International Association of Educators   |  ISSN: 1949-4270   |  e-ISSN: 1949-4289

Original article | Educational Policy Analysis and Strategic Research 2018, Vol. 13(1) 81-91

Social Studies Prospective Teachers' Views on Community Service Practicum Course 

Yavuz Topkaya, Zafer Tangülü & Kerem Coskun

pp. 81 - 91   |  DOI: https://doi.org/10.29329/epasr.2018.137.5   |  Manu. Number: MANU-1801-26-0002.R1

Published online: April 16, 2018  |   Number of Views: 189  |  Number of Download: 944


Abstract

Purpose of the present study is to determine views of prospective social studies teachers on community service practicum course. Sample of the study included 24 prospective teachers studying  in Social Studies Teacher Program at Artvin Coruh University Education Faculty  in the spring semester of 2013-2014 academic year. The present study was designed in phenomenological research which is one of the qualitative research designs Data were collected through semi-structured interview. Data were analysed throguh content analysis. As a result of the data analysis it was concluded that prospective social studies teachers experienced happiness  and difficulties on the process of taking the necessary legal permissions to initiate activities, developed senstivity towads social problems,  the course allowed them to work 

Keywords: Social Studies Candidate Teachers, Community Service Practicum, Social Responsibility.


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Topkaya, Y., Tangulu, Z. & Coskun, K. (2018). Social Studies Prospective Teachers' Views on Community Service Practicum Course . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 13(1), 81-91. doi: 10.29329/epasr.2018.137.5

Harvard
Topkaya, Y., Tangulu, Z. and Coskun, K. (2018). Social Studies Prospective Teachers' Views on Community Service Practicum Course . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 13(1), pp. 81-91.

Chicago 16th edition
Topkaya, Yavuz, Zafer Tangulu and Kerem Coskun (2018). "Social Studies Prospective Teachers' Views on Community Service Practicum Course ". Educational Policy Analysis and Strategic Research 13 (1):81-91. doi:10.29329/epasr.2018.137.5.

References
 1. Ada, S., and Ünal, S. (2004). Öğretmenlik mesleğine giriş. İstanbul: Marmara Üniversitesi Yayınları. [Google Scholar]
 2. Akkocaoğlu, N., Albayrak, A., and Kaptan, F. (2010). Topluma hizmet uygulamaları dersini alan öğretmen adaylarının toplumsal duyarlılık düzeyleri üzerine nitel bir çalışma (HU İlköğretim Bolumu örneği). Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi. 16–18 Mayıs 2010, Beytepe, Ankara. [Google Scholar]
 3. Albayrak, A.,  Akkocaoğlu, N., and Kaptan, F. (2009). Topluma hizmet uygulamaları dersinin öğretmen adaylarının toplumsal duyarlılıklarına etkisi üzerine bir inceleme: Hacettepe Üniversitesi İlköğretim Bölümü Örneği. XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. İzmir. [Google Scholar]
 4. Allen, R.F. (1997). School-based community service learning: Developing civic commitment through action. Social Studies, 88(5), 196. [Google Scholar]
 5. Anderson, J. (1998). Service-learning and teacher education. Washington, DC: ERIC Clearinghouse on Teaching and Teacher Education. [Google Scholar]
 6. Arkün Kocadere, S., and Seferoğlu, S.S. (2013). Topluma hizmet uygulamaları dersinin işlenişi: Uygulama örnekleri ve sürece ilişkin öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2), 75-89. [Google Scholar]
 7. Ataünal, A. (2003). Niçin ve nasıl bir öğretmen. Ankara: MEB Vakfı Yayınları. [Google Scholar]
 8. Berman, S. (2006). Service Learning: A guide to planning, Implementing, and Assessing Student Project. California: Corwin Press. [Google Scholar]
 9. Coşkun, H. (2009). Topluma hizmet uygulamaları. Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 10. Çoban, B., Kaşkaya, A., and Öztürk, A. (2010). Sınıf öğretmenliği bölümünde okuyan öğrencilerin topluma hizmet uygulamaları dersine ilişkin tutumlarının diğer bölümler ile karşılaştırılması (Erzincan Üniversitesi Örneği), 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 20-22 Mayıs 2010, Elazığ. [Google Scholar]
 11. Çuhadar, A. (2009). Topluma hizmet uygulamaları dersi aracılığı ile yurttaş öğretmen yaratmak. VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, (2-4 Mayıs 2008). Çanakkale. [Google Scholar]
 12. Dinçer, C., Ergül, A., Şen, M., and Çabuk, B. (2011). Bir topluma hizmet uygulaması örneği: Haydi kavram oyuncaklarıyla oynayalım. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(1), 19-38. [Google Scholar]
 13. Dinçer, F. Ç. (2006). Eğitim bilimleri bakış açısıyla eğitim fakülteleri ve topluma hizmet işlevi çalıştayı. Ankara: AÜ Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları. [Google Scholar]
 14. Elma, V., Kesten,  A., Kıroğlu, K., E., Uzun, M., Dicle, A. N., and Palavan, Ö. (2010). Öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamaları dersine ilişkin algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16(2), 231- 252. [Google Scholar]
 15. Eryaman, M. Y. & Bruce, B. C. (Eds.) (2015). International Handbook of Progressive Education. New York: Peter Lang. [Google Scholar]
 16. Eryaman, M. Y. & Schneider, B.  (Eds.) (2017). Evidence and Public Good in Educational Policy, Research and Practice. New York: Springer. [Google Scholar]
 17. Eryaman, M. Y., & Riedler, M. (2010). Teacher-Proof Curriculum. In C. Kridel (Ed.). Encyclopedia of Curriculum Studies. Sage Publications. [Google Scholar]
 18. Furco, A. (1996). Service learning: A balanced approach to experiential education. In B. Taylor (Ed.) Expanding Boundaries: Service and Learning. Washington DC: Corporation for National Service. [Google Scholar]
 19. Gökçe,  N. (2011). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamalarına ilişkin değerlendirmeleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(2), 176-194.  [Google Scholar]
 20. Gündüz, H. B. (2007). Bir meslek olarak öğretmenlik. M. D. Karslı (Ed.). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Pegema Yayıncılık. [Google Scholar]
 21. Gürol, A., and Özercan, M.G. (2010). Topluma hizmet uygulamaları dersinin uygulanmasına ilişkin görüşlerin belirlenmesi. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 20-22 Mayıs 2010, Elazığ. [Google Scholar]
 22. Hasırcı Kaf, Ö., and Sarı, M. (2013). Öğretim elemanı ve öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamaları dersine yönelik görüşlerinin demokratik vatandaşlık eğitimi bağlamında incelenmesi. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 3(5), 25-42. [Google Scholar]
 23. Hatcher, J. A., and Erasmus, M.A. (2008). Service-learning in the United States and South Africa: A comparative analysis informed by John Dewey and Julius Nyerere. Michigan Journal of Community Service Learning, 15(1), 49-61. [Google Scholar]
 24. Horzum, M. B., and Yılmaz, K. (2005). Küreselleşme, bilgi teknolojileri ve üniversite. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(10), 103-121. [Google Scholar]
 25. Kocadere Arkün, S., and Seferoğlu, S. S. (2013). Topluma hizmet uygulamaları dersinin işlenişi: uygulama örnekleri ve sürece ilişkin öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 75-89. [Google Scholar]
 26. Miles, M., and Huberman, A. (2002). Qualitative Data Analysis (2nd Ed). Thousand Oaks, Sage.  [Google Scholar]
 27. Moustakas, C. (1994). Phenomenological research methods. Thousand Oaks, CA: Sage. [Google Scholar]
 28. Özdemir, S. M., and Tokcan, H. (2010). Topluma hizmet uygulamaları dersinin öğretmen adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 41-61. [Google Scholar]
 29. Quezada, R. L., and Christopherson R. W. (2005). Adventure-based service learning: University students' self-reflection accounts of service with children. Journal of Experiential Education, 28(1), 1-16. [Google Scholar]
 30. Sandy, M., and Holland, B. A. (2006). Different worlds and common ground: Community partner perspectives on campus-community partnerships. Michigan Journal of Community Service Learning, Fall, 30-43. [Google Scholar]
 31. Saran, M., Coşkun, G., İnal Zorel, F., and Aksoy, Z. (2011). Üniversitelerde sosyal sorumluluk bilincinin geliştirilmesi: Ege üniversitesi topluma hizmet uygulamaları dersi üzerine bir araştırma. Journal of Yaşar University, 22(6), 3732-3747.  [Google Scholar]
 32. Seban, D. (2013). Danışman öğretim üyelerine göre öğretmen eğitiminde topluma hizmet ederek öğrenme. Çukurova University Faculty of Education Journal, 42(2), 18-35. [Google Scholar]
 33. Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretmen yeterlikleri ve mesleki gelişim. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 58, 40-45. [Google Scholar]
 34. Sönmez, Ö. F. (2010). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamaları dersine yönelik görüşlerinin kazanım boyutunda değerlendirilmesi. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 2, 53-72. [Google Scholar]
 35. Speck, B. W., and Hoppe, L. S. (2004). Service-learning: History, theory, and ıssues. Praeger Publishers. [Google Scholar]
 36. Şentürk, Ü. (2008). Enformasyon toplumunda eğitimin yeri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(3), 487-506. [Google Scholar]
 37. Tanrıseven, I., and Yanpar Yelken, T. (2011). Topluma hizmet uygulamaları dersinin öğretmen adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesi. e-Journal of New World Sciences Academy, 6(1), 415-428. [Google Scholar]
 38. Titlebaum, P., Williamson, G., Daprano, C., Baer, J., and Brahler, J. (2004). Annotated history of service learning. Available from http://www.servicelearning.org/filemanager/download/142/SL%20Comp%20Timeline%203-15-04_rev.pdf 18/03/2014 tarihinde alındı. [Google Scholar]
 39. Uğurlu, Z., and Kıral, E. (2011). Öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamaları dersinin işleyiş süreci ve kazanımlarına ilişkin görüşleri. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya. [Google Scholar]
 40. Ural Keleş, P., and Aydın, S. (2011). Fen bilgisi öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamaları dersi hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi. EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 4(2), 169-184.  [Google Scholar]
 41. Yıldırım, A., and Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (6. Baskı) Ankara: Seçkin Yayınevi. [Google Scholar]
 42. Yılmaz, K. (2011). Eğitim fakültelerinin sosyal sorumluluğu ve topluma hizmet uygulamaları dersi: Nitel bir araştırma. Kuramsal Eğitimbilim, 4(2), 86-108. [Google Scholar]
 43. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (2007). Öğretmen yetiştirme ve eğitim fakülteleri (1982-2007) (Öğretmenin üniversitede yetiştirilmesinin değerlendirilmesi). Ankara: Yükseköğretim Kurulu. [Google Scholar]