International Association of Educators   |  ISSN: 1949-4270   |  e-ISSN: 1949-4289

Original article | Educational Policy Analysis and Strategic Research 2020, Vol. 15(1) 44-62

School Happiness: A Grounded Theory

Şenol Sezer & Ertuğ Can

pp. 44 - 62   |  DOI: https://doi.org/10.29329/epasr.2020.236.3   |  Manu. Number: MANU-1903-14-0006.R1

Published online: March 24, 2020  |   Number of Views: 378  |  Number of Download: 717


Abstract

Bu çalışmada, öğretmenlerin, okul yöneticilerinin, velilerin ve öğrencilerin görüşlerine dayalı bir okul mutluluğu teorisi geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma nitel temelli bir teori modelinde tasarlanmıştır. Çalışma grupları 18 öğretmen, 14 okul yöneticisi, 13 ebeveyn ve 20 öğrenci idi. Çalışma gruplarını belirlemek için kartopu örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Okulun mutluluğu ile ilgili on iki ana nitelik belirlenmiştir. Bu temel nitelikler fiziksel donanım, okul ortamı, öğrenme ortamı, iletişim ve işbirliği, eğitim politikası, sosyal etkinlikler, okul yönetimi, öğretmen nitelikleri, okulda farklı, öğrenci merkezli olma, öğrenme etkinlikleri ve öğrenci nitelikleriydi. Sonuçlar, ana niteliklerin öncelik seviyesinin bir katılımcı gruptan diğerine değiştiğini göstermiştir. Öğretmenler öncelikli okul ortamı, okul yönetimi ve fiziksel ekipman verir. Öte yandan okul yöneticileri okul ortamına, fiziksel ekipmana ve okul mutluluğu için eğitim politikasına öncelik vermektedir. Ebeveynler okul mutluluğu için fiziksel donanıma, okul ortamına, işbirliğine ve iletişime öncelik verir. Ek olarak, öğrenciler öğrenme ortamına, okul ortamına ve fiziksel donanıma daha fazla öncelik verirler. Bu sonuçlara göre, okul toplumunun etkili okul ortamı için işbirliği ve iletişim içinde olması, yetenek eğitimi için fiziksel ekipmanın koordine edilmesi, okul mutluluğunu artırmak için öğrencilerin çok yönlü gelişimi göz önünde bulundurularak öğrenme ortamının düzenlenmesi gerektiği önerilebilir.

Keywords: Happiness, School happiness, Priority, Qualification, Grounded theory


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Sezer, S. & Can, E. (2020). School Happiness: A Grounded Theory . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 15(1), 44-62. doi: 10.29329/epasr.2020.236.3

Harvard
Sezer, S. and Can, E. (2020). School Happiness: A Grounded Theory . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 15(1), pp. 44-62.

Chicago 16th edition
Sezer, Senol and Ertug Can (2020). "School Happiness: A Grounded Theory ". Educational Policy Analysis and Strategic Research 15 (1):44-62. doi:10.29329/epasr.2020.236.3.

References
 1. Acton, R. & Glasgow, P. (2015). Teacher wellbeing in neoliberal contexts: A review of the literature. Australian Journal of Teacher Education, 40(8), 99-115. Retrieved 18 July, 2018, from http://dx.doi.org/10.14221/ajte.2015v40n8.6.  [Google Scholar]
 2. Aelterman, A., Engels, N., Van Petegem, K., & Verhaeghe, J. P. (2007). The wellbeing of teachers in Flanders: The importance of a supportive school culture. Educational Studies, (33)3, 285-298. [Google Scholar]
 3. Ahn, N., Garcia, J. R., & Jimeno, J. F. (2004). The impact of unemployment on individual well-being in the EU. Europen Network of Economic Policy Research Institutes, Working paper, No: 29. Retrieved 11 July, 2018, from https://www.files.ethz.ch/isn/110596/WP%20029.pdf.  [Google Scholar]
 4. Asıcı, E. & İkiz, F. E. (2018). Okulda öznel iyi oluşun okul iklimi ve öz-yeterlik açısından yordanması. [The prediction of subjective well-being in school in terms of school climate and self-efficacy]. H. U. Journal of Education. doi: 10.16986/HUJE.2018038523. [Google Scholar] [Crossref] 
 5. Bakioğlu, A. & Bahçeci, M. (2010). Velilerin okul imajina ilişkin görüşlerinin incelenmesi. [Review of parents’ perceptions in relation with school image]. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 31(31), 25-55. [Google Scholar]
 6. Bird, J. M., & Markle, R. S. (2012). Subjective well-being in school environments: Promoting positive youth development through evidence-based assessment and intervention. American Journal of Orthopsychiatry, 82(1), 61-66. DOI: 10.1111/j.1939-0025.2011.01127.x  [Google Scholar]
 7. Boehm, J., & Lyubomirsky, S. (2008). Does happiness promote career success? Journal of Career Assessment, 16(1), 101-116. Retrieved 11 July, 2018, from https://doi.org/10.1177/1069072707308140.  [Google Scholar] [Crossref] 
 8. Burns, N. & Grove, S. K. (2005). Hemşirelik araştırma uygulaması: Davranış, eleştiri ve kullanımı. (5. Baskı). Missouri: Elsevier Saunders. [Google Scholar]
 9. Büyükşahin-Çevik, G., & Yıldız, M. A. (2016). Pedagojik formasyon öğrencilerinde umutsuzluk ile mutluluk arasındaki ilişkide benlik saygısının aracılık rolü. [The mediating role of self-esteem on the relationship between hopelessness and happiness in pedagogy formation students]. Dicle University Journal of Ziya Gökalp Faculty of Education, 27, 96-107. Retrieved 11 July, 2018, from http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.704. [Google Scholar]
 10. Certel, Z., Bahadır, Z., Saracaloğlu, S., & Varol, R. (2015). The investigation of the relation between the high school students’ self-efficacy and subjective well-being. Journal of Research in Education and Teaching, 4(2), 307-318. [Google Scholar]
 11. Chaplin, L. N. (2009). Please may I have a bike? Better yet, may I have a hug? An examination of children’s and adolescents’ happiness. Journal of Happiness Studies, 10(5), 541-562. [Google Scholar]
 12. Clair, A. (2012). The relationship between parent’s subjective well-being and the life satisfaction of their children in Britain. Child Indicators Research, 5(4), 631-650. Retrieved 27 July, 2018, from https://doi.org/10.1007/s12187-012-9139-5.  [Google Scholar] [Crossref] 
 13. Collie, R. J., Shapka, J. D., Perry, N. E., & Martin, A. J. (2015). Teacher well-being: Exploring its components and a practice-oriented scale. Journal of Psychoeducational Assessment, 33(8), 744-756. DOI: 10.1177/0734282915587990. [Google Scholar]
 14. Corbin, J. & Strauss, A. (1990). Grounded theory research: Procedures, canons, and evaluative criteria. Qualitative Sociology, 13 (1), 3-21.  [Google Scholar]
 15. Creswell, J. W. (2015). Nitel araştırma yöntemleri (Trans. Eds. M. Bütün & S. B. Demir). Ankara: Siyasal. [Google Scholar]
 16. Demir-Çelebi, Ç. & Sezgin, O. (2015). Lise öğrencilerinin öznel iyi oluşları ile ahlâkî olgunluk seviyeleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. [Relationship between subjective well-being and moral maturity levels of high school students]. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 5(2), 99-146. [Google Scholar]
 17. Demiriz, S. & Ulutaş, İ. (2016). Çocuklar ne kadar mutlu? Bazı değişkenlere göre çocuklarda mutluluğun belirlenmesi. [How happy are children? Determining happiness according to some variables]. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(1), 16-24. [Google Scholar]
 18. Denzin, N. K. & Lincoln, Y. S. (2005). The sage handbook of qualitative research. California: Sage Publications. [Google Scholar]
 19. Diener, E. (1984). Subjective well-being. Psychological Bulletin, 95(3), 542-575. Retrieved 18 July, 2018, from http://dx.doi.org/10.1037/0033-2909.95.3.542.  [Google Scholar]
 20. Doğan, T., Sapmaz, F., & Akıncı-Çötok, N. (2013). Özeleştiri ve mutluluk. [Self-criticism and happiness]. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(1), 391-400. [Google Scholar]
 21. Duran, A. & Yıldırım, N. (2017). The relationship between school administrators’ happiness levels and their self-efficacy levels. International Journal of Higher Education, 6(4), 210-228. doi:10.5430/ijhe.v6n4p210 [Google Scholar] [Crossref] 
 22. Ekinci, A., Sakız, H., & Bindak, R. (2017). Okul Yöneticilerinde algılanan yaşam kalitesi. [Perceived quality of life among school managers]. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 16(2), 410-424. DOI: 10.21547/jss.281655 [Google Scholar]
 23. Engels, N., Aelterman, A., Petegem, K. V., & Schepens, A. (2004). Factors which influence the well-being of pupils in Flemish secondary schools. Educational Studies, 30(2), 127-143. Retrieved 18 July, 2018, from http://hdl.handle.net/1854/LU-214624.  [Google Scholar]
 24. Fredrickson, B. L. (2013). Positive emotions broaden and build. In Patricia Devine, & Ashby Plant. (Eds). Advances in experimental social psychology. (pp. 1-53). Burlington: Academic Press. [Google Scholar]
 25. Gibbons, S. & Silva, O. (2008). School quality, child wellbeing and parents’ satisfaction. Retrieved, 3 March, 2019, from http://conference.iza.org/conference_files/TAM_08/silva_o2442.pdf  [Google Scholar]
 26. Gündoğdu, R., & Yavuzer, Y. (2012). Öğretmen adaylarının öznel iyi oluş ve psikolojik ihtiyaçlarının demografik değişkenlere göre incelenmesi. [Examining subjective well-being and psychological needs of students at the educational faculty according to demographic variables]. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(23), 115-131. [Google Scholar]
 27. Holder, M. D., & Klassen, A. (2010). Temperament and happiness in children. Journal of Happiness Studies, 11(4), 419-439. doi: 10.1007/s10902-009-9149-2. [Google Scholar] [Crossref] 
 28. Huebner, E. S. (1991). Correlates of life satisfaction in children. School Psychology Quarterly, 6(2), 103-111. [Google Scholar]
 29. Köknel, Ö. (1992). Dolu dolu yaşamak. [Live life to the fullest]. (Birinci Basım), İstanbul: Altın Kitaplar. [Google Scholar]
 30. López-Pérez, B., Sánchez, J., & Gummerum, M. (2015). Children’s and adolescents’ conceptions of happiness. Journal of Happiness Studies, 17(6), 2431-2455. doi: 10.1007/s10902-015-9701-1. [Google Scholar] [Crossref] 
 31. Lyubomirsky, S., Sheldon, K. M., & Schkade, D. (2005). Pursuing happiness: The architecture of sustainable change. Review of General Psychology, 9(2), 111-131. Retrieved 11 July, 2018, from http://dx.doi.org/10.1037/1089-2680.9.2.111. [Google Scholar]
 32. Lyubomirsky, S., & King, L. (2005). The benefits of frequent positive affect: Does happiness lead to success? Psychological Bulletin, 131(6), 803-855, doi:10.1037/0033-2909.131.6.803.  [Google Scholar] [Crossref] 
 33. Mahon, N. E., & Yarcheski, A. (2002). Alternative theories of happiness in early adolescents. Clinical Nursing Research, 11(3), 306-323. [Google Scholar]
 34. Marshall, C., & Rossman, B. G. (2006). Designing qualitative research. California: Sage Publications. [Google Scholar]
 35. Mayring, P. (2011). Nitel sosyal araştırmaya giriş. (Trans. Eds. A. Gümüş & M. S. Durgun). Ankara: Bilgesu. [Google Scholar]
 36. McKabe, K., Bray, M. A., Kehle, T. J., Theodore, L. A., & Gelbar, N. W. (2011). Promoting happiness and life satisfaction in school children. Canadian Journal of School Psychology, 26(3), 177-192. DOI: 10.1177/0829573511419089.  [Google Scholar]
 37. Mehdinezhad, V. (2011). A study of the relationship between high school principals’ happiness and effective instructional management. International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 2(1), 57-69. [Google Scholar]
 38. Merriam, S. B. (1998). Qualitative research and case study applications in education. San Francisco, CA: Jossey-Bass. [Google Scholar]
 39. Miles, M. B., & Huberman, M. A. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis. London, UK: Sage Publications. [Google Scholar]
 40. Oishi, S., Diener, E., & Lucas, R. E. (2007). The optimum level of well-being: Can people be too happy? Perspectives on Psychological Science, 2(4), 346-360. DOI: 10.1111/j.1745-6916.2007.00048.x [Google Scholar]
 41. Özdemir, Y., & Koruklu, N. (2011). Üniversite öğrencilerinde değerler ve mutluluk arasındaki ilişkinin incelenmesi. [Investigating relationship between values and happiness among university students]. YYÜ, Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 190-210. [Google Scholar]
 42. Öztürk, A. & Çetinkaya, R. S. (2015). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öznel iyi oluş düzeyleri ile tinsellik, iyimserlik, kaygı ve olumsuz duygu düzeyleri arasındaki ilişki. [Relationship between education faculty students’ subjective well-being, spirituality, optimism, anxiety and negative affectivity]. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 42(42), 335-356. [Google Scholar]
 43. Öztürk, L., Meral, İ. G., & Yılmaz, S. S. (2017). Lisans öğrencilerinin mutluluk ve dindarlık ilişkisi: Kırıkkale Üniversitesi örneği. [The relationship between happiness and religiosity for undergraduate students: A case of Kırıkkale University]. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 8(1), 23-39. [Google Scholar]
 44. Pan, J. & Zhou, W. (2013). Can success lead to happiness? The moderators between career success and happiness. Asia Pacific Journal of Human Resources, 51(1), 63-80, doi:10.1111/j.1744-7941.2012.00033.x. [Google Scholar] [Crossref] 
 45. Park, N., & Peterson, C. (2006). Character strengths and happiness among young children: content analysis of parental descriptions. Journal of Happiness Studies, 7(3), 323-341, doi: 10.1007/s10902-005-3648-6. [Google Scholar] [Crossref] 
 46. Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (M. Bütün & S. B. Demir, Trans. Eds.) Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 47. Salmon, A. (2016). Happy schools: A framework for learner well-being in the Asia-Pasific. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Retrieved 27 July, 2018, from http://www.unesco.org/open-access/termsuse-ccbysa-en.  [Google Scholar]
 48. Sarı, M., Ötünç, E., & Erceylan, H. (2007). Liselerde okul yaşam kalitesi: Adana ili örneği. [Quality of life in high schools: The case of Adana province]. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 13(2), 297-320. [Google Scholar]
 49. Sarıçam, H. (2014). Belirsizliğe tahammülsüzlüğün mutluluğa etkisi. [The effect of intolerance of uncertainty on happiness]. Sosyal Bilimler Dergisi, 4(8), 1-11. [Google Scholar]
 50. Schnittker, J. (2008). Happiness and success: Genes, families, and the psychological effects of socioeconomic position and social support. American Journal of Sociology, 114(1), 233-259. [Google Scholar]
 51. Seligman, M. E. P. (2011). Flourish: A visionary new understanding of happiness and well-being. New York: Simon & Schuster. [Google Scholar]
 52. Seligman, M. E. P., Parks, A. C., & Steen, T. (2004). A balanced psychology and a full life. Biological Sciences, 359(1449), 1379-1381, doi:10.1098/rstb.2004.1513. [Google Scholar] [Crossref] 
 53. Selim, S. (2008). Türkiye’de bireysel mutluluk kaynağı olan değerler üzerine bir analiz: Multinomial logit model. [An analysis on the values of individual happiness sources in Turkey: Multinomial logit model]. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(3), 345-358. [Google Scholar]
 54. Singh, K. (2007). Quantitative social research methods. New Delhi: Sage Publications. [Google Scholar]
 55. Singh, A. (2014). Conducive classroom environment in schools. International Journal of Science and Research, 3(1), 387-392. [Google Scholar]
 56. Spilt, J. L., Koomen, H. M. Y., & Thijs, J. T. (2011). Teacher wellbeing: The importance of teacher-student relationships. Educational Psychology Review, 23(4), 457-477, DOI 10.1007/s10648-011-9170-y   [Google Scholar]
 57. Stake, R. E. (1995). The art of case study research. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. [Google Scholar]
 58. Strauss, A. & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research: Grounded theory procedures for developing grounded theory (2nd Ed.) Thousand Oaks, CA: Sage Publications [Google Scholar]
 59. Suri, H. (2011). Purposeful sampling in qualitative research synthesis. Qualitative Research Journal, 11(2), 63‐75, doi: 10.3316/QRJ1102063 [Google Scholar] [Crossref] 
 60. Talebzadeh, F., & Samkan, M. (2011). Happiness for our kids in schools: A conceptual model. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 29 (2011), 1462-1471. [Google Scholar]
 61. Tan, F. B., & Hunter, M. G. (2002). The repertory grid technique: A method for the study of cognition in information systems. MIS Quarterly, 26(1), 39-57. [Google Scholar]
 62. Telef, B. B. (2014). School children's happiness inventory: The validity and reliability study. International Online Journal of Educational Sciences, 6(1), 130-143. [Google Scholar]
 63. Terzi, S. (2017). Öğretmenlerin iş doyumları ile mutluluk düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. [Analysis of the relationships between teacher’s job satisfaction and their happiness levels]. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, 6(17), 475-487. [Google Scholar]
 64. Thoilliez, B. (2011). How to grow up happy: An exploratory study on the meaning of happiness from children’s voices. Child Indicator Research, 4(2), 323-351, DOI: 10.1007/s12187-011-9107-5. [Google Scholar]
 65. Türkdoğan, T., & Duru, E. (2012). The role of basic needs fulfilment in prediction of subjective well-being among university students. Educational Sciences: Theory & Practice, 12(4), 2440-2446. [Google Scholar]
 66. Türkmen, M. (2012). Öznel iyi oluşun yapısı ve anababa tutumlari, özsaygı ve sosyal destekle ilişkisi: Bir model sınaması. [The structure of subjective well-being and its relationship with parenting style, self-esteem and social support: A model test]. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(9), 41-73. [Google Scholar]
 67. Uçan, A., & Kıran-Esen, B. (2015). Ergenlerin öznel iyi oluşlarının toplumsal konum ile ilgili risk alma değişkenine göre incelenmesi. [Analyzing the subjective well-being of teenagers in relation to social status-related risk taking]. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 288-299, DOI: 10.17860/efd.22192. [Google Scholar]
 68. Uusitalo-Malmivaara, L. (2012). Global and school-related happiness in Finnish children. Journal of Happiness Studies, 13(4), 601-619, doi: 10.1007/s10902-011-9282-6. [Google Scholar] [Crossref] 
 69. Uusitalo-Malmivaara, L., & Lehto, J. E. (2013). Social factors explaining children’s subjective happiness and depressive symptoms. Social Indicators Research, 111(2), 603-615, doi: 10.1007/s11205-012-0022-z. [Google Scholar] [Crossref] 
 70. Ünüvar, P., Çalışandemir, F., Tagay, Ö., & Amini, F. (2015). Okul öncesi dönem çocuklarinin mutluluk algisi (Türkiye ve Afganistan Örneği). [Preschool children's perception of happiness (Turkey and Afghanistan sample)]. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(34), 1-22. [Google Scholar]
 71. Van Hal, G., Bruggeman, B., Aertsen, P., Gabriels, J., Marechal, E., Rotsaert, J., Mortelmans, W., & Van Dongen, S. (2014). A survey on happiness in primary school children in Flanders. European Journal of Public Health, 24(2), 247-248. [Google Scholar]
 72. Veenhoven, R. (2008). Healthy happiness: Effects of happiness on physical health and the consequences for preventive health care. Journal of Happiness Studies, 9(3), 449-469. Retrieved 11 July, 2018, from http://dx.doi.org/10.1007/s10902-006-9042-1. [Google Scholar]
 73. Weaver, R. D., & Habibov, N. H. (2010). Are Canadian adolescents happy? A gender-based analysis of a nationally representative survey. US-China Education Review, 7(4), 37-52. [Google Scholar]
 74. Wolk, S. (2008). Joy in school. Educational Leadership, 66(1), 8-15. [Google Scholar]
 75. Yalız-Solmaz, D. (2014). Öğretmen adaylarının öznel iyi oluş düzeyleri: Anadolu Üniversitesi beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünde bir araştırma. [The subjective well-being levels of teacher candidates: a research department of physical education and sports teaching at Anadolu University]. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(35), 651-657. [Google Scholar]
 76. Yıldırım, K. (2014). Main factors of teachers’ professional well-being. Educational Research and Reviews, 9(6), 153-163. DOI: 10.5897/ERR2013.1691. [Google Scholar]
 77. Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. [Qualitative research methods in the social sciences]. Ankara: Seçkin Yayınevi. [Google Scholar]
 78. Yin, R. K. (2003). Case study research: Design and methods. (Second Ed.). London: Sage Publications. [Google Scholar]
 79. Yucel, D., & Vogt-Yuan, A. S. (2016). Parents, siblings, or friends? Exploring life satisfaction among early adolescents. Applied Research Quality Life, 11(4), 1399-1423. DOI: 10.1007/s11482-015-9444-5. [Google Scholar]