International Association of Educators   |  ISSN: 1949-4270   |  e-ISSN: 1949-4289

Original article | Educational Policy Analysis and Strategic Research 2019, Vol. 14(2) 105-123

A Comparative Analysis of the 2006 and 2018 Undergraduate Programs of Teaching Turkish

Funda Örge Yaşar

pp. 105 - 123   |  DOI: https://doi.org/10.29329/epasr.2019.201.6   |  Manu. Number: MANU-1901-02-0003.R1

Published online: June 27, 2019  |   Number of Views: 113  |  Number of Download: 631


Abstract

In efforts to revise the 1997, 2006 and 2009 Teacher Training Programs, the major focus was on the elementary education stage; there was no update of programs for secondary education except pedagogical knowledge courses. In the templates of Faculty of Education programs, no distinction was made between elementary and secondary education in the departmental code; hence attempts at revision were all generalized as undergraduate programs (YÖK-Higher Education Board, 2018: 10).

An important new program concerning teacher training, planned for implementation in the 2018-2019 academic year, is the Undergraduate Program of Teaching Turkish. The updated program consists of courses on Pedagogical Knowledge (33%), General Knowledge (18%) and Subject Knowledge (49%). The Updated Undergraduate Program has been supplemented with Pedagogical Knowledge courses and is thus much stronger. In the updated program, General Knowledge courses retain their prior dominance. Nevertheless, Subject Knowledge courses have been decreased in terms of total hours at theoretical and practical levels as well as in the number of credits (TPC) compared to the former Undergraduate Program. One of the positive amendments made in the updated program is expanding the “Teaching Practice” course over a longer time span. As a result, the program is compatible with the Turkish Language Education Program (grades 1-8) planned and implemented by the Turkish Ministry of Education and inclusive of elective courses as well as a pool of relevant elective courses. This study employed the qualitative research method of document analysis.

Keywords: 2006 Undergraduate Program of Teaching Turkish, 2018 Undergraduate Program of Teaching Turkish, Pedagogical Knowledge courses, General Knowledge courses, Subject Knowledge courses


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Yasar, F.O. (2019). A Comparative Analysis of the 2006 and 2018 Undergraduate Programs of Teaching Turkish . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 14(2), 105-123. doi: 10.29329/epasr.2019.201.6

Harvard
Yasar, F. (2019). A Comparative Analysis of the 2006 and 2018 Undergraduate Programs of Teaching Turkish . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 14(2), pp. 105-123.

Chicago 16th edition
Yasar, Funda Orge (2019). "A Comparative Analysis of the 2006 and 2018 Undergraduate Programs of Teaching Turkish ". Educational Policy Analysis and Strategic Research 14 (2):105-123. doi:10.29329/epasr.2019.201.6.

References
 1. Akdemir, A. S. (2013). Türkiye’de öğretmen yetiştirme programlarının tarihçesi ve sorunları [A history of teacher training programmes and their problems in Turkey]. Turkish Studies - International Periodical of the Literature and History of Turkish or Turkic Languages, Volume 8/12, 15-28. [Google Scholar]
 2. Akyüz, Y. (2005). Türk Eğitim Tarihi (9. Baskı) [History of Turkish education (9th ed.)]. Ankara: PegemA Yayıncılık. [Google Scholar]
 3. Akyüz, Y. (2006). Türkiye’de öğretmen yetiştirmenin 160. yılında Darülmuallimîn’in ilk yıllarına toplu ve yeni bir bakış [A new overall view of the first years of Darülmuallimîn (Teacher Training College) on the 160th anniversary of teacher training in Turkey]. Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, Sayı: 20, 17-58. [Google Scholar]
 4. Altın, H. (2017). Osmanlı eğitim tarihinde Dârülmuallimât (açılışı ve gelişim süreci) [Teacher training school for girls in Ottoman educational history (foundation and development)]. Akademik Matbuat, Cilt: 1, Sayı: 1, 20-37. [Google Scholar]
 5. Atanur Başkan, G. (2001). Öğretmenlik mesleği ve öğretmen yetiştirmede yeniden yapılanma [Teaching profession and re-structuring in teacher education]. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 16-25. [Google Scholar]
 6. Atanur Başkan, G., Aydın, A., & Madden, T. (2006). Türkiye’deki öğretmen yetiştirme sistemine karşılaştırmalı bir bakış [A comparative analysis of the Teacher Training system in Turkey]. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 1, 35-42. [Google Scholar]
 7. Atik Kara, D. & Sağlam, M. (2014). Öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin öğrenme-öğretme sürecine yönelik yeterliklerinin kazandırılması yönünden değerlendirilmesi [Evaluation of professional teaching knowledge courses in terms of competencies regarding the learning and teaching process]. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi-Journal of Qualitative Research in Education, 2(3), 28-86. [Google Scholar]
 8. Börekçi, M. (2015). Bir bilim alanı olarak Türkçe ve Türkçe eğitimi [Turkish and Turkish education as a field of study]. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ÖS-II, 405-414.  [Google Scholar]
 9. Dolunay, S. K. (2010). Dil bilgisi öğretiminin amacı ve önemi [The aim and the importance of grammar teaching]. TÜBAR, XXVII, 275-284. [Google Scholar]
 10. Dursunoğlu, H. (2003). Cumhuriyet döneminde ilköğretime öğretmen yetiştirmenin tarihi gelişimi [Development of training elementary education prospective teachers during the Republican Age]. Milli Eğitim Dergisi, Sayı: 160. [Google Scholar]
 11. Güzel, A. (2005). Türkçe Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Dört Yıllık Lisans Programı [Four-Year Undergraduate Program of Teaching Turkish]. Eğitim Fakültelerinde Yeniden Yapılandırmanın Sonuçları ve Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, 22-24 Eylül 2005, Gazi Üniversitesi Yayınları, Ankara. 305-310.  [Google Scholar]
 12. Karaca, E. (2008). Eğitimde kalite arayışları ve eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması [Quality seeking in education and reorganization of education faculties]. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 21, 61-80. [Google Scholar]
 13. Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi (15. Baskı) [Scientific research methods (15th ed.)]. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 14. Kavcar, C. (2002). Cumhuriyet döneminde dal öğretmeni yetiştirme [Training field teachers during the Republican age]. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt: 35, Sayı: 1-2, 1-14. [Google Scholar]
 15. Keklik, S. (2013). Yeni eğitim sistemi (4+4+4) değişikliği kapsamında Türkçe öğretmenliği lisans programının incelenmesi ve öneriler [Investigating the undergraduate Turkish teaching curriculum within the context of the recent educational policy changes (4+4+4) and some suggestions]. Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 8/1, 1911-1930. [Google Scholar]
 16. Kırkkılıç, A. & Maden, S. (2010). İlköğretim ve lisans programlarındaki değişiklikler sonrasında Türkçe öğretmenliği mesleğinin ve Türkçe eğitimi bölümlerinin durumu [The status of Turkish teaching profession and Turkish education departments following the changes in primary education curriculum and undergraduate schedule]. TÜBAR, XXVII, 477-502. [Google Scholar]
 17. Korkmaz, F., Bağçeci, B., Meşe, N. N., & Ünsal, S. (2013). Türkiye’nin öğretmen yetiştirme problemi (1923-1954 yıllar arası) [The problem of teacher training in Turkey (from 1923 to 1954)]. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 1, 155-167. [Google Scholar]
 18. Küçükahmet, L. (2007). 2006-2007 Öğretim yılında uygulanmaya başlanan öğretmen yetiştirme lisans programlarının değerlendirilmesi [Analysis of undergraduate program of teacher training effectuated in 2006-2007 academic year]. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 203-218. [Google Scholar]
 19. MEB (2010). Cumhuriyet Döneminde Türk Millî Eğitim Sistemindeki Gelişmeler (1920-2010). Ankara: T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. [Google Scholar]
 20. Öztürk, C. (2007). Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi [Teacher Education and Training in Turkey]. A. Oktay (Ed.), Eğitim Bilimine Giriş [Introduction to Educational Science]. 304-332. Ankara: PegemA Yayıncılık. [Google Scholar]
 21. Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. Baskı) [Qualitative research methods in Social Science (6th ed.)]. Ankara: Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]
 22. Yıldırım, O. & Arhan, S. (2017). Öğretmen yetiştirme programlarındaki ders ağırlıklarının karşılaştırılması [The comparison of course hefts in teacher training programs]. Milli Eğitim Dergisi, Sayı: 213, 197-218.  [Google Scholar]
 23. YÖK (2007a). Öğretmen yetiştirme ve eğitim fakülteleri/öğretmenin üniversitede yetiştirilmesinin değerlendirilmesi (1982-2007) [Teacher training and educational faculties/analyzing training of teachers at universities]. Ankara: Yükseköğretim Kurulu Yayını 2007-5.  [Google Scholar]
 24. YÖK (2007b). Eğitim fakültesi öğretmen yetiştirme lisans programları. Ankara. [Google Scholar]
 25. YÖK (2018). Öğretmen yetiştirme lisans programları [Teacher-Training Undergraduate programs]. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi Müdürlüğü. [Google Scholar]
 26. YÖK, (2006). Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları. Ankara: Yükseköğretim Kurulu Yayınları. [Google Scholar]