International Association of Educators   |  ISSN: 1949-4270   |  e-ISSN: 1949-4289

Original article | Educational Policy Analysis and Strategic Research 2018, Vol. 13(1) 6-30

Gender-Aware Media Literacy Training: A Needs Analysis Study for Prospective Teachers

Sevilay Aydemir & Özden Demirkan

pp. 6 - 30   |  DOI: https://doi.org/10.29329/epasr.2018.137.1   |  Manu. Number: MANU-1803-02-0001.R1

Published online: April 16, 2018  |   Number of Views: 440  |  Number of Download: 1025


Abstract

The main objective of this study is to determine the training needs of prospective teachers for gender-aware media literacy training. In this study, within the scope of which qualitative research methods were employed, case study model was used. The study group was designated by using maximum variation sampling method, as one of the purposeful sampling methods. The study group of the research consisted of 32 prospective teachers in total (16 female students, 16 male students), receiving education in Gazi University Faculty of Education. Data was collected through a semi-structured interview form generated by the researchers and the form includes six headings and thirteen open-ended questions. In the process of analyzing data obtained as a result of the interviews performed face-to-face, content analysis method was used. In the light of the findings obtained from the research, it has become evident that prospective teachers are in need of training concerning the issues of accessing exact and reliable information, inquiring the reliability of information and sources, analyzing media messages, media editing, media literacy, gender equality and analyzing sexism in the media.

Keywords: Gender equality, media literacy, prospective teachers, training needs analysis


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Aydemir, S. & Demirkan, O. (2018). Gender-Aware Media Literacy Training: A Needs Analysis Study for Prospective Teachers. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 13(1), 6-30. doi: 10.29329/epasr.2018.137.1

Harvard
Aydemir, S. and Demirkan, O. (2018). Gender-Aware Media Literacy Training: A Needs Analysis Study for Prospective Teachers. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 13(1), pp. 6-30.

Chicago 16th edition
Aydemir, Sevilay and Ozden Demirkan (2018). "Gender-Aware Media Literacy Training: A Needs Analysis Study for Prospective Teachers". Educational Policy Analysis and Strategic Research 13 (1):6-30. doi:10.29329/epasr.2018.137.1.

References
 1. Adaçay, F. R. (2014). Toplumsal cinsiyet ve kalkınma. Bursa: Ekin [Google Scholar]
 2. Aslan, G. (2015). Öğretmen adaylarının toplumsal cinsiyet algılarına ilişkin metaforik bir çözümleme. Eğitim ve Bilim, 40(181), 363-384. [Google Scholar]
 3. Ata, R., & Yıldırım, K. (2016). Öğretmen adaylarının medya okuryazarlığı dersi kapsamında internet ve sosyal medya kullanımları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17(2), 581-602. [Google Scholar]
 4. Aydın, B. (2014). Tür filmlerinde toplumsal cinsiyet kalıpları. In H. Kuruoğlu & B. Aydın (Eds.), Toplumsal cinsiyet ve medya (pp. 213-237). Ankara: Detay. [Google Scholar]
 5. Aydın, B.; Kurt, M., & Karbay, E. B. (2014). ‘Kuzey-Güney’in doğu-batı ekseninde çözümlenmesi: dizideki kadınlık erkeklik halleri. In H. Kuruoğlu & B. Aydın (Eds.), Toplumsal cinsiyet ve medya (pp. 155-202). Ankara: Detay. [Google Scholar]
 6. Barut, E., Demirer, V., Erbaş, Ç., Dikmen, C. H., & Sak, N. (2016). Media literacy training for prospective teachers: Instructional design process and its evaluation. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 45(1), 49-70.  [Google Scholar]
 7. Barut, E., Erbaş, Ç., Dikmen, C. H., Sak, N., & Demirer, V. (2014, September). Öğretmen adaylarının medya okuryazarlık becerilerine ilişkin bir ihtiyaç analizi çalışması. 8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Trakya Üniversitesi, Edirne. [Google Scholar]
 8. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (2016). İnsani gelişme raporu 2016. Retrieved from http://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/library/human_development/humandev elopment-report-20161.html. [Google Scholar]
 9. Chisholm, L., & McKinney, C. (2003). Reforms, innovations and approaches used to work with teachers to use them as change agents and facilitators of gender equality in different countries: Strengths and limitations. Retrieved from http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001467/146757e.pdf.  [Google Scholar]
 10. Çaplı, B. (2016). Haberde tarafsızlık algısı. In Y. İnceoğlu & S. Çoban (Eds.), Haber okumaları (pp. 65-79). İstanbul: İletişim. [Google Scholar]
 11. Çelenk, S. (2010). Kadınların medyada temsili ve etik sorunlar. In B. Çaplı & H. Tuncel (Eds.), Televizyon haberciliğinde etik (pp. 229-236). Ankara: İLEF [Google Scholar]
 12. Çelik, T. (2014). İnternet sitelerinin içerik ve kullanılabilirlik kalitelerinin değerlendirilmesi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(2), 137-154. [Google Scholar]
 13. Çimen, D. (2011). Toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında televizyon reklamlarında kadın. (Unpublished expertise thesis). Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Ankara. [Google Scholar]
 14. Demirel, Ö. (2015). Eğitimde program geliştirme: Kuramdan uygulamaya (23. baskı). Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 15. Deveci, H. & Çengelci, T. (2008). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarından medya okuryazarlığına bir bakış. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 25-43. [Google Scholar]
 16. Eğitim Reformu Girişimi (ERG). (2015). Meslek liselerinde toplumsal cinsiyet eşitliği: Ümraniye ve Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri örneği. Retrieved from http://www.egitimreformugirisimi.org/. [Google Scholar]
 17. Engin-Demir, C., & Çobanoğlu, R. (2012). Kızların okullulaşmasının önündeki engeller ve çözüm önerileri. Alan araştırması raporu, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara.  [Google Scholar]
 18. Erdoğan, M. T. (2010). Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında medya okuryazarlığının rolü. (Unpublished expertise thesis), T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Ankara. [Google Scholar]
 19. Erdol, T. A., & Gözütok, F. D. (2017). Ortaöğretim öğrencileri için toplumsal cinsiyet eşitliği öğretim programı ihtiyaç analizi: (bir Anadolu lisesi örneği). Eğitim ve Bilim, 42(190), 39-65. [Google Scholar]
 20. Erol, D. D. (2014). Toplumsal cinsiyet bağlamında Türkiye yazılı basınında şiddet haberleri ve haber fotoğrafları. In H. Kuruoğlu & B. Aydın (Eds.), Toplumsal cinsiyet ve medya (pp. 31-67). Ankara: Detay. [Google Scholar]
 21. Ertung, C. (2013). Toplumsal cinsiyet eşit(siz)liği ve medya: reklamlarda kadın bedeninin kullanımı. In L. Gültekin, G. Güneş, C. Ertung & A. Şimşek (Eds.), Toplumsal cinsiyet ve yansımaları (pp. 90-100), Ankara: Atılım Üniversitesi Yayınları. [Google Scholar]
 22. Eryaman, M. Y. (2006). A hermeneutic approach towards integrating technology into schools: Policy and Practice. In S. Tettegah & R. Hunter (Eds.). Technology: Issues in administration, policy, and applications in K-12 schools. Elsevier Science Publications. [Google Scholar]
 23. Erzurum, F. (2014). Televizyon ana haberlerinde kadınların temsil biçimleri / kadınların temsilleri. H. Kuruoğlu & B. Aydın (Eds.), Toplumsal cinsiyet ve medya (pp. 97-125). Ankara: Detay. [Google Scholar]
 24. Esen, Y. (2013). Eğitim süreçlerinde cinsiyet ayrımcılığı: öğrencilik deneyimleri üzerinde yapılmış bir çözümleme. International Online Journal of Educational Sciences, 5(3), 760-782. [Google Scholar]
 25. ETCEP (2016). Okulların toplumsal cinsiyete duyarlılık açısından değerlendirilmesi: Başlangıç durum değerlendirmesi ve ihtiyaç analizi raporu. Retrieved from http://etcep.meb.gov.tr/application/assets/admin/uploads/userfiles/files/arastirma_raporu.pdf. [Google Scholar]
 26. Evin, M. (2016). Trol, tehdit, taciz: yeni medyada cinsiyetçi söylem. In Y. İnceoğlu & S. Çoban (Eds.), Haber okumaları (pp. 191-200). İstanbul: İletişim. [Google Scholar]
 27. Gedik, M. (2015). Türkçe öğretmeni adaylarının medya okuryazarlığına ilişkin görüşleri. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 54, 779-809. [Google Scholar]
 28. Grizzle, A. (2014). Enlisting media and informational literacy for gender equality and women’s empowerment. In A. Vega Montiel (Ed.), Media and gender: A scholarly agenda for the global alliance on media and gender: Towards a global alliance (pp. 93-108).  Paris:  UNESCO / IAMCR. [Google Scholar]
 29. Hoechsmann, M., & Poyntz, S. R. (2012). Media literacies: A critical introduction (1. Edition). Malden, MA: Wiley-Blackwell. [Google Scholar]
 30. Işkın, P. & Kesten, A. (2016). Medya okuryazarlığı dersinin işlenmesinde karşılaşılan sorunların öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17(2), 387-410. [Google Scholar]
 31. Kalaycı, N. (2015). Toplumsal cinsiyet eşitliği açısından bir çizgi film çözümlemesi: Pepee. Eğitim ve Bilim, 40 (177), 243-270. [Google Scholar]
 32. Karaman, M. K. (2010). Öğretmen adaylarının TV ve internet teknolojilerini kullanma amaç ve beklentilerinin medya okuryazarlığı bağlamında değerlendirilmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(2), 51-62. [Google Scholar]
 33. Kellner, D., & Share, J. (2007). Critical media literacy, democracy, and the reconstruction of education. In D. Macedo & S.R. Steinberg (Eds.), Media literacy: A reader (pp. 3-23). New York: Peter Lang Publishing. [Google Scholar]
 34. Köysüren, A. Ç. (2016). Kültürel ve dini algıda toplumsal cinsiyet. İstanbul: Sentez.  [Google Scholar]
 35. Marvasti, A. B. (2004). Qualitative research in sociology. London: SAGE Publication. [Google Scholar]
 36. McMillan, J. H. (2004). Educational research: Fundamentals for the consumer. Boston: Pearson / A and B. [Google Scholar]
 37. Merriam, S. B. (2009). Qualitative research: A guide to design and implementation. San Francisco: Jossey-Bass. [Google Scholar]
 38. Mengü, S. Ç. (2004). Televizyon reklamlarında kadına yönelik oluşturulan toplumsal kimlik. İstanbul: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları.  [Google Scholar]
 39. Ozan, Ş., Kurt, A. A. & Odabaşı H. F. (2014). Mason’un bilişim etiği boyutları altında Vikipedi’nin incelenmesi. Turkish Online Journal of Qualitative Inqiry, 5(3), 62-75. [Google Scholar]
 40. Özcan, A. (2012). Toplumsal cinsiyet eğitiminin üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rol tutumlarına etkisi. (Unpablished master thesis), Erciyes Üniversitesi, Kayseri. [Google Scholar]
 41. Schwarz, G. (2001). Literacy expanded: The role of media literacy in teacher education. Teacher Education Quarterly, 28(2), 111-119. [Google Scholar]
 42. Seçgin, F., & Tural, A. (2011). Sınıf öğretmenliği bölümü öğretmen adaylarının toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumları. E-Journal of New World Sciences Academy, 6(4), 2446-2458. [Google Scholar]
 43. Sevim, F. (2013). Medya okuryazarlığı, toplumsal cinsiyet ve kadının medyada temsili. (Unpablished master thesis), İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]
 44. Silverblatt, A., Smith, A., Miller, D., Smith, J. & Brown, N. (2014). Media literacy: Keys to interpreting media messages. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO. [Google Scholar]
 45. Selwyn, N., & Gorard, S. (2016). Students’ use of Wikipedia as an academic resource – Patterns of use and perceptions of usefulness, Internet and Higher Education, 28 (2016), 28-34. [Google Scholar]
 46. Şahin, A. (2011). Eleştirel medya okuryazarlığı. Ankara: Anı. [Google Scholar]
 47. TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (February, 2012a). Eğitim sistemimizdeki toplumsal cinsiyet eşitliğinin yeri konulu TBMM komisyon raporu. Retrieved from http://sgb.aile.gov.tr/data/5434f321369dc31d48e42dc7/egitimde_cinsiyet_esitsizligi_ [Google Scholar]
 48. tbmm.pdf. [Google Scholar]
 49. TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (June, 2012b). Toplumsal cinsiyet eşitliğinde medyanın rolü konulu komisyon raporu. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Yayınları No: 10. Retrieved from https://www.tbmm.gov.tr/komisyon /kefe/docs/toplumsal_cinsiyet_esitliginde_medyanin_rolu.pdf. [Google Scholar]
 50. The European Students’ Union (ESU) (2008). Gender issues within higher education. Retrieved from https://eric.ed.gov/?id=ED539518. [Google Scholar]
 51. Tuskan, A. A. (2012). Toplumsal cinsiyet toplumda kadına biçilen roller ve çözümleri. Türkiye Barolar Birliği Dergisi. Retrieved from http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2012-99-1179. [Google Scholar]
 52. Türkoğlu, N. (2007). Okuryazarlıktan medya okuryazarlığına: Şifrelerin ortaklığını aramak. In N. Türkoğlu & M. C. Şimşek (Eds.). Medya okuryazarlığı (pp. 276-283). İstanbul: Kalemus. [Google Scholar]
 53. Tyler, R.W. (2014). Eğitim programlarının ve öğretimin temel ilkeleri (M. E. Rüzgar ve B. Aslan,Trans.). Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 54. UNESCO. (2012). Pedagogies of media and information literacies. Russian Federation. Retrieved from http://iite.unesco.org/pics/publications/en/files/3214705.pdf. [Google Scholar]
 55. Ünür, E. (2015). Yerli dizilerdeki kimlik kalıpları. Konya: Eğitim Kitabevi. [Google Scholar]
 56. Vatandaş, C. (2007). Toplumsal cinsiyet ve cinsiyet rollerinin algılanışı. Sosyoloji Konferansları Dergisi, 35, 29-56. [Google Scholar]
 57. World Economic Forum (2017). The global gender gap report 2017. Retrieved from https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2017. [Google Scholar]
 58. Yin, R. K. (2014). Case study research: Design and methods (Fifth edition). Los Angeles, Calif.: Sage Publications. [Google Scholar]