International Association of Educators   |  ISSN: 1949-4270   |  e-ISSN: 1949-4289

Original article | Educational Policy Analysis and Strategic Research 2022, Vol. 17(2) 71-90

Re-thinking Multigrade Classrooms as an Alternative Educational Environment

Nergi̇z Kardaş İşler

pp. 71 - 90   |  DOI: https://doi.org/10.29329/epasr.2022.442.4   |  Manu. Number: MANU-2203-11-0002.R1

Published online: June 01, 2022  |   Number of Views: 132  |  Number of Download: 343


Abstract

The same content and learning environments offered to students from different cultural backgrounds in schools, as well as the lack of diversity, fail to address different learning needs, isolate learners from the society. For this reason, there has always been a search for alternative education models. Mixed age groups are taught together in multigrade classes, which is a primary school practice in Turkey that arises from necessity. Thus, the positive effects of this practice can be benefited from considering the multigrade class practice as an alternative education environment for teachers. This study aims to present suggestions to the educators to help them carry out their multigrade classroom activities more effectively and to draw attention to the advantages of the multigrade classroom practices. 14 pre-service teachers took part in the study as participants. The data were obtained through semi-structured interviews held in 2020-2021 academic year. The results of this study emerged in two different categories as physical arrangements and practice-based arrangements. The participants presented suggestions both for the inside and outside the classroom, and for the decoration and materials and instructional process, the institutional functioning of the school, and the type of communication in the classroom.

Keywords: Multigrade schooling; Alternative education; Mixed age; Teacher training


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Isler, N.K. (2022). Re-thinking Multigrade Classrooms as an Alternative Educational Environment . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 17(2), 71-90. doi: 10.29329/epasr.2022.442.4

Harvard
Isler, N. (2022). Re-thinking Multigrade Classrooms as an Alternative Educational Environment . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 17(2), pp. 71-90.

Chicago 16th edition
Isler, Nergi̇z Kardas (2022). "Re-thinking Multigrade Classrooms as an Alternative Educational Environment ". Educational Policy Analysis and Strategic Research 17 (2):71-90. doi:10.29329/epasr.2022.442.4.

References
 1. Akdağ, B. (2006). Alternatif eğitim modelleri. Zil ve Teneffüs Dergisi, 6, 34-44. [Google Scholar]
 2. Aksoy, N. (2008). Multigrade schooling in Turkey: An overview. International Journal of Educational Development, 28(2), 218-228. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2007.05.002 [Google Scholar] [Crossref] 
 3. Aksoy, N. (2010). An Evaluation of the policy and practice of multigrade schools in Turkish primary education. In G.T. Papanikos (Ed.), Issues on education and research volume 2 (pp. 329-342). Athens Institute for Education and Research. [Google Scholar]
 4. Aksoy, N., Ince, N. B., & Çoban Sural, Ü. (2020). An alternative learning environment outside the classroom wall: Association of Seker Portakali for education & culture. International Journal of Educational Policies, 14(2), 105-130. [Google Scholar]
 5. Al, S. (2014). Eğitim yapılarının fiziksel konfor koşullarının öğrenci başarısına etkisi (Publication No. 360860) [Doctoral dissertation, Karadeniz Technical University]. Council of Higher Education Thesis Center. [Google Scholar]
 6. Ardakoç, İ. (2021). Eğitimde alternatif bir model: Eğitim kooperatifleri ve kooperatif okullar. Alanyazın, 2(2), 97-103. [Google Scholar]
 7. Arı, A. (2003). Taşımalı ilköğretim uygulaması (Uşak örneği). Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(1), 101-115. [Google Scholar]
 8. Avcı, S., & Yüksel, A. (2014). Farklılaştırılmış öğretim teori ve uygulama. Nobel Yayıncılık. [Google Scholar]
 9. Aydın, İ. (2015). Alternatif okullar. Pegem Akademi. [Google Scholar]
 10. Aydın, İ. P., & Pehlivan, Z. (2000). Ev okulu uygulaması: Amerika Birleşik Devletleri örneği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 33(1), 91-97. [Google Scholar]
 11. Aymen Peker, E., & Taş, E. (2017). Evde eğitim uygulaması üzerine bir durum çalışması: Evde fen eğitimi. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 139-174. [Google Scholar]
 12. Bayhan, P., & Bencik, S. (2008). Erken çocukluk dönemi programlarından Waldorf yaklaşımına genel bir bakış. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 15-25. [Google Scholar]
 13. Berry, C. (2000). Multigrade teaching: A discussion document. Retrieved February 21, 2022 from http://multigrade.ioe.ac.uk/fulltext/fulltextBerry.pdf [Google Scholar]
 14. Berry, C. (2018). Mixed age classes in urban primary schools: Perceptions of headteachers. Institute of Education, University of London, 1-13. [Google Scholar]
 15. Bingöl, H. N. (2002). Birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okullarında müdür yetkili öğretmenlerin karşılaştıkları yönetim sorunları: Çorum ili Sungurlu ilçesi örneği (Publication No. 128114) [Master’s thesis, Ankara University]. Council of Higher Education Thesis Center. [Google Scholar]
 16. Burden, P. R. (1995). Classroom management and discipline: Methods to facilitate cooperation and instruction. Longman Publishers. [Google Scholar]
 17. Büyüktaşkapu, S. (2012). Montessori yaklaşımı ve okul öncesinde fen eğitimi. Tübav Bilim Dergisi, 5(3), 19-25. [Google Scholar]
 18. CoHE (2018). Öğretmen yetiştirme lisans programları. Retrieved February 21, 2021 from https://l24.im/T4EQzMr [Google Scholar]
 19. Conley, B. E. (2002). Alternative schools: A reference handbook. Abc-clio. [Google Scholar]
 20. Creswell, J. W. (2013). Araştırma deseni: Nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları [Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches] (S. B. Demir, Trans. Ed.). Eğiten Kitap. (Original work published 2002). [Google Scholar]
 21. Çınkır, Ş. (2010). İlköğretim okulu müdürlerinin sorunları: Sorun kaynakları ve destek stratejileri. İlköğretim Online, 9(3), 1027-1036. [Google Scholar]
 22. Çivici, B. S., & Özaslan, H. (2021). Alternatif eğitim modeli olarak ev okulu modelinin incelenmesi. Çocuk ve Gelişim Dergisi, 4(7), 57-65. [Google Scholar]
 23. Danişman, Ş. (2012). Montessori yaklaşımına genel bir bakış ve eğitim ortamının düzenlenmesi. Eğitimde Politika Analizi, 1(2), 85-113. [Google Scholar]
 24. De Róiste, A., Kelly, C., Molcho, M., Gavin, A., & Gabhainn, S. N. (2012). Is school participation good for children? Associations with health and wellbeing. Health education, 112(2), 88-104. [Google Scholar]
 25. Doğan, A. R. (1995). Birleştirilmiş sınıflı ilkokullarda karşılaşılan güçlükler [Sözlü Sunum]. Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlköğretim Sorunları Sempozyumu, Bolu, Türkiye. [Google Scholar]
 26. Durakoğlu, A. (2011). Maria Montessori’ye göre okul öncesi çocukluk döneminin özellikleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 16, 133-145. [Google Scholar]
 27. Dursun, F. (2006). Birleştirilmiş sınıflarda eğitim sorunları ve çözüm önerileri. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 1(2), 33-57. [Google Scholar]
 28. Eğitim Sen (September, 2021). MEB Örgün eğitim istatiskleri ışığında eğitimin durumu. Retrieved February 16, 2022 from https://egitimsen.org.tr/ [Google Scholar]
 29. Engin, G. (2018). The opinions of the multigrade classroom teachers on multigrade class teaching practices (multiple case analysis: Netherlands-Turkey example). International Journal of Progressive Education, 14(1), 177-200. DOI: 10.29329/ijpe.2018.129.13 [Google Scholar]
 30. Erbaş, Y. H., & Karakaş, H. (2021). Birleştirilmiş sınıflarda öğretmen olmak: Sınıf öğretmenleri ile yapılan görüşme etkinliklerinin sınıf öğretmeni adaylarının öz-yeterlik algılarına etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 481-496. https://dx.doi.org/10.17240/aibuefd.2021.21.62826-913625 [Google Scholar]
 31. Erdem, A. R. (2008). Birleştirilmiş sınıflarda öğretim. Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 32. Erdem, A. R., Kamacı, S., & Aydemir, T. (2005). Birleştirilmiş sınıfları okutan sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar: Denizli örneği. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 1(1-2), 1-13. [Google Scholar]
 33. Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. (2012). How to design and evaluate research in education. McGraw-Hill higher Education. (Original work published 1990). [Google Scholar]
 34. Gürkan, T., & Ültanır, G. (1994). Rudolf Steiner'in eğitim felsefesi ve Waldorf okullarına genel bir bakış. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 27(2), 509-528. [Google Scholar]
 35. Hendek, A. (2019). İngiltere’de müslüman ailelerin ev okulu tecrübeleri ve Türkiye’de ev okulunun imkânı. Değerler Eğitimi Dergisi, 17(38), 71-104. [Google Scholar]
 36. Hesapçıoğlu, M. (2006). Alternatif eğitim: Kuramsal temeller, eğitim akımları, uygulama. Zil ve Teneffüs Dergisi, 6, 32-33. [Google Scholar]
 37. İnce, N. B., & Şahin, A. E. (2016). Birleştirilmiş ve bağımsız sınıflarda çalışan sınıf öğretmenlerinin mesleki doyum ve tükenmişlik düzeylerinin karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(2), 391-409. DOI:10.16986/HUJE.2016015702 [Google Scholar]
 38. Karasar, N., & Platteau, C., (1998, Kasım 27-28). Birleştirilmiş sınıf uygulamaları. [Sözlü sunum]. Eğitimde yansımalar: Cumhuriyetin 75. Yılında İlköğretim 1. Ulusal Sempozyumu, Ankara, Türkiye. [Google Scholar]
 39. Kaya, D., & Gündüz, M. (2015). Alternatif eğitim ve toplumsal değişim üzerindeki etkisi: Waldorf okulları örneği. Milli Eğitim, 44(205), 5-24. [Google Scholar]
 40. Kayahan Yüksel, D., & Kartal, S. (2020). Okul öncesi dönemde alternatif bir eğitim modeli: Waldorf yaklaşımı ve materyallerine yönelik öğretmen görüşleri. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 9(3), 845-859. http://dx.doi.org/10.30703/cije.656302 [Google Scholar]
 41. Kayır, G. (2015). Okul öncesi eğitimde reggio emilia yaklaşımı’ndan esinlenerek yapılan proje çalışmaları: Bir eylem araştırması (Publication No. 395052) [Master’s thesis, Dumlupınar University]. Council of Higher Education Thesis Center. [Google Scholar]
 42. Kayili, G., & Ari, R. (2011). Examination of the effects of the Montessori method on preschool children's readiness to primary education. Educational Sciences: Theory and Practice, 11(4), 2104-2109. [Google Scholar]
 43. Kim, J. H., & Taylor, K. A. (2008). Rethinking alternative education to break the cycle of educational inequality and inequity. The Journal of Educational Research, 101(4), 207-219. [Google Scholar]
 44. Koca, C., & Ünal, F. (2018). Türkiye'deki bir Waldorf anaokulunun misyon, vizyon ve diğer anaokullarından farklı yönlerine ilişkin görüşlerin incelenmesi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 6(3), 185-206. DOI:10.14689/issn.2148-2624.1.6c3s9m [Google Scholar]
 45. Kotaman, H. (2009). Rudolf Steiner ve Waldorf okulu. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 174-194. [Google Scholar]
 46. Köksal, K. (2005). Birleştirilmiş sınıflarda öğretim. Pegem A Yayıncılık. [Google Scholar]
 47. Krych, M. P. (2015). Placement of the teacher’s desk. Journal on Best Teaching Practices, 2(1), 3-4. [Google Scholar]
 48. Lange, C. M., & Sletten, S. J. (2002, February). Alternative education: A brief history and research synthesis. Retrieved February 14, 2022 from https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED462809.pdf [Google Scholar]
 49. Matsuoka, R. H. (2010). Student performance and high school landscapes: Examining the links. Landscape and Urban Planning, 97(4), 273-282. [Google Scholar]
 50. McGregor, G., Mills, M., Te Riele, K., Baroutsis, A., & Hayes, D. (2017). Re-imagining schooling for education. Palgrave Macmillan. [Google Scholar]
 51. MEB. (2013). Okul Öncesi Eğitim Programı. MEB. [Google Scholar]
 52. MEB. (2021). Millî eğitim istatistikleri. Resmi İstatistik Programı. [Google Scholar]
 53. Montessori, M. (1995). Çocuk Eğitimi “Montessori Metodu”. (G. Yücel, Trans.). Özgür Publishing. [Google Scholar]
 54. Oğuz, V., & Köksal Akyol, A. (2006). Çocuk eğitiminde Montessori yaklaşımı. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(1), 243-256. [Google Scholar]
 55. Orcan Kaçan, M., Dedeoğlu Aktuğ, N., Karaçelik, S. & Kimzan, İ. (2021). Okul öncesi sınıflarda öğrenme merkezlerinin incelenmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 436-451. DOI: 10.21666/muefd.761825 [Google Scholar]
 56. Paton, D. (2014). Devlet okullarının başarısızlığı miti (P. Tutar, Trans.). Eleştirel Pedagoji, 6(35), 21-24. [Google Scholar]
 57. Pattillo, J. & Vaughan, E. (1992). Learning centers for child centered classrooms. NEA Early Childhood Education Series. Retrieved February 12, 2022 from https://eric.ed.gov/?id=ED344675 [Google Scholar]
 58. Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri [Qualitative research & evaluation methods] (M. Bütün, & S. B. Demir, Trans. Eds.). Pegem Akademi. [Google Scholar]
 59. Pigozzi, M. J. (2008). Towards an index of quality education. International Working Group on Education (IWGE). [Google Scholar]
 60. Proshansky, E., & Wolfe, M. (1974). The physical setting and open education. The School Review, 82(4), 557-574. [Google Scholar]
 61. Quinn, M. M., Poirier, J. M., Faller, S. E., Gable, R. A., & Tonelson, S. W. (2006). An examination of school climate in effective alternative programs. Preventing School Failure, 51(1), 11–17. [Google Scholar]
 62. Reilly, D. H., & Reilly, J. L. (1983). Alternative schools: Issues and directions. Journal of Instructional Psychology, 10(2), 89-98. [Google Scholar]
 63. Sağ, R. (2010). Etkinlik teorisine göre zenginleştirilmiş birleştirilmiş sınıflarda öğretim uygulamalarının adayların özyeterlik algılarına etkisi. Eğitim ve Bilim, 35(158), 44-57. [Google Scholar]
 64. Sağ, R., & Sezer, R. (2012). Analysis of the professional needs of the teachers of multigrade classes. Ilkogretim Online, 11(2), 491-503. [Google Scholar]
 65. Schreglmann, S. (2019). Eğitim fakültesinde görevli akademisyenlerin alternatif eğitim/okul hakkındaki görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 1218-1247. http://dx.doi.org/10.23891/efdyyu.2019.159 [Google Scholar]
 66. Sidat, E., & Bayar, A. (2018). Köy okullarında yaşanılan problemlere yönelik öğretmen görüşleri. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, 5(3), 253-261. [Google Scholar]
 67. Şahin, A. E. (2003). Birleştirilmiş sınıflar uygulamasına ilişkin öğretmen görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 166-175. [Google Scholar]
 68. Şahin, A. E. (2014). Öğrenci izleme sistemi sonuçları temelinde öğretimin farklılaştırılması. Cito Eğitim: Kuram ve Uygulama, 23, 21-30. [Google Scholar]
 69. Şenel, T., & Buluç, B. (2016). İlkokullarda okul iklimi ile okul etkililiği arasındaki ilişki. TÜBAV Bilim Dergisi, 9(4), 1-12. [Google Scholar]
 70. Taşdan, M., & Demir, Ö. (2010). Alternatif bir eğitim modeli olarak ev okulu. Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi, 9(18), 81-99. [Google Scholar]
 71. Taşdemir, M., & Bulut, A. S. (2015). Ev okulu uygulaması üzerine bir durum çalışması: Kuram ve özel eğitimde uygulama. International Journal of Eurasia Social Sciences, 6(19), 138-157. [Google Scholar]
 72. Tektaş, M., & Yurdabakan, İ. (2013). Taşımalı ilköğretim öğrencilerinin taşımalı eğitime ilişkin görüşleri. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(3), 511-527. [Google Scholar]
 73. Tomasevski, K. (2004). Indicadores del derecho a la educación. Revista iidh, 40, 341-388. [Google Scholar]
 74. Tomlinson, C. A. (2014). Öğrenci gereksinimlerine göre farklılaştırılmış eğitim (Diye Kültürlerarası İletişim Hizmetleri, Trans.). Sev Yayıncılık. [Google Scholar]
 75. Tösten, R., & Elçiçek, Z. (2013). Home schools within the scope of alternative schools. Journal of Ziya Gökalp Faculty of Education, 20, 37-49. [Google Scholar]
 76. United Nations (1948). Universal Declaration of Human Rights. Retrieved February 2, 2022 from https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights [Google Scholar]
 77. Yengin Sarpkaya, P., & Dal, S. (2020). Difficulties of transported education application: A case study. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 10(1), 83-118. DOI: 10.31704/ijocis.2020.004 [Google Scholar]
 78. Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık. (Original work published 1999). [Google Scholar]
 79. Yıldız, E. (2021). Montessori yaklaşımı. M. C. Durmuşoğlu (Ed.), Geçmişten günümüze erken çocukluk eğitimi yaklaşım ve programlar (pp. 54-82). Hedef CS Yayıncılık. [Google Scholar]