International Association of Educators   |  ISSN: 1949-4270   |  e-ISSN: 1949-4289

Original article | Educational Policy Analysis and Strategic Research 2020, Vol. 15(4) 214-233

Turkish Language in the Perspective of Syrian Refugee Students: A Metaphor Study

Emrah BOYLU

pp. 214 - 233   |  DOI: https://doi.org/10.29329/epasr.2020.323.12   |  Manu. Number: MANU-2009-16-0004.R1

Published online: December 28, 2020  |   Number of Views: 190  |  Number of Download: 603


Abstract

One of the biggest obstacles to learning a language as a foreign language is the perception developed against that language. The obligation to learn the foreign language to be learned determines how the perception towards language is. In this context, Syrian refugees, who took refuge in Turkey leaving their country due to war and especially wish to continue their education in Turkey, had to learn Turkish. In this sense, knowing the perceptions of the relevant audience towards Turkish will directly affect many issues from developing a language education program to preparing books, from teacher training to redesigning methods and techniques to be used in lessons. In this connection, Turkish perceptions of Syrian refugees were tried to be determined through metaphors with this study. The study group of the study consists of 235 Syrian students who learn Turkish at Aydın TÖMER, Istanbul Aydın University. While collecting the data of the study using phenomenology approach, one of the qualitative research methods, students were asked to complete the sentence “Turkish is like ..............., because ...............”. Based on the findings obtained in the research, it was determined that 46% of Syrian students learning Turkish consider Turkish as a need, 25% have a positive feeling towards Turkish, 8% find it confusing, 7% find it easy, 6% find it difficult and 5% find a similarity between another language and Turkish. When the themes are examined in terms of their effect on the Turkish learning process, it is possible to say that the themes of need, positive feeling, finding it easy and similarity between languages have a supportive effect on students' motivation to learn Turkish, whereas the themes of finding it difficult and finding it confusing have an inhibitory effect on the learning process. When an evaluation is made in this respect, it is possible to say that nearly 90% of the students have a supportive perception of their own learning processes.

Keywords: Turkish as a foreign language, Syrian refugee students, perception, metaphor


How to Cite this Article?

APA 6th edition
BOYLU, E. (2020). Turkish Language in the Perspective of Syrian Refugee Students: A Metaphor Study . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 15(4), 214-233. doi: 10.29329/epasr.2020.323.12

Harvard
BOYLU, E. (2020). Turkish Language in the Perspective of Syrian Refugee Students: A Metaphor Study . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 15(4), pp. 214-233.

Chicago 16th edition
BOYLU, Emrah (2020). "Turkish Language in the Perspective of Syrian Refugee Students: A Metaphor Study ". Educational Policy Analysis and Strategic Research 15 (4):214-233. doi:10.29329/epasr.2020.323.12.

References
 1. Akkaya, A. (2011). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin konuşma kavramına ilişkin algıları. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7, 1-9. DOİ: 10.14520/adyusbd.168 [Google Scholar]
 2. Akkaya, A. (2013). Suriyeli mültecilerin Türkçe algıları. EKEV Akademi Dergisi, 17(56), 179-190.  [Google Scholar]
 3. Altun, S. A. & Apaydın, Ç. (2013). Kız ve erkek öğretmen adaylarının “eğitim” kavramına ilişkin metaforik algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 19(3), 329-354. [Google Scholar]
 4. Arslan, M. & Bayrakçı, M. (2006). Metaforik düşünme ve öğrenme yaklaşımının eğitim- öğretim açısından incelenmesi. Millî Eğitim Dergisi, 171, 100-108. [Google Scholar]
 5. Bachman, L. F. (1990). Fundamental considerations in language testing. Oxford: Oxford University Press [Google Scholar]
 6. Boylu, E. & Işık, Ö. F. (2017). Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin Türkçeye yönelik algılarının metaforlar aracılığı ile belirlenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(3), 450-471. DOİ: 10.16916/aded.331251 [Google Scholar]
 7. Boylu, E. & Işık, Ö. F. (2020). Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen Suriyeli mülteci öğrencilerin Türkiye algılarına yönelik metaforik bir çalışma. Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 129-145. [Google Scholar]
 8. Ciğerci, F. M. (2020). Turkish and Syrian Students' Perceptions of Peace through Metaphors. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 15(2), 122-142. DOİ: 10.29329/epasr.2020.251.7  [Google Scholar]
 9. Çalışkan, N. (2009). Metaforların izinde bir yazarın kavramlar dünyasına giriş: Cemil Meriç’in Bu Ülke’sinde kitap metaforları. Dil Araştırmaları, 4, 87-100. [Google Scholar]
 10. Çalışkan, N. (2013). Kavramsal anahtar modeli ile metafor ve deyim öğretimi. Bilig, (64), 95-122. [Google Scholar]
 11. Demirci, K. (2016). Metafor: bir anlatım ve üretim mekanizması. Sarıca, M., Sarıca, B. (Ed.), Dil Bilimleri Kültür ve Edebiyat içinde, (ss. 330-343). Ankara: Padam Yayınları. [Google Scholar]
 12. Eke Uçan, N. (2019). Edebiyatın metaforik gücü. Söylem Filoloji Dergisi, 4(2), 238-253. DOİ: https://doi.org/10.29110/soylemdergi.617460 [Google Scholar] [Crossref] 
 13. Ekren, C. & Ökten, C. E. (2019). Yabancılara Türkçe öğretenlerin dil bilgisi öğretimine ilişkin algıları: bir metafor incelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 8(3), 1687-1708. [Google Scholar]
 14. Eraslan, L. (2011). Sosyolojik metaforlar. Akademik Bakış Dergisi, 27, 1-22.  [Google Scholar]
 15.  Erol, S. & Kaya, M. (2020). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin Türkçe dil bilgisine yönelik algılarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. International Journal of Language Academy, 8(3), 390-401. DOİ: 10.29228/ijla.43531 [Google Scholar]
 16. Gabryś-Barker, D. (2017), New Approaches to Multilingualism Research: Focus on Metaphors and Similes. In:  Gabryś-Barker, D., Gałajda, D., Wojtaszek, A. and Zakrajewski, P. (Eds.), Multiculturalism, Multilingualism and the Self: Studies in Linguistics and Language Learning (pp. 77-95). Dordrecht. [Google Scholar]
 17. Göçen, G. (2019). Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin “Türkçenin dil bilgisi”ne yönelik metaforik algısı. Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 28-45. [Google Scholar]
 18. Göçer, A. & Tabak, G. (2013). Öğretmen adaylarının ‘görsel okuryazarlık” ile ilgili algıları. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkçenin Eğitimi Öğretimi Özel Sayısı, 6(11), 517-541. DOİ: 10.14520/adyusbd.450  [Google Scholar]
 19. Göçer, A. (2013). Türkçe öğretmeni adaylarının ‘kültür dil ilişkisi’ne yönelik metaforik algıları. Turkish Studies, 8(9), 253-263. DOI: 10.7827/TurkishStudies.5084  [Google Scholar]
 20. Hoang, H. (2014). Metaphor and second language learning: the state of the field. The Electronic Journal for English as a Second Language, 18(2), 1-27.  [Google Scholar]
 21. Kafadar, T. & Akengin, H. (2016). 6 ve 7. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler kavramına ilişkin metaforları. Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi, 2(1), 33-50.  [Google Scholar]
 22. Karatay, H. (2016). Iraklı öğrencilerin Türkiye ve Türkçe metaforu. Yeni Türkiye, 22(84), 69-72. [Google Scholar]
 23. Karatay, H. ve Kartallıoğlu N. (2019). Moğol öğrencilerin Türkiye ve Türkçe algıları. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(3), 1016-1028. DOİ: 10.17240/aibuefd.2019.19.49440-554935 [Google Scholar]
 24. Komorowska, H. (2013). Metaphor in language education. In K. Droździał-Szelest & M. Pawlak (Eds.), Psycholinguistic and sociolinguistic perspectives on second language learning teaching (pp. 57–72). Berlin: Springer. [Google Scholar]
 25. Littlemore, J. & Low, G. (2006), 'Metaphoric competence, second language learning and communicative language ability', Applied Linguistics, 27(2), 268-294. DOİ: 10.1093/applin/aml004 [Google Scholar]
 26. Mete, F. & Ayrancı Bağcı, B. (2016). Dil ve edebiyata ilişkin algıların metaforlar yoluyla incelenmesi. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 5(11), 53-64. [Google Scholar]
 27. Nas, E. (2019). Bir metafor çalışması: öğrencilerin rehberlik servisine ilişkin algıları. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1) 291–301. [Google Scholar]
 28.  Özgün, B. B., Gürkan, G. & Kahraman, S. (2018). Öğretmen adaylarının bilim ve bilim insanı kavramlarına ilişkin algılarının metafor analizi aracılığıyla incelenmesi.  İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 204-225. DOİ: 10.17679/inuefd.394780 [Google Scholar]
 29. Saban, A. (2004). Giriş düzeyindeki sınıf öğretmeni adaylarının “öğretmen” kavramına ilişkin ileri sürdükleri metaforlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), 131-155.  [Google Scholar]
 30. Saban, A. (2008). İlköğretim I. kademe öğretmen ve öğrencilerinin bilgi kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeler. İlköğretim Online, 7(2), 421-455. [Google Scholar]
 31. Swain, M. (2006). Languaging, agency and collaboration in advanced second language proficiency. In H. Byrnes (Ed.), Advanced language learning: The contribution of Halliday and Vygotsky (pp. 95–108). London, New York: Continuum. [Google Scholar]
 32. Tıkman, F., Yıldırım, E. & Şentürk, M. (2017). Göç metaforuna yolculuk: bir fenomenolojik çalışma. Sosyal Bilimler Dergisi, 7(14), 104-126. DOİ: 10.31834/kilissbd.349853 [Google Scholar]
 33. Yener, Y. & Atalay, F. (2018). Sınıf öğretmeni adaylarının birleştirilmiş sınıf ve birleştirilmiş sınıf öğretmeni kavramlarına yönelik metaforik algıları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(3), 1822-1840. DOİ: 10.17240/aibuefd.2018.18.39790-420762 [Google Scholar]
 34. Yıldım A. ve Şimşek H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi. [Google Scholar]
 35. Zhang, F. & Hu, j. (2009). A study of metaphor and its application in language learning and teaching. International Education Studies, 2(2), 77-81.  [Google Scholar]