International Association of Educators   |  ISSN: 1949-4270   |  e-ISSN: 1949-4289

Original article | Educational Policy Analysis and Strategic Research 2018, Vol. 13(4) 153-163

Project Funds As a Management Model and Alignment of EU Funded Special Education Projects with National Policies in Turkey

Mehmet Fatih Köse & Mehmet Ata Öztürk

pp. 153 - 163   |  DOI: https://doi.org/10.29329/epasr.2018.178.9   |  Manu. Number: MANU-1811-08-0002.R1

Published online: December 28, 2018  |   Number of Views: 246  |  Number of Download: 936


Abstract

This study seeks to assess the extent to which EU-funded projects administered by schools and other institutions are aligned with the strategic priorities adopted by Turkey’s Ministry of National Education (MoNE). With this objective in mind, the thematic distributions of projects in the field of special needs education were examined and the policy priorities stated in documents composed by MoNE were comparatively evaluated. The study followed a qualitative research model by conducting document analysis to inspect a total of 158 Erasmus+ projects funded by the EU between 2012 and 2017. The projects were analyzed according to their numerical and financial distributions by year, geographical region, institution type, and disabled groups within the target population. Furthermore, content analysis was applied to examine projects’ thematic distributions. The study concluded that project funds are disproportionately distributed to institution types, target groups, and geographical regions and that projects’ strategic alignment with Ministry policies needs to be strengthened, especially in terms of how project funds are used. Finally, it is recommended that the distribution and use of international funds be structured in line with the policy priorities adopted by the Turkish National Education System and that cooperation between policy makers and executers not only in the allocation of funds but also in their administrative, financial, and legal management processes be strengthened.

Keywords: Project management, EU funded projects, Erasmus+ projects, Special needs education


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Kose, M.F. & Ozturk, M.A. (2018). Project Funds As a Management Model and Alignment of EU Funded Special Education Projects with National Policies in Turkey . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 13(4), 153-163. doi: 10.29329/epasr.2018.178.9

Harvard
Kose, M. and Ozturk, M. (2018). Project Funds As a Management Model and Alignment of EU Funded Special Education Projects with National Policies in Turkey . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 13(4), pp. 153-163.

Chicago 16th edition
Kose, Mehmet Fatih and Mehmet Ata Ozturk (2018). "Project Funds As a Management Model and Alignment of EU Funded Special Education Projects with National Policies in Turkey ". Educational Policy Analysis and Strategic Research 13 (4):153-163. doi:10.29329/epasr.2018.178.9.

References
 1. Akyüz, Ü. (2012). Millî Eğitim Bakanlığınca tamamlanmış Avrupa Birliği eğitim projelerinin yönetici ve uzman görüşlerine göre değerlendirilmesi. Unpublished doctoral dissertation, Ankara University, Ankara. [Google Scholar]
 2. Anıl, O. (2006) Leonardo Da Vinci projesinin (hareketlilik) mesleki eğitime katkısı. Unpublished doctoral dissertation. Gazi University, Ankara.  [Google Scholar]
 3. AK, (2017). Erasmus+ Annual Report 2016. Luxembourg: Publications Office of the European Union. [Google Scholar]
 4. AK, (2014). The Erasmus impact study. Luxembourg: Publications Office of the European Union. doi: 10.2766/75468  [Google Scholar] [Crossref] 
 5. Aydoğan, İ. & Şahin, A. E. (2006). Comenius okul ortaklıkları projelerinin, comenius amaçlarının gerçekleşmesine katkısı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 48, 455-480. [Google Scholar]
 6. Demir, İ. (2011). Hayatboyu öğrenme programının, insan kaynaklarının mesleki sosyal gelişimine, yabancı dil gelişimine, istihdamına ve yeterliliklerin tanınmasına sağladığı katkı açısından değerlendirilmesi. Unpublished doctoral dissertation, Gazi University, Ankara. [Google Scholar]
 7. Güler, B. Ş. (2011). Küreselleşmenin merkezi aktörlerinden biri olarak Avrupa Birliği. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 10(2), 47-62. [Google Scholar]
 8. Kesik, F. & Balcı, E. (2015). AB projelerinin okullara sağladığı katkılar açısından değerlendirilmesi: Bir ölçek geliştirme çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(4), 1621-1640. [Google Scholar]
 9. Küçük, O. (2007). AB uyum sürecinde kalkınma ajansları ve ab hibe projelerinin bölgesel kalkınmaya katkılarının araştırılması: Samsun, Kastamonu ve Erzurum Nuts II Bölgesi örneği. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(2), 495-507. [Google Scholar]
 10. Küçüker E. & Gürbüz, A. (2012). Türkiye’de uygulanan dış kaynaklı eğitim projeleri nasıl bir toplumsal dönüşümü hedefliyor? Milli Eğitim Dergisi, 194, 51-71. [Google Scholar]
 11. MoNE, (2015). Milli Eğitim Bakanlığı 2015-2019 stratejik planı. Ankara: MoNE.  [Google Scholar]
 12. MoNE, (2016). Projelerin muhasebeleştirilmesi ve denetimi. Undersecretary letter, 01 June 2016 No. 603008. Accessed from https:// evraksorgu.meb.gov.tr by query No. a5b5-70e2-3a00-be14-f60f. [Google Scholar]
 13. MoNE, (2018). Milli eğitim istatistikleri. Ankara: MoNE.  [Google Scholar]
 14. Topsakal, C. (2003). Avrupa Birliği eğitim politikaları ve bu politikalara Türk Eğitim Sistemi’nin uyumu. Unpublished doctoral dissertation, Marmara University, Istanbul. [Google Scholar]
 15. Türkoğlu, Ş. & Türkoğlu, R. (2006). Comenius 1 okul ortaklıkları projelerine başvuruda bulunan okul yönetici ve koordinatör öğretmenlerin görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(12), 125-154. [Google Scholar]
 16. TNA, (2018). Erasmus+ programı genel yapı. Accessed from http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%c4%b1  [Google Scholar]
 17. TNA, (2017). Okul ve yetişkin eğitimi personelinin mesleki gelişimini desteklemek suretiyle eğitimde kalitenin artırılması projesi değerlendirme raporu. Ankara: Turkish National Agency.  [Google Scholar]
 18. Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2005). Nitel araştırma teknikleri. Ankara: Seçkin.  [Google Scholar]
 19. Yıldırım-Doğru, S., Özlü, Ö., Kançeşme, C., & Doğru, S. (2015). Özel eğitim üzerine yapılan proje çalışmalarının değerlendirilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (Special issue), 286-296.  [Google Scholar]