001). Knowledge about the “Greenhouse effect”: have college students improved?. Research in Science & Technology Education, 19(2), 205-221. [Google Scholar]
 26. Karasar, N. (2013). Bilimsel araştırma yöntemi, (25. baskı), Nobel Yayıncılık. [Google Scholar]
 27. Khalid, T. (2003).Pre-Service high school teachers’ perceptions of three environmental phenomena. Environmental Education Research, 9(1), 35-50. [Google Scholar]
 28. Kılıçoğlu, G., & Akkaya Yılmaz, M. (2021). Ortaokul öğrencilerinin küresel ısınmaya yönelik görüşleri. Dünya Sağlık ve Tabiat Bilimleri Dergisi, 4(2), 102-112. [Google Scholar]
 29. Kılınç, A., Stanisstreet, M., & Boyes, E. (2008). Turkish students’ ideas about global warming. International Journal of Environmental & Science Education, 3(2), 89-98. [Google Scholar]
 30. Kızılaslan, H. & Kızılaslan, N. (2005). Çevre konularında kırsal halkın bilinç düzeyi ve davranışları (Tokat İli Artova İlçesi Örneği). ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi Cilt 1, Sayı 1. [Google Scholar]
 31. Koca, E. (2019). Sekizinci sınıf öğrencilerinin ve fen bilimleri öğretmenlerinin küresel ısınma hakkındaki görüşleri. Yüksek Lisans Tezi. Erciyes Üniversitesi, Kayseri. [Google Scholar]
 32. Koulidis, V. & Christidou, V. (1999). Models of students’ thinking concerning the greenhouse effect and teaching ımplications. Science Education, 83(5), 559-576. [Google Scholar]
 33. Loubser, C.P., Swanepoel, C. H., & Chacko, C.P.C. (2001). Concept formulation for environmental literacy. South African Journal of Education, 21 (4). [Google Scholar]
 34. Mahanoğlu, S. (2019). Ortaokul Öğrencilerinin Küresel Isınmaya Yönelik Bilgi Ve Algılarının İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Aksaray Üniversitesi, Aksaray [Google Scholar]
 35. Malandrakis, G., Boyes, E. ve Stanisstreet, M., 2011. Global warming: greek students' belief in the usefulness of pro-environmental actions and their intention to take action. International Journal of Environmental Studies, 947-963. [Google Scholar]
 36. O'Neill, B. C., & Oppenheimer, M. (2002). Dangerous climate impacts and the kyoto protocol. protocol science (296), 1971-1972. [Google Scholar]
 37. Orbay, K., Cansaran, A., & Kalkan, M. (2009). Öğretmen adaylarının küresel ısınmaya bakış açısı. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 85-97. [Google Scholar]
 38. Pekel, F. & Taştan  Kırık, Ö. (2016). Middle school students’ cognitive structures about global warming and ozone layer depletion. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 12(1), 308-357. [Google Scholar]
 39. Pruneau, D., Gravel, H., Courque, W., & Langis, J. (2003). Experimentation with a socio-constructivist process for climate change education. Environmental Education Research, 9(4), 429-446. [Google Scholar]
 40. Pruneau, D., Liboiron, L., Vrain, E., Gravel, H., Bourque, W. & Langis, J., (2001). People‘s ideas about climate change: A source of inspiration for the creation of educational programs. Canadian Journal of Environmental Education, 6, 121-1. [Google Scholar]
 41. Rye, J. A., Rubba, P. A., & Wiesenmayer, R. L. (1997). An İnvestigation of middle school students' alternative conceotions of global warming, International Journal of Science Education, 527-551. [Google Scholar]
 42. Sever, D. (2013). Türkiye ve İngiltere'deki fen bilimleri alanında öğrenim gören öğretmen adaylarının küresel ısınmaya yönelik düşünceleri. İlköğretim Online, 12(4), 1-10. [Google Scholar]
 43. Shepardson, D. P., Niyogi, D., Choi, S., & Charusombat, U. (2009). Seventh grade students'conceptions of global warming and climate change, Environmental Education Research, 549-570. [Google Scholar]
 44. Strife, S. (2010). Reflecting on environmental education: Where is our place in the green movement?. The Journal of Environmental Education, 41(3), 179–191. [Google Scholar]
 45. Summers, M., Kruger, C., Childs, A., & Mant, J. (2001). Understanding the science of environmental issues: development of a subject knowledge guide for primary teacher education. International Journal of Science Education, 23(1), 33-53. [Google Scholar]
 46. Şenel, H. & Güngör, B. (2009). Üniversite öğrencilerinin küresel ısınma hakkındaki bilgilerinin ve kavram yanılgılarının tespiti. E-Journal of New World Sciences Academy, 4(4), 1207-122. [Google Scholar]
 47. Şenel, H. & Günör, B. (2009). Üniversite öğrencilerinin küresel ısınma hakkındaki bilgilerinin ve kavram yanılgılarının tespiti, e-Journal of New World Sciences Academy, 4 (4), 1207-1225. [Google Scholar]
 48. Şenyurt, A., Temel, A.B., & Özkahraman, Ş. (2011). Üniversite öğrencilerinin çevresel konulara duyarlılıklarının incelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(1), 8-15. [Google Scholar]
 49. Toprak, İ. (2022). Ortaokul Öğrencilerinin Küresel İklim Değişikliği Algıları. Yüksek Lisans Tezi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat. [Google Scholar]
 50.  TTKB (Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı). (2005). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programları ve Kılavuzu. Ankara. [Google Scholar]
 51. Ulutaş, K. (2013).  İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin küresel ısınma hakkındaki bilgi düzeyleri. Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya. [Google Scholar]
 52. Uzun, N. & Sağlam, N. (2005). Sosyo-ekonomik durumun çevre bilinci ve çevre akademik başarısı üzerindeki etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 194-202. [Google Scholar]
 53. Uzun, N. & Sağlam, N. (2006). Ortaöğretim öğrencileri için çevresel tutum ölçeği geliştirme ve geçerliliği, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 240-250. [Google Scholar]
 54. Yalçın, F. (2010). İlköğretim öğrencilerinin küresel ısınma ve sera etkisi konularındaki bilgi düzeylerinin ve yanlış kavramalarının belirlenmesi üzerine bir çalışma. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 55. Yılmaz, A., Morgil, İ., Aktuğ, P. & Göbekli, İ. (2002). Ortaöğretim ve üniversite öğrencilerinin çevre, çevre kavramları ve sorunları konusundaki bilgileri ve öneriler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 22, 156-162. [Google Scholar]