International Association of Educators   |  ISSN: 1949-4270   |  e-ISSN: 1949-4289

Original article | Educational Policy Analysis and Strategic Research 2023, Vol. 18(4) 292-309

The Impact of Using Model-Based Activities Based on the History of Mathematics in Geometry Instruction on Students' Geometry Anxiety

Şükrü Ilgün, Zehra Daştan & Esra Altıntaş

pp. 292 - 309   |  DOI: https://doi.org/10.29329/epasr.2023.631.12   |  Manu. Number: MANU-2306-27-0005.R2

Published online: December 30, 2023  |   Number of Views: 37  |  Number of Download: 128


Abstract

The aim of this study is to examine the impact of mathematical modeling activities using the history of mathematics on students' anxiety in geometry instruction. The study was conducted with 7th-grade students (n=30) studying in a public school during the first semester of the 2021-2022 academic year. In the research, nested mixed pattern from mixed research methods was used. Mathematical modeling activities based on the history of mathematics, designed by the researcher in accordance with the 7th-grade geometry curriculum, were implemented with the study group. Data were collected through written worksheets during the implementation process. Prior to and after the implementation process, a geometry anxiety scale was administered to the study group, and student opinions were obtained. The data obtained from the implementation were analyzed using content analysis. The research findings revealed a decrease in students' anxiety towards geometry and a positive change in students' perceptions of geometry.

Keywords: History of Mathematics, Model-Eliciting Activities, Mathematical Modeling, Geometry Teaching


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Ilgun, S., Dastan, Z. & Altintas, E. (2023). The Impact of Using Model-Based Activities Based on the History of Mathematics in Geometry Instruction on Students' Geometry Anxiety . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 18(4), 292-309. doi: 10.29329/epasr.2023.631.12

Harvard
Ilgun, S., Dastan, Z. and Altintas, E. (2023). The Impact of Using Model-Based Activities Based on the History of Mathematics in Geometry Instruction on Students' Geometry Anxiety . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 18(4), pp. 292-309.

Chicago 16th edition
Ilgun, Sukru, Zehra Dastan and Esra Altintas (2023). "The Impact of Using Model-Based Activities Based on the History of Mathematics in Geometry Instruction on Students' Geometry Anxiety ". Educational Policy Analysis and Strategic Research 18 (4):292-309. doi:10.29329/epasr.2023.631.12.

References
 1. Albayrak, E., & Çiltaş, A. (2017, Ekim). Türkiye’de Matematik Eğitimi Alanında Yayınlanan Matematiksel Model Ve Modelleme Araştırmalarının Betimsel İçerik Analizi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. [Google Scholar]
 2. Ay, B. (2019). An Investigation on Seventh Grade Students’ Understandıng of Negatıve Integers vıa Mathematıcs History-based Model-elıcıtıng Actıvıtıes,  Ortadoğu Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi. [Google Scholar]
 3. Baki, A. (2008). Kuramdan Uygulamaya Matematik Eğitimi (3 b.). Ankara: Harf Eğitim Yayıncılığı. [Google Scholar]
 4. Bakkal, S. (2017). Geometri ve İspatlar (2 b.). Ankara: Edge Akademi. [Google Scholar]
 5. Bayam, S. B. (2012). İlköğretim Matematik Eğitiminde Öğrencilerin Matematik Tarihi Bilmelerinin Öğrencilerin BaşarıI ve Tutumlarına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Kastamonu. [Google Scholar]
 6. Bayam, S. B. (2014). Matematik Eğitiminde Matematik Tarihi Gerekliliğinin Felsefi Temelleri ve Gerçekçi Matematik Eğitiminde Matematik Tarihinin Önemi. 2013 Matder 12. Matematik Sempozyumu (s. 233 - 244). Dört Öge. [Google Scholar]
 7. Bulut, D. B., & Erkan, B. (2020, Aralık). 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Modelleme Süreçlerinin İncelenmesi: Geometrik. Turkish Studies - Education. [Google Scholar]
 8. Bütüner, S. Ö. (2014, Temmuz). Matematik Tarihi Etkinlikleriyle Zenginleştirilmiş Sınıf Ortamlarından Yansımalar: Bir Aksiyon Araştırması. Doktora Tezi. Trabzon. [Google Scholar]
 9. Creswell, J. W., & Clark, V. L. (2014). Karma Yöntem Araştırmaları Tasarım ve Yürütülmesi (2 b.). (S. B. Yüksel Dede, Çev.) Ankara: Anı. [Google Scholar]
 10. Crilly, T. (2018). Gerçekten Bilmemiz Gereken 50 Matematik Fikri (7 b.). İstanbul: Domingo. [Google Scholar]
 11. Dağdelen, İ. (2012). İlköğretim Geometri Öğretiminde Simetri Kavramının Origami ile Modellenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Samsun. [Google Scholar]
 12. Erdoğan, A., Eşmen, E., & Fındık, S. (2015, Haziran). Ortaokul matematik ders kitaplarında matematik tarihinin yeri: ekolojik bir analiz. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, s. 239-259. [Google Scholar]
 13. Ertekin, E., & Ünlü, M. (2020). Geometri ve Ölçme Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 14. Gündüzalp, M. (2019). 11. Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Modelleme Becerilerinin İncelenmesi. Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi. [Google Scholar]
 15. İdikut, N. (2007). Matematik Öğretiminde Tarihten Yararlanmanın Öğrencilerin Matematiğe Yönelik Tutumlarına Ve Matematik Başarılarına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Van. [Google Scholar]
 16. Karakuş, F. (2009, Haziran). Matematik Tarihinin Matematik Öğretiminde Kullanılması: Karekök Hesaplamada Babil Metodu. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(1), 195-206. [Google Scholar]
 17. Küçükoğlu, U., & İncikabı, L. (2020). Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Tarihi Bağlamında Hazırladıkları Dijital Öyküler Üzerine Bir Araştırma. Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi. [Google Scholar]
 18. Martinez, A. A. (2017). Sıfırın Altında Matematik. Ankara: TÜBİTAK . [Google Scholar]
 19. MEB. (2018, Ankara). Matematik Dersi Öğretim Programı İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar. [Google Scholar]
 20. Mersin, N., & Durmuş, S. (2018, 3 2). Matematik Tarihinin Ortaokul Matematik Ders Kitaplarındaki yeri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 997-1019. [Google Scholar]
 21. Şaşmaz, H., & Aybek, B. (2022). Ortaokul Matematik Ders Kitaplarındaki Matematik Tarihi Öğelerinin İncelenmesi. Scientific Educational Studies.  [Google Scholar]
 22. Taşova, H. İ. (2011). Matematik Öğretmen Adaylarının Modelleme Etkinlikleri Ve Performansı Sürecinde Düşünme Ve Görselleme Becerilerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul. [Google Scholar]
 23. Tokay, E. (2019). Sayılar ve İşlemler ile Bazı Geometrik Kavramların Öğretiminde Matematik Tarihi Kullanımının, İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarısına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Karaman. [Google Scholar]
 24. Ünlü, M. (2014). Geometri Başarısını Etkileyen Faktörler: Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi. Doktora Tezi. [Google Scholar]
 25. Yenilmez, K. (2011). Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematik Tarihi Dersine İlişkin Düşünceleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,, 79-90. [Google Scholar]
 26. Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (8 b.). Ankara: Seçkin Yayınevi. [Google Scholar]
 27. Yıldız, S. G. (2020). Öğretmen adaylarının geometrik modelleme tasarımı sürecinden yansımalar: Tabanın mı yoksa yüksekliğin mi yarısı? International Journal of Educational Studies in Mathematics. [Google Scholar]
 28. Yıldız, Ş., & Yenilmez, K. (2019, Nisan). Matematiksel Modelleme İle İlgili Lisansüstü Tezlerin Tematik İçerik Analizi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. [Google Scholar]