International Association of Educators   |  ISSN: 1949-4270   |  e-ISSN: 1949-4289

Original article | Educational Policy Analysis and Strategic Research 2020, Vol. 15(3) 267-289

Multiculturalism in Social Studies Education Programs (2005-2018): A Qualitative Study

Suat Polat & Hatice Güler

pp. 267 - 289   |  DOI: https://doi.org/10.29329/epasr.2020.270.13   |  Manu. Number: MANU-2003-30-0003.R1

Published online: September 24, 2020  |   Number of Views: 146  |  Number of Download: 618


Abstract

The main purpose of this study is to examine the extent of the objectives, gains, learning areas, skills and values related to multiculturalism in the Social Studies Curricula in 2005-2018. The study was conducted in the form of qualitative research. Basic qualitative research that is one of the qualitative researches was chosen in the study.  The study group of the research consisted of 2005-2018 Social Studies Curricula and 13 Social Studies teachers. Document technique and semi-structured interview technique were used as data collection tools in the study. The descriptive analysis method was used for the analysis of the data obtained from the document analysis, and the content analysis method was used for the analysis of the data obtained from the semi-structured interviews. Some of the results obtained from the study are as follows: When the objectives related to multiculturalism included in the 2005-2018 Social Studies Curricula were examined, it was concluded that the objectives related to multiculturalism were included more in the 2018 curriculum. Both curricula were seen to have mainly focused on multiculturalism in the learning areas of “Individual and Society, Culture and Heritage, Global Connections.” In the 2005 curriculum, the gains related to multiculturalism were included in the 6th grade the most and in the 4th grade the least. In the 2018 curriculum, on the other hand, the gains related to multiculturalism were included in the 5th grade the most and in the 4th grade the least. While 53.3% (8) of the skills in the 2005 program were related to multiculturalism, 37.03% (10) of the skills in the 2018 program were related to multiculturalism. While 55% (11) of the values were related to multiculturalism in the 2005 program, 55.5% (10) were related to multiculturalism in the 2018 program. Additionally, teachers' opinions on the subject were presented in the content of the study.

Keywords: Multiculturalism, Curriculum, Social Studies Curriculum, Education


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Polat, S. & Guler, H. (2020). Multiculturalism in Social Studies Education Programs (2005-2018): A Qualitative Study . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 15(3), 267-289. doi: 10.29329/epasr.2020.270.13

Harvard
Polat, S. and Guler, H. (2020). Multiculturalism in Social Studies Education Programs (2005-2018): A Qualitative Study . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 15(3), pp. 267-289.

Chicago 16th edition
Polat, Suat and Hatice Guler (2020). "Multiculturalism in Social Studies Education Programs (2005-2018): A Qualitative Study ". Educational Policy Analysis and Strategic Research 15 (3):267-289. doi:10.29329/epasr.2020.270.13.

References
 1. Açıkalın, M. (2010). Sosyal bilgiler eğitiminde yeni yaklaşımlar. Çokkültürlü ve Küresel Eğitim, Elementary Education Online, 9(3), 1226-1237. [Google Scholar]
 2. Akhan, O. & Yalçın, A. (2016). Sosyal bilgiler öğretim programlarında çokkültürlü eğitimin yeri. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(2), 23-46. [Google Scholar]
 3. Amaç, Z., Burak, D. & Duran, S. (2017). Sınıf içi kültürel çeşitlilik için öğretmen yeterlilik ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Sosyal Bilimler Dergisi, 7(14), 208-223. [Google Scholar]
 4. Ameny-Dixon, G. M. (2004). Why multicultural education is more important than higher education now than ever. a global perspective. International Journal of Scholarly Academic Intellectua Diversity, 8(1), 1-9. [Google Scholar]
 5. Aslan, S. (2016). Çokkültürlü eğitim ve Türkiye: Mevcut durum, beklentiler, olasılıklar. Elektronik Bilimler Dergisi, 15(57), 412-428. [Google Scholar]
 6. Aslan, S. (2017). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin çokkültürlü eğitim ile ilgili görüşlerinin incelenmesi, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 231-253. [Google Scholar]
 7. Aziz, A. (2011). Sosyal Bilimlerde araştırma yöntemleri ve teknikleri. Ankara: Nobel Yayıncılık.  [Google Scholar]
 8. Baltacı, A. (2018). Nitel araştırmalarda örnekleme yöntemleri ve örnek hacmi sorunsalı üzerine kavramsal bir inceleme. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 231-274.  [Google Scholar]
 9. Banks, J. A. (1992). Multicultural education: For freedom’ssaek. Educational Leadership, 49(4), 32-36.  [Google Scholar]
 10. Banks, J. A. (2004). Teaching for social justice, diversity and citizenship in a global world. The Educational Forum, 68(4), 296-305. [Google Scholar]
 11. Barın, T. (2011). Çokkültürcülük teorisi ve ulus-devlet anlayışına etkileri. Master’s thesis. Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 12. Best, J. W. & Kahn, J. V. (2017). Eğitimde araştırma yöntemleri. (Çev. O. Köksal) içinde (s. 257-311). Konya: Eğitim Yayınevi. [Google Scholar]
 13. Bilgin, A. & Oksal, A. (2018). Kültürel kimlik ve eğitim. Academy Journal of Educational Sciences, (2)1, 82-90. [Google Scholar]
 14. Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. (18. Baskı), Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 15. Çakır Demirhan, D. (2014). Wıllkymlıcka’nın çokkültürcülük yaklaşımı: Eleştirel bir okuma, Master’s thesis. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Google Scholar]
 16. Çalışkan, H. & Gençer, R. (2016). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çokkültürlü eğitime ilişkin tutum düzeylerinin incelenmesi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Sakarya. [Google Scholar]
 17. Çatlak, İ. H. & Yiğit, E. Ö. (2017). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarına empati becerisi ve farklılıklara saygılı olma değerinin kazandırılmasında story line yönteminin etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(4), 1794-181. [Google Scholar]
 18. Çelik, H. (2008). Çokkültürlülük ve Türkiye'deki görünümü. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(15), 319-332. [Google Scholar]
 19. Cırık, İ. (2008). Çok kültürlü eğitim ve yansımaları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(34), 27-40. [Google Scholar]
 20. Cırık, T. Ç. (2014). İlkokul öğretmenlerinin çok kültürlü yeterlik algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Master’s thesis. İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.  [Google Scholar]
 21. Çoban, A. E. Karaman, N. G. & Doğan, T. (2010). Öğretmen adaylarının kültürel farklılıklara yönelik bakış açılarının çeşitli demografik değişkenlere göre incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi, 10(1), 125-131. [Google Scholar]
 22. Creswell, J. W. (2014). Araştırma deseni (Çev. Edt. S. B. Demir). Ankara: Eğiten Kitap. (Eserin orijinali 2013’te yayımlandı) [Google Scholar]
 23. Creswell, J. W. (2015). Nitel araştırma yöntemleri. (Çev. Edt. M. Bütün ve S. B. Demir). (2. Baskı). Ankara: Siyasal Kitabevi. (Eserin orijinali 2013’te yayımlandı) [Google Scholar]
 24. Damgacı, F. & Aydın, H. (2013). Akademisyenlerin çokkültürlü eğitime ilişkin tutumları. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12(45), 325-341. [Google Scholar]
 25. Demir, S. (2012). Çokkültürlü eğitimin Erciyes Üniversitesi öğretim elemanları için önem derecesi. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7(4), 1453-1475. [Google Scholar]
 26. Dilworth, P. P. (2012). Multicultural citizenship education: Case studies from social studies classrooms. Theory & Research in Social Education, 32(2), 153-186. [Google Scholar]
 27. Duman, Z. (2009). Küreselleşme, kimlik ve çokkültürlülük. Sosyal Bilimler Dergisi/Journal of Social Sciences, 2(1), 93-112. [Google Scholar]
 28. Duygu, H. & Akbıyık, Y. (2016). Çokkültürlü sosyo-kültürel ortamda barış içinde yaşayabilme: Alanya Örneği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(2) 1255-1277. [Google Scholar]
 29. Ekiz, D. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı yayıncılık. [Google Scholar]
 30. Erbaş, Y. H. (2015). Öğretmenlerin çokkültürlü sınıf ortamı hakkındaki görüşleri. VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, (s. 638-651). Muğla. [Google Scholar]
 31. Erbaş, Y.H. (2019). A qualitative case study of multicultural education in Turkey: Definitions of multiculturalism and multicultural education. International Journal of Progressive Education, 15(1), 23-43. doi: 10.29329/ijpe.2019.184.2 [Google Scholar] [Crossref] 
 32. Ertürk, H. A. & Sivritepe, S. (2017). Kültürel değişim ve nesiller: Kültürel değişimin nesiller üzerindeki rolü üzerine bir saha araştırması. Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 17(17), 246-269. [Google Scholar]
 33. Eryaman, M. Y. (2007). From reflective practice to practical wisdom: Toward a post-foundational teacher education. International Journal of Progressive Education, 3(1), 87-107. [Google Scholar]
 34. Fraenkel, J. R., Wallen, N. E. & Hyun, H. H. (2012). How todesign & evaluate research in education (8th Edt.). London: McGrawHill.   [Google Scholar]
 35. Gay, G. (1994). A synthesis of scholarship in multicultural education.  North Central Regional Educational Laboratory 1900 Spring Road, Suite 300. [Google Scholar]
 36. Gay, G. (1995). Curriculum Theory and Multicultural Education. In J. A. Banks & C. A. Banks (Eds.), Handbook of research on multicultural education. (pp. 25-43), San Francisco: JosseyBass. [Google Scholar]
 37. Grix, J. (2010). The foundations of research. London: Palgrave Macmillan. [Google Scholar]
 38. Güven, E. D. (2005). Eğitim üzerine yinelenen eleştiriler, alternatif öneriler. Pivolka, 4(17), 6-8, http://www.elyadal.org/pivolka/17/egitim.htm adresinden 21.11.2019 tarihinde alınmıştır. [Google Scholar]
 39. Güvenç, B. (1996). İnsan ve Kültür. İstanbul: Remzi Yayıncılık. [Google Scholar]
 40. Kanık, M. (2006). Çok kültürlü sınıflarda hata düzeltme şekilleri. Hasan Ali Yücel Eğilim Fakültesi Dergisi, 3(2), 105-121. [Google Scholar]
 41. Karaırmak, Ö. (2008). Çok kültürlülük, kültürel duyarlılık ve psikolojik danışma. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(29), 1302-1370. [Google Scholar]
 42. Karakaş, H. & Erbaş, Y. H. (2018). Öğretmen adaylarının çokkültürlü deneyimleri ve (Türkiye’deki) kültürel ve sosyal gruplara yönelik düşünceleri. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(9), 59-81. https://doi.org/10.20860/ijoses.374599 [Google Scholar] [Crossref] 
 43. Karasar, N. (2007). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayıncılık. [Google Scholar]
 44. Keskin, Y. & Yaman, E. (2014). İlköğretim sosyal bilgiler programı ve ders kitaplarında yeni bir paradigma: Çokkültürlü eğitim. International Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(2), 933-960. [Google Scholar]
 45. Keskin, Y., Coşkun Keskin, S. & Taş, C. (2019). Türkiye’de sosyal bilgiler dersi öğretim programlarında çokkültürlülük olgusu: 1998 ve 2004 programlarının karşılaştırılması. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD),4(1), 10-20. [Google Scholar]
 46. King, L. J. (2014). When lions write history: Black history textbooks, African-American educators, & the alternative black curriculum in social studies education, 1890-1940. Multicultural Education, 22(1), 2-11. [Google Scholar]
 47. King, L. J., Crowley, R. M., & Brown, A. L. (2010). The forgotten legacy of carter g. woodson: Contributions to multicultural social studies and African American history. The Social Studies, 101(5), 211-215. [Google Scholar]
 48. Koçak, S. & Özdemir, M. (2015). Öğretmen adaylarının çok kültürlü eğitime yönelik tutumlarında kültürel zekânın rolü. Elementary Education Online, 14(4), 1352-1369. [Google Scholar]
 49. Kymlicka, W. (2012). Çok kültürlülük: Başarı, başarısızlık ve gelecek, (Çev. F. Öztürk), İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 70(2), 297-332.  [Google Scholar]
 50. Mccray, C. R., Wright, J. V. & Beachum, F. D. (2004). An analysis of secondary school principals’ perceptions of multicultural education. Education, 5(1), 111-120. [Google Scholar]
 51. McMillan, J. H. & Schumacher, S. (2010). Research in education: Evidence-base dinquiry (7th Edition). London: Pearson. [Google Scholar]
 52. Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma. Desen ve uygulama için bir rehber. (Çev. S. Turan). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.  [Google Scholar]
 53. Miles, M.B. & Huberman, A.M. (2015). Nitel veri analizi. (Çev. Edt. S. A. Altun ve A. Ersoy). Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 54. Milli Eğitim Bakanlığı (2005). Sosyal bilgiler öğretim programları. Ankara: Devlet Kitapları Yayınları. [Google Scholar]
 55. Milli Eğitim Bakanlığı (2018). Sosyal bilgiler öğretim programları. Ankara: Devlet Kitapları Yayınları. [Google Scholar]
 56. Neuharth-Prıtchett, S., Reıff, J. C. & Pearson, C. A. (2001). Through the eyes of preservice teachers: Implications for the multicultural. Journal of Research in Childhood Education, 15(2), 256-269. [Google Scholar]
 57. Özensel, E. (2012). Çokkültürlülük uygulaması olarak kanada çokkültürlülüğü. Akademik İncelemeler Dergisi, 7(1), 55-69. [Google Scholar]
 58. Özodaşık, M. (2009). Kişilerarası iletişim sürecinde algı-ikna ve empatik ilişkiler. Tablet Yayınları: Konya. [Google Scholar]
 59. Öztürk, C. & Deveci, H. (2011). Farklı ülkelerin sosyal bilgiler öğretim programlarının değerlendirilmesi. C. Öztürk (Ed.) Farklı ülkelerin sosyal bilgiler öğretim programları içinde (ss.1-41). Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 60. Öztürk, C. (2006). Sosyal bilgiler: toplumsal yaşama disiplinlerarası bir bakış. C. Öztürk (Ed.). Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi yapılandırmacı bir yaklaşım içinde (s. 21-50). Ankara: Pegem Akademi.  [Google Scholar]
 61. Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (Çev. Edt. M. Bütün ve S. B. Demir). (3. Baskı), Ankara: Pegem Akademi.   [Google Scholar]
 62. Polat, İ. & Kılıç, E. (2013). Türkiye’de çokkültürlü eğitim ve çokkültürlü eğitimde öğretmen yeterlilikleri. Van Yüzüncü Yıl University Journal of Education, 10(1), 352-372.  [Google Scholar]
 63. Polat, S. (2011). The attitudes of school directors to the multicultural education in Turkey. Mediterranean Journal of Social Sciences, 2(2), 385-393.  [Google Scholar]
 64. Robson, C. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri (Çev. Ş. Çınkır ve N. Demirkasımoğlu), Ankara: Anı yayıncılık. [Google Scholar]
 65. Salako, E., Eze, I., & Adu, E. (2013). Effects of cooperative learning on junior secondary school students' knowledge and attitudes to multicultural education concepts in social studies. Education, 133(3), 303-309. [Google Scholar]
 66. Sönmez, V. (1997). Sosyal bilgiler öğretimi ve öğretmen kılavuzu. Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 67. Tamer Gencer, Z. (2011). Çok kültürlü toplumlarda iletişim: Divriği örneği. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 1(1), 186-205. [Google Scholar]
 68. Uzuner, Y. (1999). Niteliksel araştırma yaklaşımı. A. Atıf Bir (Ed.), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. [Google Scholar]
 69. Vatandaş, C. (2002). Çokkültürlülük. İstanbul: Değişim Yayınları. [Google Scholar]
 70. Wills, J. S. (2001). Missing in interaction: Diversity, narrative, and critical multicultural social studies. Theory & Research in Social Education, 29(1), 43-64. [Google Scholar]
 71. Yazıcı, F., Pamuk, A. & Yıldırım, T. (2016). Tarih öğretmen adaylarının çokkültürlülük ve yurtseverlik tutumları arasındaki ilişki. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 11(9), 947-964. [Google Scholar]
 72. Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları. [Google Scholar]
 73. Yılmaz, F. (2016). Multiculturalism and multicultural education: A case study of teacher candidates’ perceptions. Cogent Education, 3(1), 1-13. [Google Scholar]