International Association of Educators   |  ISSN: 1949-4270   |  e-ISSN: 1949-4289

Original article | Educational Policy Analysis and Strategic Research 2023, Vol. 18(3) 465-482

The Mediating Role of Teamwork in the Correlation Between Administrative Support and School Belonging

Yusuf Gidiş & Bilgen Kıral

pp. 465 - 482   |  DOI: https://doi.org/10.29329/epasr.2023.600.22   |  Manu. Number: MANU-2306-19-0008

Published online: September 30, 2023  |   Number of Views: 115  |  Number of Download: 185


Abstract

The study aimed to examine the correlation between teamwork in schools, administrative support perception, and sense of school belonging, and the mediating effect of teamwork on the correlation between administrative support and school belonging. The research was designed in the relational screening model, which is one of the quantitative research designs. 319 teachers working in elementary, middle, and high schools in Turgutlu/Manisa in Turkey in the 2018-2019 academic year participated in the study. In the study, the data was collected by using Teamwork, Administrative Support, and School Belonging Scale. In the study, it was determined that there were significant and positive correlations between teamwork, administrative support perception, and sense of school belonging. It was concluded in the study that the effect of teamwork on teachers’ sense of school belonging was partially realized by administrative support.

Keywords: Teamwork, administrative sport, school belonging, administrator


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Gidis, Y. & Kiral, B. (2023). The Mediating Role of Teamwork in the Correlation Between Administrative Support and School Belonging . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 18(3), 465-482. doi: 10.29329/epasr.2023.600.22

Harvard
Gidis, Y. and Kiral, B. (2023). The Mediating Role of Teamwork in the Correlation Between Administrative Support and School Belonging . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 18(3), pp. 465-482.

Chicago 16th edition
Gidis, Yusuf and Bilgen Kiral (2023). "The Mediating Role of Teamwork in the Correlation Between Administrative Support and School Belonging ". Educational Policy Analysis and Strategic Research 18 (3):465-482. doi:10.29329/epasr.2023.600.22.

References
 1. Aelterman, A., Engels, N., Van Petegem, K., & Verhaeghe, J. P. (2007). The wellbeing of teachers in Flanders: The importance of a supportive school culture. Educational Studies, 33(3), 285-298. https://doi.org/10.1080/03055690701423085 [Google Scholar] [Crossref] 
 2. Aselage, J. & Eisenberger, R. (2003). Perceived organizational support and psychological contracts: A theoretical integration. Journal of Organizational Behavior, 24, 491-509. https://doi.org/10.1002/job.211. [Google Scholar] [Crossref] 
 3. Asunakutlu, T. (2002). Örgütsel güvenin oluşturulmasına ilişkin unsurlar ve bir değerlendirme. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9, 1-13. [Google Scholar]
 4. Atılgan, H., Demirtaş, H., Bilgin Aksu, M. & Silman, F. (2010). İlköğretim okul yöneticilerine yönelik takım algısı ölçeği geliştirme çalışması. Ege Eğitim Dergisi, 11(2), 20–441. [Google Scholar]
 5. Aydın, M. (2000). Eğitim yönetimi. Hatipoğlu. [Google Scholar]
 6. Balcı, A. (2013). Sosyal bilimlerde araştırma yöntem, teknik ve ilkeler. PegemA. [Google Scholar]
 7. Başaran, İ. E. (2004). Yönetimde insan ilişkileri. Nobel. [Google Scholar]
 8. Başyiğit, A. (2006). Örgütsel iletişimin örgütsel bağlılık üzerine etkisi (Unpublished master’s thesis). Dumlupınar University. [Google Scholar]
 9. Bayram, N. (2016). Yapısal eşitlik modellemesine giriş: Amos uygulamaları. Ezgi. [Google Scholar]
 10. Brown, T. A. (2014). Confirmatory factor analysis for applied research. Guilford Publications. [Google Scholar]
 11. Bursalıoğlu, Z. (2002). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. PegemA. [Google Scholar]
 12. Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. PegemAkademi. [Google Scholar]
 13. Byrne, B. M. (2010). Structural equation modeling with AMOS: Basic concepts, applications, and programming (2nd ed.). Taylor and Francis Group, LLC. [Google Scholar]
 14. Byron, K. & Kerchner, C. T. (1991). Defining principal leadership in an era of teacher empowerment. The American Educational Research Association. [Google Scholar]
 15. Ceylan, S. (2006). İlköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin takım çalışmasına ilişkin algıları (Unpublished master’s thesis). İnönü University. [Google Scholar]
 16. Cole, D. A. (1987). Utility of confirmatory factor analysis in test validation research. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 55, 584-594. https://doi.org/10.1037/0022-006X.55.4.584 [Google Scholar] [Crossref] 
 17. Cunningham, W. G. & Cordeiro, P. A. (2006). Educational Leadership: A Problem‐Based Approach. Pearson Education Inc. [Google Scholar]
 18. Çelik, M. (2019). Okul yöneticilerinin iletişim yeterlikleri ile takım liderlik davranışları arasındaki ilişki (Unpublished doctoral thesis). Bolu Abant İzzet Baysal University. [Google Scholar]
 19. Çoban, N. (2019). Yönetici desteği ve iş performansı arasındaki ilişki içsel motivasyonun düzenleyici etkisi: TRC1 bölgesindeki akademisyenlere yönelik bir araştırma (Unpublished master’s thesis). Gaziantep University. [Google Scholar]
 20. Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. & Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve LISREL uygulamaları. Pegem Akademi. [Google Scholar]
 21. Daft, R. L. (2009). Management. Cengage Learning. [Google Scholar]
 22. Davis, A. S., Kafka, A. M., González-Morales, M. G., & Feitosa, J. (2022). Team belonging: Integrating teamwork and diversity training through emotions. Small group research, 53(1), 88-127. https://doi.org/10.1177/10464964211044. [Google Scholar] [Crossref] 
 23. Dee, J. R., Henkin, A. B. & Duemer, L. (2002). Structural antecedents and psychological correlates of teacher empowerment. Journal of Educational Administration, 41(3), 257-277. https://doi.org/10.1108/09578230310474412 [Google Scholar] [Crossref] 
 24. Derinbay, D. (2011). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin algıladıkları örgütsel destek düzeyleri (Unpublished master’s thesis). Pamukkale University. [Google Scholar]
 25. Doğan, S. (2014). İlkokullarda görev yapan öğretmenlerin örgütsel destek algısı (Unpublished master’s thesis). Hacettepe University. [Google Scholar]
 26. Eisenberger, R., Fasolo, P. & Lamastro, V. D. (1990). Perceived organizational support and employee diligence, commitment, and innovation. Journal of Applied Psychology, 75(1), 51-59. https://doi.org/10.1037/0021-9010.75.1.51 [Google Scholar] [Crossref] 
 27. Emhan, A., Mengenci, C., Taşdöven, H., & Garayev, V. (2014). Yapısal eşitlik modeli kullanılarak iş memnuniyeti, yönetici desteği ve tükenmişlik kavramları arasındaki ilişkilerin analizi: bankacılık sektöründe bir uygulama. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 27, 75-96. https://doi.org/10.30976/susead.302219 [Google Scholar] [Crossref] 
 28. Eren, E. (1997). Yönetim ve organizasyon. Beta. [Google Scholar]
 29. Eren, E. (2004). Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi. Beta. [Google Scholar]
 30. Ertürk, A., Kara, Keskinkılıç, S. B., & Güneş, D. Z. (2016). Duygusal emek ve psikolojik iyi oluş: Bir yordayıcı olarak yönetsel destek algısı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(4), 1723-1744. [Google Scholar]
 31. Firestone, W. A. (1993). Why “Professionalizing” Teaching Is Not Enough. Educational Leadership, 6-11. [Google Scholar]
 32. Forsyth, D. R. (2014). Group dynamics. Wadsworth Cengage Learning. [Google Scholar]
 33. Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., Donelly, J. H. & Konopaske, R. (2012).           Organizations: Behavior, structure, processes. McGraw-Hill. [Google Scholar]
 34. Goodenow, C. (1993). The psychological sense of school membership among adolescents: Scale development and educational correlates. Psychology in the Schools, 30, 79-90. https://doi.org/10.1002/1520-6807(199301)30:1<79::AID-ITS2310300113>3.0.CO;2-X [Google Scholar] [Crossref] 
 35. Greenberg, J. & Baron, R. A. (2003). Behavior in organizations: Understanding and managing the human side of work (8th edition). Pearson Education. [Google Scholar]
 36. Gürbüz, S. & Şahin, F. (2014). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Seçkin. [Google Scholar]
 37. Ivancevich, J. M., Konopaske, R. & Matteson, M. T. (2014). Organizational behavior and management. Mcgraw-Hill. [Google Scholar]
 38. Kalağan, G. (2009). Araştırma görevlilerinin örgütsel destek algıları ile örgütsel sinizm tutumları arasındaki ilişki (Unpublished master’s thesis). Akdeniz University [Google Scholar]
 39. Kalkan, F., & Dağlı, E. (2021). Öğretmenlerin müdür desteği algıları ile okulların akademik iyimserlik düzeyleri arasındaki ilişki. Yaşadıkça Eğitim, 35(2), 441-458. https://doi.org/10.33308/26674874.2021352273 [Google Scholar] [Crossref] 
 40. Kamuk, Y. U., & Doğru, Z. (2019). Yöneticilerin takım çalışması etkinlikleri ile desteklenmiş kalite yönetimi eğitimine katılıma bakış açılarının değerlendirilmesi. Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları Dergisi, 11(2), 106-117. https://doi.org/10.30655/besad.2019.20 [Google Scholar] [Crossref] 
 41. Keskin, R., & Pakdemirli, M. N. (2016). Mesleki aidiyet ölçeği: bir ölçek geliştirme, geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Journal of International Social Research, 9(43), 2580-2587. [Google Scholar]
 42. Kıral, B. (2015). Lise yöneticilerinin öğretmenleri güçlendirmesi ve öğretmenlerin kayıtsızlık (sinizm) davranışı ile ilişkisi. (Unpublished doctoral thesis). Ankara University [Google Scholar]
 43. Kıral, B. (2021). Okullarda gruplar ve takımlar. F. Nayır (Edt). Eğitimde örgütsel davranış. Anı. [Google Scholar]
 44. Kıral, B., Arslan, M. M. & Kıral, E. (2011). Okulda oluşturulabilecek takımlar. Journal of Educational and Instructional Studies in the World, 1(1), 48–55. [Google Scholar]
 45. Kıral, E., & Durdu, İ. (2021). The relationship between tendency to gossip and organizational commitment. International Online Journal of Education and Teaching, 8(3), 1833–1856. [Google Scholar]
 46. Kirkman, B. L. & Rosen, B. (1999). Beyond self-management: Antecedents and consequences of team empowerment. Academy of Management Journal, 42(1), 58-74. https://doi.org/10.5465/256874 [Google Scholar] [Crossref] 
 47. Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling (3rd ed.). Guilford Press. [Google Scholar]
 48. Kline, R. B. (2013). Assessing statistical aspects of test fairness with structural equation modelling. Educational Research and Evaluation, 19(2-3), 204-222. https://doi.org/10.1080/13803611.2013.767624 [Google Scholar] [Crossref] 
 49. Koçak, E. (2011). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin yetki devri, otonomi ve hesap verebilirliklerine ilişkin algılarının belirlenmesi (Unpublished master’s thesis). Eskişehir Osmangazi University. [Google Scholar]
 50. Korkmaz, B. (2020). İtfaiye teşkilatı çalışanlarının takım çalışması tutumları ve örgütsel vatandaşlıkları ile ilgili davranış değerlendirmesi (Unpublished master’s thesis). Gümüşhane University. [Google Scholar]
 51. Mathieu, J. E. & Zajac, D. M. (1990). A review and meta-analysis of the antecedents, correlates and consequences of organizational commitment. Psychological Bulletin, 108(2), 171-194. https://doi.org/10.1037/0033-2909.108.2.171 [Google Scholar] [Crossref] 
 52. Melenyzer, B. J. (16-20 November 1990). Teacher empowerment: The discourse, meanings and social actions of teachers. The Annual Conference of the National Counsil of States on Inservice Education, Orlando, Florida. [Google Scholar]
 53. Meyer, J. P., & Allen, N. J. (2004). TCM employee commitment survey academic users guide 2004. London, Ontario, Canada: The University of Western Ontario, Department of Psychology. [Google Scholar]
 54. Mowday, R. T., Porter, L. W.& Steers R. M. (1982). Employee-organization linkages: The psychology of commitment, absenteeism, and turnover. Academic Press. [Google Scholar]
 55. Özdemir, A. (2010). İlköğretim okullarında algılanan yönetici desteğinin ve bireycilik-ortaklaşa davranışçılığın örgütsel vatandaşlık davranışı ile ilişkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 1(1), 93-112. [Google Scholar]
 56. Özdemir-Demirel, G. (2012). Okul müdürlerinin güç kaynaklarını kullanma stilleri ve müdür desteğinin kurumsal vatandaşlık davranışıyla ilişkisi (Unpublished master’s thesis). Gazi University. [Google Scholar]
 57. Özdevecioğlu, M. (2003). Algılanan örgütsel destek ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkilerin belirlenmesine yönelik bir araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(2), 113-130. [Google Scholar]
 58. Öztop, S. (2014). Kurumsal ai̇di̇yet bi̇li̇nci̇ni̇n çalışanların örgütsel deği̇şi̇m algısı üzeri̇nde etki̇si̇. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(1), 299-316. [Google Scholar]
 59. Pallant, J. (2005). SPSS survival manual: A step by step guide to data analysis using SPSS for Windows (Version 12). Allen & Unwin. [Google Scholar]
 60. Pelit, E. (2008). İşletmelerde işgören güçlendirmenin işgörenlerin iş doyumuna etkisi: Otel işletmelerinde bir araştırma (Unpublished doctoral thesis). Gazi University. [Google Scholar]
 61. Sarı, M. (2013). Lise öğrencilerinde okula aidiyet duygusu. Anadolu University Journal of Social Sciences, 13(1), 147-160. [Google Scholar]
 62. Sezer, Ş. & Can, E. (2019). School happiness: a scale development and implementation study. Eurasian Journal of Educational Research, 79, 167-190 [Google Scholar]
 63. Short, P. M. (1992). Dimensions of teacher empowerment. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED368701.pdf. Retrieved date: 10.12.2019. [Google Scholar]
 64. Somech, A. (2005). Teachers’ personal and team empowerment and their relations to organizational outcomes: contradictory or compatible constructs? Educational Administration Quarterly, 41(2), 237-266. https://doi.org/10.1177/0013161X04269592 [Google Scholar] [Crossref] 
 65. Tabachnick, B. & Fidel, L.S. (2013). Using multivariate statistics (sixth edition). Allyn & Bacon Inc. [Google Scholar]
 66. Taşpınar, M. (2017). Sosyal bilimlerde SPSS uygulamalı nicel veri analizi. PegemAkademi. [Google Scholar]
 67. Thompson, W. E., Hickey, J. V. & Thompson, M. L. (2017). Society in focus: An introduction to sociology. Pearson. [Google Scholar]
 68. Toprakcı, D. F. (2019).Okul yöneticilerinin öğretmenleri güçlendirme düzeyi. (Unpublished master’s thesis). Adnan Menderes University. [Google Scholar]
 69. Üstün, F. (2018). Yönetsel destek algısının işten ayrılma niyeti üzerine etkisinde ücret ve ek gelirlerin düzenleyici rolü: Konaklama işletmeleri örneği. Journal of Travel and Hospitality Management, 15(3), 560-581. https://doi.org/10.24010/soid.423765 [Google Scholar] [Crossref] 
 70. Varlık, S., & Günbayı, İ. (2019). Kurumsal aidiyet ile girişimcilik arasındaki ilişkide: yönetsel yeterliliğin aracılık rolü. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(3), 1559-1580. [Google Scholar]
 71. Wantaate, F. (2018). Behaviors that characterize a power play in a small group. The American Journal of Biblical Theology, 19(6), 1-22. [Google Scholar]