International Association of Educators   |  ISSN: 1949-4270   |  e-ISSN: 1949-4289

Original article | Educational Policy Analysis and Strategic Research 2023, Vol. 18(1) 219-236

Investigation of the Relationship between Pre-service Social Studies Teachers' Attitudes towards Purchasing Geographically Indicated Products and their Status as Conscious Consumers

Abdulkerim Diktaş & Kenan Baş

pp. 219 - 236   |  DOI: https://doi.org/10.29329/epasr.2023.525.10   |  Manu. Number: MANU-2209-08-0006.R1

Published online: March 08, 2023  |   Number of Views: 152  |  Number of Download: 177


Abstract

The purpose of this study is to investigate whether there is a relationship between social studies teacher candidates' attitudes towards purchasing geographically indicated products and their status as conscious consumers. The study was carried out with a total of 211 teacher candidates studying at two different state universities in Turkey in the spring semester of 2022-2023 academic year. The relational survey model, one of the quantitative research types, was utilized in the study. The data in the study were collected through the Attitude Scale Towards Buying Geographically Indicated Products, developed by Yüce & Korucuk (2020), and the Conscious Consumer Scale developed by Buğday (2015). The SPSS 22nd statistical program was used in the analysis of the quantitative data obtained. As a result of the study, the following findings were attained. It was found that the attitudes of teacher candidates towards purchasing geographically indicated products and their state as conscious consumers did not demonstrate a statistically significant difference in terms of gender; similarly, it was observed that there was no significant difference in terms of the "parent average monthly income" variable. Nevertheless, it was revealed that there was a positive and significant relationship between the attitudes of pre-service teachers towards purchasing geographically indicated products and their status as conscious consumers.

Keywords: Geographical Indication, Social Studies, Conscious Consumer


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Diktas, A. & Bas, K. (2023). Investigation of the Relationship between Pre-service Social Studies Teachers' Attitudes towards Purchasing Geographically Indicated Products and their Status as Conscious Consumers . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 18(1), 219-236. doi: 10.29329/epasr.2023.525.10

Harvard
Diktas, A. and Bas, K. (2023). Investigation of the Relationship between Pre-service Social Studies Teachers' Attitudes towards Purchasing Geographically Indicated Products and their Status as Conscious Consumers . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 18(1), pp. 219-236.

Chicago 16th edition
Diktas, Abdulkerim and Kenan Bas (2023). "Investigation of the Relationship between Pre-service Social Studies Teachers' Attitudes towards Purchasing Geographically Indicated Products and their Status as Conscious Consumers ". Educational Policy Analysis and Strategic Research 18 (1):219-236. doi:10.29329/epasr.2023.525.10.

References
 1. Addor, F. & Grazioli, A. (2002) ‘Geographical indications beyond wines and spirits. A roadmap for a better protection for geographical indications in the WTO TRIPS Agreement’. Journal of World Intellectual Property, 5(6), 865–98.   [Google Scholar]
 2. Alemanno A, (2006). Food safety and the single European market. In: Ansell CK, Vogel D, eds. What’s the beef? The contested governance of European food safety. MIT Press, Cambridge, MA, USA, pp 237-58. [Google Scholar]
 3. Anselmsson, L., Bondesson, N.V. & Johansson, U. (2014). Brand image and costumers' willingness to pay a price premium for food brands. Journal of Product and Brand Management, 23 (2), 90-102. Doi: 10.1108/JPBM-10-2013-0414. [Google Scholar]
 4. Aydıner Boylu, A., Kılıç, C. & Günay, G. (2019). Bilinçli tüketim davranışlarını etkileyen sosyo-ekonomik faktörlerin incelenmesi: Üniversite öğrencileri üzerine bir çalışma. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, (63), 465-479.   [Google Scholar]
 5. Buenstorf, G., & Cordes, C. (2008). Can sustainable consumption be learned? A model of Cultural Evolution. In Ecological Economics, 67 (4), 646–657, DOI: 10.1016/J.Ecolecon.2008.01.028.  [Google Scholar]
 6. Buğday, B, E. (2015). “Bilinçli tüketici ölçeği geliştirme çalışması”. Yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Aile ve Tüketici Bilimleri Anabilim Dalı. Ankara.   [Google Scholar]
 7. Buğday, E. B. ve Babaoğul, M. (2016). Bilinçli tüketim kavramının boyutları: Bilinçli tüketim davranışının yeniden tanımlanması. Sosyoekonomi, 24(30): 187-206.  [Google Scholar]
 8. Cici Karaboğa, E.N. (2022). Bilinçli tüketici kavramına ilişkin algıların değerlendirilmesi: Bir metafor analizi çalışması. Business &Amp; Management Studies: An International Journal, 10 (1), 412-428. [Google Scholar]
 9. Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2000). Research methods in education. 5th ed. London New York: Routledge Falmer.  [Google Scholar]
 10. Çakaloğlu, M. & Çağatay, S. (2017). Coğrafi işaretler ve marka değerine sahip ürünlere yönelik tüketici algısı: Finike portakalı ve Antalya tavşan yüreği zeytini örnekleri. Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisi, 3 (1), 52-65.  [Google Scholar]
 11. De Rosa, M. (2015). The role of geographical indication in supporting food safety: a not taken for granted nexus. Italian Journal of Food Safety. 4 (4931), 186-191.  [Google Scholar]
 12. Dikici, A., Koluman, A., & Aktaş, R.K. (2013). Gıdaların Coğrafi İşaretlenmesi. İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dergisi, 39(1), 136-138.  [Google Scholar]
 13. Ersoy, A. F. & Sarıabdullahoğlu, A. (2010).  Erken dönemde tüketici bilincinin geliştirilmesi. Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, 45, (1), 65-76.   [Google Scholar]
 14. Gökovalı, U. (2007). Coğrafi işaretler ve ekonomik etkileri: Türkiye örneği. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 21(2), 141-160.  [Google Scholar]
 15. Grunert, K. G. (2005). Food quality and safety: Consumer perception and demand. European Review of Agricultural Economics, 32 (3), 369-391. Doi:10.1093/eurrag/jbi011  [Google Scholar]
 16. Kozinets, Roberts V. & Handelman, Jay M. (2004). “Adversaries of consumption: consumer movements, activism and ıdeology”. Journal of Consumer Research, 31(12), 691-704.  [Google Scholar]
 17. Köroğlu, M. A. (2014). “Tüketim kültürünün gençliğe etkisi üzerine bir değerlendirme”. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 2(4), 254-269. [Google Scholar]
 18. Mertol, H. & Yaylacı, S. (2021). Coğrafi işaretli ürünler ve gastronomik lezzetler: Tokat Örneği. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (1), 313-334.   [Google Scholar]
 19. Murat, E. & Ergen, F. D. (2022). Yiyecek ve içecek işletmelerinin menülerinde coğrafi işaretli ürünlerin yeri ve gastronomi turizminde önemi: Uzungöl Örneği, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(2): 553-569.  [Google Scholar]
 20. Oraman, Y. (2015). Türkiye’de coğrafi işaretli ürünler. Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi 1(1), 76-85.  [Google Scholar]
 21. Orhan, A. (2010). Yerel değerlerin turizme dönüştürülmesinde coğrafi işaretlerin kullanımı: İzmit pişmaniyesi örneği. Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 21(2), 243–254.  [Google Scholar]
 22. Özgür, D. (2011). Coğrafi işaretlerin korunması: Avrupa Birliği’ndeki hukuki çerçeve ve Türkiye uygulaması (Yayınlanmış Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.  [Google Scholar]
 23. Pallant, J. (2017). SPSS kullanma klavuzu SPSS ile adım adım veri analizi. (Çev. Sibel Balcı, Berat Ahi). Ankara: Anı Yayıncılık.  [Google Scholar]
 24. Şahin, G. (2013). Coğrafi işaretlerin önemi ve vize (Kırklareli)’nin coğrafi işaretleri. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Sayı (15), 23-37. [Google Scholar]
 25. Tanrıkulu, M. (2011). Türkiye’de coğrafi işaretlerin tespiti ve tescil edilmesinin önemi. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi, 1(2), 173-184. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/issej/issue/26445/278903   [Google Scholar]
 26. Taşgın, A. & Korucuk, M. (2018). Development of foreign language lesson satisfaction scale (FLSS): Validity and reliability study. Journal of Curriculum and Teaching, 7(2), 66-77.  [Google Scholar]
 27. Tavşancıl, E. (2014). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi (5. Basım). Ankara: Nobel Yayınevi.  [Google Scholar]
 28. Tekelioğlu, Y. & Demirer, R. (2008). Küreselleşme sürecinde, yöresel ürünler ve coğrafi işaretlerin geleceği. İgeme’den Bakış Dergisi, 36, 87-102.  [Google Scholar]
 29. Teuber, R. (2011). Consumers' and producers' expectations towards geographical indications: Empirical evidence for a German case study. British Food Journal, 113 (7), 900-918. Doi: 10.1108/00070701111148423 [Google Scholar]
 30. Toklu, İ. T., Ustaahmetoğlu, E., & Öztürk Küçük, H. (2016). Tüketicilerin coğrafi işaretli ürün algısı ve daha fazla fiyat ödeme isteği: Yapısal eşitlik modellemesi yaklaşımı. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23(1), 145-161.  [Google Scholar]
 31. Ucuncuoğlu, D. (2020). Geographical ındications and designations of origin linked agricultural products: Current statistics from Turkey. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 8(4): 957-959.  [Google Scholar]
 32. Ünal Kestane, S. (2020). Bilinçli tüketim ve annelerin bilinçli tüketime yönelik tutum ve davranışları. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19 (39), 803-827.  [Google Scholar]
 33. Wirth, D. A. (2018). Geographical ındications, food safety, and sustainability challenges and opportunities. Boston College Law School Legal Studies Research Paper, (474).  [Google Scholar]
 34. Yüce, A. & Korucuk, N. (2020). Coğrafi işaretli ürünleri satın almaya yönelik tutum ölçeği; Geçerlik ve güvenirlik çalışması.  İşletme Araştırmaları Dergisi, 12 (4), 3569-3581.   [Google Scholar]
 35. Web1: https://www.turkpatent.gov.tr/cografi-isaret (Erişim Tarihi: 22.06.2022, Saat: 12:22).  [Google Scholar]