International Association of Educators   |  ISSN: 1949-4270   |  e-ISSN: 1949-4289

Original article | Educational Policy Analysis and Strategic Research 2020, Vol. 15(4) 69-85

Citizenship Consciousness and Moral Values in Civics Textbooks in Turkey (1924-1945)

Seval Yinilmez Akagündüz

pp. 69 - 85   |  DOI: https://doi.org/10.29329/epasr.2020.323.4   |  Manu. Number: MANU-2009-16-0003.R1

Published online: December 28, 2020  |   Number of Views: 118  |  Number of Download: 502


Abstract

States need education to raise not only citizens but also good citizens. Changes in the concept of citizenship from the past to the present have also been reflected in civic education. While in ancient Greece, the good citizen was identified with being virtuous in the Aristotelian sense, with the emergence of nation-states, the good citizen is now symbolized by a person who is aware of his/her rights and responsibilities, devoted to his/her homeland, and whose national feelings are developed. Textbooks, which are one of the most important carriers of this transformation, form the main axis of our research. Textbooks, which are the tools of educational programs that reflect the social, ideological, cultural, and mental character of countries, have a serious share in the mental development of students, the transformation of their self-existence, and the creation of their personalities. In this context, the role played by textbooks, especially civics textbooks, in raising moral generations can not be overlooked. The aim of this research is to evaluate the six citizenship-themed textbooks prepared between 1924 and 1945, based on the social, political, and cultural atmosphere of the period, and to examine the awareness and importance of citizenship through philosophical questioning. This research was conducted with a case study method from qualitative research designs. Since the time period of the research (1924-1945) was long, six of the civics textbooks obtained by the documentary screening model were selected by the purposive sampling method. Based on the content of these textbooks, categories were created. The examination of the categories shows that the meanings attributed to the concept of "good" of the era in which the Civics Textbooks were written differ. However, in the textbooks examined in the research, there are also points that remain unchanged. It is understood that the students are expected to keep the concepts of land, homeland, and state above all else, and even willingly sacrifice their lives for them if necessary.

Keywords: Textbooks, civics, citizenship consciousness, moral education, values education


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Akagunduz, S.Y. (2020). Citizenship Consciousness and Moral Values in Civics Textbooks in Turkey (1924-1945) . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 15(4), 69-85. doi: 10.29329/epasr.2020.323.4

Harvard
Akagunduz, S. (2020). Citizenship Consciousness and Moral Values in Civics Textbooks in Turkey (1924-1945) . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 15(4), pp. 69-85.

Chicago 16th edition
Akagunduz, Seval Yinilmez (2020). "Citizenship Consciousness and Moral Values in Civics Textbooks in Turkey (1924-1945) ". Educational Policy Analysis and Strategic Research 15 (4):69-85. doi:10.29329/epasr.2020.323.4.

References
 1. Adil, M. (1926). Cumhuriyet çocuklarına malûmât-ı vataniyye. Orhaniyye Matbaası. [Google Scholar]
 2. Akyüz, Y. (2004). Çocukluğun Tarihi Açısında Türk Eğitim Tarihine Genel Bir Bakış. M. Artar (Dü.), Disiplinler Arası Bakışta Türkiye'de Çocuk. içinde. A.Ü Basımevi. [Google Scholar]
 3. Alabaş, R. (2018). Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ilk Mekteplerde Insani Ve Toplumsal Değerler Eğitimi: Resimli, Yeni Musâbah'at-I Ahlâkiye Ve Medeniye Ders Kitabı Örneği. Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, XVIII(36), 55-87. [Google Scholar]
 4. Alabaş, R. (2019). Moral Values In School Textbooks During The Second Constitution And Early Republican Periods: The Case Of The Lectures On Morality. International Online Journal Of Educational Sciences, 11(3), 73-86. [Google Scholar]
 5. Aristoteles. (1997). Nicomakhosa etik. (S. Babür, Çev.). Ayraç Yayınevi. [Google Scholar]
 6. Aslan, E. (2011). Türkiye Cumhuriyeti'nin Ilkokullarda Izlediği Ilköğretim Programı: 1924 Ilk Mektepler Müfredat Programı. İlköğretim online, 10(2), 717-734. [Google Scholar]
 7. Aslan, E. (2012). Atatürk Döneminde Tarih Eğitimi-I: "Türk Tarih Tezi" Öncesi Dönem (1923-1924). Eğitim ve Bilim, 37(164), 331-346. [Google Scholar]
 8. Aslan, E. (2019). İmparatorluktan Cumhuriyet'e Geçişte "Benlik Algısı"Nın Dönüşümü: "1924 Ilk Mektepler Müfredat Programı"Inda Vatandaşlık Eğitimi. İlköğretim Online, 18(4), 1984-2004. [Google Scholar]
 9. Berg, B. L. & Lune, H. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (H. Aydın, Çev.). Eğitim Yayınevi. [Google Scholar]
 10. Bilgin, N. (1998). Cumhuriyet Fikri Ve Yurttaş Kimliği. A. Ünsal (Dü.) içinde, 75 Yılda Tebaa'dan Yurttaş'a Doğru (s. 148-160). Türk Tarih Kurumu. [Google Scholar]
 11. Cicioğlu, H. (1982). Türkiye Cumhuriyet'inde ilk ve ortaöğretim. DTCF Yayınları. [Google Scholar]
 12. Çapa, M. (2012). Osmanlı Imparatorluğu'ndan Türkiye Cumhuriyet'ine Geçiş Sürecinde Türkiye'de Tarih Öğretiminin Tarihçesi. Trakya Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2(3), 1-28. [Google Scholar]
 13. Çelenk, S., Tertemiz, N. I. & Kalaycı, N. (2000). İlköğretim programları ve gelişmeler. (A. Tazebay, Dü.). Nobel Yayınları. [Google Scholar]
 14. Ermat, B., & Ermat, K. (1942). Yurt bilgisi dersleri. MEB. [Google Scholar]
 15. Fortna, B. C. (2013). Geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemlerinde okumayı öğrenmek. (M. Beşikçi, Çev.). Koç Üniversitesi Yayınları. [Google Scholar]
 16. Kadıoğlu, A. (1998). Milletini Arayan Devlet: Türk Milliyetçiliğinin Açmazları. A. Ünsal (Dü.) içinde, 75. Yılında Tebaa'dan Yurttaş'a Doğru (s. 210-). Tarih Vakfı Yayınları. [Google Scholar]
 17. Kadıoğlu, A. (2012). Vatandaşlığın dönüşümü, üyelikten haklara. Metis Yayınları. [Google Scholar]
 18. Kakınç, T. (1968). J. J. Rousseau kimdir? Liberalizm nedir? Kitapçılık Ticaret Şirketi Yayınları. [Google Scholar]
 19. Maarif Vekaleti. (1924). İlk mekteplerin müfredat programı, ilk tedrisat dairesi. Matbaa-i Amire. [Google Scholar]
 20. Maarif Vekaleti. (1935). Yurt bilgisi-V. Türk Kitapçılığı Limited Şirketi. [Google Scholar]
 21. Merriam, S. B. (2015). Nitel araştırma (desen ve uygulama için bir rehber). (S. Turan, Dü., & Kollektif, Çev.) Nobel Aademik Yayıncılık. [Google Scholar]
 22. Platon. (2002). Devlet. (H. Demirhan, Çev.). Sosyal Yayonları. [Google Scholar]
 23. Rona, T. (1945). Yurt bilgisi. Çankaya Matbaası. [Google Scholar]
 24. Rousseau, J.-J. (2009). Emile . (İ. Yerguz, Çev.). Say Yayınları. [Google Scholar]
 25. Sadullah, M. (1927). Yurt bilgisi. İstanbul-Hilal Matbaası. [Google Scholar]
 26. Seydi, A. (1932). Yurt bilgisi. Türk Kitapçılığı Şirketi, Burhaneddin Matbaası. [Google Scholar]
 27. T.C. Kültür Bakanlığı. (1936). İlkokul programı. Devlet Basımevi. [Google Scholar]
 28. Tekeli, İ., & İlkin, S. (1999). Osmanlı imparatorluğu'nda eğitim ve bilgi üretim sisteminin oluşumu ve dönüşümü. Türk Tarih Kurumu. [Google Scholar]
 29. Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekaleti. (1930). İlk mektep müfredat programı. Devlet Matbaası. [Google Scholar]
 30. Üstel, F. (2009). Makbul vatandaşın peşinde. İletişim Yayınları. [Google Scholar]
 31. Yaşar, F. T. (2018). Ii. Meşrutiyet Döneminde Yurttaşlık, Ahlak Ve Medenilik Eğitimi: Malumat-I Medeniye Ders Kitapları. Osmanlı Araştırmaları, (LII), 311-342. [Google Scholar]
 32. Yavuzer, H. (2004). Ülkemizde Çocuğun Dünü, Bugünü Ve Geleceğine Ilişkin Değerlendirme. M. Artar (Dü.), Disiplinler arası bakışta Türkiye'de çocuk, 4. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi. içinde A.Ü Basımevi. [Google Scholar]
 33. Yiğit, Ö. (2019). Vatandaşlık: Felsefi, Ideolojik Ve Tarihsel Temelleri. Z. İ. Cemil Öztürk (Dü.) içinde, 21. Yüzyılda Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi (s. 11-34). Pegem Akademi. [Google Scholar]
 34. Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayınları. [Google Scholar]
 35.  Yinilmez Akagündüz, S.  (2012). Uygarlığa Yüz Çeviren Düşünür: Jean Jacques Rousseau. Özne, Felsefe ve Bilim Yazıları (17), 113-125. [Google Scholar]
 36. Yinilmez Akagündüz, S.  (2017). Ahlaklı yurttaş. Yeni İnsan Yayınevi. [Google Scholar]
 37. Yinilmez Akagündüz, S. (2020). Cumhuriyet’in Ilk Yıllarında Yurttaşlık Eğitimi: Cumhuriyet Çocuklarına Malûmât-I Vataniye Ders Kitabı Örneği. TUHED (Turkish History Education Journal), 9(1), 109-131. [Google Scholar]