International Association of Educators   |  ISSN: 1949-4270   |  e-ISSN: 1949-4289

Original article | Educational Policy Analysis and Strategic Research 2021, Vol. 16(3) 23-38

The Effect of Using Smart Boards in Science Lessons on Middle School Students' Attitudes Towards Smartboards and Reflective Thinking Skills

Mirac Furkan Bayar & Uluhan Kurt

pp. 23 - 38   |  DOI: https://doi.org/10.29329/epasr.2021.373.2   |  Manu. Number: MANU-2101-30-0006.R1

Published online: September 20, 2021  |   Number of Views: 19  |  Number of Download: 57


Abstract

The aim of this study is to determine the demographic variables that affect middle school students' attitudes towards smart board and their reflective thinking skills and the relationship between these two variables. For this purpose, relational survey model, one of the quantitative research approaches, was used. The sample of the study, in which the appropriate sampling method was used, consists of 348 students studying in three different middle schools in Yakutiye district of Erzurum. Demographic information questionnaire, "Smart Board Attitude Scale" and "Reflective Thinking Scale" were used as data collection tools in the study. According to the findings of the research, it was determined that the students' smart board attitudes and reflective thinking skills did not change in terms of gender.. On the other hand, students 'smart board attitude levels and reflective thinking skills do not differ significantly in terms of parents' educational status. Finally, a medium positive correlation was found between students' smart board attitude levels and reflective thinking skills.

Keywords: Smart Board, Attitudes, Reflective Thinking Skills, Middle School, Survey Method


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Bayar, M.F. & Kurt, U. (2021). The Effect of Using Smart Boards in Science Lessons on Middle School Students' Attitudes Towards Smartboards and Reflective Thinking Skills . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 16(3), 23-38. doi: 10.29329/epasr.2021.373.2

Harvard
Bayar, M. and Kurt, U. (2021). The Effect of Using Smart Boards in Science Lessons on Middle School Students' Attitudes Towards Smartboards and Reflective Thinking Skills . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 16(3), pp. 23-38.

Chicago 16th edition
Bayar, Mirac Furkan and Uluhan Kurt (2021). "The Effect of Using Smart Boards in Science Lessons on Middle School Students' Attitudes Towards Smartboards and Reflective Thinking Skills ". Educational Policy Analysis and Strategic Research 16 (3):23-38. doi:10.29329/epasr.2021.373.2.

References
 1. Akçayır, M. (2011). Etkileşimli tahta kullanarak işlenen matematik dersinde sınıf öğretmenliği birinci sınıf öğrencilerinin başarı, tutum ve motivasyonları üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 2. Arıcı (2015). Eğitimde etkileşimli tahta kullanımına yönelik ortaöğretim öğrencilerinin tutumları. Yüksek Lisans Tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Afyon. [Google Scholar]
 3. Asmar M., Khaled, H., & Nabeel, A., (2012). The effect of smart board on students behavior and motivation. UGRU University Al Ain, UAE. [Google Scholar]
 4. Atar, H.Y., & Atar, B. (2012). Examining the effects of Turkish education reform on students’ TIMSS 2007 science achievements. Educational Sciences: Theory & Practice, 12(4), 2632-2636. [Google Scholar]
 5. Ateş, M. (2010). Ortaöğretim coğrafya dersinde akıllı tahta kullanımı. Marmara Coğrafya Dergisi, 22, 409-427. [Google Scholar]
 6. Aydoğan, S. (2003). Isı ve sıcaklık konusunda kavram yanılgıları, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 111-124. [Google Scholar]
 7. Beauchamp, G., & Parkinson, J. (2005). Beyond the 'WOW' factor: Developing interactivity with the interactive whiteboard. School Science Review, 86(316), 97-103. [Google Scholar]
 8. Birgin, O., & Zengin, A. (2016). Ortaokul öğrencilerinin matematik dersinde akıllı tahta kullanımına yönelik tutumlarının incelenmesi. International Contemporary Educational Research Congress, 29 Eylül-02 Ekim 2016, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı, ss.388-396. [Google Scholar]
 9. Birney, R., Barry, M., & OhÉigeartaigh, M. (2006) The use of weblogs as a tool to support collaborative learning and reflective practice in third-level institutions. In: E. Pearson and P. Bohman, Editors, Proceedings of world conference on educational multimedia, hypermedia and telecommunications, AACE, Chesapeake, VA (2006), s. 1047–1052. [Google Scholar]
 10. Büyüköztürk, Ş. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri (18. Baskı). Pegem Akademi Yayıncılık [Google Scholar]
 11. Büyüköztürk, Ş. Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem. [Google Scholar]
 12. Clemens, A. , Moore, T., & Nelson B. (2001). Math Intervention “Smart” Project Student Mathematical Analysis and Reasoning with Technology, Erişim tarihi: 21 Aralık 2019, http://downloads01.smarttech.com/media/sitecore/en/pdf/research_library/k12/math_intervention_smart_project%20_student_mathematical_analysis_and_reaso ning_with_technology.pdf [Google Scholar]
 13. Demir, M. (2019). Fen bilimleri dersinde akıllı tahta kullanımının köy okullarında öğrencilerin akademik başarılarına, öğrendikleri bilgilerin kalıcılığına ve derse yönelik tutumlarına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Niğde. [Google Scholar]
 14. Demircioğlu, G., & Demircioğlu, H. (2015). Öğrencilerin kimya derslerinde akıllı tahta kullanımına yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 387-395. [Google Scholar]
 15. Dhindsa, H.S., & Emran, S.H. (2006). Use of the interactive whiteboard in constructivist teaching for higher student achievement. Proceedings of the Second Annual Conference for the Middle East Teachers of Science, Mathematics, and Computing, (pp. 175-188). Abu Dhabi. [Google Scholar]
 16. Doğan, H. (2000). Bilgi teknolojileri ve eğitimi. Adım bilimsel düşüncenin ürünü. KKTC: Ateş Matbaası. [Google Scholar]
 17. Ekici, F. (2008). Akıllı tahta kullanımının ilköğretim öğrencilerinin başarılarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 18. Eryaman, M. Y. (2007). From reflective practice to practical wisdom: Toward a post-foundational teacher education. International Journal of Progressive Education, 3(1), 87-107 [Google Scholar]
 19. Gençoğlu, T. (2013). Geometrik cisimlerin yüzey alanları ve hacmi konularının öğretimde bilgisayar destekli öğretim ile akıllı tahta destekli öğretimin öğrenci akademik başarısına ve matematiğe ilişkin tutumuna etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 20. Gündüz, S., & Kutluca, T. (2019). Matematik ve fen bilimleri öğretiminde akıllı tahta kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına etkisi üzerine bir meta-analiz çalışması. Journal of Computer and Education Research, 7(13), 183-204. [Google Scholar]
 21. Gündüz, S., & Çelik, C.H (2015). Öğrencilerin matematik dersinde akıllı tahta kullanımına yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 25,157-174. [Google Scholar]
 22. Gürbüztürk, O. (2018). Investigation of elementary education students’ attitudes towards the use of smart boards. International Electronic Journal of Elementary Education, 11(1), 55-61. [Google Scholar]
 23. Hebebci, M. T., Çelik, İ., & Şahin, İ. (2016). Eğitim ortamlarında etkileşimli tahta kullanımı: Araştırmalar ve eğilimler. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Araştırmaları Dergisi, 1(1), 55-76. [Google Scholar]
 24. Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi: kavramlar-ilkeler-teknikler. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 25. Kikas, E. (2004). Teachers Conceptions and Misconceptions Concerning Three Natural Phenomena. Journal of Research in Science Teaching, 41, 432-448. [Google Scholar]
 26. Korucu, A.T., Usta, E., & Toraman, L. (2016). Ortaokul öğrencilerinin etkileşimli tahta kullanımına yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(3), 690-717. [Google Scholar]
 27. Koşar, E. & Çiğdem, H. (2003). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Pegem A. [Google Scholar]
 28. Lai, T., & Land, S.M. (2009). Supporting reflection in online learning environments. Educational Media and Technology Yearbook, (page 141-154). Springer US. [Google Scholar]
 29. Levy, P. (2002). Interactive whiteboards nn learning and teaching in two Sheffield schools: A developmental study. http://dis.shef.ac.uk/eirg/projects/wboards.htm sayfasından erişilmiştir. [Google Scholar]
 30. Loughlin, C., & Krakowski, K. (2001). Technological tools for visual thinking: What does the research tell us? N. Smythe. In Apple University Consorfium Academic and Developers Conference Proceedings of the Apple University Consorfium Conference (pp. 127-138). [Google Scholar]
 31. Milli Eğitim Bakanlığı [MEB],  (2018). İlköğretim fen bilimleri dersi (6,7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: MEB. [Google Scholar]
 32. Muhanna, W., & Nejem, K. M. (2013). Attitudes Of Mathematics Teachers Toward Using Smart Board In Teaching Mathematics. Contemporary Issues In Education Research – Fourth Quarter  6(4). [Google Scholar]
 33. Nordness, P., & Clark, J. (2007). Enhacing Emergent Literacy Skills with Smart Board Interactive Whiteboard Technology. Erişim adresi: http://downloads01.smarttech.com/media/sitecore/en/pdf/research_library/k12/enhn cing%20emergent_literacy [Google Scholar]
 34. Oleksiw, T. (2007). Increasing math test scores with the smart board ınteractive whiteboard. Erişim tarihi: 23 Ekim 2019, http://downloads01.smarttech.com/media/sitecore/en/pdf/research_library/k-12/the_effect_of_the_smart_board_interactive_whiteboard_on_raising_state_test_scores.pdf [Google Scholar]
 35. Önder, R. (2015) Biyoloji dersinde akıllı tahta kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına, akıllı tahta kullanımına ve derse yönelik tutumlarına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. [Google Scholar]
 36. Özenç, E. G., & Özmen, Z. K. (2014). Akıllı tahtayla işlenen fen ve teknoloji dersinin öğrencilerin başarısına ve derse karşı tutumlarına Etkisi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 182(182), 137-152. [Google Scholar]
 37. Özgen, K., & Tum, A. (2018). Ortaokul öğrencilerinin matematik derslerinde akıllı tahta kullanmaya yönelik tutumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Cumhuriyet International Journal Of Education, 7(1),16-39. DOI: 10.30703/Cije.380702 [Google Scholar]
 38. Painter, D. D., Whiting, E., & Wolters, B. (2005). The use of an interactive whiteboard in promoting interactive teaching and learning. VSte Journal, 19(2), 31-40. [Google Scholar]
 39. Rakes, G. C., Flowers, B. F., Casey, H. B., & Santana, R. (1999). An analysis of đnstructional technology use and constructivist behaviors đn k-12 teachers. International Journal of Educational Technology. 1(2). [Google Scholar]
 40. Robinson, M.C. (2004). The impact of the interactive electronic white board on student achievement in middle school mathematics. Master's Thesis. The Florida State University College Of Education. [Google Scholar]
 41. Sarıkaya, S. (2015). Akıllı tahta kullanımının ortaöğretimde işlenilen canlıların sınıflandırılması konusunun öğrenimi üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 42. Sergievskaya, I. L., & Zharenkov, A. D. (2019). SMART-board for creating communicative situation while listening to a foreign language text. Международный журнал гуманитарных и естественных наук, (4-1). [Google Scholar]
 43. Solvie, P. A. (2004). The digital whiteboard: A tool in early literacy instruction. Erişim adresi: http://downloads01.smarttech.com/media/sitecore/en/pdf/research_library/k12/the_ digital_whiteboard_as_a_tool_in_increasing_student_attention_during_early_litera cy_instruction.pdf  [Google Scholar]
 44. Şad, S. N. (2012). An attitude scale for smart board use in education: Validity and reliability studies. Computers & Education, 58(3), 900-907. [Google Scholar]
 45. Taşkoyan, S. N. (2008). Fen ve teknoloji öğretiminde sorgulayıcı öğrenme stratejilerinin öğrencilerin sorgulayıcı öğrenme becerileri, akademik başarıları ve tutumları üzerindeki etkisi. Doctoral dissertation, DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. [Google Scholar]
 46. Tataroğlu, B. (2009). Matematik öğretiminde etkileşimli tahta kullanımının 10. sınıf öğrencilerinin akademik başarıları, matematik dersine karşı tutumları ve öz-yeterlik düzeylerine etkileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. [Google Scholar]
 47. Tekin, Y. (2013). Fizik eğitiminde akıllı tahta kullanımının öğrencilerin fizik başarılarına ve fiziğe karşı tutumlarına etkisinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Van. [Google Scholar]
 48. Tercan, İ. (2012). Etkileşimli tahta kullanımının öğrencilerin fen ve teknoloji dersi başarı, tutum ve motivasyonuna etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya. [Google Scholar]
 49. Tezer, M., & Deniz, A.K. (2009). Matematik dersinde interaktif tahta kullanarak yapılan denklem çözümünün öğrenme üzerindeki etkisi. 9th International Educational Technology Conference, Ankara. [Google Scholar]
 50. Tunaboylu, C., & Demir, E. (2017). The effect of teaching supported by interactive whiteboard on students' mathematical achievements in lower secondary education. Journal of Education and Learning, 6(1), 81- 94. [Google Scholar]
 51. Tüfekçi, N. (2019). Akıllı tahta kullanımının öğrencilerin fen başarısı-tutumu üzerine etkileri ve akıllı tahtaya yönelik tutumlarının belirlenmesi: 7. sınıf insan ve çevre ünitesi örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 52. Türel, Y. K. (2010). Developing Teachers’ Utilization of Interactive Whiteboards. In D. Gibson & B. Dodge (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2010,Chesapeake, VA: AACE. (pp.3049-3054) [Google Scholar]
 53. Türel, Y. K. (2012). Öğretmenlerin akıllı tahta kullanımına yönelik olumsuz tutumları: Problemler ve ihtiyaçlar. Elementary Education Online, 11(2), 423-439, 2012. [Google Scholar]
 54. Türkoğlu, T. (2014). Fen ve teknoloji öğretiminde akıllı tahta kullanımının 6. sınıf öğrencilerinin akademik başarı, tutum ve görüşleri üzerine etkileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Manisa. [Google Scholar]
 55. Wall, K., Higgins, S., & Smith, H. (2005). The visual helps me understand the complicated things’: pupil views of teaching and learning with interactive whiteboards. British Journal of Eductional Technology, 36(5), 851-867. [Google Scholar]
 56. Warnock, S. H., Boykin, N. J., & Tung, W. C. (2011). Assessment of the Impact of Smart Board Technology System Use on Student Learning, Satisfaction, and Performance. Journal of Research in Education, 21(1), 1-20. [Google Scholar]
 57. Wood, R., & Ashfield, J. (2008). The use of the interactive whiteboard for creative teaching and learning in literacy and mathematics: a case study. British Journal of Educational Technology, 39(1), 84-96. [Google Scholar]
 58. Xie, Y., Ke, F., & Sharma, P. (2008). The effect of peer feedback for blogging on college students’ reflective learning processes. The Internet and Higher Education, 11, 18-25. [Google Scholar]
 59. Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları. [Google Scholar]
 60. Yıldırım, C. (2012). Bilimsel süreç becerileri etkinliklerinin ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin yansıtıcı düşünmelerine etkisi. Master's thesis. Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Denizli. [Google Scholar]
 61. Yıldız, A., & Büyükkasap, E. (2006). Fizik Öğrencilerinin Kuvvet ve Hareket Konusundaki Kavram Yanılgıları ve Öğretim Elemanlarının Bu Konudaki Tahminleri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 268 – 277. [Google Scholar]
 62. Zengin, F., Kırılmazkaya, G., & Keçeci, G. (2011). Etkileşimli tahta kullanımının ilköğretim öğrencilerinin fen ve teknoloji dersindeki başarı ve tutuma etkisi. 109 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 22- 24 September 2011, Fırat University, Elazığ- Turkey. [Google Scholar]