International Association of Educators   |  ISSN: 1949-4270   |  e-ISSN: 1949-4289

Original article | Educational Policy Analysis and Strategic Research 2018, Vol. 13(3) 45-73

Analysis of the Relationship between Pre-service Teachers' Value Orientations and Empathic Tendencies

Mehmet Ali Akın

pp. 45 - 73   |  DOI: https://doi.org/10.29329/epasr.2018.150.3   |  Manu. Number: MANU-1806-05-0001.R1

Published online: September 29, 2018  |   Number of Views: 148  |  Number of Download: 931


Abstract

This research aimed at analyzing pre-service teachers' value orientations and empathic tendencies. It was based on quantitative, descriptive and relational approach. Pre-service teachers' value orientations and empathic tendencies were evaluated according to the variables including gender, subject area and types of education. Following this evaluation process, the correlation relationship between value orientations and empathic tendencies was examined. According to the independent variables, it was found that pre-service teachers' value orientations show significant differentiations for some value dimensions as opposed to the other value ones. Besides, pre-service teachers' empathic tendencies show significant differences with regard to gender, subject area and types of education variables. Based on gender variable, a significant difference occurs in favor of the female pre-service teachers and a significant difference takes place in favor of those pre-service teachers graduated from non-formal education in respect to types of education variable. The correlation value for pre-service teachers' value orientations and empathic tendencies are significant and low. It was revealed that the relationship between the value orientations and the empathic tendency dimensions are positive and low for some value dimensions and negative and low for the other ones.

Keywords: Pre-service teacher, value orientation, empathic tendency.


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Akin, M.A. (2018). Analysis of the Relationship between Pre-service Teachers' Value Orientations and Empathic Tendencies. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 13(3), 45-73. doi: 10.29329/epasr.2018.150.3

Harvard
Akin, M. (2018). Analysis of the Relationship between Pre-service Teachers' Value Orientations and Empathic Tendencies. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 13(3), pp. 45-73.

Chicago 16th edition
Akin, Mehmet Ali (2018). "Analysis of the Relationship between Pre-service Teachers' Value Orientations and Empathic Tendencies". Educational Policy Analysis and Strategic Research 13 (3):45-73. doi:10.29329/epasr.2018.150.3.

References
 1. Acar, H., Akar, M. &Acar, B. (2016).Value Orientations of Social Workers, Kastamonu Education Journal, 24 (1).97-118. [Google Scholar]
 2. Akbulut, E. & Sağlam, H. İ. (2010). Sınıf Öğretmenlerinin Empatik Eğilim Düzeylerinin İncelenmesi, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, (7) 2, 1068- 1083.  [Google Scholar]
 3. Akkoyun, F. (2001).Gestalt Terapi: Büyüme ve Gelişme Gücümüzün Harekete Geçişi, Ankara, s. 74-83 [Google Scholar]
 4. Allport, G. W. (1968). Theperson in psychology, Boston: BeaconPress. [Google Scholar]
 5. Akın, M. A. (2018). The pre-service teachers' value orientations, Educational Research and Reviews, Vol. 13(6), pp. 173-187, 23 March, 2018 [Google Scholar]
 6. Asan, T., Ekşi, F., Doğan, A. & Ekşi, H. 2011, Bireysel Değerler Envanteri’nin Dilsel Eşdeğerlik Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi,Vol. 27, pp. 15-38. [Google Scholar]
 7. Arslan, M. and Tunç, E. (2013).The Differences in Value Orientation of Students of Theology, Value Education Journal, 11 (26). 7-39. [Google Scholar]
 8. Aydın, A. R. (2009). Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, IX, sayı: 4. [Google Scholar]
 9. Bacanlı, H. (2011). “Değer, Değer midir?” Eğitime Bakış, 7(19). 18-21. [Google Scholar]
 10. Bilgin, N. (2003).Sosyal Psikoloji Sözlüğü, İstanbul, s. 101-102. [Google Scholar]
 11. Brightwell, R., Devenish, S., Hartley, P., McCall, M., McMullen, M., Munro, G., O’Meara, P. &Webb, V. (2012). Paramedicempathylevels: resultsfrom seven Australianuniversities, International Journal of Emergency ServicesVol. 1 No. 2, 2012, pp. 111-121. [Google Scholar]
 12. BulutSarıcı, B. (2012). International Turkish Literature Culture and Literature Journal, Vol. 1, No. 3, 212-238, Turkey. [Google Scholar]
 13. Beyaz, Ö. (2016). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Empatik Eğilim ve Empatik Beceri Düzeylerinin İncelenmesi, Anadolu Üniversitesi Örneği (Yüksek Lisans Tezi), Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Eskişehir, Ağustos. [Google Scholar]
 14. Özcan, C. T., Oflaz, F. & Türkbay, T. (2003) Dikkat Eksikliği Aşırı Hareketlilik Bozukluğu ve Binişik Karşıt Olma-Karşı Gelme Bozukluğu Olan Çocukların Anne-Babalarının Empati Düzeylerinin Karşılaştırılması, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 10 (3), 2003, s. 108.  [Google Scholar]
 15. Demirutku, K. (2004). “Turkish Adaptation of the Portrait Values Questionnaire”, Unpublished Manuscript, Middle East Technical University, Ankara, Turkey. [Google Scholar]
 16. Demirutku K. & Sümer, N. (2010). Turkish Psychology Articles, June 13 (25), 17-25. [Google Scholar]
 17. Dilmaç, B.,Bozgeyikli, H. and Çakıllı, Y.(2008).Examination of Teacher Candidates' Value Perceptions in Terms of Different Variables,Value Education Journal, Vol. 16, 69-91. [Google Scholar]
 18. Dilmaç, B., Deniz M. &Deniz M.E. (2009).“Investigation of Value Preference and Valuation Preferences of University Students”, Values Education Journal, Volume 7, No. 18, 9-24, December. [Google Scholar]
 19. Doğan, B. (2007). Örgüt Kültürü, İstanbul: Beta Yayınları. [Google Scholar]
 20. Doğan, M. (2016). Lise Öğrencilerinde Değer Yönelimi ve İnternet Bağımlılığı İlişkisi, Uluslararası Gençlik ve Ahlak Sempozyumu, I, Sinop. [Google Scholar]
 21. Dökmen, Ü. (1998). Empatinin Yeni Bir Modele Dayanılarak Ölçülmesi ve Psikodrama ile Geliştirilmesi, A.Ü.E.B.F.D., C. 21, Ankara-1988, S. 1-2, s. 155-190;  [Google Scholar]
 22. Dökmen, Ü. (2002).  İletişim Çatışmaları ve Empati, Sistem Yayıncılık, 20. Baskı. İstanbul. [Google Scholar]
 23. Dönmez, B. and Cömert, M. (2007).“Value systems of primary school teachers”, Journal of Values Education, Turkey, 5(14), 29-59. [Google Scholar]
 24. Dündar, H. (2013). The Relationship Between the Values of Teacher Candidates and Their Democratic Attitudes, The Journal of Academic Social Science, 6 (2). 367-381. [Google Scholar]
 25. Elikesik, M. (2013). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Empati ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin empatik Becerilerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi, Doktora Tezi Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum. [Google Scholar]
 26. Emre, Y. &Yapıcı, A. (2015)."Value Orientations of Turkish Cypriot Citizens" Turkish Studies International Periodical for Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 10 (2). 1308-2140, Ankara. [Google Scholar]
 27. Ekinci, Ö. ve Aybek, B. (2010). Analysis of theempathyandthecriticalthinkingdisposition of theteachercandidates, ElementaryEducation Online, 9(2), 816-827, 2010. [Google Scholar]
 28. Ekinci, Ö. (2009). Öğretmen Adaylarını Empatik ve Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana. [Google Scholar]
 29. Genç, S. Z. & Eryaman, M. Y. (2008). Changing values and new education paradigm. Journal of Social Sciences, 9(1), 89-102  [Google Scholar]
 30. Genç, S. Z. & Kalafat, T. (2008). Öğretmen Adaylarının Demokratik Tutumları İle Empatik Becerilerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19, 213.  [Google Scholar]
 31. Genç, S., Z. v& Kalafat, T. (2010). Öğretmen Adaylarının Empatik Becerileri İle Problem Çözme Becerileri, Kuramsal Eğitim Bilim, 3 (2), 135-147. [Google Scholar]
 32. Güngör, E. (1998). Değerler Psikolojisi Üzerine Araştırmalar, Ötüken Yayınları, İstanbul. [Google Scholar]
 33. Güney, S. 2011, Davranış Bilimleri, 6.Basım, Nobel Yayıncılık, Ankara. [Google Scholar]
 34. Hançerlioğlu, O. (1976). “Değer”, Felsefe Ansiklopedisi, 1. Baskı, Remzi Kitapevi, İstanbul. [Google Scholar]
 35. Palavan, Ö. &Agboyraz, Ç. (2017). TheSurvey of EmphaticTendencyandDemocraticValues of Primary School Teachers, İnönü University, Journal of theFaculty of Education, Vol 18, No 1, 2017 pp. 134-150. [Google Scholar]
 36. Kapıkıran, N. A. (2009). Öğretmen Adaylarının Empatik Eğilim ve Kendini Ayarlama Açısından İncelenmesi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 26, 81-91. [Google Scholar]
 37. Karasar, N. (1998). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, 8. Basım, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. [Google Scholar]
 38. Kızılçelik, S. &Erjem, Y. (1996). Açıklamalı Sosyoloji Sözlüğü. Konya: Saray Kitabevleri. [Google Scholar]
 39. Kızılgeçit, M., Acuner, H. Y. &Toklu, G. (2015).Value Orientations and Religiosity-Value Relationship of the Students of the Faculty of Theology, RecepTayyipErdoğan University Journal of Theology, 8, 43-84. [Google Scholar]
 40. Kuşdil, M., E. &Kağıtçıbaşı, Ç. (2000).Value Orientations of Turkish Teachers and Schwartz Value Theory, Journal of Turkish Psychology, 15(45), 59-76. [Google Scholar]
 41. Maden, S. & Durukan, E. (2011). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Empatik Eğilim Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 03, No:40, 19-25. [Google Scholar]
 42. Oğuz,E. (2012). Teacher Candidates' Views on Values and Values Education, Theory and Practice in Educational Science, Educational Sciences: Theory & Practice [Ad. Special / Supplementary Special Issue], Vol. 12, No. 2, 1309-1325, Spring. [Google Scholar]
 43. Oğuz, A. &Altun, E. (2011). Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumları ile Empatik Eğilim Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi,International Conference on New Trends in EducationandTheirImplications 27-29 April, Antalya-Turkey www.iconte.org, Siyasal Kitabevi,Ankara. [Google Scholar]
 44. Özcan, Z. &Erol, H. K. (2017).Value Orientations and Religiosity-Value Relationship of University Students (Karabük Example), Journal of History Culture and Art Research, Vol. 6, No. 4, September. [Google Scholar]
 45. Pala, A. (2008). Öğretmen Adaylarının Empati Kurma Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 2008 (1) 23. Sayı. [Google Scholar]
 46. Püsküllüoğlu, A. (2003). Türkçe Sözlük, Ankara: Arkadaş-Angora Yayınları. [Google Scholar]
 47. Rokeach, M. (1973). The Nature of Human Values. New York: TheFreePress. [Google Scholar]
 48. Robbins, P. S. &Judge, T.A. 2013, OrganizationalBehaviour, 14. Baskı, (Çeviri Editörü: İnci Erdem, Çeviren: Belgin Aydıntan), Nobel Yayıncılık, Ankara. [Google Scholar]
 49. Schwartz, S.H ve W. Bilsky (1994); Valuesandpersonality, Europen Journal of Personality, Cilt 8, s.163-181. [Google Scholar]
 50. Schwartz, H. S. 2017, A ProposalforMeasuring Value OrientationsAcross Nations, https://www.europeansocialsurvey.org/docs/methodology/coreessquestionnaire/ESS corequestionnairehumanvalues.pdf, Erişim Tarihi: 02.04.2017. [Google Scholar]
 51. Şahin-Fırat, Ş. &Açıkgöz, K. (2012).Teachers' Value Systems in terms of Some Variables,H.U. Journal fo Education, 43: 422-435. [Google Scholar]
 52. Şişman, M. 2002, Örgütler ve Kültürler, Ankara: Pegema Yayıncılık. [Google Scholar]
 53. Turkish Language Society.Turkish Dictionary (2005). Ankara: Turkish Language Association Publication. [Google Scholar]
 54. Yapıcı, A., Kutlu, M. O. &Bilican, F. I. (2012). TeacherCandidates' Value Orientations, Electronic Journal of SocialSciences, 11 (42). 9-151. [Google Scholar]
 55. Yeniçeri, E. N., Yıldız, E., Seydaoğulları, A., Güleç, S., Çetin, E. S. ve Baldemir, E. (2015). Relation of emotionalintelligenceandemphatyamongmedicalstudents in Muğla Sıtkı Koçman University, Türk Aile Hekimleri Dergisi; 19 (2): 99-107. [Google Scholar]
 56. Yıldız, M., Dilmaç, B. & Deniz, M.E. (2013).Öğretmen Adaylarının Sahip Oldukları Değerler ile Benlik Saygıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, ElementaryEducation Online, Vol. 12, No. 3, pp. 740-748. [Google Scholar]
 57. Yılmaz, İ. ve Akyel, Y. (2008). Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Empatik Eğilim Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), Cilt 9, Sayı 3, 27-33. [Google Scholar]
 58. Yüksel, A. (2004).  Empati Eğitim Programının İlköğretim Öğrencilerinin Empatik Becerilerine Etkisi, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (2), 2004, s. 342; Dökmen, İletişim Çatışmaları ve Empati, s. 158-159.   [Google Scholar]
 59. Zevalsiz S. (2014). Üniversite Öğrencilerinin Değer Algısı (Karabük Üniversitesi Örneği, TurkishStudies - International PeriodicalfortheLanguages, LiteratureandHistory of TurkishorTurkic, 9(2). 1739-1762, Ankara. [Google Scholar]