International Association of Educators   |  ISSN: 1949-4270   |  e-ISSN: 1949-4289

Original article | Educational Policy Analysis and Strategic Research 2024, Vol. 19(2) 7-21

Investigation of the Relationship Between Occupational Personality Types, 21st-Century Skills, and Teaching Motivation

Sinan Çelikbilek

pp. 7 - 21   |  DOI: https://doi.org/10.29329/epasr.2024.1046.1   |  Manu. Number: MANU-2311-29-0008.R1

Published online: June 30, 2024  |   Number of Views: 11  |  Number of Download: 20


Abstract

The current study was conducted to investigate the relationship between occupational personality types, 21st century skills and teaching motivation. The study was conducted in the descriptive relational survey model, one of the quantitative research methods. The study group consisted of all the students attending the Physical Education Teaching Department at Faculty of Sports Sciences of Muğla Sıtkı Koçman University. A total of 148 (F=59, M=89) students were included in the study. The questionnaire method was employed to collect the data in the study. The questionnaire consists of four parts: a personal information form in the first part and three scales in the following three parts. In the second part, there is the “21st Century Skills Self-Efficacy Perception Scale” consisted of 42 items, in the third part, there is the “Occupational Personality Types Inventory” consisted of 30 items and in the fourth part, there is the “Teaching Motivation Scale” consisted of 12 items. SPSS v22 program package was used in the analysis of the collected data. As a result of the study, a significant correlation was found between occupational personality types and 21st century skills self-efficacy perceptions, between the six personality types of occupational personality and intrinsic and extrinsic motivation and between 21st century skills self-efficacy perceptions and intrinsic and extrinsic motivation. According to the results of regression analyses, occupational personality types had a significant effect on intrinsic and extrinsic motivation.

Keywords: Occupational personality types, 21st century skills, teaching motivation, physical education teaching


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Celikbilek, S. (2024). Investigation of the Relationship Between Occupational Personality Types, 21st-Century Skills, and Teaching Motivation . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 19(2), 7-21. doi: 10.29329/epasr.2024.1046.1

Harvard
Celikbilek, S. (2024). Investigation of the Relationship Between Occupational Personality Types, 21st-Century Skills, and Teaching Motivation . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 19(2), pp. 7-21.

Chicago 16th edition
Celikbilek, Sinan (2024). "Investigation of the Relationship Between Occupational Personality Types, 21st-Century Skills, and Teaching Motivation ". Educational Policy Analysis and Strategic Research 19 (2):7-21. doi:10.29329/epasr.2024.1046.1.

References
 1. Acar, E. & Karavelioğlu, M. B. (2022). Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin kişilik özellikleri ve izlenim yönetimi arasındaki ilişkinin incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 7(2), 108-127. [Google Scholar]
 2. Aksüt, R. (2023).  Yöneticilerin karanlık kişilik özellikleri ile çalışan motivasyonu arasındaki ilişkide psikolojik sağlamlığın düzenleyici rolü. (Unpublished master’s thesis). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ. [Google Scholar]
 3. Anagün, S., Atalay, N., Kılıç, Z. & Yaşar, S. (2016). Öğretmen adaylarına yönelik 21. Yüzyıl becerileri yeterlilik algıları ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. PAU Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 160-175.  [Google Scholar]
 4. Atli, A., & Keldal, G. (2017). Mesleki Kişilik Tipleri Envanterinin Geliştirilmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 73-93. DOI: 10.17494/ogusbd.330743 [Google Scholar]
 5. Bacanlı, H., İlhan, T. & Aslan, S. (2009). Beş Faktör Kuramina Dayali Bir Kişilik Ölçeğinin Geliştirilmesi: Sifatlara Dayali Kişilik Testi (Sdkt). Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2): 261-279.  [Google Scholar]
 6. Bulut, D. (2022). Sınıf öğretmenlerinin 21. yüzyıl becerileri ile öğretme motivasyonu düzeylerinin incelenmesi. (Unpublished master’s thesis). Ege Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. [Google Scholar]
 7. Bulutlar, F. & Kamaşak, R. (2010). Kişilik, Mesleki Tercih Ve Performans İlişkisi: Akademik Personel Üzerine Bir Araştırma. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(2): 119-126. [Google Scholar]
 8. Cüceloğlu, D. (2019). İnsan ve Davranışı: Psikolojinin Temel Kavramları. İstanbul: Remzi Kitabevi.  [Google Scholar]
 9. Doğan, T. (2013). Beş Faktör Kişilik Özellikleri Ve Öznel İyi Oluş. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 14(1), 56-64.  [Google Scholar]
 10. Ekici, G., Abide, Ö. F., Canbolat, Y. & Öztürk, A. (2017). 21. Yüzyıl becerilerine ait veri kaynaklarının analizi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 6(1), 124-134.  [Google Scholar]
 11. Ekşi, D. (2019). Okul öncesi öğretmenlerinin yöneticilerinde algıladıkları liderlik stilleri ile kendi motivasyon düzeyleri arasındaki ilişki. (Unpublished master’s thesis). Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.  [Google Scholar]
 12. Ergun Özler, N. D. (2013). Güdüleme. C. Koparal, & İ. Özalp (Ed.). Yönetim ve Organizasyon (s. 124-159). Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını.  [Google Scholar]
 13. Erten, P. (2020). Öğretmen adaylarının 21. Yüzyıl becerileri yeterlilik algıları ve bu becerilerin kazandırılmasına yönelik görüşleri. Millî Eğitim Dergisi, 49(227), 33- 64.  [Google Scholar]
 14. Güney, S. (2000). Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayınları.  [Google Scholar]
 15. Han, J. & Yin, H. (2016). Teacher Motivation: Definition, Research Development and İmplications For Teachers, Cogent Education, 3(1): 1-24. [Google Scholar]
 16. Hotoman, D. (2019). Ekonomik Açıdan 21. Yüzyıl Becerileri. AD Öğretir-Özçelik ve M. Nur-Tuğluk (Edt). Eğitimde ve Endüstride, 21, 291-315.  [Google Scholar]
 17. Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 18. Kauffman, D. F., Yılmaz-Soylu, M. &  Duke, B. (2011). Öğretme motivasyonu ölçeğinin geçerlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 279-290. [Google Scholar]
 19. Kaya, A., Balay, R., Göçen, A. (2012). Öğretmenlerin Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Tekniklerine İlişkin Bilme, Uygulama ve Eğitim İhtiyacı Düzeyleri. International Journal of Human Sciences [Online]. (9)2: 1229-1259.  [Google Scholar]
 20. Kaya, Z. (1988). Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Meslek Seçimindeki Sosyo-Ekonomik Faktörler. İ. Ü Sosyal Bilimleri Fakültesi, İstanbul.  [Google Scholar]
 21. Morgan, C. T. (2011). Psikolojiye giriş (S. Karakaş ve R. Eski, Çev. Ed). Konya: Eğitim Yayınevi. [Google Scholar]
 22. Mustafa, M., & Othman, N. (2010). The effect of work motivation on teacher’s work performance in pekanbaru senior high schools, Riau Province, Indonesia. SOSIOHUMANIKA, 3(2), 259-272.  [Google Scholar]
 23. Orhan Göksün, D. (2016). Öğretmen Adaylarının 21. Yüzyıl Öğrenen Becerileri ve 21. Yüzyıl Öğreten Becerileri Arasındaki İlişki. (Unpublished doctoral dissertaiton). Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. [Google Scholar]
 24. Özgüven, İ. (1999). Çağdaş Eğitimde Psikolojik Danışma ve Rehberlik. Ankara: PDREM Yayınları.  [Google Scholar]
 25. Saçmalıoğlu, M. G. (2019). Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının, Mesleki Öğrenme Topluluğu Aracılığıyla 21. Yüzyıl Becerilerini Ortaya Çıkarma Süreçlerinin Keşfedilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.  [Google Scholar]
 26. Seker, S. E. (2015). Motivasyon Teorisi (Motivation Theory). YBS Ansiklopedi, 2(1), s. 22-27.  [Google Scholar]
 27. Tabachnick, B.G., & Fidell, L.S. (2013). Tabachnick, Fidell Using Multivariate Statistics (sixth ed.) Pearson, Boston. [Google Scholar]
 28. Taşgın, A. (2015). Klinik uygulamaların öğretmen adaylarının öğrenme ve öğretme süreç becerilerine, öz yeterliliklerine ve mesleki tutumlarına etkisi. (Unpublished doctoral dissertaiton). Atatürk Üniversitesi. Erzurum. [Google Scholar]
 29. Tekçe, E. A. (2010). Yıldırma Olgusu Ve Yıldırma İle Kişilik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bir Bankacılık Sektörü Örneği (Unpublished master’s thesis).  T.C. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri. [Google Scholar]
 30. Tınaz, P. (2013). Motivasyon. Çalışma Yaşamından Örnek Olaylar (3. b., s. 3-17). içinde İstanbul: Beta Yayıncılık.  [Google Scholar]
 31. Ural, A. & Kılıç, İ. (2005). Bilimsel araştırma süreci ve SPSS ile veri analizi, Ankara: Detay.  [Google Scholar]
 32. Yalçın, S. (2018). 21. Yüzyıl becerileri ve bu becerilerin ölçülmesinde kullanılan araçlar ve yaklaşımlar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 51(1), 183- 201. doi:10.30964/auebfd.405860  [Google Scholar] [Crossref] 
 33. Yüce, G. (2023). Öğretmen adaylarının sosyo-ekonomik durumlarının ve kişilik özelliklerinin motivasyonlarına etkisinin incelenmesi. (Unpublished doctoral dissertaiton). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 34. Yücel, C. &  Taşçı, S. K. (2008). Öğretmenlerin Kişilik Özellikleri ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 20, 685-706. [Google Scholar]