International Association of Educators   |  ISSN: 1949-4270   |  e-ISSN: 1949-4289

Original article | Educational Policy Analysis and Strategic Research 2022, Vol. 17(3) 199-221

How Management Styles Predicts School Culture: A regression analysis study

Cem Akın & Mustafa Erdem

pp. 199 - 221   |  DOI: https://doi.org/10.29329/epasr.2022.461.10   |  Manu. Number: MANU-2109-21-0002

Published online: September 01, 2022  |   Number of Views: 130  |  Number of Download: 289


Abstract

The purpose of this research is to determine the relationship between management styles and organizational culture in elementary schools. Relational survey model as a quantitative research methodology was employed in the study. The research population consists of 6058 school teachers working in public schools in Şahinbey and Şehitkâmil districts of Gaziantep in the academic year 2018-2019. The sample consists of 388 teachers determined by cluster sampling. The "Perceived Manager Management Style Scale" was used to measure management style, and the "Organizational Culture Scale" was used to measure organizational culture. As a result, it is found that school principals exhibit a collaborative management style and managers do not have authoritarian, resistant and indifferent management styles. Although supportive culture and success culture in schools were determined as dominant cultures, role and power culture was also in moderate levels. The views of male and female teachers about the sub-dimensions of administration style and organizational culture did not show significant difference yet, there are significant low and medium level relationships between management style sub-dimensions and organizational culture. Management style sub-dimensions are a significant predictor of organizational culture. Authoritarian management style had the highest correlation with power culture. Except for resistant management style, a significant relationship was found between management styles and success culture. Collaborative management style had the highest relationship with the culture of success. Collaborative management style had the highest relationship for management styles and support culture. One unit of change in the collaborativemanagement style predicted.51 units of change in the support culture.

Keywords: Management styles, Organizational culture, Predictive level


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Akin, C. & Erdem, M. (2022). How Management Styles Predicts School Culture: A regression analysis study . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 17(3), 199-221. doi: 10.29329/epasr.2022.461.10

Harvard
Akin, C. and Erdem, M. (2022). How Management Styles Predicts School Culture: A regression analysis study . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 17(3), pp. 199-221.

Chicago 16th edition
Akin, Cem and Mustafa Erdem (2022). "How Management Styles Predicts School Culture: A regression analysis study ". Educational Policy Analysis and Strategic Research 17 (3):199-221. doi:10.29329/epasr.2022.461.10.

References
 1. Abdurrezzak, S. ve Üstüner, M. (2020). Algılanan müdür yönetim tarzı ve içsel motivasyonun öğretmenlerin örgütsel bağlılığına etkisi. Trakya Eğitim Dergisi, 10(1), 151-168. https://doi.org/10.24315/tred.604753. [Google Scholar] [Crossref] 
 2. Albaum, G., Herche, J., Yu, J., Evangelista, F., Murphy, B. &Poon, P. (2007). Differences in managers’ decisionmakingstyleswith in theAsia-Pacific region: Implicationsforstrategicalliances. Journal of Global Marketing, 21(1), 63-78. https://doi.org/10.1300/J042v21n01_06. [Google Scholar] [Crossref] 
 3. Argon, T. ve Dilekçi, Ü. (2014). Öğretmenlerin okul müdürlerinin yönetim tarzları ve kurumsal itibara yönelikalgıları arasındaki ilişki. Electronic TurkishStudies, 9(2), 161-181. [Google Scholar]
 4. Arslan, H., Kuru, M. ve Satıcı, A. (2005). İlköğretim ve ortaöğretim okullarındaki örgüt kültürünün karşılaştırılması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Güz 44, 449-472. [Google Scholar]
 5. Aydın, M. (2013). Eğitimde örgütsel davranış. Gazi Kitabevi. [Google Scholar]
 6. Balay, R. (2014). Yönetici ve öğretmenlerde örgütsel bağlılık. (2. Baskı). Pegem Akademi. [Google Scholar]
 7. Balcı, A. (2018). Sosyal bilimlerde araştırma yöntem, teknik ve ilkeler. (13. Baskı). Pegem Akademi. [Google Scholar]
 8. Barutçugil, İ. (2002). Organizasyonlarda duyguların yönetimi. Kariyer Yayıncılık. [Google Scholar]
 9. Çokluk, Ö., Şekercioğlu G. & Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal bilimler için çok değişkenli SPSS ve LISREL uygulamaları. (3. Baskı). Pegem Akademi. [Google Scholar]
 10. Engin, S. (2007). İdare etmek mi? Yönetmek mi? Sistem Yayıncılık. [Google Scholar]
 11. Eren, E. (1993). Yönetim psikolojisi. 4. Baskı. Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. [Google Scholar]
 12. Ergun, T. &Polatoğlu, A. (1992). Kamu yönetimine giriş. 4. Baskı. TODAİE Yayınları. [Google Scholar]
 13. Gedik, A. ve Üstüner, M. (2019). Öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeylerine algıladıkları müdür yönetim tarzının etkisi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (37), 53-68, https://dergipark.org.tr/en/pub/pausbed/issue/49722/403401. [Google Scholar]
 14. Gürbüz, S. ve Şahin, F. (2018). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. (5. Baskı). Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]
 15. Hair, J.F, Black, W.C., Babin, B.J. &Anderson, R.E. (2014). Multivariatedataanalysis. (7th Ed.). Pearson:Harlow. [Google Scholar]
 16. Harvey, L., &Stensaker, B. (2008). Qualityculture: Understandings, boundariesandlinkages. EuropeanJournal of Education, 43(4), 427-442, https://doi.org/10.1111/j.1465-3435.2008.00367.x. [Google Scholar] [Crossref] 
 17. Hawkins, P. (1997). Organizationalculture: Sailingbetweenevangelismandcomplexity. Human relations, 50(4), 417-440. [Google Scholar]
 18. İpek, C. (1999). Resmi liseler ile özel liselerde örgütsel kültür ve öğretmen-öğrenci ilişkisi. [Doktora tezi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü].https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp [Google Scholar]
 19. İpek, C. (2004). Öğrenen örgütler.K. Demir & C. Elma (Ed.),Öğrenen örgütler ve örgüt kültürü (s.51-91) içinde.Sandal Yayınları. [Google Scholar]
 20. İpek, C. (2016). Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi. 8. Baskı. H. B. Memduhoğlu& K. Yılmaz (Ed.), Yönetim teorileri(s.91-133) içinde.Pegem Akademi. [Google Scholar]
 21. Kahraman, Ü. (2019). Okul yöneticilerinin yönetim tarzı, örgüt DNA’sı ve örgütsel değişimin okullardaki korku kültürüne etkisi.[Doktora tezi. Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp  [Google Scholar]
 22. Kahveci, G. (2015). Okullarda örgüt kültürü, örgütsel güven, örgütsel yabancılaşma ve örgütsel sinisizm arasındaki ilişkiler.[Doktora tezi. Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp [Google Scholar]
 23. Kaymaz, K. (2019). Örgüt kültürünün iş tatmini üzerindeki etkileri: Diana C. Pheysey’in örgüt kültürü sınıflandırması ekseninde bir araştırma. Business & Management Studies: An International Journal, 6(4), 1053-1070. https://doi.org/10.15295/bmij.v6i4.282. [Google Scholar] [Crossref] 
 24. Key, S.&Key, S. (2000). Theeffect of culture on managementstyle: A comparison of US andIndonesianmanagers. Journal of Transnational Management Development, 5(3), 23-46. https://doi.org/10.1300/J130v05n03_03. [Google Scholar] [Crossref] 
 25. Kılıç, B. (2018). Ruhsal liderlik, örgüt kültürü ve örgütsel sessizliğin okul başarısına etkisi.[Doktora tezi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp [Google Scholar]
 26. Niemann, R. &Kotze, T. (2007). Therelationshipbetweenleadershippracticesandorganizationalculture: an educationmanagementperspective.South AfricanJournal of Education,26(4), 609-624. [Google Scholar]
 27. Özdemir, T. Y., Kartal, S. E. &Yirci, R. (2014). Okul müdürlerinin öğretmenleri motive etme yaklaşımları.TurkishJournal of EducationalStudies, 1(2), 190-215. [Google Scholar]
 28. Özer, M. A., Akçakaya, M., Yaylı, H. & Batmaz, N. Y. (2015). Kamu yönetimi, klasik yapı ve süreçler. Adalet Yayınevi. [Google Scholar]
 29. Özgür, B. (2011). Yönetim tarzları ve etkileri. Maliye Dergisi,(161), 215-230.https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2019/09/012.pdf  [Google Scholar]
 30. Öztürk, N. (2015). Eğitim örgütlerinde örgüt kültürü ve öğretmen liderliği: Lider-üye etkileşiminin aracılık rolü. [Doktora tezi. Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü].https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp [Google Scholar]
 31. Pettigrew Andrew M. (1979). On studyingorganizationalcultures. AdministrativeScienceQuartely, 24(4), 570-581. [Google Scholar]
 32. Pheysey, D. C. (1993). Organizationalcultures: Typesandtransformations. Routledge: Londonand New York. [Google Scholar]
 33. Poon, P.S., Evangelista, F.U. &Albaum, G. (2005). A comparativestudy of themanagementstyles of marketing managers in AustraliaandthePeople’sRepublic of China.International Marketing Review, 22(1), 34-47, https://doi.org/10.1108/02651330510581163. [Google Scholar] [Crossref] 
 34. Sabuncuoğlu Z. ve Tüz M. (1995). Örgütsel psikoloji.(1. Baskı). Ezgi Kitabevi. [Google Scholar]
 35. Sarı, R.K. ve Helvacı, M.A. (2019). Okulların örgüt kültürü ile değişime hazırbulunuşluk düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 307-320. [Google Scholar]
 36. Schein, E. H. (2004). Organizationalcultureandleadership. (3rd Ed.). Jossey-Bass:San Francisco. [Google Scholar]
 37. Terzi, A. R. (1999). Özel ve devlet liselerinde örgüt kültürü (Ankara ili örneği). [Doktora tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp [Google Scholar]
 38. Terzi, A. R. & Kurt, T. (2005). İlköğretim okulu müdürlerinin yöneticilik davranışlarının öğretmenlerin örgütselbağlılığına etkisi. Milli Eğitim Dergisi, 33(166), 98-112. [Google Scholar]
 39. Tierney, W. G. (1997). Organizationalsocialization in highereducation. TheJournal of HigherEducation, 68(1), 1-16.https://doi.org/10.1080/00221546.1997.11778975. [Google Scholar] [Crossref] 
 40. Torre, J. &Toyne, B. (1978). Cross-nationalmanagerialinteraction: A conceptual model. The Academy of Management Review, 3(3), 462-474.https://doi.org/10.5465/amr.1978.4305732 [Google Scholar] [Crossref] 
 41. Tortop, N. İsbir, E.G. & Aykaç, B. (1993). Yönetim bilimi. Yargı Yayınları. [Google Scholar]
 42. Turan, S. & Bektaş, F. (2013). Therelationshipbetweenschoolcultureandleadershippractices. EurasianJournal of EducationalResearch, 52, 155-168. [Google Scholar]
 43. Üstüner, M. (2016). Algılanan müdür yönetim tarzı ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 22(3), 429-457.http://abakus.inonu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/123456789/17661/Makale%20Dosyas%C4%B1.pdf?sequence=1&isAllowed=y [Google Scholar]
 44. Wu, W., Chiang, C. &Jiang, J. (2002). Interrelationshipsbetween TMT managementstylesandorganizationalinnovation. Industrial Management and Data Systems, 102(3), 171-183. https://doi.org/10.1108/02635570210421363. [Google Scholar] [Crossref]