International Association of Educators   |  ISSN: 1949-4270   |  e-ISSN: 1949-4289

Original article | Educational Policy Analysis and Strategic Research 2019, Vol. 14(2) 124-154

The Strategies for Designing Activity Related to Listening/Following Skills and Assessment Rubric

Hülya Sönmez

pp. 124 - 154   |  DOI: https://doi.org/10.29329/epasr.2019.201.7   |  Manu. Number: MANU-1902-16-0002.R1

Published online: June 27, 2019  |   Number of Views: 245  |  Number of Download: 872


Abstract

This study deals with the experience of prospective teachers of Turkish in creating activities by using strategies suitable for verbal communication skills and designing an assessment tool to evaluate such activities. The aim of this study is to provide the participants with the necessary knowledge about activity designing strategies as well as to improve their proficiency as teachers to develop and use a suitable assessment tool so that the activities could be evaluated. The study has been carried out in accordance with the mixed research design in which the quantitative and qualitative data collecting processes are used together. The result of the review shows that the completed activity designing strategy and the rubric that evaluates the activities support the participants’ proficiency in designing the teaching process suitable for listening/following activities and help them during the teaching process. Based on those findings, it has been concluded that the information acquired during a systematical and planned listening/following process has a positive effect on prospective teachers’ skills to design a teaching process. 

Keywords: listening/following skills, strategy, rubric.


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Sonmez, H. (2019). The Strategies for Designing Activity Related to Listening/Following Skills and Assessment Rubric . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 14(2), 124-154. doi: 10.29329/epasr.2019.201.7

Harvard
Sonmez, H. (2019). The Strategies for Designing Activity Related to Listening/Following Skills and Assessment Rubric . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 14(2), pp. 124-154.

Chicago 16th edition
Sonmez, Hulya (2019). "The Strategies for Designing Activity Related to Listening/Following Skills and Assessment Rubric ". Educational Policy Analysis and Strategic Research 14 (2):124-154. doi:10.29329/epasr.2019.201.7.

References
 1. Anderson, A. & T. Lynch. 2003. Listening (eleventh impression). U.S.:  Oxford University Press.  [Google Scholar]
 2. Aslan, H. Elma, C. &Kıroğlu, K. (2017).Öğretmen adaylarının dinleme becerileri ile bireylerarası çatışmaları yönetme biçimleri arasındaki ilişki. Journal O F Human Sciences, 14(1), 609-623.  [Google Scholar]
 3. Aytan, T. (2016). The Effect of a listening education course on the listening behaviors of prospective turkish teachers. International Journal of Higher Education, 5(2), 254-262.  [Google Scholar]
 4. Bilgin, N. (2014). Sosyal bilimlerde içerik analizi teknikler ve örnek çalışmalar (genişletilmiş 3. baskı). Ankara: Siyasal Kitapevi. [Google Scholar]
 5. Bozorgian, H. (2012). The relationship between listening and other language skills in international English language testing system. Theory and Practice in Language Studies, 2 (4), 657-663. [Google Scholar]
 6. Bulut, B. (2013). Etkin dinleme eğitiminin dinlediğini anlama, okuduğunu anlama ve kelime hazinesi üzerine etkisi.Adnan Menderes University (Unpublished Master Thesis). Aydın. [Google Scholar]
 7. CansızAktaş, M. (2014).Nitel Veri Toplama Araçları. M. Metin (Ed.). Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemlerii çinde (s. 337-371). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.  [Google Scholar]
 8. Çer, E. (2017). Türkçe öğretmeni adaylarının yöntem, teknik, strateji ve yaklaşımlara yönelik yeterlikleri. International Journal of Language Academy, 5(2), 176-192. [Google Scholar]
 9. Cihangir-Çankaya, Z. (2012).  Dinleme becerisi ölçeği’nin yeniden incelenmesi: psikolojik danışmaverehberliköğrencilerinindinlemebecerilerininçeşitlideğişkenleregörekarşılaştırılması. KuramVeUygulamadaEğitimBilimleri- Educational Sciences: Theory & Practice, 12(4), 2359-2376.  [Google Scholar]
 10. Creswell, J. W. (2012). Research design (S. B. Demir, Çev.). Ankara: EğitenKitap. [Google Scholar]
 11. Creswell, J. W. ve Clark V. P. L. (2014).Karma yöntem araştırmaları tasarımı ve yürütülmesi (S. B. Demirve Y. Dede, Çev.). Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 12. DemirAtalay, T. ve Melanlıoğlu, D. (2016). “Ortaokul öğrencileri için dinleme stratejileri ölçeği”nin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED],  57,1885-1904.  [Google Scholar]
 13. Doğan, Y. (2010).Dinleme becerisini geliştirmede etkinliklerden yararlanma, ÜBAR, XXVII, 263-274. [Google Scholar]
 14. Erdem, A. ve Erdem, M. (2014).“Dinleizleanlat” dinleme ve konuşma yeterlikleri ölçeğinin geliştirilmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3 (4), 418-432. [Google Scholar]
 15. Gebre, B. M.& Tadesse, G. G.(2015).The role of listening strategy ınstruction in advancing students’ listening achievement and strategy use. International Journal of Foreign Language Teaching & Research, 3(11), 13-24. [Google Scholar]
 16. Goh, C.C.M., & Taib, Y. (2006). Metacognitive instruction in listening for young learners. ELT Journal, 60 (3), 222-232. [Google Scholar]
 17. Graham, S. (2017). Research into practice: listening strategies in an instructed classroom setting. Language Teaching, 50 (1), 107-119.  [Google Scholar]
 18. Graham, S., Santos, D.& Vanderplank, R. (2011). Exploring the relationship between listening development and strategy use. Language Teaching Research, 15(4), 435–456. [Google Scholar]
 19. Karadüz, A. (2010). Türkçe ve sınıf öğretmeni adaylarının dinleme stratejilerinin değerlendirilmesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 29(2), 39-55. [Google Scholar]
 20. Kassem, H. M.  (2015). The relationship between listening strategies used by egyptianefl college sophomores and their listening comprehension and self-efficacy. English Language Teaching; .8(2), 153-169. [Google Scholar]
 21. Lawshe, C. H. (1975). A quantitative approach to content validity. Personnel Psychology, 28, 563-575. [Google Scholar]
 22. Melanlıoğlu, D. (2011). Üstbiliş stratejileri eğitiminin ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin dinleme becerilerine etkisi.Gazi University (Unpublished Doctorate Thesis).  Ankara  [Google Scholar]
 23. Melanlıoğlu, D. (2012). Türkçe öğretiminde ayrıştırıcı dinlemeyi geliştirmeye yönelik bir etkinlik önerisi. Millî Eğitim, 56(196), 56-68.  [Google Scholar]
 24. Nunan, D. (2001) Designing tasks for the communicative classroom. Cambridge: CUP. [Google Scholar]
 25. Nurpahmi, S. (2015). Improving listening skill by activating students’ prior knowledge. ETERNAL (English, Teaching, Learning and Research Journal. Volume I(01). p. 28-p. 38. [Google Scholar]
 26. Okur,  A. veAzizoğlu, N. İ. (2016). Dinleme üstbiliş stratejileri ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mehmet AkifErsoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,  40, 113-124.  [Google Scholar]
 27. Richards, J.C. (2009). Teaching Listening and Speaking. From Theory to Practice. Cambridge: Cambridge University Press. [Google Scholar]
 28. Richards. J. C. 2008. Teaching listening and speaking. New York: Cambridge University Press. [Google Scholar]
 29. Rocío, S. A. (2012). The importance of teaching listening and speaking skills. Másteren Formación Del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, FormaciónProfesional Y Enseñanzas de Idiomas. [Google Scholar]
 30. Şahin, A. & Aydın, G. (2009). İlköğretim 6.sınıf öğrencilerinin Türkçe dersi dinleme becerisi farkındalıklarının belirlenmesine yönelik bir anket geliştirme. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research, 2(9), 454- 464. [Google Scholar]
 31. Şahin, A. (2011).İlköğretim 6.sınıf öğrencilerinin dinleme becerisi farkındalıklarının sosyo-ekonomik düzeye gore incelenmesi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2(1), 178-188.  [Google Scholar]
 32. Santos, R. S.  (2018). Improving young learners’ listening skills through storytelling. Nova de Lisboa University (Unpublished Master Thesis).Lisbon.  [Google Scholar]
 33. Segura Alonso, R. (2012). The importance of teaching listening and speaking skills. University Complutense  (Unpublished Master Thesis). Madrid [Google Scholar]
 34. Sezer, S. (2005). Öğrencinin akademik başarısının belirlenmesinde tamamlayıcı değerlendirme aracı olarak rubrik kullanımı üzerinde bir araştırma. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 61-69. [Google Scholar]
 35. Tavil, Z. M. (2010). Integrating listening and speaking skills to facilitate English language learners’ communicative competence. Procedia Social and Behavioral Sciences. 9, 765–770.  [Google Scholar]
 36. Türnüklü, A. (2000). Eğitim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel bir araştırma tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulama Eğitim Yönetimi, 6(24), 543-559. [Google Scholar]
 37. Tyagi, B. (2013). Listening: an important skill and its various aspects. The Criterion An International Journal in English. 12, 1-8. [Google Scholar]
 38. Underwood, M. (1989).Teaching listening. London: Longman. [Google Scholar]
 39. Wang, H.(2011). An exploration on designing college English listening class. Journal of Language Teaching and Research, 2(2), 359-363. [Google Scholar]
 40. Xiaoli, B. (2017). A study on listening strategies ınstructed by teachers and strategies used by students. International Journal of English Linguistics, Vol. 7(2), 186-195. [Google Scholar]
 41. Yıldırım, A. veŞimşek, H. (2003).Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları. [Google Scholar]
 42. Yıldız, S. (2018).Akademik dinleme becerisi yeterliliği ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2), 1210-1230. [Google Scholar]
 43. Yükselci, S. (2003). Teachers' practices and perceptions regarding listening strategies, and perceptions of difficulties likely to arise in English listening comprehensıon lessons. The Institute of Economics and Social Sciences of Bilkent University (Master Thesis). Ankara. [Google Scholar]
 44. Yulisa, D. (2018). Learning to listen: listening strategies and listening comprehension of Islamic senior high school students. Jurnal Pendidikandan Pengajaran, 5(1),  22-30. [Google Scholar]