International Association of Educators   |  ISSN: 1949-4270   |  e-ISSN: 1949-4289

Original article | Educational Policy Analysis and Strategic Research 2018, Vol. 13(1) 54-70

The Relationship between Morale and Job Satisfaction of Teachers in Elementary and Secondary Schools

Caner Lüleci & Adil Çoruk

pp. 54 - 70   |  DOI: https://doi.org/10.29329/epasr.2018.137.3   |  Manu. Number: MANU-1801-19-0002.R1

Published online: April 16, 2018  |   Number of Views: 481  |  Number of Download: 1066


Abstract

The purpose of this study is to examine the differences in the morale and job satisfaction levels of teachers in elementary (including primary and middle) and secondary (high) schools in terms of their demographic characteristics (gender, age, branch, marital status, teaching level – primary, middle, or high schools – and seniority) and to analyse the relationship between their morale and job satisfaction. The Purdue Teacher Morale Scale, includes 100 items, and 36 items-job satisfaction scale were the data collection tools in the study. The study group was composed of branch and classroom teachers who worked in primary, second and high schools in Çanakkale during the 2015-2016 academic year. The analysis shows that the teachers’ morale and job satisfaction were both at the “Generally High” levels. According to their demographic characteristics, there were significant differences in the sub-dimensions of teachers’ morale and job satisfaction in terms of their branches and teaching level. There was also a significant, positive and high correlation between the teachers’ morale and job satisfaction.

Keywords: Teacher morale, Teacher job satisfaction, Elementary and secondary schools


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Luleci, C. & Coruk, A. (2018). The Relationship between Morale and Job Satisfaction of Teachers in Elementary and Secondary Schools. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 13(1), 54-70. doi: 10.29329/epasr.2018.137.3

Harvard
Luleci, C. and Coruk, A. (2018). The Relationship between Morale and Job Satisfaction of Teachers in Elementary and Secondary Schools. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 13(1), pp. 54-70.

Chicago 16th edition
Luleci, Caner and Adil Coruk (2018). "The Relationship between Morale and Job Satisfaction of Teachers in Elementary and Secondary Schools". Educational Policy Analysis and Strategic Research 13 (1):54-70. doi:10.29329/epasr.2018.137.3.

References
 1. Ada, Ş. (2006). Örgütlerde moral faktörüne yönelik bir araştırma. (Erzurum İl Örneği).  Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 1-18. [Google Scholar]
 2. Ağan, F. (2002). Özel okullarda, devlet okullarında ve dershanelerde çalışan lise öğretmenlerinin iş tatminlerinin karşılaştırılması (Unpublished master thesis). Marmara University, İstanbul. [Google Scholar]
 3. Aksay, O. (2005). Ortaöğretim okullarında karara katılma ve öğretmen morali (Unpublished master thesis). Abant İzzet Baysal University, Bolu. [Google Scholar]
 4. Akyıldız, H. (1991). Etkili öğretim açısından öğretmen niteliğinin önemi. Eğitimde Nitelik Geliştirmede Arayışlar I. Sempozyum Bildiri metinleri. İstanbul: Kültür Koleji Yayınları. [Google Scholar]
 5. Alıç, M. (1985). Okul müdürünün liderlik davranışları ile öğretmen morali arasındaki ilişkiler (Unpublished doctoral dissertation). Hacettepe University, Ankara. [Google Scholar]
 6. Altınkurt Y., & Yılmaz K. (2014). Öğretmenlerin mesleki profesyonelliği ile iş doyumları arasındaki ilişki. Sakarya University Journal of Education, 4(2), 57-71. [Google Scholar]
 7. Arıkan, R. (2004). Araştırma teknikleri ve rapor hazırlama. Ankara: Asil. [Google Scholar]
 8. Atay, K. (2001). İlköğretim sınıf ve branş öğretmenlerinin iş doyumu ve iş streslerinin karşılaştırmalı analizi. Ankara: Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Eğitim Araştırma Geliştirme Vakfı. [Google Scholar]
 9. Ay, Ş., & Yurdabakan, İ. (2015). Öğretmen adaylarına göre etkili öğretmen özellikleri ve bu özellikler açısından öz-yeterlik algıları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 148-166. [Google Scholar]
 10. Ayaz, N. (1994). Türkiye’de öğretmen eğitimi ile ilgili yapılmış lisansüstü tezlerin değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 14(2), 787-802. [Google Scholar]
 11. Aydın, D. (2006). Eğitim kurumları çalışanlarında iş doyumu (Unpublished master thesis). Marmara University, İstanbul. [Google Scholar]
 12. Başaran, İ. E. (2000). Eğitim psikolojisi. Ankara: Feryal Matbaası. [Google Scholar]
 13. Bentley, R., & Rempel, A. (1970). Purdue teacher opinionaire. West Lafayette, IN: Purdue Research Foundation. [Google Scholar]
 14. Bilgiç, R. (1998). The relationship between job satisfaction and personal characteristics of Turkish workers. Journal of Psychology, 132(5), 549-558.  [Google Scholar]
 15. Bilir, M. E. (2007). Öğretmen algılarına göre ilköğretim okul yöneticilerin dönüşümcü liderlik özellikleriyle öğretmenlerin iş doyumu ilişkisinin incelenmesi (Unpublished master thesis). Selçuk University, Konya. [Google Scholar]
 16. Büyüköztürk, Ş., Çakmak-Kılıç, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (13th ed.). Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 17. Can, S. (2015). Investigation of the motivation level of teachers working at state schools in relation to some variables. International Journal of Progressive Education, 11(3), 153-161. [Google Scholar]
 18. Canbay, S. (2007). İlköğretim okullarında çalışan öğretmenlerin iş doyumu ve denetim odağı ilişkisi (Unpublished master thesis). Dokuz Eylül University, İzmir. [Google Scholar]
 19. Christensen, L.B., Johnson, R.B., & Turner, L.A. (2015). Araştırma yöntemleri: Desen ve analiz (A. Aypay, Trans. Ed.). Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 20. Cohen, L., Manion, L. ve Morrison, K. (2007). Research methods in education (6th ed.). London: Routledge. [Google Scholar]
 21. Çelik, B. (2010). Özel okullarda ve resmi okullarda görev yapan beden eğitimi öğretmenlerinin iş doyum düzeylerinin araştırılması (Unpublished master thesis). Gazi University, Ankara. [Google Scholar]
 22. Çetin, B. (2007). İlköğretim okulu öğretmenlerinin performansları ve iş doyum düzeyleri (Unpublished master thesis). Yeditepe University, İstanbul. [Google Scholar]
 23. Demirel, F. (2006). Sınıf öğretmenlerinin iş doyum düzeyleri: Denizli ili örneği (Unpublished master thesis). Pamukkale University, Denizli.  [Google Scholar]
 24. Demirkıran, T. (2004). Özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin iş tatminleri ve örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Unpublished master thesis). Marmara University, İstanbul. [Google Scholar]
 25. Demirtaş, Z., & Ersözlü, A. (2010). Liselerde görev yapan öğretmenlerin iş doyum düzeyleri. E-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences, 5(1), 199-209. [Google Scholar]
 26. Ekinci, Y. (2006). İlköğretim okulu yöneticilerinin sosyal beceri düzeylerine göre öğretmenlerin iş doyumu ve iş stresinin karşılaştırılması (Unpublished master thesis). Gaziantep University, Gaziantep. [Google Scholar]
 27. Ermeç, E. G. (2007). İlköğretim okullarının bürokratikleşme düzeyi ile öğretmen morali arasındaki ilişkiler (Unpublished master thesis). Pamukkale University, Denizli. [Google Scholar]
 28. Eryaman, M. Y. (2007). From reflective practice to practical wisdom: Toward a post-foundational teacher education. International Journal of Progressive Education, 3(1), 87-107. [Google Scholar]
 29. Eryaman, M. Y., & Riedler, M. (2010). Teacher-Proof Curriculum. In C. Kridel (Ed.). Encyclopedia of Curriculum Studies. Sage Publications. [Google Scholar]
 30. Evans, L. (2000). The effects of educational change on morale, job satisfaction and motivation. Journal of Educational Change, 1(2), 173-192. [Google Scholar]
 31. Govindarajan, K. (2012). Teachers morale. International Journal of Behavioral Social and Movement Sciences, 1(2) 57-61. [Google Scholar]
 32. Günbayı, İ. (1999). İlköğretim okulu öğretmenlerinin iş doyumu: Malatya ili örneği (Unpublished doctoral dissertation). Hacettepe University, Ankara. [Google Scholar]
 33. Güner, A. R. (2007). Sağlık hizmetlerinde örgütsel bağlılık, işe bağlılık ve iş tatmini arasındaki ilişkilerin modellenmesi (Unpublished master thesis). Akdeniz University, Antalya. [Google Scholar]
 34. Hoy, W., & Miskel, C. (2005). Educational administration: Theory, research and practice (7th ed). New York, NY: McGraw-Hill. [Google Scholar]
 35. İslamoğlu, A. H. (2003). Bilimsel araştırma yöntemleri. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. [Google Scholar]
 36. Jarnagin, K. (2004). Leadership behaviours of high school principals: Traits and actions that affect teacher morale (Unpublished doctoral dissertation). East Tennessee State University, Johnson City. [Google Scholar]
 37. Kaptan, S. (1998). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri. Ankara. Tekışık Web Ofset Tesisleri. [Google Scholar]
 38. Karasar, N. (2015). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel. [Google Scholar]
 39. Kılıç, S. (2013). Örnekleme yöntemleri. Journal of Mood Disorders, 3 (1), 44-6. [Google Scholar]
 40. Kumaş, V. (2008). Öğretmenlerin iş doyum düzeyleri ile stres düzeyleri arasındaki ilişki (Unpublished master thesis). Yeditepe University, İstanbul. [Google Scholar]
 41. Mackenzie, N. (2007). Teacher morale: More complex than we think? The Australian Educational Researcher, 34(1), 89-104. [Google Scholar]
 42. McMillan, J. H., & Schumacher, S. (2001). Research in education: A conceptual introduction (5th ed.). New York: Longman. [Google Scholar]
 43. Memişoğlu, S. P., & Aydın, A. A. (2014). İlköğretim okulu öğretmenlerinin okul ortamında morale ilişkin algıları. International Journal of Social Science, 26, 105-122. [Google Scholar]
 44. Miller, W. C. (1981). Staff morale, school climate, and educational productivity. Educational Leadership, 38, 483-486.  [Google Scholar]
 45. Öcal, Ö. (2011). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin iş tatmini düzeylerinin demografik özelliklere göre incelenmesi: İstanbul İli Maltepe İlçesi örneği (Unpublished master thesis). Maltepe University, İstanbul. [Google Scholar]
 46. Paknadel Ç. A. (1988). Örgütsel iklim ve iş doyumu (Unpublished doctoral dissertation). Hacettepe University, Ankara. [Google Scholar]
 47. Riedler, M. & Eryaman M.Y.  (2016). Complexity, Diversity and Ambiguity in Teaching and Teacher Education: Practical Wisdom, Pedagogical Fitness and Tact of Teaching. International Journal of Progressive Education. 12(3): 172-186 [Google Scholar]
 48. Robinson, J. D. (2010). The leadership effect: Teacher morale within selected schools in one Southeast Tennessee system (Unpublished doctoral dissertation). The University of Tennessee, Tennessee. [Google Scholar]
 49. Safari, P., & Rashidi, N. (2015). A critical look at the EFL education and the challenges faced by Iranian teachers in the educational system. International Journal of Progressive Education, 11(3), 153-161. [Google Scholar]
 50. Sat, S. (2011). Örgütsel ve bireysel özelikler açısından iş doyumu ile tükenmişlik düzeyi arasındaki ilişki: Alanya’da banka çalışanları üzerinde bir inceleme (Unpublished master thesis). Çukurova University, Adana. [Google Scholar]
 51. Shann, M. H. (1998). Professional commitment and satisfaction among teachers in urban middle schools. The Journal of Educational Research Online, 92(2), 63-73.  [Google Scholar]
 52. Sonmezer, M. G. & Eryaman, M. Y. (2008). A comparative analysis of job satisfaction levels of public and private school teachers. Journal of Theory and Practice in Education, 4(2), 20-33. [Google Scholar]
 53. Sturmfels, M. S. (2009). A qualitative study of staff stress, morale and well-being in Victorian Government Schools (Unpublished doctoral dissertation). The University of Melbourne, Melbourne. [Google Scholar]
 54. Şen, T. (2008). İş tatmininin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisine ilişkin hızlı yemek sektöründe bir araştırma (Unpublished master thesis). Marmara University, İstanbul. [Google Scholar]
 55. Tanrıöğen, A. (1988). Okul müdürünün etkililiği ile öğretmen morali arasındaki ilişkiler (Unpublished doctoral dissertation). Hacettepe University, Ankara. [Google Scholar]
 56. Tanrıöğen, Z. M. (2003). İlköğretim öğretmenlerinin moral düzeylerini etkileyen etmenler: Denizli İli örneği (Unpublished master thesis). Pamukkale University, Denizli. [Google Scholar]
 57. Tellioğlu, A. (2004).  İstanbul İli Beyoğlu İlçesi’nde çalışan ilköğretim okulu öğretmenlerin iş doyum düzeyleri (Unpublished master thesis). Yıldız Technical University, İstanbul. [Google Scholar]
 58. Tok T. N. (2004). İlköğretim müfettişlerinin iş doyumu ve örgütsel bağlılıkları (Unpublished doctoral dissertation). Ankara University, Ankara. [Google Scholar]
 59. Tura, M. (2012). İlköğretim okulu müdürlerinin liderlik stillerinin öğretmenlerin iş doyumuna etkisi: Karacabey İlçesi örneği (Unpublished master thesis). Balıkesir University, Balıkesir. [Google Scholar]
 60. Türkoğlu, M. (2008). Genel liselerde örgütsel kültürün iş doyumuna etkisi: Malatya İli örneği (Unpublished master thesis). Fırat University, Elazığ. [Google Scholar]
 61. Uslu, M. (1999). Resmi eğitim kurumlarında çalışan psikolojik danışman ve rehberlik uzmanlarının iş doyumu ve tükenmişlik düzeylerinin danışmanların denetim odağı ve bazı değişkenlere göre karşılaştırılması (Unpublished master thesis). Selçuk University, Konya. [Google Scholar]
 62. Üstüner, M. (1999). Okul müdürlerinin öğretmenleri etkilemekte kullandıkları güçler ve öğretmen morali: Malatya ili örneği) (Unpublished doctoral dissertation). Hacettepe University, Ankara. [Google Scholar]
 63. Washington, R., & Watson, H. F. (1976). Positive teacher morale: The principal’s responsibility. NASSP Bulletin, 60, 4-6. [Google Scholar]
 64. Weil, R. (1997). The view from between a rock and a hard place:  A classroom teacher's perspective. Phi Delta Kappan Online, 78(10), 760-764.  [Google Scholar]
 65. Yelboğa, A. (2009). Validity and reliability of the Turkish version of the job satisfaction survey (JSS). World Applied Science Journal. 6(8), 1066-1072. [Google Scholar]
 66. Yetim, S. A. (2007). İlköğretim okulu öğretmenlerinin moral düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi: İzmir İli örneği (Unpublished master thesis). Ege University, İzmir. [Google Scholar]
 67. Yıldız, B. (2013). İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin iş stresi, örgütsel bağlılık ve iş doyumuna yönelik algılarının incelenmesi (Unpublished master thesis). Maltepe University, İstanbul.  [Google Scholar]