International Association of Educators   |  ISSN: 1949-4270   |  e-ISSN: 1949-4289

Original article | Educational Policy Analysis and Strategic Research 2019, Vol. 14(4) 256-269

Why Do Physical Education Teachers Give High Grades?

Sinan Uğraş & Ahmet Enes Sağın

pp. 256 - 269   |  DOI: https://doi.org/10.29329/epasr.2019.220.15   |  Manu. Number: MANU-1910-21-0001.R1

Published online: December 29, 2019  |   Number of Views: 162  |  Number of Download: 626


Abstract

In this study, it is aimed to reveal the reasons of high grades in physical education and sports classes of physical education teachers and to determine the factors that cause this situation. Phenomological study was used in qualitative research methods. The study group of the study was qualitative participants of 10 physical education teachers working in the central districts of Malatya in the 2017-2018 academic year and whose average grade is 100 in the E-school system. In the research, semi-structured interview form prepared by the researchers was used as data collection tool. Descriptive and content analysis was used for the analysis of raw data.  After qualitative interviews with physical education teachers, it was concluded that in the themes that emerge after the qualitative interviews, teachers dominated the idea that they should not be graded in physical education class. When it is added that the measurement and evaluation literacy is not sufficient in addition to the reasons such as giving high marks in private schools, it leads them to give high marks.

Keywords: Measurement and assessment, Giving high grades, Physical education class.


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Ugras, S. & Sagin, A.E. (2019). Why Do Physical Education Teachers Give High Grades? . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 14(4), 256-269. doi: 10.29329/epasr.2019.220.15

Harvard
Ugras, S. and Sagin, A. (2019). Why Do Physical Education Teachers Give High Grades? . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 14(4), pp. 256-269.

Chicago 16th edition
Ugras, Sinan and Ahmet Enes Sagin (2019). "Why Do Physical Education Teachers Give High Grades? ". Educational Policy Analysis and Strategic Research 14 (4):256-269. doi:10.29329/epasr.2019.220.15.

References
 1. Aka, S.T., Arı, E., Can, İ., & Kale, R. (2011). Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin beden eğitimi ve spor derslerinde verdikleri notların yorumlanması üzerine bir araştırma. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Sayısı, 62-72. [Google Scholar]
 2. Annerstedt, C. & Larsson, S. (2010). I have my own picture of what the demands are...’: grading in Swedish PEH problems of validity, comparability and fairness. European Physical Education Review, 16(2), 97-115. [Google Scholar]
 3. Arslan, Y., Erturan İ.G. & Demirhan, G. (2013). Geliştirilen bir ölçme ve değerlendirme gelişim programının beden eğitimi öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirmeye ilişkin algılarına etkisi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(2),1107-1124. [Google Scholar]
 4. Asma, M., Çamlıyer, H., Soytürk, M., & Balcı, T. (2018). An ınvestigation on alternative measurement and evaluation in physical education and sport teaching. Sakarya University journal Of Education, 8(3), 37-62. Doi: 10.19126/Suje.398201. [Google Scholar]
 5. Avşar, Z. (2009). İlköğretim öğrencilerinin beden eğitimi dersi değerlendirme süreci ile ilgili görüşlerinin belirlenmesi. Spor Bilimleri Dergisi, 20(3), 81-89. [Google Scholar]
 6. Baş, G. (2011). Türkiye’de eğitim programlarında yapılandırmacılık: dün, bugün, yarın. Eğitişim Dergisi, 32. [Google Scholar]
 7. Brooks, J.G. & Brooks, B.G. (1993). The Case For Constructivist Classrooms. Alexandria, VA: Association For Supervision and Curriculum Development. [Google Scholar]
 8. Carroll, B. (1994) Assessment İn Physical Education. A taccher’s Guide To The Issues  London: Falmer Press. [Google Scholar]
 9. Cengiz, C., & Serbes, Ş. (2014). Türkiye’deki beden eğitimi öğretmen adaylarının tercih ettikleri öğretim stilleri ve stillere ilişkin değer algıları. Pamukkale Journal Of Sport sciences. 5(2), 21-34. [Google Scholar]
 10. Creswell, J. W. (2016). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. M.Bütün ve S. B. Demir (Çev. Edt.). (3. Baskı). Ankara: Siyasal Kitabevi. [Google Scholar]
 11. Creswell, J. W. & Plano Clark, V. L. (2014). Karma Yöntem Araştırmaları: Tasarımı ve Yürütülmesi (Y. Dede ve S. B. Demir, çev.). Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 12. Demirel, Ö. (2006). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Pegem A Yayınevi. [Google Scholar]
 13. Demirhan, G. (1998). Beden eğitimi öğretmenlerinin beden eğitimi ve spora ilişkin felsefi görüşleri. Spor Bilimler Dergisi, 9: 38–62. [Google Scholar]
 14. Demirhan, G., Bulca, Y., Saçlı, F., & Kangalgil, M. (2014). Beden eğitimi öğretmenlerinin uygulamada karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (29-2), 57-68. [Google Scholar]
 15. Ertürk, S. (1994). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Meteksan Yayınları. [Google Scholar]
 16. Frapwell, A. (2010). Assessment in physical education–fit for purpose? We’ve got an APP for that. Physical Education Matters, 5(3), 13-8. [Google Scholar]
 17. Genç, N. (2008). Beden eğitimi öğretmenlerinin ölçme değerlendirme uygulamaları ve yeterlik algıları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Mersin üniversitesi, Mersin. [Google Scholar]
 18. Glesne, C. (2013). Nitel araştırmaya giriş (A. Ersoy, P. Yalçınoğlu, Çev. Ed.). Ankara: Anı Yayıncılık [Google Scholar]
 19. Gillespie, L. (2013). Assessment in physical education: a socio cultural perspective. Teachers and Teaching, 19(2), 235-238. Doi: 10.1080/13540602.2013.754983 [Google Scholar]
 20. Güllü, M., Güllü, E., & Güllü, A. (2009b). İlköğretim okulu beden eğitimi öğretmenlerinin yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına ve beden eğitimi dersi yeni öğretim programına ilişkin görüşlerinin incelenmesi, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (3), 207-219.  [Google Scholar]
 21. Güllü, M., Güçlü, M., Güllü, E., Güllü, A., & Tekin, M. (2009a). İlköğretim okullarında beden eğitimi öğretmenlerinin seçmeli spor etkinlikleri dersi uygulamalarına ilişkin genel görüşleri, Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 11(2), 8-29. [Google Scholar]
 22. Hay, P. (2006). “Assessment for learning in physical education.” In The Handbook Of Physical Education, (Yay. Haz.). D. Kirk, M. O’Sullivan, ve D. Macdonald, 740– 751. London: Sage. [Google Scholar]
 23. Hay, P. & Penney, D. (2013). Assessment İn Physical Education. A Socio cultural Perspective. New York: Routledge. [Google Scholar]
 24. Hensley, L. D. (1990). Current Measurementand evaluation practices in professional PE. Journal Of Physical Education, Recreation & Dance, 61(3), 32-33. [Google Scholar]
 25. Hensley, L.D., Lambert, L.T., Baumgartner, T. A. & Stillwell, J.L. (1987). Is evaluation worth the effort? Journal Of Physical Education, Recreation And Dance, 58(6), 59-62. [Google Scholar]
 26. Hopple, C. J. (2005). Elementary physical education teaching & assessment: A practical guide. Champaign, IL: Human Kinetics. [Google Scholar]
 27. Hopple, L. & Graham, G. (1995). What children think, feel and know about physical fitness testing, Journal Of Teaching İn Physical Education, 14(4), 408-417. [Google Scholar]
 28. İnce, L., & Hünük, D. (2010). Eğitim reformu sürecinde deneyimli beden eğitimi öğretmenlerinin kullandıkları öğretim stilleri ve stillere ilişkin algıları. Eğitim ve Bilim Dergisi, 35(157). [Google Scholar]
 29. James, A. R., Griffin, L., & Dodds, P. (2009). Perceptions of middle school assessment: An ecological view. Physical Education and Sport Pedagogy, 14(3), 323-334. doi:10.1080/17408980802225792.  [Google Scholar] [Crossref] 
 30. James, A., Griffin, L. L., & France, T. (2005). Perceptions of assessment in elementary physical education: A case study. Physical Educator, 62(2): 85-95. [Google Scholar]
 31. Keating, X. D., Harrison, L., Chen, L., Xiang, P., Lambdin, D., Dauenhauer, B., Rotich, W., & Piñero, J. C. (2009). An analysis of research on studenthealth-relatedfitness knowledge in k–16 physicaleducation programs. Journal Of Teaching in Physical Education, 28(3), 333-349.   [Google Scholar]
 32. Kneer, M. E. (1986). Description of physical education instructional theory /practice gap in selected secondary schools. Journal Of Teaching İn Physical Education, 5(2), 91-106. [Google Scholar]
 33. Köksal, N. (2007). Eğitim programı, ilköğretim programı, yaratıcı drama, öğretmen özellikleri. Yaratıcı Drama Dergisi, 1(3/4), 179-192. [Google Scholar]
 34. Lo´Pez-Pastor V.M., Kirk D., Lorente-Catala´NE., Macphail, A., & Macdonald, D. (2013). Alternative assessment in physical education: a review of international literature. Sport, Education and society, 18(1), 57–76. [Google Scholar]
 35. Locke, L. F., & Graber, K. C. (2008). Elementary school physical education: Expectations and possibilities. The Elementary School Journal, 108(3), 265-273. [Google Scholar]
 36. Marshall, C., & Rossman, G. B. (2014). Designing qualitative research. Newyork: Sage publications. [Google Scholar]
 37. Matanin, M., & Tannehill, D. (1994). Assessment and grading in physical education, Journal Of Teaching İn Physical Education, 13(4), 395-405. [Google Scholar]
 38. MEB, Milli Eğitim Bakanlığı (2018). Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programı (Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). Ankara. [Google Scholar]
 39. Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma, desen ve uygulama için bir rehber (S. Turan, çev.). Ankara: Nobel Yayıncılık. [Google Scholar]
 40. Morrow Jr, J. R (1978). Measurement techniques: who uses them? Journal Of Physical Education and Recreation, 49(9), 66-67. [Google Scholar]
 41. Munusturlar, S., Mirzeoğlu, N., & Mirzeoğlu, A. D. (2014). Beden eğitimi derslerinde kullanılan farklı öğretim yöntemlerinin akademik öğrenme zamanına etkisi. Eğitim ve Bilim, 39(173). [Google Scholar]
 42. Ní Chróinín, D., & Cosgrave, C. (2013). Implementing formative assessment in primary physical education: Teacher perspectives and experiences. Physical Education and Sport Pedagogy, 18(2), 219-233. [Google Scholar]
 43. Özgül, F., & Kangalgil, M. (2018). Beden eğitimi öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme araçları ile ilgili görüşlerinin incelenmesi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 16(2), 60-71. [Google Scholar]
 44. Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (M. Bütün, S.B Demir, çev.) Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. [Google Scholar]
 45. Placek, J., Griffin, L., Dodds, P., Raymond, C., Tremino, F., & James, A. (2001) Middle school students’ conceptions of fitness: the long road to a healthy lifestyle, Journal Of Teaching İn Physical Education, 20(4), 314-323. [Google Scholar]
 46. Redelius, K., & Hay, P. J. (2012). Student views on criterion-referenced assessment and grading in Swedish physical education. Physical Education & Sport Pedagogy, 17(2), 211-225. [Google Scholar]
 47. Redelius, K., Fagrell, B., & H. Larsson. (2009). Symbolic capital in physical education: to be, to do or to know? That is the gendered question, Sport, Education and Society, 14(2), 245–60. [Google Scholar]
 48. Saban, A., & Ersoy, A. (2016). Eğitimde nitel araştırma desenleri (1.baskı). Ankara: AnıYayıncılık. [Google Scholar]
 49. Siedentop, D. & Tannehill, D. (2000). Developing Teaching Skills İn Physical Education. 4th Ed. Mountain View, CA: Mayfield Publishing Company. [Google Scholar]
 50. Smith, J. A., Flowers, P., & Larking, M. (2009). Phenomenological analysis. Theory method and research: SAGE Publications Limited. [Google Scholar]
 51. Stiggins, R. J. (1992). High quality classroom assessment: what does it really mean? Educational Measurement: Issues and Practice, 11(2), 35-39. [Google Scholar]
 52. Şirin, E.F., Çağlayan, H.S. & İnce, A. (2009). Beden eğitimi öğretmenlerinin yeni ilköğretim programındaki ölçme-değerlendirme konusundaki yeterlilik düzeylerine ilişkin algıları, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 14(1), 25-40. [Google Scholar]
 53. Tolgfors, B., & Öhman, M. (2016). The implications of assessment for learning in physical education and health. European Physical Education Review, 22(2), 150-166. [Google Scholar]
 54. Toraman, M. (2013). Müzik öğretmenlerinin ilköğretim programında yer alan müzik dersine yönelik görüşleri üzerine nitel bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli. [Google Scholar]
 55. Uğraş, S., Güllü, M., & Yücekaya, M.A. (2019). Beden eğitimi ve spor öğretmenliğimde ilk yılım. Eğitimde Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi – Journal of Qualitative Research in Education, 7(1), 242-259. doı:10.14689/issn.2148-2624.1.7c1s.11m [Google Scholar]
 56. Veal, M.L. (1988). Pupil assessment issues: a teacher educator’s perspective. Quest 40(2), 141–51. doi:10.1080/00336297.1988.10483896. [Google Scholar] [Crossref] 
 57. Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (7. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık [Google Scholar]
 58. Yılmaz, G., & Gündüz, N. (2008). Ankara merkez ilköğretim okullarında görevli beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme tekniklerinin uygulanışına ilişkin görüşleri. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 6(3) 103-111. [Google Scholar]