International Association of Educators   |  ISSN: 1949-4270   |  e-ISSN: 1949-4289

Original article | Educational Policy Analysis and Strategic Research 2019, Vol. 14(3) 26-40

Affective comparison of messages in narrative texts of first- and fourth-grade preservice Turkish teachers

Kenan Bulut & Özlem Türközü

pp. 26 - 40   |  DOI: https://doi.org/10.29329/epasr.2019.208.2   |  Manu. Number: MANU-1904-24-0001

Published online: September 29, 2019  |   Number of Views: 151  |  Number of Download: 801


Abstract

The aim of this study is to compare the messages in the narrative text written by first- and fourth-grade preservice Turkish teachers in order to assess their positive or negative views. To this end, 13 first- and 13 fourth-grade students of the Turkish Language Teaching Department of Van Yüzüncü Yıl University were asked to complete a narrative text. Data were analyzed using content analysis. Texts were assessed both as a whole and as a unit. Result showed that fourth graders used more positive sentences than first graders. The analysis of sentences as a whole revealed a difference between male and female participants. However, it was not statistically significant. The analysis of sentences as a unit revealed that male participants had significantly more positive views than female participants. The reasons for the significant difference between first and fourth graders are that before starting higher education, students have high expectations, which are, however, not fully met, and various reasons arising from universities or cities. The difference between male and female participants might be due to the fact that the latter have higher expectations and are more perfectionist than the former.

Keywords: Preservice Turkish teachers, affect, narrative text, message


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Bulut, K. & Turkozu, O. (2019). Affective comparison of messages in narrative texts of first- and fourth-grade preservice Turkish teachers . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 14(3), 26-40. doi: 10.29329/epasr.2019.208.2

Harvard
Bulut, K. and Turkozu, O. (2019). Affective comparison of messages in narrative texts of first- and fourth-grade preservice Turkish teachers . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 14(3), pp. 26-40.

Chicago 16th edition
Bulut, Kenan and Ozlem Turkozu (2019). "Affective comparison of messages in narrative texts of first- and fourth-grade preservice Turkish teachers ". Educational Policy Analysis and Strategic Research 14 (3):26-40. doi:10.29329/epasr.2019.208.2.

References
 1. Altuntaş, B. (2017). Paragraf yazma becerilerini geliştirme üzerine bir uygulama. Master Thesis.  Ahi Evran University Institute of Social Sciences, Kırşehir-Turkey. [Google Scholar]
 2. Alver, B. (2005). Üniversite öğrencilerinin problem çözme becerileri ve akademik başarılarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. M. U. Atatürk Education Faculty Journal of Educational Sciences (M. Ü. Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi), 21, 75-88. [Google Scholar]
 3. Bakırcıoğlu, R. (2012). Gramer Terimleri Sözlüğü (Gramer article). Ankara: Anı Publishing. [Google Scholar]
 4. Başaran, M. ve Akyol, H. (2009). Okuduğunu anlama ve metne karşı geliştirilen tutum üzerinde metnin bilgi verici veya hikâye edici olmasının etkisi. Uşak University Journal of Social Sciences (Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi), 2(1), 11-23. [Google Scholar]
 5. Çamurcu, D. (2011). Yükseköğrenimine yeni başlayan Türkçe eğitimi bölümü öğrencilerinin yazma becerilerinin incelenmesi. Selçuk University Journal of Studies in Turcology (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi), 29, 503-518. [Google Scholar]
 6. Çırak, G., Şahin, D. B., Özberk, E. B. ve Eriş, H. M. (2014). 5. sınıf Türkçe ders kitabındaki metinlerin ilettiği değerler açısından incelenmesi. Mediterranean Journal of Humanities (Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi), 4(1), 83-95. [Google Scholar]
 7. Çiftçi Ö. ve Kaya, M. (2018, Nisan). Ortaokul 5. sınıf Türkçe ders kitabındaki masalların içerdiği mesajların duygusal yön analizine göre değerlendirilmesi. Paper presented at the International Symposium on Textbooks, Yıldız Teknik University, İstanbul-Turkey. [Google Scholar]
 8. Davey, L. (1991). The application of case study evaluations. Practical Assessment, Research & Evaluation, 2(9), 1-2. [Google Scholar]
 9. Deniz, M. E. Arslan, C. Özyeşil, Z. ve İzmirli, M. (2012). Öz-anlayış, yaşam doyumu, negatif ve pozitif duygu: Türk ve diğer ülke üniversite öğrencileri arasında bir karşılaştırma. Mehmet Akif Ersoy University -MAKU- Journal of Faculty of Education (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi -MAKÜ- Eğitim Fakültesi Dergisi), 23, 428-446. [Google Scholar]
 10. Doğan, Y. ve Özdevecioğlu, M. (2009). Pozitif ve negatif duygusallığın çalışanların performansları üzerindeki etkisi. The Journal of Social Economic Research (Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi), 9(18), 165-190. [Google Scholar]
 11. Erdoğan, Ö. (2009). Duygu durumunun problem çözme stratejileri üzerindeki etkileri. National Education (Milli Eğitim), 181(Kış), 253-276. [Google Scholar]
 12. Güneş, F. (2016). Türkçe Öğretimi Yaklaşımlar ve Modeller. Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 13. Hamaratlı, E. (2015). Yabancılara Türkçe öğretiminde kelime ağı oluşturma yönteminin öğrencilerin yazma becerisi ve motivasyonuna etkisi. Master Thesis. Bülent Ecevit University Institute of Social Sciences, Zonguldak-Turkey. [Google Scholar]
 14. Isen, A. M., Daubman, K. A. ve Nowiciki, G. P. (1987), Positive affect facilitates creative problem solving, Journal  of  Personality & Social  Psychology,52(6), 1122-1131. [Google Scholar]
 15. Karatay, H. (2013). Süreç temelli yazma modelleri: 4+1 planlı yazma ve değerlendirme modeli. Murat Özbay (Ed.). In Writing Education (Yazma Eğitimi) (s. 21-48). Ankara (Turkey): Pegem Akademi. [Google Scholar]
 16. Kaynaş, E. (2014). Beşinci sınıf öğrencilerinin öyküleyici metin yazma becerilerinin değerlendirilmesi. Master Thesis. Eskişehir Osman Gazi University Institute of Educational Sciences, Eskişehir-Turkey. [Google Scholar]
 17. Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (2015). Genişletilmiş Bir Kaynak Kitap Nitel Veri Analizi. [Trans. Ed. S. Akbaba Altun - A. Ersoy (Trans. Introduction Section. A. Ç. Kılınç)]. Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 18. Özbay, M. (2007). Özel Öğretim Yöntemleri II. Ankara: Öncü Kitap.  [Google Scholar]
 19. Sarıkaya, B. (2018). Muş ilinde asılan ilanların yazım yanlışları açısından değerlendirilmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6(STEMES’18), 9-17. [Google Scholar]
 20. Şahin, İ. (2012). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin hikaye edici metinlerde özetleme ve ana fikir bulma becerileri üzerinde hikaye haritalarının etkisi. Master Thesis. Akdeniz University Institute of Social Sciences, Antalya-Turkey. [Google Scholar]
 21. Şengül, M. (2011). İlköğretim 2. kademe Türkçe öğretiminde yazma becerilerine yönelik öğretim ve ölçme-değerlendirme yaklaşımlarının uygulamadaki etkililiğinin değerlendirilmesi. PhD Thesis. Fırat University Institute of Educational Sciences, Elâzığ-Turkey. [Google Scholar]
 22. Tarhan, B. (2010). Çocuk tiyatrolarında içerik analizi: Ankara Devlet Tiyatrosu örneği. Master Thesis. Ankara University Institute of Educational Sciences, Ankara-Turkey. [Google Scholar]
 23. Tavşancıl, E. ve Aslan, A. E. (2001). Sözel, Yazılı ve Diğer Materyaller İçin İçerik Analizi ve Uygulama Örnekleri. İstanbul: Epsilon. [Google Scholar]
 24. TDK Büyük Türkçe Sözlük. Duygu. Accessed from http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&view=bts on 31 March 2019. [Google Scholar]
 25. Topal, M. (2011). Üniversite öğrencilerinin stresle başa çıkma stilleri ile pozitif ve negatif duygu arasındaki ilişki. Master Thesis.  Selçuk University Institute of Educational Sciences, Konya-Turkey. [Google Scholar]
 26. Watson, D., Clark, L. A. ve Tellegen A. (1988). Development and validation of brief measures of positive and negative affect: the PANAS scales. Journal of Personality and Social Psychology, 54(6), 1063-1070. [Google Scholar]
 27. Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin. [Google Scholar]
 28. Zubaroğlu Yanardağ, M. (2017). Üniversite öğrencilerinde pozitif-negatif duygu ve sosyal desteğin incelenmesi: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi örneği. Mehmet Akif Ersoy University -MAKU- Journal of Social Sciences Institue (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi -MAKÜ- Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi), 9(22), 278-294. [Google Scholar]