International Association of Educators   |  ISSN: 1949-4270   |  e-ISSN: 1949-4289

Original article | Educational Policy Analysis and Strategic Research 2021, Vol. 16(2) 139-159

Examining Social Studies Prospective Teachers’ Active Citizenship Self-Efficacies within The Scope of Levels of Empathy and Acceptance of Differences

Nalan Altay & Ali Ekber Gülersoy

pp. 139 - 159   |  DOI: https://doi.org/10.29329/epasr.2020.345.7   |  Manu. Number: MANU-2101-31-0008.R1

Published online: May 27, 2021  |   Number of Views: 142  |  Number of Download: 596


Abstract

As is known, social studies course is taught from 4th grade to the end of 7th grade within the scope of basic education. Social studies course, focused mainly on raising active citizenship, is given (lectured) by teachers who received training on this field. This study was carried out to reveal social studies prospective teachers’ active citizenship self-efficacies within the scope of levels of empathy and acceptance of differences. For this, scales of active citizenship self-efficacies, of empathy level and acceptance of differences were applied to 378 in total of prospective teachers who are studying at faculty of education at two state universities.  Data obtained of scales were analysed using SPSS package software. Relationship of the applied scales with faculty, class, rural-urban origin was examined. Independent t test for unrelated two samples, and one-way analysis of variance for unrelated k-sample were carried out, and multiple regression analysis was performed to reveal predicting situation/state of level of active citizenship self-efficacies by level of empathy and acceptance of differences. As result of the analysis, it was found that prospective teachers’ active citizenship self-efficacies and level of empathy were high; that of acceptance of differences was very high. According to this, empathy and acceptance of differences explain the situation/state of active citizenship self-efficacies by 24%. In terms of multicultural education, empathy and acceptance of differences are effective in raising active citizens. active citizenship requires not only participation in politics, but also high acceptance and empathy for different segments of society.

Keywords: Social Studies, Active Citizenship, Empathy, Acceptance of Differences, Prospective Teachers, Regression Analysis


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Altay, N. & Gulersoy, A.E. (2021). Examining Social Studies Prospective Teachers’ Active Citizenship Self-Efficacies within The Scope of Levels of Empathy and Acceptance of Differences . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 16(2), 139-159. doi: 10.29329/epasr.2020.345.7

Harvard
Altay, N. and Gulersoy, A. (2021). Examining Social Studies Prospective Teachers’ Active Citizenship Self-Efficacies within The Scope of Levels of Empathy and Acceptance of Differences . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 16(2), pp. 139-159.

Chicago 16th edition
Altay, Nalan and Ali Ekber Gulersoy (2021). "Examining Social Studies Prospective Teachers’ Active Citizenship Self-Efficacies within The Scope of Levels of Empathy and Acceptance of Differences ". Educational Policy Analysis and Strategic Research 16 (2):139-159. doi:10.29329/epasr.2020.345.7.

References
 1. Abaslı, K. (2018). Kültürlerarası duyarlılık ve empati arasındaki ilişkilerin Türk ve uluslararası öğrenci görüşlerine göre incelenmesi [Examination of the relationship between intercultural sensitivity and empathy according to the views of Turkish and international students]. TÜBAV Bilim 11(2), 11-23.  [Google Scholar]
 2. Akbulut, E. ve Sağlam, H., İ. (2010). Sınıf öğretmenlerinin empatik eğilim düzeylerinin incelenmesi [Examining the empathic tendency levels of classroom teachers].  Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7 (2), 1068-1083. https://doi.org/10.33689/spormetre.621508 [Google Scholar] [Crossref] 
 3. Akduman, G., Karahan, G., & Solmaz, M. S. (2018). İletişim becerileri üstünde empati ve psikolojik sağlamlığın etkisi [The effect of empathy and psychological resilience on communication skills]. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (FESA), 3 (4), 765-775. https://doi.org/10.29106/fesa.494713 [Google Scholar] [Crossref] 
 4. Akgün, R., Çetin, H. (2018). Üniversite Öğrencilerinin iletişim becerilerinin ve empati düzeylerinin belirlenmesi [Determining the communication skills and empathy levels of university students].  Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7 (3), s. 103-118. [Google Scholar]
 5. Akin, S., Calik, B., ve Engin-Demir, C. (2017). Students as change agents in the community: Developing active citizenship at schools. Educational Sciences: Theory & Practice, 17, 809–834. http://dx.doi.org/10.12738/estp.2017.3.0176. [Google Scholar]
 6. Altay, N. (2009). İzmir’de hemşehri dayanışmasının kent kültürü üzerindeki etkileri [The effects of citizen solidarity on urban culture in Izmir]. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora tezi. [Google Scholar]
 7. Arendse, A. ve Smith, S. (2018).  Economic Transformation and Emancipation through Active Citizenship Education, Education in Modern Society BCES Conference Books 16, ISBN 978-619-7326-03-1, (45-51). [Google Scholar]
 8. Arslan, H., Dil, K., Çetin, E. & Yazıcı, S. (2017). Aktif yurttaşlık öz-yeterlik ölçeği: Bir geçerlik ve güvenirlik çalışması [Active Citizenship Self-Efficacy Scale: A validity and reliability study]. Journal of Human Sciences, 14(3), 2797-2809. doi:10.14687/jhs.v14i3.4771 [Google Scholar] [Crossref] 
 9. Arslanoğlu, C. (2012). Farklı Bölümlerde Öğrenim Gören Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Empatik Eğilim Düzeyleri ve Saldırganlık İlişkisinin İncelenmesi [Investigation of Empathic Tendency Levels and Aggression Relationship of School of Physical Education and Sports Students in Different Departments]. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 10. Ata, S. (2010). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Bağlanma Stilleri, Duygusal Zekâ Düzeyleri ve Empatik Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi [Examining the Relationship Between Attachment Styles, Emotional Intelligence Levels and Empathic Tendencies of Preschool Teachers]. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Muğla Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.   [Google Scholar]
 11. Atasoy, Z. (2012). Farklılıkların yönetimi: üniversite öğrencilerinin ayrımcılık algısının öğrenci başarı düzeyine etkisi üzerine bir araştırma [Managing diversity: a study on the effect of university students' perception of discrimination on student achievement]. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman. [Google Scholar]
 12. Ateş, S. (2017). Sosyal bilgiler öğretmenleri ve ortaokul öğrencilerinin çok kültürlülük ve çok kültürlü eğitime yönelik algı ve farkındalıkları (Kocaeli örneği) [Perception and awareness of social studies teachers and secondary school students towards multiculturalism and multicultural education (Kocaeli example)]. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu. [Google Scholar]
 13. Aydın, M (2017). Alternatif Yaklaşımlarla Sosyal Bilgiler Öğretimi [Social Studies Teaching With Alternative Approaches], (Ed. Sever, R., Aydın, M., Koçoğlu, E.), Pegem Yayınları: Ankara. [Google Scholar]
 14. Aydın, M., ve Çelik, T. (2017). Ortaokul Öğrencilerinin Etkin Yurttaşlık ve Hukuk Kuralları Kavramlarına Yönelik Metaforik Algılarının İncelenmesi [An Investigation of Secondary School Students' Metaphoric Perceptions of Effective Citizenship and Legal Rules Concepts], Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, 29-43. [Google Scholar]
 15. Bakioğlu, A. ve Kurt, T. (2009). Öğretmenlerin demokrasi, vatandaşlık ve Vatanseverlik algılarının nitel olarak incelenmesi [Qualitative examination of teachers' perceptions of democracy, citizenship and patriotism]. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 29, 19-39. [Google Scholar]
 16. Banks, J. (Ed.) (2004): Diversity and citizenship education: Global perspectives. San Francisco: Jossey-Bass. [Google Scholar]
 17. Barret-Lennard, G. T. (1981). The empathy cycle: Refinement of a nuclear concept. Journal of Counseling Psychology, 28(2), 91-100. https://doi.org/10.1037/0022-0167.28.2.91 [Google Scholar] [Crossref] 
 18. Baştürk, A. & Yiğit, N. (2019). Temel eğitim bölümü öğretmen adaylarının farklılıklara saygı düzeylerinin belirlenmesi [Determining the level of respect for differences of pre-service primary education teachers]. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(4), 888-900. doi: 10.16986/HUJE.2019050096. [Google Scholar] [Crossref] 
 19. Bee, C. ve Kaya, A. (2017). Youth and active citizenship in Turkey: Engagement, participation and emancipation. Southeast European and Black Sea Studies, 17(1), 129–143. http://dx.doi.org/10 .1080/14683857.2016.1232893. [Google Scholar]
 20. Bıçak, İ. ve Ereş, F. (2018). Öğretmenlerin Vatandaşlık Eğitimi ve Vatandaşlık Eğitimi Sürecine Yönelik Görüşleri [Teachers' Views on Citizenship Education and Citizenship Education Process]. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 16(2), 257-279. [Google Scholar]
 21. Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, O., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2018). Bilimsel Araştırma Yöntemi [Scientific Research Method]. Ankara: Pegem Yayınları. [Google Scholar]
 22. Canbulat, T., Küçükkaragöz, H., Erdoğan, F, Yeşiloğlu, A. (2015). Sınıf öğretmeni adaylarında empatik eğilim düzeyi ve geleceğe dönük beklenti [The level of empathic tendency and expectations for the future in classroom teacher candidates]. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisİ, 4 (2), s. 651-665 doi: 10.14686/buefad.v4i2.5000145067. [Google Scholar] [Crossref] 
 23. Cangür Ş. vd. (2020), İki farklı fakültede öğrenim gören öğrencilerin empati düzeyleri [The empathy levels of the students studying at two different faculties]. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10 (2), 150-163.  [Google Scholar]
 24.        https://doi.org/10.33631/duzcesbed.633077 [Google Scholar] [Crossref] 
 25. Çatlak, İ. H., ve Yiğit, E. Ö. (2017). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarına empati becerisi ve farklılıklara saygılı olma değerinin kazandırılmasında storyline yönteminin etkisi [The effect of the storyline method in gaining the value of empathy and respect for differences in social studies teacher candidates]. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (4). https://doi.org/10.17240/aibuefd.2017..-360122 [Google Scholar] [Crossref] 
 26. Celkan, H. (2014). Eğitim sosyolojisi [Educational sociology] M. Ç. Özdemir (Ed.), Eğitim ve toplum içinde (s. 39-66). Ankara: Pegem Akademi [Google Scholar]
 27. Çetin, E., Dil, K., Arslan, H. & Yazıcı, S. (2019). Aktif yurttaşlık ile dindarlık durumu arasındaki ilişkinin sosyolojik açıdan incelenmesi [Sociological examination of the relationship between active citizenship and religiousness]. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, Özel Sayı, 172-184. https://doi.org/10.21733/ibad.610828 [Google Scholar] [Crossref] 
 28. Çoban, A.E., Karaman, N.G. ve Doğan, T. (2010). Öğretmen adaylarının kültürel farklılıklara yönelik bakış açılarının çeşitli demografik değişkenlere göre incelenmesi [Examining prospective teachers' perspectives on cultural differences according to various demographic variables]. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi, 10(1), 125-131. [Google Scholar]
 29. Değirmenci, Y., ve Eskici, B. (2019). Öğretmen adaylarının etkin vatandaşlık algılarının incelenmesi [Examining prospective teachers' perceptions of effective citizenship]. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 11(18), 233-258. https://doi.org/10.26466/opus.537074 [Google Scholar] [Crossref] 
 30. Deniz, L ve Tutgun-Ünal, A. (2019). Sosyal medya çağında kuşakların sosyal medya kullanımı ve değerlerine yönelik bir dizi ölçek geliştirme çalışması [A series of scale development studies on social media usage and values of generations in the social media age]. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 11 (189), DOI: 10.26466/opus.557240. [Google Scholar]
 31. Delanty, G. (2000): Citizenship in a Global Age: Society, culture, politics. Buckingham: Open University Press. [Google Scholar]
 32. Demirtaş, İ. & Aydınözü, D. (2020). Üniversite öğrencilerinin vatandaşlık algısının belirlenmesi [Determining the citizenship perception of university students]. Kastamonu Eğitim Dergisi, 28(2), 630-641. https://doi.org/10.24106/kefdergi.693433 [Google Scholar] [Crossref] 
 33. Doğanay, A., Çuhadar, A. & Sarı, M. (2007). Öğretmen adaylarının siyasal katılımcılık düzeylerine çeşitli etmenlerin etkisinin demokratik vatandaşlık eğitimi bağlamında incelenmesi [Examining the effects of various factors on the political participation levels of teacher candidates in the context of education for democratic citizenship] Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetim, 50(50), 213 – 246. [Google Scholar]
 34. Dökmen, Ü. (2004). İletişim çatışmaları ve empati [Communication conflicts and empathy]. 18. Baskı. Sistem Yayıncılık: Ankara. [Google Scholar]
 35. Dolapçı, E. ve Kavgacı, H. (2020). Öğretmenlerin çok kültürlü özyeterlik algısı ve okul iklimi ile mülteci öğrencilere yönelik tutumları arasındaki ilişkilerin incelenmesi [Examining the relationships between teachers' perception of multicultural self-efficacy and their attitudes towards the school climate and refugee students]. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 52, 687-707. https://doi.org/10.15285/maruaebd.669692 [Google Scholar] [Crossref] 
 36. Elikesik, M. ve Alım, M. (2013). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin empatik becerilerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi [Examining the empathic skills of social studies teachers according to some variables].  Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(3), 167-180. [Google Scholar]
 37. Ersoy, A. F. (2014a). Active and democratic citizenship education and its challenges in social studies classroom. Eurasian Journal of Educational Research, 55, 1-20. http://dx.doi.org/10.14689/ejer.2014.55.1. [Google Scholar]
 38. Ersoy, A. F. (2014 b). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının etkin vatandaşlık deneyimleri: sivil toplum kuruluşları örneği [Effective citizenship experiences of social studies teacher candidates: example of non-governmental organizations]. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 47(2), 65-88. https://doi.org/10.1501/Egifak_0000001338 [Google Scholar] [Crossref] 
 39. Ewijk, A. (2011). Diversity and diversity policy: diving ınto fundamental differences, Journal of organizational change. Management, 24,5. [Google Scholar]
 40. Görmez, E. (2019). Sosyal bilgiler dersini almış ortaokul öğrencilerinin farklılıklara saygı konusundaki görüşleri [Views of middle school students who have taken the social studies course on respect for differences]. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27 (5), 2077-2089. https://doi.org/10.24106/kefdergi.3315 [Google Scholar] [Crossref] 
 41. Güngör, G. (2019). Tâbiiyet hukuku gerçek kişiler- tüzel kişiler – şeyler [.Subrogation law natural persons - legal persons – things]. Ankara: Yetkin Yayınları. [Google Scholar]
 42. Gürüz, D. ve Eğinli, A. T. (2008). İletişim becerileri [Communication skills]. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 43. Hoskins, B. L.ve Mascherini, M. (2009). Measuring active citizenship through the development of a composite ındicator. Social Indicators Research, 19 (3). 459-488. https://doi.org/10.1007/s11205-008-9271-2 [Google Scholar] [Crossref] 
 44. Hubbard, E. E. (2004). The Manager’s Pocket Guide to Diversity Management, Amherst, Massachusetts: HRD Press. [Google Scholar]
 45. John DeNobile, J.D., Kleeman, G & Zarkos, A. (2014), Investigating the impacts of Global Education curriculum on the values and attitudes of secondary students, Geographıcal Educatıon, 28-39. [Google Scholar]
 46. Kabapınar, Y., Tabak, E., ve Yavuz, B. (2019). Öğrencilerde Empati Becerisini Geliştirme Temelli Bir Teknik Olarak Görsel Öykü: Örnek Uygulamalar [Visual Story as a Technique Based on Developing Empathy Skills in Students: Sample Practices]. Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(2), 58-80. [Google Scholar]
 47. Karakoç, İ. (2012). Hukuk tarihinde vatandaşlık – yabancılık statüsü [Citizenship - foreigner status in the history of law]. İzmir: Yetkin Yayınları. [Google Scholar]
 48. Karaman-Kepenekçi, Y. (2008). Eğitimciler için İnsan Hakları ve Vatandaşlık [Human Rights and Citizenship for Educators]. Ankara: Ekinoks yayınevi [Google Scholar]
 49. Karasar, N. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemi [Scientific Research Method]. Ankara: Nobel Yayıncılık. [Google Scholar]
 50. Karataş, Z. (2012), Eğitim fakültesi öğrencilerinin empatik becerilerive benlik saygısı düzeylerinin incelenmesi [Examining the empathic skills and self-esteem levels of education faculty students]. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (23),  s. 97 -114. [Google Scholar]
 51. Kaya, A. ve Siyez, D.M. (2010). KA-Sİ çocuk ve ergenler için empatik eğilim ölçeği: geliştirilmesi geçerlik ve güvenirlik çalışması [ KA-SI empathic tendency scale for children and adolescents: a study of its development, validity and reliability]. Eğitim ve Bilim, 35(156), 110-125. [Google Scholar]
 52. Kaya, B. ve Çolakoğlu, Ö.M. (2015). Empati düzeyi belirleme ölçeği (EDBÖ) uyarlama çalışması [Empathy Determination Scale (EDUL) adaptation study]. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (1), 17-30. Doi: 10.17679/iuefd.16127895. [Google Scholar]
 53. Köç, A. ve Duygu, H. (2019). Ortaokul öğrencilerinin farklılıklara saygı değerini edinimleri ve yabancı uyruklu öğrencilerle uyum becerileri [Secondary school students acquire the value of respect for differences and adaptation skills with foreign students]. Journal of Innovative Research in Social Studies, 1-1, 38-52. [Google Scholar]
 54. Koçoğlu, E. (2018). Sosyal Bilgiler dersinde empatik düşüncenin kullanımına ilişkin alan uzmanlarının algıları [ The perceptions of experts on the use of empathic thinking in Social Studies course ]. Doğu Coğrafya Dergisi, 23 (4), 149-158. [Google Scholar]
 55. Konuk, Y. &Yıldırım, T. (2018). Empati becerisine dayalı etkinliklerle desteklenen sosyal bilgiler öğretiminin öğrencilerin çevre bilincine ve akademik başarılarına etkisi [The effect of social studies teaching supported by activities based on empathy skills on students' environmental awareness and academic success.]. Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 2(2), 57-69. [Google Scholar]
 56. Korur, E. N., Öncü, E. & Kılıç, S. (2016). Eleştirel düşünme ve empatik eğitim ilişkisi: Beden eğitimi öğretmeni adayları örneği [ The relationship between critical thinking and empathic education: An example of physical education teacher candidates].Journal of Computer and Education Research, 4 (8), 179204. DOI: https://doi.org/10.18009/jcer.87227.  [Google Scholar] [Crossref] 
 57. Öksüz, Y. ve Güven, E. (2012). Farklılıklara Saygı Ölçeği (FSÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması [The Respect for Diversity Scale (PSI): Validity and Reliability Study]. The Journal of Academic Social Science Studies, 5 (5), 457-473. [Google Scholar]
 58. Ontas, T. ve Koc, E. S. (2020). Primary school teacher candidates’ views of citizenship and ideal citizenship. International Journal of Educational Methodology, 6(2), 455-470. https://doi.org/10.12973/ijem.6.2.455 [Google Scholar] [Crossref] 
 59. Osmanağaoğlu, C. (2004). Tanzimat dönemi itibarıyla Osmanlı tâbiiyetinin (vatandaşlığının) gelişimi [The development of Ottoman citizenship as of the Tanzimat period]. İstanbul: Legal Yayıncılık. [Google Scholar]
 60. Pala, A, (2008). Öğretmen adaylarının empati kurma düzeyleri üzerine bir araştırma [A study on the empathy levels of teacher candidates]. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,1(23). 13-23. [Google Scholar]
 61. Pallant, J. (2017). SPSS Kullanma Klavuzu [SPSS User Manual].(Çev. Balcı, S., Ahi, B.), Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 62. Pazarcı, H. (2018). Uluslararası Hukuk [International law]. Ankara: Turhan Kitabevi. [Google Scholar]
 63. Point, S. ve Singh, V. (2003). Defining and dimensionalising diversity: evidence from corporate websites across Europe. European Management Journal, 21(6), 730-61 [Google Scholar]
 64. Polat, E. G. (2011). Osmanlıdan günümüze vatandaşlık anlayışı [Citizenship from the Ottoman era to the present]. Ankara Barosu Dergisi, 3, 127-157. [Google Scholar]
 65. Sağlam, H.İ. (2011). Öğretmen adaylarının etkili vatandaşlık yeterlilik düzeyleri [Teacher candidates' effective citizenship competence levels]. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(1), 39-50. [Google Scholar]
 66. Sarıipek, D.B. (2006). Sosyal vatandaşlık ve günümüzde yaşadığı dönüşüm [Social citizenship and the transformation it is experiencing today]. (Sosyal Politika Açısından Bir Değerlendirme), Çalışma ve Toplum,2. [Google Scholar]
 67. Sejersen, T. B. (2008). “I vow to thee my countries” the expansion of dual citizenship in the 21st century. International Migration Review, 42(3), 523-549. [Google Scholar]
 68. Sever, I. &Bayır, Ö.G (2020). Empati, yardımseverlik, saygı ve adil olma arasındaki ilişkinin incelenmesi: yol analizi [Examining the relationship between empathy, benevolence, respect and fairness: path analysis]. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 49(1). 257-277. [Google Scholar]
 69. Şimşek, S. ve Öztürk, M. (2014). Sosyal bilgiler eğitiminde beceriler [Skills in social studies education]. S.İnan (Ed.) In Sosyal Bilgiler Eğitimine Giriş (83-97). Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 70. Som, İ., ve Karataş, H. (2015). Türkiye'de vatandaşlık eğitimi üzerine inceleme [review of citizenship education in Turkey]. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 33-50. https://doi.org/10.29065/usakead.232402 [Google Scholar] [Crossref] 
 71. Stubbs, B. (1995). Civics and citizenship education: How can primary schools contribute? Primary Educator, 1(5). [Google Scholar]
 72. Şahbudak, E., & Ayan, S. (2011). Akademik Camiada Yurttaşlık algısı ve bilinci (CÜ öğretim üyeleri örneğinde). CÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 35(2), 117-131. [Google Scholar]
 73. Utku, M. (2015). Üniversite öğrencilerinin vatandaşlık ve sosyal medya (sosyal ağ) vatandaşlık algısının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi [Investigation of university students' perception of citizenship and social media (social network) citizenship according to various variables]. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzincan. [Google Scholar]
 74. Tabachnick, B. G., ve Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics. Boston: Pearson. [Google Scholar]
 75. Tarhan, Ö. (2005). Sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının politik okuryazarlığa ilişkin görüşleri [The views of social studies teacher candidates on political literacy]. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3 (9), 649-669. [Google Scholar]
 76. TDK. (2020). https://sozluk.gov.tr/. Türk Dil Kurumu: https://sozluk.gov.tr/ adresinden alındı. [Google Scholar]
 77. UNESCO (2014): Global citizenship education: Preparing learners for the challenges of the twenty-first century. Paris: UNESCO. [Google Scholar]
 78. Ünlü, İ. ve Örten, H. (2013). Öğretmen adaylarının çokkültürlülük ve çokkültürlü eğitime yönelik algılarının incelenmesi [Examination of teacher candidates' perceptions of multiculturalism and multicultural education]. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 287-302. [Google Scholar]
 79. Uymaz, M. ve Çalışkan, H. (2018). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının “empati” kavramına ilişkin algılarının metaforlar aracılığı ile belirlenmesi [Determining the perceptions of social studies teacher candidates about the concept of "empathy" through metaphors]. Journal of Multidisciplinary Studies in Education, 2(4), 80-91. [Google Scholar]
 80. Voltan-Acar, N. (2009). Yeniden terapötik iletişim kişiler arası ilişkiler [Re-therapeutic communication interpersonal relationships]. Ankara: Nobel Yayıncılık. [Google Scholar]
 81. Yıldırım, C. (2018). Ortaöğretim öğrencilerinin demokratik vatandaşlık tutumlarının resmi ve örtük program açısından incelenmesi [Examining the democratic citizenship attitudes of secondary education students in terms of formal and implicit curriculum]. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Aydın. [Google Scholar]
 82. Yılmaz, S. (2016). Sosyal Bilgiler öğretiminde empati [Empathy in Social Studies teaching]. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,4, 1-19. [Google Scholar]