International Association of Educators   |  ISSN: 1949-4270   |  e-ISSN: 1949-4289

Original article | Educational Policy Analysis and Strategic Research 2020, Vol. 15(3) 290-309

Evaluation of Digital Content-Supported Transformation from Teachers’ Perspectives within the Scope of 2023 Education Vision

Elif Ertem Akbaş & Hayati Çavuş

pp. 290 - 309   |  DOI: https://doi.org/10.29329/epasr.2020.270.14   |  Manu. Number: MANU-1911-06-0004.R1

Published online: September 24, 2020  |   Number of Views: 125  |  Number of Download: 576


Abstract

The fact that the human-technology interaction is at its highest level due to the rapid developments in technology has also influenced research in the field of education. In this respect, in recent years, some important projects (e.g. FATİH, 2016) and studies like 2023 Education Vision (MNE, 2018) have been conducted in Turkey. The present study aimed to evaluate the transformation supported with digital contents and skills in the field of education in terms of its strong aspects, weaknesses, the related opportunities and suggestions from the perspectives of teachers within the context of 2023 Education Vision. In the study, the case study method, one of qualitative research approaches, was applied. The study group, which was determined using the purposeful sampling method, included 27 teachers from different fields of teaching who participated in the conference of “Our Educational Practices and 2023 Education Vision”. In the study, semi-structured interview questions prepared by four academicians expert who were in their fields and who organized the conference were used as the data collection tool. The qualitative data collected via the interviews were first grouped with SWOT analysis. Following this, the qualitative data transferred into the computer environment were analyzed using the content analysis method. The data examined in terms of their contents and meanings within the scope of SWOT analysis were gathered under four main categories: “strong aspects” and “weaknesses” of educational technologies and of the digital content, related “opportunities” and “suggestions against threats”. The results revealed that regardless of their fields of teaching, most of the teachers reported views about EBA (Education Information Network) for all the categories and that educational technologies and digital content involved both opportunities and threats. Considering the findings and the teachers’ views, the educational dimension of the study was discussed, and suggestions regarding how to make the transformation process more effective were put forward.

Keywords: 2023 Education Vision, Transformation Supported with Digital Content and Skills, EBA, Teachers’ Views, SWOT Analysis


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Akbas, E.E. & Cavus, H. (2020). Evaluation of Digital Content-Supported Transformation from Teachers’ Perspectives within the Scope of 2023 Education Vision . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 15(3), 290-309. doi: 10.29329/epasr.2020.270.14

Harvard
Akbas, E. and Cavus, H. (2020). Evaluation of Digital Content-Supported Transformation from Teachers’ Perspectives within the Scope of 2023 Education Vision . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 15(3), pp. 290-309.

Chicago 16th edition
Akbas, Elif Ertem and Hayati Cavus (2020). "Evaluation of Digital Content-Supported Transformation from Teachers’ Perspectives within the Scope of 2023 Education Vision ". Educational Policy Analysis and Strategic Research 15 (3):290-309. doi:10.29329/epasr.2020.270.14.

References
 1. Akgün, E., Yılmaz, E. O., & Seferoğlu, S. S. (2011). Vizyon 2023 strateji belgesi ve fırsatları artırma ve teknolojiyi iyileştirme hareketi (FATİH) projesi: Karşılaştırmalı bir inceleme. Akademik Bilişim, 2(4), 115-122. [Google Scholar]
 2. Alabay A. (2015). Ortaöğretim öğretmenlerinin ve öğrencilerinin EBA (eğitimde bilişim ağı) kullanımına ilişkin görüşleri üzerine bir araştırma. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 3. Ateş, M., Çerçi, A., & Derman, S. (2015). Eğitim bilişim ağında yer alan Türkçe dersi videoları üzerine bir inceleme. Sakarya University Journal of Education, 5(3), 105-117. [Google Scholar]
 4. Aydınözü, D., Sözcü, U., & Akbaş V. (2016). Coğrafya öğretiminde EBA içeriklerinin öğrenci başarısına etkisi. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 8(15), 343-361. [Google Scholar]
 5. Banoğlu, K., Madenoğlu, C., Uysal, Ş., & Dede, A. (2014). FATİH projesine yönelik öğretmen görüşlerinin incelenmesi (Eskişehir ili örneği). Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(1), 39-58. [Google Scholar]
 6. Bayne, S., & Ross, J. (2007). The ‘digital native’ and ‘digital immigrant’: A dangerous opposition. Paper presented at the annual Conference of the Society for Research into Hıgher Education (SRHE), Brighton, Sussex, UK. [Google Scholar]
 7. Baz, F. Ç. (2016). Teknik donanım ve içerik yönüyle fatih projesinin değerlendirilmesi. Gümüshane University Electronic Journal Of The Institute Of Social Science/Gümüshane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 7(15), 196-209. [Google Scholar]
 8. Berg, B. (2001). Qualitative research methods for the social sciences (4th edition). Boston: MA: Pearson. [Google Scholar]
 9. Büker, H., & Uludağ, Ş. (2010). Şiddet içerikli video oyunlarının çocuklar ve gençler üzerindeki etkileri: saldırganlık, şiddet ve suça dair bir değerlendirme. Adli Bilimler Dergisi, 9(4), 54-75. [Google Scholar]
 10. Bümen, N. T., Ünver, G., & Başbay, M. (2010). Öğrenci görüşlerine göre ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programı derslerinin incelenmesi: Ege Üniversitesi örneği. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 9(17), 41–62. [Google Scholar]
 11. Büyüköztürk, Ş., Çakmak Kılıç, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 12. Cohen, L., & Manion, L. (1998). Research methods in education. (Fifth Edition). New York: Routledge. [Google Scholar]
 13. Cüre, F., & Özdener, N. (2008). Öğretmenlerin bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) uygulama başarıları ve BİT’e yönelik tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(34), 41-53. [Google Scholar]
 14. Çepni, S. (2010). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (5. Baskı). Trabzon. [Google Scholar]
 15. Çiftçi, S., Taşkaya, S. M., & Alemdar, M. (2013). Sınıf öğretmenlerinin fatih projesine ilişkin görüşleri. İlköğretim Online, 12(1), 227-240. [Google Scholar]
 16. Eğitim Bilişim Ağı, (2016). EBA Nedir? Retrieved from http://www.eba.gov.tr/hakkinda/tam, 21.02.2019 [Google Scholar]
 17. Erensayın, E., & Güler, Ç. (2017). EBA platformundaki ders materyallerinin eğitsel yazılım değerlendirme ölçütlerine göre değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 657-678. [Google Scholar]
 18. Ertem-Akbaş, E. (2019). Eğitim bilişim ağı (EBA) destekli matematik öğretiminin 5. sınıf kesir konusunda öğrenci başarılarına etkisi. Journal of Computer and Education Research, 7(13), 120-145. DOI: 10.18009/531953 [Google Scholar]
 19. Ertem Akbaş, E. (2016). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin bilgisayar destekli ortamda “limit-süreklilik” konusundaki öğrenmelerinin solo taksonomisine göre değerlendirilmesi. (Doktora tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon. [Google Scholar]
 20. Eryaman, M. Y. (2007). Examining the characteristics of literacy practices in a technology-rich sixth grade classroom. The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET) 6(2), 26-41. [Google Scholar]
 21. Eryılmaz, S., & Uluyol, Ç. (2015). 21. Yüzyıl becerileri ışığında fatih projesi değerlendirmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(2), 209-229. [Google Scholar]
 22. European Commission (2014). The digital skills and jobs coalition. European Commission. Retrieved from https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-skills-jobs-coalition, 22.03.2019 [Google Scholar]
 23. FATİH, (2016). Hakkında (EBA Nedir?). Retrieved from http://fatihprojesi.meb.gov.tr/proje-hakkinda, 21.02.2019 [Google Scholar]
 24. Güçlüol, K. (1985). John Dewey raporundan esintiler. Eğitim ve Bilim, 9(53), 1-4. [Google Scholar]
 25. Halmatov, M., Okur-Akçay, N., & Ekin, S. (2017). Teknolojik araçların sınıfta kullanımına ilişkin okul öncesi öğretmenlerinin görüşleri. Turkish Studies, 12(11), 95-108. [Google Scholar]
 26. Karasar, N. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemi. (27. Baskı). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. [Google Scholar]
 27. Karataş, H., Alcı, B., & Karabıyık-Çeri, B. (2015). Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime ilişkin tutumları. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(3), 1-9. [Google Scholar]
 28. Kurtdede Fidan, N., Erbasan, Ö., & Kolsuz, S. (2016). Sınıf öğretmenlerinin eğitim bilişim ağı'ndan (EBA) yararlanmaya ilişkin görüşleri. Journal of International Social Research, 9(45), 626-637. [Google Scholar]
 29. Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1990). Judging the quality of case study reports. Internation Journal of Qualitative Studies in Education, 3(1), 53-59. [Google Scholar]
 30. Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analiysis. (Second Edition). London New Delhi: Sage Publication. [Google Scholar]
 31. MNE, (2018). 2023 Eğitim vizyonu. Retrieved from http://2023vizyonu.meb.gov.tr/ 22.02.2019 [Google Scholar]
 32. MNE, (2016). Eğitimde fatih projesi. Retrieved from http://fatihprojesi.meb.gov.tr/tr/icerikincele.php?id=6,http://fatihprojesi.meb.gov.tr/tr/icerikincele.php, 22.02.2019  [Google Scholar]
 33. Orhan, D., Kurt, A. A., Ozan, Ş., Vural, S. S., & Türkan, F. (2014). Ulusal eğitim teknolojisi standartlarına genel bir bakış. Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(1), 65-79. [Google Scholar]
 34. Özan, M. B., Polat, H., Gündüzalp, S., & Yaraş, Z. (2015). Eğitim Kurumlarında SWOT Analizi. Turkish Journal of Educational Studies, 2(1), 1-28. [Google Scholar]
 35. Özdemir, M. (2010). Nitel veri analizi: Sosyal bilimlerde yöntembilim sorunsalı üzerine bir çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi SosyalBilimler Dergisi, 11(1), 323–343. [Google Scholar]
 36. Özkan, A. & Deniz, D. (2014). Orta öğretimde görev yapan öğretmenlerin FATİH projesine ilişkin görüşleri. Ege Eğitim Dergisi,15(1), 161-175. [Google Scholar]
 37. Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants. On the Horizon, 9(5), 1-5. [Google Scholar]
 38. Sayın, Z., & Seferoğlu, S. S. (2016). Yeni bir 21. yüzyıl becerisi olarak kodlama eğitimi ve kodlamanın eğitim politikalarına etkisi. Akademik Bilişim Konferansı, 3-5. [Google Scholar]
 39. Slater, D., & Tacchi, J. (2004). Research: ICT innovations for poverty reduction. UNESCO. Retrieved from http://www.ictliteracy.info/rf.pdf/ict%20innovations%20for%20poverty%20reduction%20unesco-2004.pdf, 22.03.2019 [Google Scholar]
 40. Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (Genişletilmiş 9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]
 41. Yıldız, H., & Sarıtepeci, M. (2013). Program Değerlendirme Modelleri Işığında Eğitsel Yazılımlar Üzerine Bir İnceleme. Akademik Bilişim Konferansı’nda sözlü bildiri olarak sunulmuştur, Antalya. [Google Scholar]
 42. Yüksel, İ., & Adıgüzel, A. (2012). Öğretmenlerin öğretim teknolojileri entegrasyon becerilerinin değerlendirilmesi: Yeni pedagojik yaklaşımlar için nitel bir gereksinim analizi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 6(1), 265-286. [Google Scholar]