International Association of Educators   |  ISSN: 1949-4270   |  e-ISSN: 1949-4289

Original article | Educational Policy Analysis and Strategic Research 2021, Vol. 16(3) 39-55

Preservice Classroom Teachers' Applications of Science Experiments with Cooperative Learning Model: A Mixed Design Research

Ayten Arslan

pp. 39 - 55   |  DOI: https://doi.org/10.29329/epasr.2021.373.3   |  Manu. Number: MANU-2102-02-0004.R1

Published online: September 20, 2021  |   Number of Views: 11  |  Number of Download: 48


Abstract

This study aimed to determine the effect of a cooperative learning model (CLM) on preservice classroom teachers’ attitudes towards science experiments. The sample consisted of 45 students in the department of primary education of the faculty of education of a public university in the 2017-2018 academic year. The sample was divided into two groups: experimental (n=24) and control (n=21). The experimental group received an education based on a CLM, while the control group received an education based on the conventional method specified by the curriculum. The study employed a mixed research design and consisted of two parts: quantitative and qualitative. In the quantitative part, an semi-experimental pretest-posttest control group design was used. In the qualitative part, phenomenology was used. The quantitative data were collected using the Scale of Attitudes Towards Science Experiments (SATSE) and analyzed using a t-test. The qualitative data were collected using an interview questionnaire and analyzed using content analysis. The experimental group had a significantly higher mean SATSE score than the controls. The experimental group also had a higher mean posttest than pretest SATSE score, which was statistically insignificant. The control group had a significantly lower mean posttest than pretest SATSE score. Content analysis showed that the CLM improved some participants’ attitudes towards science experiments. They were more interested in science experiments and enjoyed participating in them more, and believed that the CLM made science experiments fun and easier to understand. However, some other participants stated that the CLM did not affect their attitudes towards science experiments.

Keywords: Cooperative Learning Model, Science Experiments, Science Laboratory, Preservice Classroom Teachers


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Arslan, A. (2021). Preservice Classroom Teachers' Applications of Science Experiments with Cooperative Learning Model: A Mixed Design Research . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 16(3), 39-55. doi: 10.29329/epasr.2021.373.3

Harvard
Arslan, A. (2021). Preservice Classroom Teachers' Applications of Science Experiments with Cooperative Learning Model: A Mixed Design Research . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 16(3), pp. 39-55.

Chicago 16th edition
Arslan, Ayten (2021). "Preservice Classroom Teachers' Applications of Science Experiments with Cooperative Learning Model: A Mixed Design Research ". Educational Policy Analysis and Strategic Research 16 (3):39-55. doi:10.29329/epasr.2021.373.3.

References
 1. Akturan, U. &  Esen, A. (2008). Fenomenoloji. T. Baş ve U. Akturan (Ed.) içinde, Nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]
 2. Altıparmak, M., & Nakipoğlu, M., (2002). Lise Biyoloji Laboratuarlarında İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Tutum ve Başarıya Etkisi. Proceeding of V. National Science and Mathematics Semposium, I, (40-45). [Google Scholar]
 3. Annagün, Ş. & Duban, N. (Ed.) (2014). Fen Bilimleri Öğretimi.  Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 4. Arslan, A., & Zengin, R. (2016). İşbirlikli öğrenme yönteminin fen öğretimi laboratuar uygulamaları dersine yönelik öğrencilerin tutumlarına etkisi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 37-49. https://doi.org/10.17679/iuefd.17245785 [Google Scholar] [Crossref] 
 5. Baran, Ş. & Doğan, S. (2004). Erzurum il merkezindeki liselerin biyoloji laboratuarlarının araç ve gereçleri bakımından durumu. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 23-33. [Google Scholar]
 6. Bozdağ, H. C. (2019). 5. sınıf öğrencilerinin fen bilimlerine yönelik motivasyonları, tutumları ve fen başarıları arasındaki ilişki. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(3), 720-740. https://doi.org/10.17860/mersinefd.592823 [Google Scholar] [Crossref] 
 7. Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Pegem Yayıncılık. [Google Scholar]
 8. Creswell, J. W. (2009). Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. SAGE Publication. [Google Scholar]
 9. Creswell, J. W. (2013). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. Siyasal Kitabevi. [Google Scholar]
 10. Creswell, J. W., &  Plano-Clark, V. L.(2015). Karma yöntem araştırmaları: Tasarımı ve yürütülmesi, Çev. Ed.: Totan, T., Anı Yayıncılık.  [Google Scholar]
 11. Collison, G. E. (1993). Teacher attitudes toward hands-on science instruction versus traditional teaching methods. Reports-Research/Technical, Georgia Southwestern College. [Google Scholar]
 12. Çetin, A., & Cengiz, M., (2021). Laboratuvar Uygulamalarının Dokular Konusunda Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Akademik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(1), 37-45. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/egitim/issue/58093/792783 [Google Scholar]
 13. Çil, S. & Çalışoğlu, M, (2020). Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilimleri Dersi “Maddenin Özellikleri ” Ünitesinde Deney Yönteminin Kullanılmasına Yönelik Görüşleri. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi /AİCUSBED),  6/1,  451-473. https://doi.org/10.31463/aicusbed.767673 [Google Scholar] [Crossref] 
 14. Dendup, T., & Onthanee, A. (2020). Effectiveness of Cooperative Learning on English Communicative Ability of 4th Grade Students in Bhutan. International Journal of Instruction, 13(1), 255-266. [Google Scholar]
 15. Doğan, Ö. F. (2010). Okul Öncesi Eğitimde Fen ve Doğa Etkinlikleri Saatinde Öğretmenlerin, Deney Yöntemine Yer Verme Durumlarının İncelenmesi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi], Selçuk Üniversitesi. [Google Scholar]
 16. Doymuş, K., Şimşek, Ü., & Bayrakçeken, S. (2004). İşbirlikçi öğrenme yönteminin fen bilgisi dersinde akademik başarı ve tutuma etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 1(2), 103-115. [Google Scholar]
 17. Ergin, Ö., Pekmez, E. Ş., & Erdal, S. Ö. (2012). Kuramdan uygulamaya deney yoluyla fen öğretimi (2.Baskı). Dinazor Yayınevi. [Google Scholar]
 18. Feyzioğlu, B., Demirdağ, B., Ateş, A., Çobanoğlu, İ., Altun, E., & Akyıldız, M. (2011). Students’ views on laboratory applications: Izmir sample. İlköğretim Online, 10(3), 1208-1226. [Google Scholar]
 19. Foley, B. J., & McPhee, C. (2008). Students’ attitudes towards science in classes using hands-on or textbook based curriculum. American Educational Research Association, 1-12. [Google Scholar]
 20. Garcia, M.B., (2021).  Cooperative learning in computer programming: A quasi-experimental evaluation of Jigsaw teaching strategy with novice programmers. Education and Information Technologies 26, 4839–4856. https://doi.org/10.1007/s10639-021-10502-6 [Google Scholar] [Crossref] 
 21. Genç, H., Deniş, H. & Demirkaya, H. (2010). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Bilgisi Öğretimi Dersine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2, 133-149. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/makufebed/issue/19425/206577 [Google Scholar]
 22. Güvenç H., & Açıkgöz, K. Ü. (2007). İşbirlikli öğrenme ve kavram haritalarının öğrenme stratejisi kullanımı üzerindeki etkileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 7(1), 95-127. [Google Scholar]
 23. Han, S. I., & Son, H. (2020). Effects of Cooperative Learning on the Improvement of Interpersonal Competence among Students in Classroom Environments. International Online Journal of Education and Teaching, 7(1), 17-28. [Google Scholar]
 24. Hançer, A., H., Şensoy, Ö., & Yıldırım, H., İ. (2003). İlköğretimde çağdaş fen bilgisi öğretiminin  önemi ve nasıl olması gerektiği üzerine bir değerlendirme. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(13), 80-88. [Google Scholar]
 25. Hofstein, A., & Lunetta, V.N. (2004). The laboratory in science education: foundation for the 21st  century. Science Education, 88, 28-54. [Google Scholar]
 26. Karaer, G., Karademir, E., & Tezel, Ö. (2020). Proje Tabanlı Öğretimin Fen Laboratuvarı Dersinde Kullanımının Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 8(1), 73-95. https://doi.org/10.14689/issn.2148-2624.1.8c.1s.4m [Google Scholar] [Crossref] 
 27. Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayınları. [Google Scholar]
 28. Kaya, H. & Böyük, U. (2011). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin fen ve teknoloji dersine ve fen deneylerine karşı tutumları. TÜBAV Bilim Dergisi, 4(2), 120-130. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tubav/issue/21523/230940 [Google Scholar]
 29. Lang, Q. C., Wong, A. F. L., & Fraser, B. J. (2005). Student perceptions of chemistry laboratory learning environments, student–teacher interactions and attitudes in secondary school gifted education classes in Singapore. Research in Science Education, 35, 299–321. [Google Scholar]
 30. Lunetta, V. N. (1998). The school science laboratory: Historical perspectives and contexts for contemporary teaching. International Handbook of Science Education, 1, 249-262. [Google Scholar]
 31. Ministry of National Education (MoNE). (2013). İlköğretim Kurumları (İlkokullar ve Ortaokullar) Fen Bilimleri Dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) Öğretim  Programı. Milli Eğitim Bakanlığı. [Google Scholar]
 32. Ministry of National Education (MoNE), (2017). Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı (İlkokul 1, 2 ve 3. Sınıflar). Milli Eğitim Bakanlığı. [Google Scholar]
 33. Önen, F. & Çömek, A. (2011). Öğretmen Adaylarının gözüyle basit araç-gereçlerle yapılan fen deneyleri. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(3), 45-71. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/baebd/issue/3340/46236 [Google Scholar]
 34. Özdemir, M., & Kaptan, F. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının bilimsel süreç becerileri ve fen öğretimine yönelik tutumlarının incelenmesi. Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1), 62-75. [Google Scholar]
 35. Partalcı, O., Topsakal, Ü. U., & Özkan, G. (2019). Laboratuvar Etkinliklerinin Öğrencilerin Laboratuvara Karşı Tutumuna Etkisi. ERPA International Congresses on Education, In Book of Proceedings, 1-5. [Google Scholar]
 36. Samosa, R. C. (2021). Cooperative Learning Approach as Innovation to Improve Students’ Academic Achievement and Attitude in Teaching Biology. Journal of World Englishes and Educational Practices, 3(1), 01-10. [Google Scholar]
 37. Sezen Vekli, G. (2018). Sınıf öğretmeni adaylarının bilimsel süreç becerilerine dayalı deney tasarlama ve uygulama becerilerinin incelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 8(3), 128-141. https://doi.org/10.19126/suje.411723 [Google Scholar] [Crossref] 
 38. Sontay, G. & Karamustafaoğlu, O. (2018). ‘Sıvı basıncı’ konusunda basit araç gereçlerle yapılan bir deney etkinliğine ilişkin öğretmen görüşleri. Journal of Research in Educatıon and Society, 5(1), 220-246. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/etad/issue/37928/364637 [Google Scholar]
 39. Sulfemi, W. B., & Kamalia, Y. (2020). Jigsaw Cooperative Learning Model Using Audiovisual Media to Improve Learning Outcomes. JPsd (Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar), 6(1), 30-42. [Google Scholar]
 40. Şenler, B., Karışan, D. & Bilican, K. (2017). Sınıf öğretmeni adaylarının fen ve teknoloji laboratuvarına yönelik algı ve tutumlarının incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 42, 105-122. https://doi:10.21764/efd.14921 [Google Scholar] [Crossref] 
 41. Şimşek, U., Şimşek, Ü. & Doymuş, K. (2006). İşbirlikçi öğrenme yöntemi üzerine derleme çalışması III: İşbirlikçi öğrenme yönteminin eğitim ortamındaki faydaları. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi,13, 414-437. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ataunikkefd/issue/2774/37178 [Google Scholar]
 42. Taşdemir, A. (2004). Fen bilgisi öğretmenliği kimya laboratuvarı dersinde çözeltiler konusunun öğrenilmesinde işbirlikli öğrenme yönteminin etkileri [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Gazi Üniversitesi. [Google Scholar]
 43. Tobin, K. (1990). Research on science laboratory activities: In pursuit of better questions and answers to improve learning. School Science and Mathematics, 90(5), 403-418. [Google Scholar]
 44. Townsend, L. A. (2012). The Effects of laboratory-based activities on student attitudes toward science. (Master thesis), Montana State University, Bozeman, Montana. https://scholarworks.montana.edu/xmlui/handle/1/2435 [Google Scholar]
 45. Ulu, C., (2019). Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme Yaklaşımına Dayalı Laboratuvar Uygulamalarının Üstbilişsel Bilgi ve Becerilere Etkisi. Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi, 2(1), 11-23. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ubed/issue/48031/437451 [Google Scholar]
 46. Uyanık, G. (2017). İlkokul Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Tutumları İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişki. Tübav Bilim Dergisi, 10(1), 86-93. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tubav/issue/27928/296802 [Google Scholar]
 47. Van Ryzin, M. J., Roseth, C. J., & Biglan, A. (2020). Mediators of effects of cooperative learning on prosocial behavior in middle school. International journal of applied positive psychology, 5(1), 37-52. [Google Scholar]
 48. Yapıcı İ. Ü., Hevedanlı M., & Oral B., (2009).  İşbirlikli öğrenme ve geleneksel öğretim yöntemlerinin tohumlu bitkiler sistematiği laboratuarı dersine yönelik tutum ve başarıya etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 63-69. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/pauefd/issue/11117/132955 [Google Scholar]
 49. Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]
 50. Yıldız, E., Ağgül, Ö., Çalıklar, Ş., & Şimşek, Ü., (2020). Eğitsel Oyun ve İşbirlikli Öğrenmenin 6. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına, Sosyal Becerilerine ve Öğrenme Motivasyonlarına Etkisi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(6), 1703-1716. https://doi.org/10.18506/anemon.671575 [Google Scholar] [Crossref] 
 51. Yıldız, E., Akpınar, E., Aydoğdu & Ergin, Ö. (2006). Fen bilgisi öğretmenlerinin fen deneylerinin amaçlarına yönelik tutumları. Journal of Turkish Science Education, 3(2), 2-18. [Google Scholar]
 52. Yıldız, E., Aydoğdu, B., Akpınar, E. & Ergin, Ö. (2007). Fen Bilgisi öğretmenlerinin fen deneylerine yönelik tutumları. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 24(2), 71-86. [Google Scholar]
 53. Yıldız, E., Çalıklar, Ş., & Şimşek, Ü. (2020). Gazların kinetik teorisi konusunun öğretiminde üç farklı işbirlikli öğrenme yönteminin etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (49), 24-42. [Google Scholar]
 54. Yu, S. M. & Bethel, L. J. (1991). The influence of hands on science process skills training on preservice elementary teachers’ anxiety and concerns about teaching science activities Taiwan, Republic of China. The Annual Meeting of the National Association for Research in Science Teaching, Lake Geneva (April 7-10, 1991). [Google Scholar]