International Association of Educators   |  ISSN: 1949-4270   |  e-ISSN: 1949-4289

Original article | Educational Policy Analysis and Strategic Research 2021, Vol. 16(4) 234-254

The Effect of Social Support Perception and Resilience Levels of Prospective Teachers on Academic Burnout during the Pandemic Period

Püren Akçay

pp. 234 - 254   |  DOI: https://doi.org/10.29329/epasr.2021.383.13   |  Manu. Number: MANU-2110-06-0001.R1

Published online: December 02, 2021  |   Number of Views: 109  |  Number of Download: 468


Abstract

While the Covid-19 pandemic caused a sudden transition to online education in higher education, university students faced many unexpected situations. In this direction, in this study, it was aimed to determine the resilience, academic burnout and perceived social support levels of teacher candidates during the adaptation process to online education and to reveal the effect of perceived social support and resilience on academic burnout. This study was designed according to the relational survey model and 'Maslach Burnout Inventory-Student Form' and 'Multidimensional Scale of Perceived Social Support' and 'Short Psychological Resilience Scale' were used as data collection tools. The sample of the research consists of 367 education faculty students who are studying at a private university in the 2020-2021 academic year, determined by the random sampling method, one of the purposeful sampling methods. According to the results obtained from the research findings perceived social support and resilience variables together explain approximately 3% of the total variance in burnout.

Keywords: Academic Burnout, Burnout, COVID-19 Pandemic, Online Education, Perceived Social Support, Prospective Teacher, Resilience.


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Akcay, P. (2021). The Effect of Social Support Perception and Resilience Levels of Prospective Teachers on Academic Burnout during the Pandemic Period . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 16(4), 234-254. doi: 10.29329/epasr.2021.383.13

Harvard
Akcay, P. (2021). The Effect of Social Support Perception and Resilience Levels of Prospective Teachers on Academic Burnout during the Pandemic Period . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 16(4), pp. 234-254.

Chicago 16th edition
Akcay, Puren (2021). "The Effect of Social Support Perception and Resilience Levels of Prospective Teachers on Academic Burnout during the Pandemic Period ". Educational Policy Analysis and Strategic Research 16 (4):234-254. doi:10.29329/epasr.2021.383.13.

References
 1. Alsubaie, M. M., Stain, H. J., Webster, L. A., & Wadman, R. (2019).  [Google Scholar]
 2. The role of sources of social support on depression and quality of life for university students. International Journal of Adolescence and Youth, 24(4), 484-496. https://doi.org/10.1080/02673843.2019.1568887 [Google Scholar] [Crossref] 
 3. Arslan, H. (2019). Psikolojik danışmanların mutluluk, psikolojik sağlamlık ve bağımlılık durumları arasındaki ilişkiler. Sağlık Bilimlerinde Eğitim Dergisi, 1(1), 17-35. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jedihes/issue/41418/516596 [Google Scholar]
 4. Aydın, İ., Öncü, E., Akbulut, V., Küçük Kılıç, S. (2019). Öğretmen adaylarında boş zaman sıkılma algısı ve psikolojik sağlamlık ilişkisi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 21(1), 39-53. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunibesyo/issue/43861/518563 [Google Scholar]
 5. Aydın, M. & Egemberdiyeva, A. (2018). Üniversite öğrencilerinin psikolojik sağlamlık düzeylerinin incelenmesi. Türkiye Eğitim Dergisi, 3(1), 37-53. Retrived from https://dergipark.org.tr/en/pub/turkegitimdergisi/issue/37897/333333 [Google Scholar]
 6. Aydıner Boylu, A., Günay, G., & Ersoy, A. (2019). Üniversite öğrencilerinde algılanan sosyal desteğin yalnızlık üzerindeki etkisinin incelenmesi. Sosyoekonomi, 27(41), 211-221. https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2019.03.10 [Google Scholar] [Crossref] 
 7. Balkıs, M., Duru, D., Buluş, Y., & Duru, Y. (2011). Tükenmişliğin öğretmen adayları arasındaki yaygınlığı, demografik değişkenler ve akademik başarı ile ilişkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(29), 151-165. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/pauefd/issue/11114/132897 [Google Scholar]
 8. Bayrak, A. Ö. & Bülbül, T. (2013). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin yükseköğretim yaşamına uyum düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3 (2), 6-20. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/suje/issue/20633/219988 [Google Scholar]
 9. Baş, A. & Kabasakal, Z. (2013). Despair acroos teacher candidates and percieved social support. JRET, 2(1), 19-26. Retrieved from http://www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/02a.asli_uz_bas.pdf. [Google Scholar]
 10. Benard, B. (1991). Fostering resiliency in kids: Protective factors in the family, school, and community. Portland, USA: Western Center for Drug-Free Schools and Communities. Retrieved from https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED335781.pdf [Google Scholar]
 11. Bitmiş, M. G., Sökmen, A. & Turgut, H. (2013). Psikolojik dayanıklılığın tükenmişlik üzerine etkisi: örgütsel özdeşleşmenin aracı rolü. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(2), 27-40. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gaziuiibfd/issue/28313/300872 [Google Scholar]
 12. Breso, E., Salanova, M., & Schaufeli, W.B. (2007). In search third dimension of burnout: efficacy or inefficacy?. Applied Psychology: An International Review, 56(3), 460-478. https://doi.org/10.1111/j.1464-0597.2007.00290.x [Google Scholar] [Crossref] 
 13. Brouwers, A.; Evers, W. J. G. & Tomic, W. (2001). Self-efficacy in eliciting social support and burnout among secondary school teachers. Journal of Applied Social Psychology, 31(7), 1474-1491. https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.2001.tb02683.x [Google Scholar] [Crossref] 
 14. Burke, R. J., & Greenglass, E. R. (1993). Work stress, role conflict, social support, and psychological burnout among teachers. Psychological Reports, 73, 371–380. https://doi.org/10.2466/pr0.1993.73.2.371 [Google Scholar] [Crossref] 
 15. Burke, R. J., Greenglass, E. R., & Schwarzer, R. (1996). Predicting teacher burnout over time: Effects of work stress, social support, and self-doubts on burnout and its consequences. Anxiety, Stress, and Coping, 9, 261–275 https://doi.org/10.1080/10615809608249406 [Google Scholar] [Crossref] 
 16. Carver, C. S. (1998). Resilience and thriving: Issues, models, and linkages. Journal of Social Issues, 54, 245- 266. https://doi.org/10.1111/0022-4537.641998064 [Google Scholar] [Crossref] 
 17. Chan, D. W. (2003). Hardiness and its role in the stres-burnout relationship among prospective Chinese teachers in Hong Kong. Teaching and Teacher Education, 19, 381-395. Retrieved from https://eric.ed.gov/?id=EJ679285 [Google Scholar]
 18. Cheuk, W. H., & Wong, K. S. (1995). Stress, social support, and teacher burnout in Macau. Current Psychology, 14, 42–46. [Google Scholar]
 19. Crowley, B. J., Hayslip, B., & Hobdy, J. (2003). Psychological hardiness and adjustment to life events in adulthood. Journal of Adult Development, 10(4), 237-248. https://doi.org/10.1023/A:1026007510134 [Google Scholar] [Crossref] 
 20. Çağatay İn, E. & Şanlı Kula, K. (2020). Üniversite öğrencilerinin tükenmişlik ve yaşam doyumunun incelenmesi: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(2), 403-442. https://doi.org/10.19171/uefad.679322 [Google Scholar] [Crossref] 
 21. Çapri, B., Gündüz, B. & Gökçakan, Z. (2011). Maslach Tükenmişlik Envanteri-Öğrenci Formu’nun (MTE-ÖF) Türkçe’ye uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 40(1), 134-147. Retrieved from https://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRJeE1EVTRPQT09 [Google Scholar]
 22. Çeçen, A. R. (2008). Öğrencilerinin cinsiyetlerine ve anababa tutum algılarına göre yalnızlık ve sosyal destek düzeylerinin incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(3), 415-431. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/256309 [Google Scholar]
 23. Creswell, J. W. (2017). Eğitim araştırmaları. Nicel ve nitel araştırmanın planlanması yürütülmesi ve değerlendirilmesi [Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research] (H. Ekşi, Trans. Ed.). İstanbul: EDAM. [Google Scholar]
 24. Dikmen, Y., Yılmaz, D. & Usta Yıldırım, Y. (2017). Hemşirelik öğrencilerinde algılanan sosyal destek ile boyun eğici davranışlar arasındaki ilişkinin incelenmesi. EurJTher, 23(1), 12-18. Retrieved from https://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWprME9ESXpNdz09 [Google Scholar]
 25. Doğan, T. (2015). Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği’nin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması, The Journal of Happiness & Well-Being, 3(1), 93-102. Retrieved from https://docplayer.biz.tr/7372982 [Google Scholar]
 26. Eker, D., Arkar, H. & Yaldız, H. (2001). Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği’nin gözden geçirilmiş formunun faktör yapısı, geçerlik ve güvenirliği, Türk Psikiyatri Dergisi, 12(1), 17-25. http://www.turkpsikiyatri.com/c12s1/cokboyutlualgilanan.pdf [Google Scholar]
 27. Eker, H., Taş, İ. & Anlı, G. (2020). Üniversite öğrencilerinde psikolojik sağlamlık ile yaşamın anlamı ve algılanan sosyal destek arasındaki ilişkinin incelenmesi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(39), 1182-1199. https://doi.org/10.46928/iticusbe.786008 [Google Scholar] [Crossref] 
 28. Eroğlu, M. (2020). Öğretmen adaylarının psikolojik dayanıklılıklarının incelenmesi. Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 3(2), 80-86. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jena/issue/59198/750430 [Google Scholar]
 29. Freudenberger, H. J. (1974). Staff Burnout. Journal of Social Issues,30(1), 159-165. http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-4560.1974.tb00706.x [Google Scholar]
 30. Florian, V., Mikulincer, M. & Taubman, O. (1995). Does hardiness contribute to mental health during a stressful real life situtaion?. The roles of appraisal and coping. Journal of Personality and Social Psychology, 68(4), 687-695. https://doi.org/10.1037/0022-3514.68.4.687  [Google Scholar] [Crossref] 
 31. Geyik Koç, G. (2020). Bilişsel esneklik ve psikolojik dayanıklılık ile stresle başa çıkma arasındaki ilişkinin incelenmesi.  (Publication No. 631281) [Master’s thesis, Sakarya University]. YÖK National Thesis Center. Retrieved from, https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ [Google Scholar]
 32. Gökdağlı, N. (2014). Algılanan sosyal destek ve duygusal zekânın depresyon üzerindeki etkileri: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğrencileri üzerinde bir uygulama. (Publication No. 422042) [Master’s thesis, Korkut Ata University]. YÖK National Thesis Center. Retrieved from, https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ [Google Scholar]
 33. Gündüz, B., Çapri, B. & Gökçakan, Z. (2012). Üniversite öğrencilerinin tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (19), 38-55. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/zgefd/issue/47945/606595 [Google Scholar]
 34. Guthrie, E. A., Black, D. & Shaw, C.M. (1995). Embarking upon a medical career: Psychological morbidity in first year medical students. Medical Education, 29, 337–341. https://doi.org/10.1111/j.1365-2923.1995.tb00022.x [Google Scholar] [Crossref] 
 35. Guthrie, E., Black, D., Bagalkote, H., Shaw, C., Campbell, M., &  [Google Scholar]
 36. Creed, F. (1998). Psychologicalstress and burnout in medical students: A five-year prospective longitudinal study. Journal of the royal socıety of medıcıne, 91, 237-243. https://doi.org/10.1177/014107689809100502 [Google Scholar] [Crossref] 
 37. Halbesleben, J. R. B. (2006). Sources of social support and burnout: A meta-analytic test of the conservation of resources model. Journal of Applied Psychology, 91, 1134–1145. https://doi.org/10.1037/0021-9010.91.5.1134 [Google Scholar] [Crossref] 
 38. Hanton, S., Evans, L., & Neil, R. (2002). Hardiness and the competitive trait anxiety repsonse. Anxiety, Stress and Coping, 16(2), 167-184. https://doi.org/10.1080/10615806.2003.10382971  [Google Scholar] [Crossref] 
 39. Hefner, J. & Eisenberg, D. (2009). Social support and mental health Among college students. American Journal of Orthopsychiatry, 79(4), 491-9. https://doi.org/10.1037/a0016918 [Google Scholar] [Crossref] 
 40. Ho, S. K. (2016). Relationships among humour, self-esteem, and socialsupport to burnout in school teachers. Soc Psychol Educ, 19, 41–59. https://doi.org/10.1007/s11218-015-9309-7. [Google Scholar] [Crossref] 
 41. Hoşoğlu, R., Kodaz, A. F., Bingöl, T. Y. & Batık, M. V. (2018). Öğretmen adaylarında psikolojik sağlamlık. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8(14), 217-239. https://doi.org/10.26466/opus.405751 [Google Scholar] [Crossref] 
 42. Iraz, R., Arıbaş, A. & Özşahin, F. (2021). Algılanan sosyal destek ve psikolojik iyi oluş ilişkisi: Üniversite öğrencileri örneği. Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(2), 363-376. https://doi.org/10.30692/sisad.930302. [Google Scholar] [Crossref] 
 43. Işık, Ş. (2016). Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği’nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. The Journal of Happiness & Well-Being, 4(2), 165-182. [Google Scholar]
 44. Jacobs, S.R., & Dodd, D. (2003). Student burnout as a function of personality, social support and workload. Journal of College Student Development. 4(3), 291-303. https://doi.org/10.1353/csd.2003.0028 [Google Scholar] [Crossref] 
 45. Kacur, M. & Atak, M. (2011). Üniversite öğrencilerinin sorun alanları ve sorunlarla başetme yolları: Erciyes üniversitesi örneği. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(31), 273-297. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/erusosbilder/issue/23765/253325 [Google Scholar]
 46. Kayacı, Ü. & Özbay, Y. (2016). Üniversite öğrencilerinin travmatik yaşantı psikolojik doğum sıraları ve sosyal ilgilerinin psikolojik dayanıklılıklarını yordaması. The Journal of Happiness & Well Being, 4(1), 128-142. [Google Scholar]
 47. Klag, S. & Bradley, G. (2004). The role of hardiness in stress and illness: An exploration of the effect of negative affectivity and gender. British Journal of Health Psychology, 9, 137-161. https://doi.org/10.1348/135910704773891014. [Google Scholar] [Crossref] 
 48. Kutsal, D. & Bilge, F. (2012). Lise öğrencilerinin tükenmişlik ve sosyal destek düzeyleri. Eğitim ve Bilim. 37(164), 283-297. Retrieved from http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/805 [Google Scholar]
 49. Küçüksüleymanoğlu, R. & Onuray Eğilmez, H. (2013). Müzik öğretmeni adaylarının tükenmişlik düzeyleri: Uludağ Üniversitesi örneği. International Journal of Social Science, 6(3), 905-923. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/318760444 [Google Scholar]
 50. Lin, S. H. & Huang, Y. C. (2013). Life stress and academic burnout. Active Learning in Higher Education, 15(1),77-90. https://doi.org/10.1177/1469787413514651 [Google Scholar] [Crossref] 
 51. Maslach, C. & Jackson, S. E. (1981). The measurement of experienced burnout, Journal of Occupational Behavior, 2, 99-113. https://doi.org/10.1002/job.4030020205 [Google Scholar] [Crossref] 
 52. Motan, İ. & Gençöz, F. (2009). Psikolojik dayanıklılığı nasıl ölçebiliriz? Bir Türk örnekleminde Kişisel Görüş Ölçeği-II’nin geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Kriz Dergisi, 17(1), 1-11. https://doi.org/10.1501/Kriz_0000000288 [Google Scholar] [Crossref] 
 53. Naçar, M., Baykan, Z. & Çetinkaya, F. (2012). Erciyes üniversitesi tıp fakültesi birinci ve ikinci sınıf Öğrencilerinde tükenmişlik durumu ve eğitimin etkisi. Tıp Eğitimi Dünyası Dergisi, 35, 9-20. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ted/issue/21316/228704 [Google Scholar]
 54. Ören, N. & Türkoğlu, H. (2006). Öğretmen adaylarında tükenmişlik, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, 30-42. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/musbed/issue/23524/250644 [Google Scholar]
 55. Özer, A., Gençtanırım, D. ve Ergene, T. (2011). Türk lise öğrencilerinde okul terkinin yordanması: Lise Öğrencilerinin tükenmişlik ve sosyal destek düzeyleri aracı ve etkileşim değişkenleri ile bir model testi. Eğitim ve Bilim, 36(161), 302-317 Retrieved from http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/1041/303 [Google Scholar]
 56. Rani, K. (2016). Perceived social support and psychological well-being: Testing the unique association and gender differences among young working adults. Int J Ind Psychol, 3, 98-113. https://doi.org/10.25215/0302.065 [Google Scholar] [Crossref] 
 57. Richardson, G. E. (2002). The metatheory of resilience and resiliency. Journal of Clinical Psychology, 58(3), 307-321 https://doi.org/10.1002/jclp.10020 [Google Scholar] [Crossref] 
 58. Salmela-Aro, K., Tolvanen, A. & Erik-Nuirmi, J. (2009). Achievement strategies during university studies predict early career burnout and engagement. Journal of Vocational Behavior. https://doi.org/10.1016/j. jvb.2009.03.009. [Google Scholar] [Crossref] 
 59. Santen, S. A., Holt, D. B., Kemp, J. D., & Hemphill, R. R. (2010). Burnout in medical students: Examining the prevalence and associated factors. Southern Medical Journal, 103(8), 758–763. https://doi.org/10.1097/SMJ.0b013e3181e6d6d4 [Google Scholar] [Crossref] 
 60. Sarwar, M., Inamullah, H., Khan, N. & Anwar, N. (2010). Resilience and academic achievement of male and female secondary level students in Pakistan. Journal of College Teaching & Learning, 7(8), 19-24. https://doi.org/10.19030/tlc.v7i8.140 [Google Scholar] [Crossref] 
 61. Seçer, İ. (2015). Üniversite öğrencilerinde okul tükenmişliği ile psikolojik uyumsuzluk arasındaki ilişkinin incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(1), 81-99. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunisosbil/issue/2838/38747 [Google Scholar]
 62. Sezgin, F. (2009). Relationships between teacher organizational commitment, psychological hardiness and some demographic variables in Turkish primary schools. Journal of Educational Administration, 47(5), 630-651. https://doi.org/10.1108/09578230910981099 [Google Scholar] [Crossref] 
 63. Shao, R., He, P., Ling, B., Tan, L., Xu, L., Hou, T., Kong, L., & Yang, Y. (2020). Prevalence of depression and anxiety and correlations between depression, anxiety, family functioning, social support and coping styles among Chinese medical students. BMC Psychology, 8(38), 1-19. https://doi.org/10.1186/s40359-020-00402-8 [Google Scholar] [Crossref] 
 64. Schorn, N. K. & Buchwald, P. (2007). Burnout in student teachers. In P. Roussi, E. Vasilaki, K. Kaniasty, & J.D. Barker (Eds.), Electronic Proceedings of the 27th Conference of the STAR Society, July 2006, University of Crete, 150-159. https://www.researchgate.net/publication/253881509_Burnout_in_Student_Teachers [Google Scholar]
 65. Sepehrmanesh, Z., Ahmadvand, A., Akasheh, G., & Saei, R. (2010). Prevalence of burnout in senior medical students. European Psychiatry, 25(1), 723. https://doi.org/10.1016/S0924-9338(10)70717-3 [Google Scholar] [Crossref] 
 66. Schaufeli, W.B., Martinez, I., Marques-Pinto, A., Salanova, M., & Bakker, A. (2002). Burnout and Engagement in University Students: A cross-national study. Journal of CrossCultural Studies, 33, 464- 481. https://doi.org/10.1177/0022022102033005003 [Google Scholar] [Crossref] 
 67. Smith, B. W., Dalen, J., Wiggins, K., Tooley, E., Christopher, P., & Jennifer Bernard, J. (2008). The brief resilience scale: Assessing the ability to bounce back. International Journal of Behavioral Medicine, 15, 194–200. https://doi.org/10.1080/10705500802222972 [Google Scholar] [Crossref] 
 68. Stoeber, J., Julian, H., Jennifer, A. & Alexandra R. (2011). Passion and motivation for studying: Predicting academic engagement and burnout in university students. Educational Psychology, 31(4,) 513-528. https://doi.org/10.1080/01443410.2011.570251 [Google Scholar] [Crossref] 
 69. Şentürk, Z. (2016).Öğretmen adaylarının tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi. (Publication No. 423783) [Master’s thesis, Ahi Evran University]. YÖK National Thesis Center. Retrieved from, https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ [Google Scholar]
 70. Talwar, P., Kumaraswamy, N. & Mohd Fadzil, Ar (2013). Perceived social support, stress and gender differences among university students: A cross sectional study. Malaysian Journal of Psychiatry Ejournal, 22(2), 1-8. https://www.mjpsychiatry.org/index.php/mjp/article/view/260/0 [Google Scholar]
 71. Tansel, B. (2015). Üniversite öğrencilerinin tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44(2), 241-268. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cuefd/issue/26972/283532 [Google Scholar]
 72. Taylor, S. E. (2011). Social support: A review. H.S. Friedman (Eds.), The Oxford Handbook of Health Psychology, 1 -48. Oxford: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780195342819.013.0009 [Google Scholar] [Crossref] 
 73. Taylor, S. E., Shermann, D. K., Kim, H. S., Jarcho, J., Takagi, K., & Dunagan, M. S. (2004). Culture and social support: Who seeks it and why? Journal of Personality and Social Psychology, 87, 354–362 https://doi.org/10.1037/0022-3514.87.3.354 [Google Scholar] [Crossref] 
 74. Terzi, Ş. (2008). Üniversite öğrencilerinin psikolojik dayanıklılıkları ve algıladıkları sosyal destek arasındaki ilişki. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(29), 1-11. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tpdrd/issue/21449/229847 [Google Scholar]
 75. Topkaya, N. & Kavas, A. (2015). Perceived social support, life satisfaction, attitudes towards psychological help and intention to seek help: A model study. Turkish Studies, 979–96. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.7768 [Google Scholar]
 76. Tusaie, K., & Dyer, J. (2004). Resilience: A historical review of the construct. Holistic Nursing Practice, 18, 3–8. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/8883380 [Google Scholar]
 77. Tümkaya, D. & Çavuşoğlu, İ. (2010). Sınıf öğretmenliği son sınıf öğretmen adaylarının tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 19(2) , 468-481. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cusosbil/issue/4384/60212 [Google Scholar]
 78. Uludağ, O. & Yaratan, H. (2010), The effect of burnout on engagement: An empirical study on tourism students.  Journal of Hospitality, Leisure, Sport, & Tourism Education, 9(1), 13-23. https://doi.org/10.3794/johlste.91.243 [Google Scholar] [Crossref] 
 79. Wang, J., Mann, F., Lloyd-Evans, B., Ma, R., & Johnson, S. (2018). Associations between loneliness and perceived social support and outcomes of mental health problems: A systematic review. BMC Psychiatry, 18, 1-16. https://doi.org/10.1186/s12888-018- 1736-5 [Google Scholar] [Crossref] 
 80. Yang, H.J. (2004). Factors affecting student burnout and academic achievement in multiple enrolment programs in Taiwan's technical-vocational colleges. International Journal of Educational Development, 24, 283-301. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2003.12.001 [Google Scholar] [Crossref] 
 81. Yıldız, K., & Dirik, D. (2019). Algılanan sosyal destek ve stresle başa çıkma tarzları arasındaki ilişkide algılanan öz yeterliliğin rolü. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 17(2), 132-144. https://doi.org/10.33689/spormetre.500792 [Google Scholar] [Crossref] 
 82. Zhang, Y, Gan, Y., & Cham, H. (2007). Perfectionism, academic burnout and engagement among Chinese college students: A structural equation modeling analysis. Personality and Individual Differences, 43(6), 1529-1540. https://doi.org/10.1016/j.paid.2007.04.010 [Google Scholar] [Crossref] 
 83. Zhou, X., Zhu, H., Zhang, B., & Cai, T. (2013). Perceived social support as moderator of perfectionism, depression, and anxiety in college students. Social behavior and personality. An international journal, 41, 1141-1152. https://doi.org/10.2224/sbp.2013.41.7.1141 [Google Scholar] [Crossref]