International Association of Educators   |  ISSN: 1949-4270   |  e-ISSN: 1949-4289

Original article | Educational Policy Analysis and Strategic Research 2020, Vol. 15(4) 285-314

Global Literacy Skills in Picture Story Book Reading Activities Implemented to 48-66 Month-Old Children

Mazhar Bal & Gülüzar Şule Tepetaş Cengiz

pp. 285 - 314   |  DOI: https://doi.org/10.29329/epasr.2020.323.16   |  Manu. Number: MANU-2009-03-0003.R1

Published online: December 28, 2020  |   Number of Views: 132  |  Number of Download: 638


Abstract

This study aimed to identify how preschool teachers included the concepts of global literacy in picture story book reading activities they frequently perform in the flow of daily education programs. For this purpose, the relationship between global literacy and the achievements included in the Preschool Education Program (2013), picture story book reading processes and the listening and speaking processes in the preschool period was investigated. The research was designed as a case study, one of the qualitative research methods. One preschool teacher selected with the criterion sampling technique participated in the study. Semi-structured interview form, semi-structured observation form and documents were used as data collection techniques. Research data were analyzed by descriptive analysis and content analysis techniques. Based on the findings, it was concluded that very few of the picture story books selected by the teacher presented global literacy skills. In addition, the participating teacher was found to be inadequate in implementing picture story books activities during pre-reading and post-reading process and in associating global literacy skills with the language development process. Therefore, it is recommended that teachers are provided with professional training to increase their competence in relation to program and content adaptation, teaching process and global literacy skills.

Keywords: Preschool education, picture story books, global literacy, speaking, listening


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Bal, M. & Cengiz, G.S.T. (2020). Global Literacy Skills in Picture Story Book Reading Activities Implemented to 48-66 Month-Old Children . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 15(4), 285-314. doi: 10.29329/epasr.2020.323.16

Harvard
Bal, M. and Cengiz, G. (2020). Global Literacy Skills in Picture Story Book Reading Activities Implemented to 48-66 Month-Old Children . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 15(4), pp. 285-314.

Chicago 16th edition
Bal, Mazhar and Guluzar Sule Tepetas Cengiz (2020). "Global Literacy Skills in Picture Story Book Reading Activities Implemented to 48-66 Month-Old Children ". Educational Policy Analysis and Strategic Research 15 (4):285-314. doi:10.29329/epasr.2020.323.16.

References
 1. Akkoyunlu, B. ve Tuğrul, B. (2002). Okul öncesi çocukların ev yaşantısındaki teknolojik etkileşimlerinin bilgisayar okuryazarlığı becerileri üzerindeki etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 12-21. [Google Scholar]
 2. Akoğlu, G. (2016). Etkileşimli kitap okuma programı (EKOP): uygulama adımları. İçinde C. Ergül (Ed.). Dil ve erken okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesine yönelik etkileşimli kitap okuma programı (EKOP) (s.25-53). Ankara: Hedef CS. [Google Scholar]
 3. Bektaş, M., Sellum, F. S., & Polat, D. (2019). 2018 Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı'nın 21. yüzyıl öğrenme ve yenilikçilik becerileri açısından incelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 9(1), 129-147. [Google Scholar]
 4. Bennett, D.C., Cornwell, G.H., Al-lail, H.J. & Schenck, C.(2012). An education for the twenty-first century stewardship of the global commons. Liberal Education Fall, 34-41. [Google Scholar]
 5. Bulut, B., & Çakmak, Z.(2019). Sosyal Bilgiler perspektifinden global literacy becerisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (51), 160-180. [Google Scholar]
 6. Carabain, C.L, Keulemans, S.A.C, van Gent, M, & Spitz, G. (2012). Global citizenship: From public support to active participation. NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling). [Google Scholar]
 7. Çelik, C. (2016). Evrensel Fen Okuryazarlık Ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlama çalışması ve öğretmen adaylarının evrensel fen okuryazarlık düzeyi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Muğla: Sıtkı Koçman Üniversitesi, Turkey. [Google Scholar]
 8. Ceylan, Ş . (2014). Okul öncesi öğretmenlerinin dünya vatandaşlığı eğitimi ile ilgili görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 7 (1), 78-93.  [Google Scholar]
 9. Choo, S. S. (2018). The need for cosmopolitan literacy in a global age: ımplications for teaching literature. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 62(1), 7-12. [Google Scholar]
 10. Collins, M. (2008). Global citizenship for young children (Lucky Duck Books).United States:Sage Publications. [Google Scholar]
 11. Dağlıoğlu, H.E. ve Çamlıbel Çakmak, Ö. (2009). Okul öncesi çocuklarına yönelik yayımlanan hikâye kitaplarının şiddet ve korku öğeleri açısından incelenmesi. Türk Kütüphaneciliği Dergisi, 23(3), 510-534. [Google Scholar]
 12. Deretarla Gül, E. ve Bal, S. (2006). Anasınıfı öğretmenlerinin okuma yazmaya hazırlık çalışmalarına ilişkin bakış açıları, sınıf içi kullanılan materyaller ve etkinlikler ile çocukların okuma yazmaya ilgilerinin incelenmesi. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi, 1(2), 33-51. [Google Scholar]
 13. Dillon, S., Ruane, B., & Kavanagh, A. M. (2010). Young children as global citizens. Policy & Practice: A Development Education Review, 11, 84-91.  [Google Scholar]
 14. Ebbeck, M. (2006). The challenges of global citizenship: Some issues for policy and practice in early childhood. Childhood Education: Association for Childhood Education International, 82(6), 353-358.  [Google Scholar]
 15. Er, S. (2016). Okul öncesi dönemde anne babaların etkileşimli hikaye kitabı okumalarının önemi. Başkent University Journal of Education, 3(2), 156-160. [Google Scholar]
 16. Ergül, C., Karaman, G., Akoğlu, G., Tufan, M., Dolunay Sarıca, A. ve Bahap Kudret, Z. (2014). Okul öncesi öğretmenlerinin erken okuryazarlık kavramına ilişkin bilgi düzeyleri ve sınıf uygulamaları. İlköğretim Online, 13(4), 1449-1472. [Google Scholar]
 17. Gee, J.P. (2000). The new literacy studies. D. Barton, M. Hamilton ve R. Ivanic (Yay. Haz.). Situated literacies: Reading and writing in context (180 – 196). London: Routledge.  [Google Scholar]
 18. Glesne, C. (2013). Nitel araştırmaya giriş (Çev. A. Ersoy ve P. Yalçınoğlu). Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 19. Gönen, M., Katrancı, M., Uygun M. ve Uçuş, Ş. (2011). İlköğretim birinci kademe öğrencilerine yönelik çocuk kitaplarının, içerik, resimleme ve fiziksel özellikleri açısından incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 36(160), 250-265. [Google Scholar]
 20. Gönen, M., Uludağ, G., Tüfekçi, E. ve Tanrıbuyurdu, F. (2014). 0-3 Yaş çocuklarına yönelik resimli çocuk kitaplarının özelliklerinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1),126-139. [Google Scholar]
 21. Gündüz Kalan, Ö. (2011). Medya okuryazarlığı ve okul öncesi çocuk: ebeveynlerin medya okuryazarlığı bilinci üzerine bir araştırma. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 1 (39), 59-73. [Google Scholar]
 22. Güneş, F. (1997). Okuma–yazma öğretimi ve beyin teknolojisi. Ankara: Ocak Yayınları.  [Google Scholar]
 23. Güzelyurt, T., & Özkan, Ö. (2018). Ailede yaşanan değişimler: çocuk kitaplarına yönelik bir inceleme. Çocuk, Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi, 1(1), 1-19. [Google Scholar]
 24. Güzelyurt,T., Dokay, S., Güven, S., Yesugey, E. Ve Çini, N (2019). Okul öncesi öğretmenlerinin çocuk kitaplarına ilişkin görüşleri. Uluslararası Ders Kitapları ve Materyalleri Dergisi, 2 (1), 123-136.  [Google Scholar]
 25. Kereluik, K., Mishra, P., Fahnoe, C. ve Terry, L. (2013). What knowledge ıs of most worth. Journal of Digital Learning in Teacher Education, 29(4), 127-140. [Google Scholar]
 26. Kılıç, Z , Deği̇rmenci̇, Ş , Ünsal, F , Uyanık Balat, G . (2017). Okul öncesi dönem çocuklarına yönelik resimli çocuk kitaplarında yer alan temel kavramların incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,0(44), 424-441. [Google Scholar]
 27. Körükçü, Ö. (2012). Okulöncesi eğitime yönelik resimli çocuk kitaplarının bulunması gereken temel özellikler açısından incelenmesi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(2), 243-254. [Google Scholar]
 28. Kurudayıoğlu, M. ve Tüzel, S. (2010). 21.yüzyıl okuryazarlık türleri, değişen metin algısı ve Türkçe eğitimi. Türklük Bilimi Araştırmaları, 28, 283-294. [Google Scholar]
 29. Lankshear, C. ve Knobel, M. (2003). New literacies: Changing knowledge and classroom learning. Buckingham: Open University Press.  [Google Scholar]
 30. Lincoln, S. Y., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Thousand Oaks, CA: Sage. [Google Scholar]
 31. Marshall, C. & Rossman, G. B. (2014). Designing qualitative research. New York: Sage. [Google Scholar]
 32. Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber (Çev. S. Turan). Ankara: Nobel Yayıncılık. [Google Scholar]
 33. Mesleki Yeterlilik Kurumu (2008). Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurulu. Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi. https://www.myk.gov.tr/index.php/tr/avrupa-yeterlilikler-cercevesi adresinden 10.10.2019 tarihinde alıntılanmıştır.  [Google Scholar]
 34. Mesleki Yeterlilik Kurumu (2015). Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurulu. Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi. https://www.myk.gov.tr/index.php/tr/turkiye-yeterlilikler-cercevesi adresinden 11.10.2019 tarihinde alıntılanmıştır.    [Google Scholar]
 35. Miles, M, B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded Sourcebook. (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. [Google Scholar]
 36. Milli Eğitim Bakanlığı  (2017a). Milli eğitim bakanlığı öğretmenlik mesleği genel yeterlilikler çerçevesi.https://oygm.MoNE.gov.tr/MoNE_iys_dosyalar/2017_12/11115355_YYRETMENLYK_MESLEYY_GENEL_YETERLYKLERY.pdf adresinden 11.10.2019 tarihinde alıntılanmıştır.  [Google Scholar]
 37. Milli Eğitim Bakanlığı (2013). Milli eğitim bakanlığı temel eğitim genel müdürlüğü 36-72 aylık çocuklar için okul öncesi eğitim programı. Ankara.  [Google Scholar]
 38. Milli Eğitim Bakanlığı (2017b). Milli eğitim bakanlığı ilköğretim özel alan yeterlilikleri, okulöncesi öğretmenleri özel alan yeterlilikleri. https://oygm.MoNE.gov.tr/MoNE_iys_dosyalar/2017_11/06160307_5-YYretmen_Yeterlikleri_KitabY_okul_Yncesi_YYretmeni_Yzel_alan_yeterlikleri_ilkYYretim_parYa_8.pdf adresinden 11.10.2019 tarihinde alıntılanmıştır.  [Google Scholar]
 39. Morrow, L. M. (2004). Literacy development in the early years: Helping children read and write (5.bs.). Boston: Pearson. [Google Scholar]
 40. Oğuz, Ş. (2007). Evrensel okuryazarlık. https://www.milliyet.com.tr/yazarlar/evrensel-okuryazarlik-5387533. 10.12.2020 tarihinde erişim sağlanmıştır.  [Google Scholar]
 41. Sever, S. (2006). Çocuklar için seçilen kitaplar hangi özellikleri taşımalıdır? II. Ulusal Çocuk Ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, 41-56.  [Google Scholar]
 42. Soyer, Ç. A. (2009). Okul öncesi dönem çocuk kitapları: Stereotipler ve kimlikler. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, 1(1), 13-27. [Google Scholar]
 43. Turan, F., & Ulutaş, İ. (2016). Okul öncesi eğitim kurumlarındaki resimli öykü kitaplarının özellikleri ile öğretmenlerin bu kitapları kullanma durumlarının incelenmesi. Hacettepe Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 21-45. [Google Scholar]
 44. Turan, F., Gönen, M., & Aydos, E. H. (2017). Okul öncesi öğretmen adaylarının resimli öykü kitaplarını seçme konusunda yeterlik düzeyleri ve kendi yeterliklerine ilişkin algılarının incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 400-422. [Google Scholar]
 45. Veziroğlu, M., & Gönen, M. (2012). Resimli çocuk kitaplarının MONE Okul Öncesi Eğitim Programı’ndaki Acquisitionlara uygunluğunun incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 37(163), 226-238. [Google Scholar]
 46. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin. [Google Scholar]
 47. Yin, R.K. (2014). Case study methods: Design and methods (5. Baskı). Thousand Oaks: Sage Pbc. [Google Scholar]