International Association of Educators   |  ISSN: 1949-4270   |  e-ISSN: 1949-4289

Original article | Educational Policy Analysis and Strategic Research 2024, Vol. 19(1) 90-112

Investigation of the Relationship Between Learning Styles and Creativity of Middle School Science and Art Centres Students

Güliz Kaymakcı & Şendil Can

pp. 90 - 112   |  DOI: https://doi.org/10.29329/epasr.2024.655.5   |  Manu. Number: MANU-2212-09-0010

Published online: March 31, 2024  |   Number of Views: 36  |  Number of Download: 82


Abstract

The current study, which uses a survey approach, aims to identify middle school students who visit BILSEMs (Science and Art Centers) in terms of their creativity and learning preferences and to look into the impact of various factors on these traits. In the 2021–2022 academic year, 214 fifth, sixth, and seventh graders were chosen using the purposive sampling technique. The "How Creative Are You?" scale, "Kolb Learning Style Inventory," and a personal information form were used as data gathering tools. The study's findings indicate that the creativity of the participating students is above medium, and the majority have "converging" learning styles. At the same time, the minority has "diverging" learning styles, that gender, grade level, type of school, BILSEM program, and family income level have no bearing on the children's creativity, and learning styles vary significantly depending on these factors. Additionally, there was no discernible link between the students' learning preferences and creativity.

Keywords: Learning style, creativity, Science and Art Centre, gifted student, quantitative analysis


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Kaymakci, G. & Can, S. (2024). Investigation of the Relationship Between Learning Styles and Creativity of Middle School Science and Art Centres Students . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 19(1), 90-112. doi: 10.29329/epasr.2024.655.5

Harvard
Kaymakci, G. and Can, S. (2024). Investigation of the Relationship Between Learning Styles and Creativity of Middle School Science and Art Centres Students . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 19(1), pp. 90-112.

Chicago 16th edition
Kaymakci, Guliz and Sendil Can (2024). "Investigation of the Relationship Between Learning Styles and Creativity of Middle School Science and Art Centres Students ". Educational Policy Analysis and Strategic Research 19 (1):90-112. doi:10.29329/epasr.2024.655.5.

References
 1. Akgündüz, D., Aydeniz, M., Çakmakçı, G., Çavaş, B., Çorlu, M. S., Öner, T. ve Özdemir, S. (2015). STEM eğitimi Türkiye raporu: Günün modası mı yoksa gereksinim mi? İstanbul Aydın Üniversitesi. http://www.aydin.edu.tr/belgeler/IAU-STEM-Egitimi-Turkiye-Raporu-2015.pdf /İndirilme Tarihi: 06.11.2016. [Google Scholar]
 2. Aksoy, B. (2004). Coğrafya öğretiminde probleme dayalı öğrenme yaklaşımı [Unpublished doctoral dissertation]. Gazi University. [Google Scholar]
 3. Alkan, İ., Nacaroğlu, O. ve Mutlu, F. (2020). Üstün yetenekli öğrencilerin ve üstün yetenekli olmayan akranlarının öğrenme stillerinin karşılaştırılması: Malatya ili örneği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 19(73), 206-219.  [Google Scholar]
 4. Apaydin, S. ve Guven, S. (2022). Pre-Service Teachers’ Evaluations of Creativity in Higher Education. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 17(1), 58-87. [Google Scholar]
 5. Arseven, A. (2016). Üstün yetenekli öğrencilerin öğrenme stillerinin çeşitli değişkenler açısından ı̇ncelenmesi. Turkish Studies, 11(9). 859-878. [Google Scholar]
 6. Arseven, A. ve Yeşiltaş, E. (2016). Üstün yetenekli öğrencilerin ve üstün yetenekli olmayan akranlarının öğrenme stillerinin karşılaştırılması. Turkish Studies, 11(2). 67-84.  [Google Scholar]
 7. Aşkar, P. ve Akkoyunlu, B. (1993). Kolb Öğrenme Stili Envanteri. Eğitim ve Bilim, 87, 37-47. [Google Scholar]
 8. Aşkın, Ö. (2006). Öğrenme stilleri ile ilgili elektronik ortamda yayımlanan çalışmaların incelenmesi. [Unpublished doctoral dissertation]. Ankara Üniversitesi. [Google Scholar]
 9. Bapoğlu, S. (2010). Üstün ve normal çocukların yaratıcı ve eleştirel düşünme düzeylerinin incelenmesi [Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi]. İstanbul University. [Google Scholar]
 10. Biggs, J. (2001). Enhancing learning: A matter of style or approach, in perspectives on thinking, learning and cognitive styles, Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates. [Google Scholar]
 11. Bildiren, A. (2013). Examining of learning styles of gifted students. Journal of Gifted Education Research, 1(1), 10-21. [Google Scholar]
 12. Can, A. (2014). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. Pegem Akademi. [Google Scholar]
 13. Cassidy, S. (2004). Learning styles: An overview of theories, models, and measures. Educational Psychology, 24, 420-444. [Google Scholar]
 14. Cropley, A. J. (1992). Creativity is an element of giftedness. International Journal of Educational Research, 19, 17-30. [Google Scholar]
 15. Csikszentmihalyi, M. (1996). The creative personality. Psychology Today, 29(4), 36-40. [Google Scholar]
 16. Demirtaş, V. Y. ve Baltaoğlu, G. M. (2010). Öğrenme stillerine göre öğrencilerin yaratıcılık düzeyleri. NWSA-Education Sciences, 5(4), 2206-2215. [Google Scholar]
 17. Denizoğlu, P. (2008). Fen bilgisi öğretmen adaylarının fen bilgisi öğretimi öz-yeterlik inançları, öğrenme stilleri ve fen bilgisi öğretimine yönelik tutumları arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi [Unpublished master dissertation]. Çukurova University. [Google Scholar]
 18. Dörnyei, Z. (2005). The psychology of the language learner: Individual differences in second language acquisition. Mahwah, Lawrence Erlbaum. Associates, Publishers. [Google Scholar]
 19. Entwistle, N., Mccune, V. & Walker, P. (2001). Conceptions, styles, and approaches within higher education: Analytical abstractions and everyday experience. Perspectives on cognitive, learning, and thinking styles. (1st ed., pp. 103-137). Routledge. [Google Scholar]
 20. Genç, M. ve Kocaarslan, M. (2013). Öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi: Bartın üniversitesi örneği. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 172(172), 327-344.  [Google Scholar]
 21. Grasha, A. F. (2002). Teaching with style. San Bernadino, CA: Alliance Publishers. Adults. Columbia, CT: Gregorc Associates. [Google Scholar]
 22. Guilford, J. P. (1950). Creativity. American Psychologist, 5, 444-454. [Google Scholar]
 23. Hacıoğlu Y. ve Türk T. (2018). Üstün yetenekli öğrenciler kendilerini ne kadar yaratıcı buluyor? Milli Eğitim Dergisi, 47(1), 365-384. [Google Scholar]
 24. James, W. B. & Gardner, D. L. (1995). Learning styles: Implications for distance learning. New Directions for Adult and Continuing Education, 67, 19-32. [Google Scholar]
 25. Karabey, B. ve Yürümezoğlu, K. (2015). Yaratıcılık ve üstün yetenekliliğin zekâ kuramları açısından değerlendirilmesi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 86-106. [Google Scholar]
 26. Kaya, B. (2013). Yaratıcı yazma becerisinin geliştirilmesine yönelik yapılan çalışmalardan bir derleme. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 1(2), 89-101. [Google Scholar]
 27. Koçak, R. ve İçmenoğlu, E. (2012). Üstün yetenekli öğrencilerin duygusal zekâ ve yaratıcılık düzeylerinin yaşam doyumlarını yordayıcı rolü, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(37), 73-85. [Google Scholar]
 28. Köksal, M. S., Göğsu, D. ve Kılıç, O. (2017). Türkiye’de özel yeteneklilerin gelişimi hangi özellikler açısından sağlanmalı? bir paydaşlar görüşü çalışması. Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi, 1, 2-18. [Google Scholar]
 29. Kolb, D. A. (1984). Experiential learning: Experience as the source of learning and development. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall Inc. [Google Scholar]
 30. Kürüm, D. (2008). Öğrenme stilleri öğretim ilke ve yöntemleri (Ed. Kıymet Selvi) Açıköğretim Fakültesi Yayınları. [Google Scholar]
 31. Levine, M. (2002). A mind at a time, her çocuk başarabilir, okul çağında zihinsel gelişim ve öğrenme farklılıkları. (Z. Babayigit, Çev.) Boyner Yayınları. [Google Scholar]
 32. Maçkalı, Z., Gülöksüz, S. ve Oral, T. (2014) Yaratıcılık ve iki uçlu bozukluk. Türk Psikiyatr Dergisi, 25(1), 50-59. [Google Scholar]
 33. Marland, S. P. (1972). Education of the gifted and talented: Report to the Congress of the United States by the U.S. Commissioner of Education and background papers submitted to the U.S. Office of Education. 2 vols (Government Documents, Y4.L 11/2: G36). Washington, DC: U.S. Government Printing Office. [Google Scholar]
 34. Oxford, R. (2001). Language learning styles and strategies. M. Celce-Murcia (Ed). Teaching English as a second or foreign language (3rd ed.). Heinle & Heinle. [Google Scholar]
 35. Parnes. S. J. (2004). Visionizing: Innovating your opportunities. T. Castilli, (Ed.) Creative Education Foundation Press. [Google Scholar]
 36. Petruzzi, P, R. (1984). Creativity Within Gifted Students. Temple University.  [Google Scholar]
 37. Renzulli, J. S. (1978). What makes giftedness?: Reexamining a definition. Phi Delta Kappan, 92(8), 81-88.  [Google Scholar]
 38. Scales, A. Y. (2000). The effect of learning style, central, and gender on learning computer-aided drawing in an introductory engineering/technical graphics course [Unpublished Ph.D. thesis]. North Carolina State University. [Google Scholar]
 39. Sternberg, R. J. & Lubart, T. I. (1993). Investing in creativity. Psychological Inquiry, 4(3), 229-232.  [Google Scholar]
 40. Sternberg, R. J. (2006). The nature of creativity. Creativity Research Journal, 18(1), 87-98.  [Google Scholar]
 41. Torrance, E. P. (1962). Guiding creative talent. Englewood Cliffs, Prentice Hall. [Google Scholar]
 42. Torrrance, E, P. (2002). Manifesto: A guide to developing a creative career. Greenwood Publishing Group. [Google Scholar]
 43. Tüysüz, C. (2013). Üstün yetenekli öğrencilerin öğrenme stillerinin belirlenmesine yönelik bir durum çalışması: Kahramanmaraş ı̇l örneği. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(7). 19-28. [Google Scholar]
 44. Tüysüz, C., Karakuyu, Y. ve Aydın, H. (2008). Exploring the gifted students’ learning styles, 2nd International Conference on Special Education, Divan Mares Hotel, Marmaris, Muğla, Turkey. [Google Scholar]
 45. Wallas, G. (1926). The art of thought. New York: Harcourt. [Google Scholar]
 46. Whetten, D. & Cameron, K. (2002). We are developing management skills: 5th Edition, Prentice-Hall, Upper Saddle River. [Google Scholar]
 47. Yuvacı, Z. ve Dağlıoğlu, H. E. (2016). Okul öncesi dönem üstün yetenekli çocukların yaratıcılıklarını desteklemede öğretmene düşen görevler ve etkinlik örnekleri. International Journal of Early Childhood Special Education, 8(1), 39-61. [Google Scholar]