International Association of Educators   |  ISSN: 1949-4270   |  e-ISSN: 1949-4289

Original article | Educational Policy Analysis and Strategic Research 2020, Vol. 15(4) 34-48

The Effect of Drama Course on Prospective Primary and Preschool Teachers’ Communication Skills

Aslı Yüksel, Fatma Betül Şenol & Tuğçe Akyol

pp. 34 - 48   |  DOI: https://doi.org/10.29329/epasr.2020.323.2   |  Manu. Number: MANU-2006-04-0003.R1

Published online: December 28, 2020  |   Number of Views: 171  |  Number of Download: 614


Abstract

This research aims to determine the effect of the drama course on the communication skills of prospective primary and preschool teachers. In the research, a one group pretest-posttest model was used before the pilot-test. The research population of the study was 140 third-grade prospective teachers who studied at Afyon Kocatepe University Faculty of Education Primary and Preschool Education program and took drama lessons. Since the entire population was available for research, sampling was intentionally omitted. “Communication Skills Scale” developed by Korkut, Owen and Bugay (2014) was used as the data collection tool in the research. In the data analysis, Wilcoxon Signed Rank Test was used in the comparison of the difference between two pairs in dependent groups. In the comparison of binary groups, Mann Whitney U Test was applied. It was concluded that there was a significant difference in favour of the posttest among the pretest and posttest scores obtained from the “Communication Skills Scale” and its sub-dimensions of the prospective Primary and Pre-school teachers who took the drama course in the research and favour of the female prospective teachers among the pretest and total scores. It is also concluded that there is no significant difference between pretest and posttest score differences between Primary and Preschool prospective teachers.

Keywords: Drama, communication skills, preschool education, primary education, prospective teacher.


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Yuksel, A., Senol, F.B. & Akyol, T. (2020). The Effect of Drama Course on Prospective Primary and Preschool Teachers’ Communication Skills . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 15(4), 34-48. doi: 10.29329/epasr.2020.323.2

Harvard
Yuksel, A., Senol, F. and Akyol, T. (2020). The Effect of Drama Course on Prospective Primary and Preschool Teachers’ Communication Skills . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 15(4), pp. 34-48.

Chicago 16th edition
Yuksel, Asli, Fatma Betul Senol and Tugce Akyol (2020). "The Effect of Drama Course on Prospective Primary and Preschool Teachers’ Communication Skills ". Educational Policy Analysis and Strategic Research 15 (4):34-48. doi:10.29329/epasr.2020.323.2.

References
 1. Adıgüzel, Ö. (2013). Eğitimde yaratıcı drama. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. [Google Scholar]
 2. Afacan, Ö. ve Turan, F. (2012). Fen bilgisi öğretmen adaylarının iletişim becerilerine ilişkin algılarının belirlenmesinde yaratıcı drama yönteminin kullanılması. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 33(2), 211-237.  [Google Scholar]
 3. Akyol T., Şenol, F. B. ve Yüksel, A. (2018). Drama dersinin okul öncesi öğretmen adaylarının iletişim becerileri üzerindeki etkisi. V. International Eurasian Educational Research Congress, 2-5 May, Antalya.  [Google Scholar]
 4. Akyol, T., Kahriman Pamuk, D.., & Elmas, R. (2018). Drama in education for sustainable development: Preservice preschool teachers on stage. Journal of Education and Learning, 7(5), 102-115. doi: 0.5539/jel.v7n5p102 [Google Scholar] [Crossref] 
 5. Arslan, E., Erbay, F. ve Saygın, Y. (2010). Yaratıcı drama ile bütünleştirilmiş iletişim becerileri eğitiminin çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü öğrencilerinin iletişim becerilerine etkisinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23, 1-8. [Google Scholar]
 6. Athiemoolam, L. (2013). Using drama-in-education to facilitate active participation and the enhancement of oral communication skills among first year pre-service teachers. Scenario, 2, 22-36.  [Google Scholar]
 7. Aydın Şengül, Ö. ve Topçuoğlu Ünal, F. (2018). Yaratıcı drama yönteminin öğretmen adaylarının iletişim becerilerine etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2) 1149-1161. doi:10.29299/kefad.2018.19.02.001 [Google Scholar] [Crossref] 
 8. Aykaç, M. ve Çetinkaya, G. (2013). Yaratıcı drama etkinliklerinin Türkçe öğretmen adaylarının konuşma becerilerine etkisi. Turkish Studies, 8(9), 671-682. doi:10.7827/TURKISHSTUDIES.5503 [Google Scholar] [Crossref] 
 9. Baştürk, R. (2012). Deneme modelleri. Tanrıöğen, A. (Ed.), Bilimsel araştırma yöntemleri (31-54). Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 10. Bell, E. (2008). Theories of performance. California: SAGE Publications. [Google Scholar]
 11. Çetinkaya, Z. (2011). Türkçe öğretmen adaylarının iletişim becerilerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(2), 567-576. [Google Scholar]
 12. Dere, Z. (2019). Dramanın öğretmen adaylarının iletişim becerilerine etkisinin incelenmesi. Başkent University Journal of Education, 6(1), 59-67. [Google Scholar]
 13. Dereli, E. (2018). Yaratıcı drama eğitimi ve yaratıcı drama temelli kişilerarası ilişkiler eğitim programının öğretmen adaylarının iletişim ve sosyal problem çözme becerilerine etkisinin incelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(3), 95-119. doi: 10.32709/akusosbil.409590 [Google Scholar] [Crossref] 
 14. Eckersley, M. (2016). Using drama to develop communication skills in the 21st century classroom. International Journal of Bilingual & Multilingual Teachers of Eng., 4(1), 45-49. doi: 10.12785/IJBMTE/040106 [Google Scholar] [Crossref] 
 15. Fırat Durdukoca, Ş. (2015). Okulöncesi öğretmen adaylarının bir ders ve öğretim tekniği olarak dramaya yönelik görüşlerinin incelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 153-174.  doi: 10.17556/jef.17855 [Google Scholar] [Crossref] 
 16. Freeman, G., Sullivan, K., & Fulton, C. R. (2003). Effects of creative drama on self-concept, and problem behavior. Journal of Educational Research, 96(3), 131-138. doi:10.1080/00220670309598801 [Google Scholar] [Crossref] 
 17. Gabitova, L., Shayakhmetova, L., &. Beisembayeva, Z. (2018). The effectiveness of drama methods in the development of communication skills. Revista Publicando, 5 No16(1), 308-315.  [Google Scholar]
 18. Gökçearslan Çiftçi, E. ve Altınova, H. H. (2017). Sosyal hizmet eğitiminde yaratıcı drama yöntemiyle iletişim becerisi geliştirme: ders uygulaması örneği. Elementary Education Online, 16(4), 1384-1394. doi: 10.17051/ILKONLINE.2017.342961 [Google Scholar] [Crossref] 
 19. Guli, L. A. (2004). The effects of creative drama-based intervention for children with deficits in social perception (Unpublished Doctoral Dissertation). The University of Texas, Austin, Texas. [Google Scholar]
 20. Gülbahar, B. ve Sıvacı, S. Y. (2018). Öğretmen adaylarının iletişim becerileri ile sınıf yönetimi yeterli algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültes Dergisi, 15(1), 268-301. doi:10.23891/efdyyu.2018.69 [Google Scholar] [Crossref] 
 21. Güner, P. ve Uygun, T. (2016). Yaratıcı drama sınıflarındaki öğrenmelerin uygulama topluluklarıyla incelenmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 557-576.  doi:10.14686/buefad.v5i2.5000184628 [Google Scholar] [Crossref] 
 22. Güven, İ. (2003). Drama öğrenme-öğretme. Öztürk, A. (Ed.). Çocukta yaratıcılık ve drama (141-160). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları. [Google Scholar]
 23. Heathcote, D., & Wagner, B. (1990). Drama as a learning medium. Stanley Thornes: Publishers Ltd.  [Google Scholar]
 24. Hişmanoğlu, M., & Çolak, R. (2019). A study on Turkish EFL teachers’ perspectives on using drama to develop students’ speaking skills in the EFL classroom. Novitas-ROYAL (Research on Youth and Language), 13(2), 188-206. [Google Scholar]
 25. Jackson, J. T., & Bynum, N. (1997). Drama: A teaching tool for culturally diverse children. Journal of Instructional Psychology, 24(3), 158-168. [Google Scholar]
 26. Kaf, Ö. (2000). Hayat bilgisi dersinde bazı sosyal becerilerin kazandırılmasında yaratıcı drama yönteminin etkisi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(6), 173-184. [Google Scholar]
 27. Kara, Ö. T. (2014). Drama lideri olarak Türkçe öğretmeni. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(1), 339-360. [Google Scholar]
 28. Karacil Kılıçaslan, M. ve Yayla, A. (2018). Yaratıcı drama yönteminin öğretmen adaylarının iletişim becerilerine etkisi. Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi, 2(2), 1-13. doi:10.32960/uead.406537 [Google Scholar] [Crossref] 
 29. Karadağ, E. ve Çalışkan, N. (2005). Kuramdan-uygulamaya ilköğretimde drama. Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 30. Kayabaşı, Y. ve Akcengiz, S. A. (2014). Eğitim fakültesinde okuyan öğretmen adaylarının iletişim becerilerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 86-104. [Google Scholar]
 31. Kempe, A. (2003). The role of drama in the teaching of speaking and listening as the basis for social capital. Research in Drama Education, 8(1), 65-78. [Google Scholar]
 32. Kılcıgil, E., Bilir, P., Özdinç, Ö., Eroğlu, K. ve Eroğlu, B. (2009). İki farklı üniversitenin beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin iletişim becerilerinin değerlendirilmesi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 7(1), 19-28. doi: 10.1501/SPORM_0000000145 [Google Scholar] [Crossref] 
 33. Korkut, F. (2005). Yetişkinlere yönelik iletişim becerileri eğitimi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(28), 143-149. [Google Scholar]
 34. Korkut Owen, F. ve Bugay, A. (2014). İletişim becerileri ölçeği’nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 51-64. [Google Scholar]
 35. Kosucu, E., & Hursen, C. (2017). The effect of creative drama activities on candidate teachers’ self directed skills. Cypriot Journal of Educational Science, 12(3), 148-156. doi:10.18844/cjes.v12i3.2442 [Google Scholar] [Crossref] 
 36. Köksal Akyol, A. (2011). İlköğretimde drama. İstanbul: Kriter Yayınları. [Google Scholar]
 37. Kuşdemir, Y. (2017). Dramaya genel bakış. İlkokulda drama uygulamaları (1-15). Ankara: Vize Yayıncılık.  [Google Scholar]
 38. Landy, R. J., & Montgomery, D. T.  (2012). Theatre for change: Education, social action and therapy. New York, NY: Palgrave Macmillan. [Google Scholar]
 39. Mages, W. K. (2008). Does creative drama promote languge development in early childhood? A review of the methods and measures employed in the empirical literatüre. Review of The Educational Research, 78(1), 124-152. doi: 10.3102/0034654307313401 [Google Scholar] [Crossref] 
 40. McNaughton, M. J. (2004). Educational drama in the teaching of education for sustainability. Enviromental Education Research, 10(2), 139-155. doi:10.1080/13504620242000198140 [Google Scholar] [Crossref] 
 41. MEB. (2017). Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri.  [Google Scholar]
 42. Milli, M. S. ve Yağcı, U. (2017). Öğretmen adaylarının iletişim becerilerinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 286-298. Doi: 10.17240/aibuefd.2017.17.28551-304635 [Google Scholar]
 43. Oğuz Namdar, A. ve Çamadan, F. (2016). Yaratıcı drama uygulamalarının öğretmen adaylarının sosyal becerilerine etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(3), 557-575.   [Google Scholar]
 44. Okvuran, A. (2003). Drama öğretmeninin yeterlilikleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 36(1-2), 81-87. doi: 10.1501/Egifak_0000000070 [Google Scholar] [Crossref] 
 45. Önder, A. (2006). İlköğretimde eğitici drama. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.  [Google Scholar]
 46. Önder, A. (2016). Yaşayarak öğrenme için eğitici drama. Ankara: Nobel Yayıncılık. [Google Scholar]
 47. Özdemir, L. (2003). Yaratıcı drama dersinin duygusal zekâ gelişimine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa. [Google Scholar]
 48. Özerbaş, M. A., Bulut, M. ve Usta, E. (2007). Öğretmen adaylarının algıladıkları iletişim becerisi düzeylerinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 123-135. [Google Scholar]
 49. Pishkar, K., Moinzadeh, A., & Dabaghi, A. (2017). Modern English drama and the students’ fluency and accuracy of speaking. English Language Teaching, 10(8), 69-77. doi:10.5539/elt.v10n8p69 [Google Scholar] [Crossref] 
 50. Saad Zaghloul, H. (2018). Using creative educational drama to enhance self-development skills for the students at university level. International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 9(4), 71-77.  [Google Scholar]
 51. San, İ. (1996). Yaratıcılığı geliştiren bir yöntem ve yaratıcı bireyi yetiştirme bir disiplin: Eğitsel yaratıcı drama. Yeni Türkiye Dergisi, 7, 148-160. [Google Scholar]
 52. Sevim, O. ve Turan, L. (2017). Drama etkinliklerinin 6. sınıf öğrencilerinin dinleme ve konuşma becerileri üzerindeki etkisi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 1-13.  [Google Scholar]
 53. Tanrıseven, I., & Aykaç, M. (2013). Üniversite öğrencilerinin yaratıcı dramanın kişisel ve mesleki yaşantılarına katkısına ilişkin görüşleri. Adıyaman University Journal of Social Sciences, 6(12), 329-348. doi: 10.14520/adyusbd.636 [Google Scholar] [Crossref] 
 54. Üstündağ, T. (2007). İletişim sürecinde yaratıcı drama. Aslan, N. (Ed.), Dramaya çok yönlü bakış (29 35). Ankara: Oluşum Yayınları. [Google Scholar]
 55. Yassa, N. A. (1997). A study of the effect of drama education on social interaction in high school students (Unpublished doktoral dissertation). Lakehead University, Ontario.  [Google Scholar]
 56. Yüksel, H. (2009). Sözsüz iletişim. Uğur Demiray (Ed.), Genel iletişim. (s.35-54). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. [Google Scholar]