International Association of Educators   |  ISSN: 1949-4270   |  e-ISSN: 1949-4289

Original article | Educational Policy Analysis and Strategic Research 2020, Vol. 15(3) 207-232

Consistency of the Narrative Texts Written by Middle School Students and Their Textual Creation Levels

Mustafa Said Kıymaz & İbrahim Doyumğaç

pp. 207 - 232   |  DOI: https://doi.org/10.29329/epasr.2020.270.10   |  Manu. Number: MANU-2003-26-0005.R1

Published online: September 24, 2020  |   Number of Views: 94  |  Number of Download: 430


Abstract

The present study aimed to identify and classify the consistency problems in the texts written by middle school 5th, 6th, 7th and 8th grade students and to determine their textual levels. In the study, numerical data were also used within the context of descriptive analysis design, a qualitative research method. The study group included 5th, 6th, 7th and 8th grade students attending two middle schools in Van province, located in the Eastern Anatolia Region in Turkey. Ten students were randomly selected from each grade level. The texts were analyzed by assigning codes to 40 participating students and their narrative texts based on the grade level. The analysis of the narrative texts written by the students was conducted with the "Narrative Text Consistency Scale," developed by the authors. The validity and reliability of the scale were determined based on the expert opinion. The texts written by the students were analyzed based on the scale by additional 3 faculty members. The study findings demonstrated that the students experienced consistency problems in narrative texts such as inability to precisely reflect the relations between events in the text, alteration of the narrative between the events narrated in the text and sudden transitions, contradictions and irrational transitions between the sections, the lack of a conclusion, inconsistencies about the protagonists, and non-identification of the characters in the story. It was also determined that the number of creative texts was 4, the number of successful texts was 8, the number of texts that could be accepted as a text partially was 9, the number of texts that could be considered in the phase of text creation was 12, and the number of texts that could not be accepted as texts was 7.

Keywords: Consistency, Narrative Text, Textual Level, Middle School Students


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Kiymaz, M.S. & Doyumgac, I. (2020). Consistency of the Narrative Texts Written by Middle School Students and Their Textual Creation Levels . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 15(3), 207-232. doi: 10.29329/epasr.2020.270.10

Harvard
Kiymaz, M. and Doyumgac, I. (2020). Consistency of the Narrative Texts Written by Middle School Students and Their Textual Creation Levels . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 15(3), pp. 207-232.

Chicago 16th edition
Kiymaz, Mustafa Said and Ibrahim Doyumgac (2020). "Consistency of the Narrative Texts Written by Middle School Students and Their Textual Creation Levels ". Educational Policy Analysis and Strategic Research 15 (3):207-232. doi:10.29329/epasr.2020.270.10.

References
 1. Aktaş, D. (1994). Metin oluşumunda bağlaçların yeri. Türk Dili Dergisi. 505, 53-64. [Google Scholar]
 2. Aramak, K. (2016). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde bağdaşıklık araçlarının kullanım düzeyi üzerine bir araştırma (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 3. Ayaz, F. (2007). Ankara ilinde lise birinci sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım becerilerinin iç yapı bakımından gelişimi üzerine bir inceleme (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 4. Bae, J. (2001). Cohesion and coherence in children’s written english: ımmersion and english-only classes. Issues in Applied Linguistics, 12 (1), 51-88.  [Google Scholar]
 5. Bahar, M. A. (2014). Lisansüstü eğitimde akademik yazma ve önemi. International Journal of Language Academy, 2 (4), 209-233. [Google Scholar]
 6. Balyemez, S. (2006). Dede korkut hikâyeleri’nin metin dil bilimsel yapısı (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 7. Bayburtlu, Y. S. (2019). Ortaokul 6 ve 7. sınıf öğrencilerinin hazırlıksız konuşmalarında bağdaşıklık ve tutarlılık (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 8. Beaugrande, R. A., & Dressler, W. U. (1986). Introduction to text linguistics. New York: Longman. [Google Scholar]
 9. Biçer, N., & Çoban, İ. (2015). Yabancılara Türkçe öğretimi ders kitaplarındaki öyküleyici metinlerin tutarlılık düzeylerinin değerlendirilmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi.  4(4), 228-237. [Google Scholar]
 10. Bülbül, M. (2011).Yazın eğitimi ile dil eğitimi. Konya: Çizgi Kitapevi. [Google Scholar]
 11. Can, R. (2012). Ortaöğretim öğrencilerinin yazılı anlatımlarında paragraf düzeyinde bağdaşıklık ve tutarlılık (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 12. Coşkun Ögeyik, M. (2008). Metinlerarasılık ve yazın eğitimi. Ankara: Anı. [Google Scholar]
 13. Coşkun, E. (2005). İlköğretim öğrencilerinin öyküleyici anlatımlarında bağdaşıklık, tutarlılık ve metin elementleri (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 14. Çeçen, M. A. (2009). Yedinci sınıf Türkçe ders kitaplarındaki öyküleyici metinler üzerine tutarlılık bakımından bir araştırma. XXII. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri. 8-9 Mayıs 2008. Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yayınları, 12-19. [Google Scholar]
 15. Çeçen, M. A. (2011). Yedinci sınıf öğrencilerinin öyküleyici yazılarında tutarlılık. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 15 (2), 67-87. [Google Scholar]
 16. Çoban, A., & Karadüz, A. (2016). Türkçe öğretmen adaylarının metinlerinde tutarlılık. Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Dergisi, 1 (1), 131-141. [Google Scholar]
 17. Çocuk, H. E., & Kanatlı, F. (2012). Yazılı anlatım ürünlerinde Türkçe eğitimi lisans öğrencilerinin metinsellik ölçütlerini kullanabilme durumları: Mersin üniversitesi örneği. V. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, Mersin, 5-6 Temmuz. [Google Scholar]
 18. Demirci, K. (2014). Türkoloji için dilbilim konular kavramlar teoriler. Ankara: Anı. [Google Scholar]
 19. Dilidüzgün, Ş. (2017). Metindilbilim ve Türkçe öğretimi uygulamalı bir yaklaşım. Ankara: Anı. [Google Scholar]
 20. Ercan Güven, A. N. (2019). Üniversitelerin dil öğretim merkezlerinde Türkçe öğrenen yabancıların yazılı anlatımlarının bağdaşıklık ve tutarlılık düzeylerinin incelenmesi  (Doktora tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya. [Google Scholar]
 21. Eryaman, M. Y. (2008). Writing, method and hermeneutics: Towards an existential pedagogy. Elementary Education Online, 7(1), 2-14. [Google Scholar]
 22. Gao, W. (2008). Informational segmentation and text coherence. US-China Foreign Language, 6 (3), 7-10. [Google Scholar]
 23. Gutwinski, W. (1976). Cohesion in literary texts. The Hague: Mouton & Co. N.V. Publishers. [Google Scholar]
 24. Gül, M. (2015). Sait Faik Abasıyanık’ın Semaver adlı hikâyesinde metindilbilimsel bağdaşıklık görünümleri. The Journal of Academic Social Science Studies, 31(2), 135-148.doi.org/10.9761/JASSS2639.  [Google Scholar]
 25. Günay, V. D. (2013). Metin bilgisi (hem metin çözümleme hem de yaratıcı yazma). İstanbul: Papatya. [Google Scholar]
 26. Güven, A. Z. (2014). Mustafa Kutlu’nun hikâyelerinde bağdaşıklık ve tutarlılık. International Journal of Language Academy. 2/4, 599-609. [Google Scholar]
 27. Hartley, J. (2008). Academic writing and publishing. London: Routledge. [Google Scholar]
 28. Hyland, K., & Hyland, F. (2006). Feedback on second language students’ writing. Language teaching. 39 (2), 83-101. https://doi.org/10.1017/S0261444806003399. [Google Scholar] [Crossref] 
 29. Jin, W. (2001). A quantitative study of cohesion in Chinese graduate students’ writing: Variations across genres and proficiency levels. The Symposium on Second Language Writing at Purdue University. September 15-16, 2000. Indiana: EDRS, 3-34. [Google Scholar]
 30. Kafes, H. (2012). Lexical cohesion: An issue only in the foreign language?. English Language Teaching, 5 (3), 83-94. [Google Scholar]
 31. Karaağaç, G. (2013). Dil bilimi terimleri sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu. [Google Scholar]
 32. Karadeniz, A. (2015). Metin dil bilimi temelli metin çözümlemesinin bağdaşıklık araçlarını kullanma ve tutarlı metin oluşturma becerilerine etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (1), 1-17. [Google Scholar]
 33. Karadeniz, A. (2017). Cohesion and coherence in written texts of students of faculty of education. Journal of Education and Training Studies, 5 (2), 93-99. [Google Scholar]
 34. Karakoç Öztürk, B., & Dağıstanlıoğlu, B. E. (2018). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin yazdıkları öyküleyici metinlerin bağdaşıklık görünümlerinin incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (1), 332-354. [Google Scholar]
 35. Karasar, K. (2014). Bilimsel araştırma yöntemi (kavramlar ilkeler teknikler). Ankara: Nobel. [Google Scholar]
 36. Karatay, H. (2010). The correlation between application level of cohesion and writting a coherent text. Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute, 7(13), 373-385.  [Google Scholar]
 37. Keklik, S., & Yılmaz, Ö. (2013). 11. sınıf öğrencilerine ait öyküleyici metinlerin bağdaşıklık ve tutarlılık açısından incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6/4, 139-157. [Google Scholar]
 38. Kepner, C. G. (1991). An experiment in the relationship of types of written feedback to the development of second-language writing skills. Modern Language Journal, 75(3), 305-313. https://doi.org/10.2307/328724. [Google Scholar] [Crossref] 
 39. Kerimoğlu, C. (2014). Genel dilbilime giriş (kuram ve uygulamalarla dilbilim, göstergebilim ve Türkoloji). Ankara: Pegem Akademi.  [Google Scholar]
 40. Kocaman, A. (1999). Metin dil bilimden yazın incelemelerine. Çağdaş Türk Dili, 140, 6-8.Malgwi, G. J. (2015). Report on a study of reference cohesion in texts of Nigerian Esl students: Implications for the classroom. International Journal of English Language Teaching, 3 (5), 20-24. [Google Scholar]
 41. Mantı, M. İ. (2017). Türkçe Öğrenen Mısırlı Öğrencilerin Yazılı Anlatım Çalışmalarında Bağdaşıklık (Kahire Örneği) (Yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu. [Google Scholar]
 42. Melanlıoğlu, D. (2017). Leh öğrencilerin Türkçe yazılı anlatımlarının tutarlılık ölçütleri bağlamında değerlendirilmesi. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, 65 (1), 151-161. [Google Scholar]
 43. Onursal Ayırır, İ. (2014). Türkçe metinlerde bağdaşıklık ve tutarlılık. (Ed.: Veli Doğan Günay ve Songül Aslan Karakul), Zeynel Kıran’a armağan İçinde (163-176). İstanbul: Papatya. [Google Scholar]
 44. Özkan, B. (2004). Metindilbilimi, metindilbilimsel bağdaşıklık ve Haldun Taner’in “Onikiye Bir Var” adlı öyküsünde metindilbilimsel bağdaşıklık görünümleri. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 13(1) 121-132. [Google Scholar]
 45. Özşavli, G. (2016). Türkçe öğretmeni adaylarının öyküleyici anlatımlarının bağdaşıklık ve tutarlılık açısından incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Muğla. [Google Scholar]
 46. Parlak, H. (2009). Kutadgu Bilig’in metindilbilimsel yapısı (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 47. Ramadan, S. M. S. (2003). Cohesion in written works of the twelfth grade students of literary and scientific streams at state secondory schools in Jordan. (Unpublished doctoral dissertation). Gazi University Graduate School of Educational Sciences, Ankara. [Google Scholar]
 48. Seçkin, P., Arslan, N., & Ergenç, S. (2014). Bağdaşıklık ve tutarlılık bakımından lise ve üniversite öğrencilerinin yazılı anlatım becerileri. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 3(1), 340-353. [Google Scholar]
 49. Taşdemir, F. (2019). Verilerin toplanması. (Ed.: Kürşat Yılmaz ve Recep Serkan Arık) Eğitimde araştırma yöntemleri içinde (128-158). Ankara: Pegem Akademi.  [Google Scholar]
 50. Tiryaki, E. N., & Mengüllüoğlu, H. (2016). Öğretmen adaylarının bilgilendirici metin oluşturma sürecinde tutarlılıkla ilgili yaşadığı sorunlar. International Online Journal of Educational Sciences, 8 (4), 271-285 [Google Scholar]
 51. Toklu, M. O. (2011). Dilbilime giriş. Ankara: Akçağ. [Google Scholar]
 52. Toptaş, H. (2016). Türkçe dersleri 2: Sesbilgisi, tümce, anlatım, metin dilbilimi. İstanbul: Papatya. [Google Scholar]
 53. Topuzkanamış, E. (2014). Yazma stratejileri öğretiminin Türkçe öğretmenliği birinci sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım başarısı ve yazma kaygısına etkisi (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 54. Ülper, H. (2011). Öğrenci metinlerinin tutarlılık ölçütleri bağlamında değerlendirilmesi. Turkish Studies, 6 (4), 849-863. [Google Scholar]
 55. Wellington, J. (2003). Getting published. London: Routledge Falmer. [Google Scholar]
 56. Witte, S. P., & Faigley, L. (1981). Coherence, cohesion and writing quality. College Composition and Communication, 32(2), 189-204. [Google Scholar]
 57. Yaylagül, Ö. (2015). Göstergebilim ve dilbilim. Ankara: Hece. [Google Scholar]
 58. Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin. [Google Scholar]
 59. Yıldırım, S. (2016). B1 düzeyinde Türkçe öğrenen yabancıların yazılı anlatımlarının bağdaşıklık düzeyleri (Gazi TÖMER örneği) (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 60. Yıldız, N. (2016). Dönüt verme ve düzeltme türlerinin altıncı sınıf öğrencilerinin yazma becerilerine etkisi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 312-327. doi: 10.14686/buefad.v5i2.5000189426  [Google Scholar] [Crossref] 
 61. Yılmaz, Ö. (2012). 11. sınıf öğrencilerine ait öyküleyici metinlerin bağdaşıklık ve tutarlılık açısından incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak. [Google Scholar]