International Association of Educators   |  ISSN: 1949-4270   |  e-ISSN: 1949-4289

Original article | Educational Policy Analysis and Strategic Research 2022, Vol. 17(3) 82-101

Determining Secondary School Students’ Knowledge Levels on Ecosystem, Biodiversity, and Environmental Problems

Emine Aydın, Mahmut Selvi, Elvan İnce Aka & Mustafa Sarıkaya

pp. 82 - 101   |  DOI: https://doi.org/10.29329/epasr.2022.461.4   |  Manu. Number: MANU-2110-20-0001.R1

Published online: September 01, 2022  |   Number of Views: 118  |  Number of Download: 380


Abstract

The present study aimed to determine the knowledge levels secondary school students have on ecosystem, biodiversity, and environmental problems within the context of a science class and to identify the relationship between their knowledge levels on these subjects according to gender and science course grades. The study applied the survey design, a quantitative research method. The participants for the study included 400 eighth-grade students from a public secondary school in Ankara, Turkey during the 2018–2019 academic year. The Ecosystem, Biodiversity, and Environmental Problems Achievement Test (EBET) was used to collect the study data, and SPPS 17 software was used for data analysis. The students’ responses to EBET were evaluated based on Bloom’s Original taxonomy. The results revealed that the students had no difficulty in answering knowledge and comprehension questions, partial difficulty in answering application questions, and great difficulty in answering analysis questions. There was a positive, moderately significant relationship between the students’ science course grades and their scores on the knowledge and comprehension questions; however, no significant relationship was found between their science course grades and their scores on application and analysis questions. Regression analysis was performed to determine the predictive value of science course grades on the knowledge levels of ecosystem, biodiversity and environmental problems. The students’ knowledge and comprehension scores varied significantly by gender in favor of the female students, whereas their application and analysis scores did not vary significantly by gender.

Keywords: Ecosystem, biodiversity, environmental problems, Bloom’s taxonomy, secondary school students


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Aydin, E., Selvi, M., Aka, E.I. & Sarikaya, M. (2022). Determining Secondary School Students’ Knowledge Levels on Ecosystem, Biodiversity, and Environmental Problems . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 17(3), 82-101. doi: 10.29329/epasr.2022.461.4

Harvard
Aydin, E., Selvi, M., Aka, E. and Sarikaya, M. (2022). Determining Secondary School Students’ Knowledge Levels on Ecosystem, Biodiversity, and Environmental Problems . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 17(3), pp. 82-101.

Chicago 16th edition
Aydin, Emine, Mahmut Selvi, Elvan Ince Aka and Mustafa Sarikaya (2022). "Determining Secondary School Students’ Knowledge Levels on Ecosystem, Biodiversity, and Environmental Problems ". Educational Policy Analysis and Strategic Research 17 (3):82-101. doi:10.29329/epasr.2022.461.4.

References
 1. Akbulut, H. İ., & Çepni, S. (2013). Bir üniteye yönelik başarı testi nasıl geliştirilir? İlköğretim 7. sınıf kuvvet ve hareket ünitesine yönelik bir çalışma [How to develop an achievement test for a unit? A study on primary school 7th grade force and motion unit.] Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 18-44. [Google Scholar]
 2. Akyürek, G. (2019). LGS ve TEOG sınavlarının fen bilimleri dersi öğretim programı ve yenilenmiş Bloom taksonomisine göre incelenmesi [Examination of LGS and TEOG exams according to science course curriculum and revised Bloom taxonomy] [Master’s Thesis, Necmettin Erbakan University]. Ulusal Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp  [Google Scholar]
 3. Altun, H. (2016). TEOG sınavı matematik soruları hakkında öğretmen görüşlerinin incelenmesi ve yenilenmiş Bloom Taksonomisi’ne göre sınıflandırılması [Examination of teachers' views on TEOG exam mathematics questions and classification according to the revised Bloom's Taxonomy.] [Master’s Thesis, Ondokuz Mayıs University]. Ondokuz Mayıs Kurumsal Akademik Arşiv. http://libra.omu.edu.tr/tezler/92714.pdf  [Google Scholar]
 4. Ardahanlı, Ö. (2018). TEOG sınavı matematik soruları ile 8.sınıf matematik yazılı sınav sorularının yenilenmiş Bloom Taksonomisi’ne göre incelenmesi [Examination of TEOG exam math questions and 8th grade math written exam questions according to the revised Bloom's Taxonomy.] [Unpublished Master’s Thesis]. Eskişehir Osmangazi University. [Google Scholar]
 5. Atasoy, E., & Ertürk, H. (2008). İlköğretim öğrencilerinin çevresel tutum ve çevre bilgisi üzerine bir alan araştırması (A field study on the environmental attitude and environmental knowledge of primary school students.) Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 105-122. [Google Scholar]
 6. Aydın, E., & Selvi, M. (2020). Ortaokul öğrencilerine yönelik ekosistem, biyolojik çeşitlilik ve çevre sorunları başarı testinin geliştirilmesi (Development of achievement test for ecosystem, biodiversity and environmental problems for secondary school students.) Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 7(2), 661-682. [Google Scholar]
 7. Azapagic, A., Perdan, S., & Shallcross, D. (2005). How much do engineering students knowabout sustainable development? The findings of an international survey and possible implications for the engineering curriculum. European Journal of Engineering Education, 30(1), 1–19. [Google Scholar]
 8. Belen, B. (2020). Ortaöğretim öğrencilerinin sürdürülebilir çevre hakkındaki bilgi, tutum ve davranışlarının belirlenmesi [Determining the knowledge, attitude and behavior of secondary school students about sustainable environment.] [Master’s Thesis, Gazi University]. Ulusal Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp  [Google Scholar]
 9. Bıkmaz, F. H. (2002). Analysis of the written exam questions of the science education course of 4th  and  5th  grades  of  primary  schools  in  terms  of  learning  levels  and  types. Eurasian Journal of Educational Research, 8, 74-85.   [Google Scholar]
 10. Bloom, B. S. (2012). İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme [Human qualities and learning at school.] (2. Baskı) (D.A. Özçelik, Trans.). Pegem (Orijinal work published 1976). [Google Scholar]
 11. Bloom, B. S., Engelhart, M. D., Furst, E. J., Hill, W. H. & Krathwohl, D. R. (1956). Taxonomy of educational objectives: the classification of educational goals. Handbook I: Cognitive Domain. David McKay Company Inc. [Google Scholar]
 12. Bloom, B. S. (1956). Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. Handbook I: The Cognitive Domain. David Mckay Company Inc.  [Google Scholar]
 13. Buldur, A., & Ömeroğlu, E. (2018). An examination of the relationship between pre-school children's and their teachers' attitudes and awareness towards the environment. Journal of Education and Learning, 7(2), 221-229. [Google Scholar]
 14. Bümen, N.T. (2006). Program geliştirmede bir dönüm noktası: Yenilenmiş Bloom taksonomisi. Eğitim ve Bilim, 31(142), 3-14.  [Google Scholar]
 15. Büyükalan F. S. (2004). Öğretmenler için soru sorma sanatı [The art of asking questions for teachers]. Asil. [Google Scholar]
 16. Büyüköztürk, Ş. (2008). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı [Manual of data analysis for social sciences.] (9. Press). Pegem A. [Google Scholar]
 17. Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, O. E., Karadeniz, S. & Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. [Scientific research methods.] (16. Press). Pegem Akademi. [Google Scholar]
 18. Cangüven, H. D., Öz, O., Binzet, G., & Avcı, G. (2017). Milli Eğitim Bakanlığı 2017 fen bilimleri taslak programının yenilenmiş Bloom taksonomisine göre incelenmesi. [Examination of the Ministry of National Education 2017 science draft program according to the revised Bloom taxonomy.] International Journal of Eurasian Education and Culture, 2(2), 62-80. [Google Scholar]
 19. Çavuşoğlu, F., Altay, B., Nuriyeva, G. & Öngör, B. (2017). İlköğretim öğrencilerinin çevre bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi [Evaluation of primary school students' environmental knowledge and attitudes.] Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 20 (4), 254-259.  [Google Scholar]
 20. Çelikbaş, A. (2016). Sürdürülebilirliği temel alan çevre eğitiminin ortaokul öğrencilerinin çevresel davranışlarına ve sürdürülebilir çevre tutumlarına etkisi [The effect of sustainability-based environmental education on secondary school students' environmental behavior and sustainable environmental attitudes.] [Master’s Thesis, Mersin University]. Ulusal Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp  [Google Scholar]
 21. Çepni, S., & Azar, A.  (1998, September). Analysis of the questions asked in high school physics exams. Proposal Presented at the III. National Science Teaching Symposium. Karadeniz Technical University, Trabzon. [Google Scholar]
 22. Çimer, A. (2007). Effective teaching in science: A review of literature. Journal of Turkish Science Education, 4 (1), 20-44. [Google Scholar]
 23. Coleman, V. M. (2013). National music education standards and adherence to bloom’s revised taxonomy [Doktoral Thesis, Walden University] ProQuest Dissertations and Theses.  [Google Scholar]
 24. Coşar, Y. (2011). İlköğretim altıncı sınıf matematik dersi çalışma kitabındaki soruların kapsam geçerlik ve yenilenmiş Bloom taksonomisinin bilişsel süreç boyutuna göre analizi [Analysis of the questions in the primary school sixth grade mathematics lesson workbook according to the content validity and cognitive process dimension of the revised Bloom's taxonomy.] [Master’s Thesis, Atatürk University]. Ulusal Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp  [Google Scholar]
 25. Dalak, O. (2015). TEOG sınav soruları ile 8. sınıf öğretim programlarındaki ilgili kazanımları yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre incelenmesi [Examination of TEOG exam questions and related gains in 8th grade curriculum according to the revised Bloom Taxonomy.] [Master’s Thesis, Gaziantep University]. Yükseköğretim Kurulu Açıkbilim. https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/130164  [Google Scholar]
 26. Davila, K., & Talanquer, V. (2009). Classinfying end-of-chapter questions and problems for selected general chemistry textbooks used in the United States. Journal of Chemical Education, 87 (1), 97-101.  [Google Scholar]
 27. Demir, M. (2011). 5. ve 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Sınav Sorularının Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi [Evaluation of 5th and 6th Grade Science and Technology Course Exam Questions According to Bloom's Taxonomy.] Milli Eğitim Dergisi, 41 (189), 131–143. [Google Scholar]
 28. Derman, İ. (2013). Farklı başarı düzeylerindeki okullarda 9 ve 12. sınıf öğrencilerinin ekosisteme ilişkin öğrenme düzeyleri ve sürdürülebilir çevre bilinci ile ilişkisi [The relationship of 9th and 12th grade students with ecosystem-related learning levels and sustainable environmental awareness in schools with different success levels.] [Master’s Thesis, Hacettepe University]. Ulusal Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp [Google Scholar]
 29. Dindar, H., & Demir, M. (2006). Beşinci sınıf öğretmenlerinin fen bilgisi dersi sınav sorularının bloom taksonomisine göre değerlendirilmesi [Evaluation of fifth grade teachers' science course exam questions according to bloom's taxonomy.] Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(3), 87-96.  [Google Scholar]
 30. Dumanoğlu, F., & Bezir Akçay, B. (2018). Elektrik enerjisi başarı testinin geliştirilmesi [Development of electrical energy success test.] E-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5 (2), 20-39. https://doi.org/10.30900/kafkasegt.422251   [Google Scholar] [Crossref] 
 31. Dündar, H. (2019). İlkokul üçüncü sınıf fen bilimleri ders kitabındaki ünite sonu değerlendirme sorularının revize edilmiş Bloom taksonomisi bağlamında kapsam geçerliği. [Content validity of the end-of-unit assessment questions in the primary school third grade science textbook in the context of the revised Bloom's taxonomy.] [ Master’s Thesis] Giresun University. Ulusal Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp  [Google Scholar]
 32. Eber, P. A. & Parker, T.S. (2007). Assessing Student Learning: Applying Bloom’s Taxonomy. Journal of Human Service Education, 27 (1), 45-53. [Google Scholar]
 33. Erduran A., D., & Darçın E. S. (2009). Investigation of eight grade students’ knowledge level about global environmental problems. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education, 1(2), 93-98.  [Google Scholar]
 34. Gierl, M. J. (1997). Comparing the Cognitive Representations of Test Developers and Students on a Mathematics Achievement Test Using Bloom's Taxonomy.  Journal of Educational Research, 91(1), 26–32.  https://doi.org/10.1080/00220679709597517  [Google Scholar] [Crossref] 
 35. Gökdere, M. (2005). A study on environmental knowledge level of primary students in Turkey. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 6(2), 1-13. Retrived from https://www.ied.edu.hk/apfslt/download/v6_issue2_files/gokdere.pdf [Google Scholar]
 36. Green, K. H. (2011). Matching Functions and Graphs at Multiple Levels of Bloom’s Revised Taxonomy. PRIMUS: Problems, Resources, and Issues in Mathematics Undergraduate Studies, 20(3), 204–216. https://doi.org/10.1080/10511970802207212. [Google Scholar] [Crossref] 
 37. Grounlund, N.E. (1998). Assessment of Student Achievement. Boston: Allyn and Bacon.  [Google Scholar]
 38. Güleryüz, H., & Erdoğan, İ. (2018). Ortaokul fen bilimleri dersi sınav sorularının Bloom’un bilişsel alan taksonomisine göre değerlendirilmesi: Muş İli Örneği [Evaluation of middle school science course exam questions according to Bloom's cognitive domain taxonomy: The Case of Muş Province.] Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 43–49. https://doi.org/10.18506/anemon.354846. [Google Scholar] [Crossref] 
 39. Güneş, M. H., & Serdaroğlu, C. (2018). Bitki ve hayvanlarda üreme, büyüme ve gelişme ünitesinde geliştirilen başarı testinin geçerliliği ve güvenirliği [Validity and reliability of the success test developed in the reproduction, growth and development unit in plants and animals.] Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi, 2(1), 35-40. [Google Scholar]
 40. Güven, Ç. (2014). 6, 7, 8. sınıflar fen ve teknoloji dersi öğretim programındaki soruların yenilenmiş Bloom taksonomisine göre incelenmesi [Examining the questions in the 6th, 7th and 8th grades science and technology curriculum according to the revised Bloom's taxonomy.] [Unpublished Master’s Thesis] Ahi Evran University. [Google Scholar]
 41. Güven, Ç., & Aydın, A. (2017). Yedinci sınıf fen ve teknoloji dersi öğretim programı sorularının yenilenmiş bloom taksonomisi bakımından analizi ve değerlendirilmesi [Analysis and evaluation of seventh grade science and technology course curriculum questions in terms of renewed bloom taxonomy.] Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(1), 223-233. [Google Scholar]
 42. İlhan, M., & Gezer, M. (2017). A content analysis of the wh-questions in the efl textbook of horizons. International Education Studies, 6(7), 200-224. [Google Scholar]
 43. Johnson, C.G., & Fuller, U. (2006) Is Bloom’s Taxonomy Appropriate for Computer Science. Berglund, A. (Ed.), 6th Baltic Sea Conference on Computing Education Research: Koli Calling 2006 (pp. 115-118). Koli National Park.  [Google Scholar]
 44. Jideani, V. A., & Jideani, I, A. (2012). Alignment of Assessment Objectives with Instructional Objectives Using Revised Bloom’s taxonomy. The Case for Food Science and Technology Education. Journal of Food Science Education 11 (3). Wiley Online Library: 34–42. [Google Scholar]
 45. Kahramanoğlu, E. (2013). İlköğretim fen ve teknoloji ders kitaplarının Bloom taksonomisi açısından değerlendirilmesi [Evaluation of primary school science and technology textbooks in terms of Bloom's taxonomy.] [Unpublished Master’s Thesis]. İstanbul University.  [Google Scholar]
 46. Karakaş, H., Doğan, A., & Sarıkaya, R. (2016). Etkinlik temelli eğitimin üstün yetenekli öğrencilerin ekolojik ayak izi farkındalığına etkisi. Turkish Studies, 11(3), 1365-1386. [Google Scholar]
 47. Keçeci, G., Yıldırım, P., & Kırbağ Zengin, F. (2019). Sistemler akademik başarı testi: geçerlik ve güvenirlik çalışması [Systems academic achievement test: validity and reliability study.] Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi, 3(1), 96-114. [Google Scholar]
 48. Koray Ö., Altunçekiç A., & Yaman S. (2004). Fen bilgisi öğretmen adaylarının soru sorma becerilerinin bloom taksonomisine göre değerlendirilmesi [Evaluation of science teacher candidates' questioning skills according to bloom taxonomy.] Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(17), 33-39.                 [Google Scholar]
 49. Krathwohl, D.R. (2002). A revision of Bloom's Taxonomy: An Overview. Theory into Practice, 41(4), 212-218. [Google Scholar]
 50. Leeming, F. C. , Dwyer. W. O.  and Bracken, B. A. (1995). Children’s Enviromental Attitude And Knowledge Scale: Construction and Validation, Journal of Envronmental Education. Spring (26)3. [Google Scholar]
 51. Machanick, P. (1998). The skills hierarchy and curriculum. In Proceedings of the SAICSIT_98 (pp. 54-62). Gordon’s Bay. [Google Scholar]
 52. Makki, M. H., Abd-El-Khalick, F., & Boujaoude, S. (2003). Lebanese secondary school students' environmental knowledge and attitudes. Environmental Education Research, 9(1), 21-33. http://doi.org:/10.1080/1350462030346821-33 [Google Scholar]
 53. Morrone, M., Mancl, K. & Carr, K. (2001). Development of a metric to test group differences in ecological knowledge as one component of environmental literacy. Journal of Environmental Education, 32(4), 33-42. [Google Scholar]
 54. Ministry of National Education of Turkey [MoNE]. (2018). Science curriculum (3rd-8th grades). Board of Education. [Google Scholar]
 55. Mizbani, M. & Chalak, A. (2017). Analyzing reading and writing activities of ıranian efl textbook prospect 3 based on bloom's revised taxonomy. Journal of Applied Linguistics and Language Research 4(2), 2017, 13-27. [Google Scholar]
 56. Nacaroğlu, O., Bektaş, O., & Kızkapan, O. (2020). Madde döngüleri ve çevre sorunları konusunda başarı testi geliştirme: geçerlik ve güvenirlik çalışması [Developing a success test on item loops and environmental problems: A validity and reliability study.] Kastamonu Eğitim Dergisi, 28(1), 36-51. http://doi.org:/10.24106/kefdergi.3374  [Google Scholar]
 57. Öksüz, Y., & Güven Demir, E. (2019). Açık uçlu ve çoktan seçmeli başarı testlerinin psikometrik özellikleri ve öğrenci performansı açısından karşılaştırılması [Comparison of open-ended and multiple-choice achievement tests in terms of psychometric properties and student performance.] Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(1), 259-282. [Google Scholar]
 58. Özcan, H., Koca, E., & Söğüt, M. (2019). Ortaokul öğrencilerinin basınç kavramıyla ilgili anlayışlarını ölçmeye yönelik bir test geliştirme çalışması [A test development study to measure middle school students' understanding of the concept of pressure.] Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 6(1), 130-144. [Google Scholar]
 59. Özkan, E., & Eryılmaz Muştu, Ö. (2018). 8. sınıf basit makineler ünitesine yönelik başarı testi geliştirme: Geçerlik ve güvenirlik çalışması [Developing achievement test for 8th grade simple machines unit: Validity and reliability study.] Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(1), 737-754. [Google Scholar]
 60. Özkan, M. (2008). Biyolojik, ekolojik, genetik çeşitlilik ve doğa eğitimi [Biological, ecological, genetic diversity and nature education.] Uludağ Milli Parkı, Bursa ve Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi-III Sonuç Raporu. Proje No: 108B027, s.4-29. Bursa. [Google Scholar]
 61.  Samaie, M., & Khosravian, F. (2014). Achievement test development and validation: A measure of reading comprehension strategies for Iranian learners of English. International Journal of Linguistics, 6(2), 12-22. [Google Scholar]
 62. Saraç, H. (2018). Fen Bilimleri dersi “maddenin değişimi” ünitesi ile ilgili başarı testi geliştirme: Geçerlik ve güvenirlik çalışması [Developing an achievement test for the "change of matter" unit in the Science course: a validity and reliability study.] Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 416-445.  [Google Scholar]
 63. Seo, Y. J., Kim, H. S,, & Chae, H. K. J. (2010). Analysis of the end-of-chapter questions in chemistry ii according to revised bloom`s taxonomy of educational objectives. Korean. Chem. Soc. 54(3), 329. [Google Scholar]
 64. Şener, N., & Taş, E. (2017). Developing achievement test: A research for assessment of 5th grade biology subject. Journal of Educationand Learning, 6(2), 254-271. [Google Scholar]
 65. Şenses, A. (2008). İlköğretim 6. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarındaki soruların kapsam geçerlilik ve Bloom Taksonomisi’ne göre analizi [Analysis of questions in primary school 6th grade social studies textbooks according to content validity and Bloom's Taxonomy.] [Unpublished Master’s Thesis, Gaziosmanpaşa University]. [Google Scholar]
 66.  Sönmez, E., & Yerlikaya, Z. (2017). Ortaokul öğrencilerinin çevresel bilgi düzeyleri ve çevreye yönelik tutumları üzerine bir alan araştırması: Kastamonu ili örneği [A field study on the environmental knowledge levels of secondary school students and their attitudes towards environment: Kastamonu province.] Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(3), 1239-1249.  [Google Scholar]
 67. Sontay, G., & Karamustafaoğlu, O. (2020). Fen bilimleri dersi “Güneş, Dünya ve Ay” ünitesine yönelik başarı testinin geliştirilmesi [Developing an achievement test for the science lesson “Sun, Earth and Moon” unit.] Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(2), 511-551.  [Google Scholar]
 68. Sontay, G., & Karamustafaoğlu, S. (2017). 5. sınıf fen bilimleri dersi “yer kabuğunun gizemi” ünitesine yönelik başarı testi geliştirme çalışması [Success test development study for the "mystery of the crust" unit of the 5th grade science lesson.] Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 5(1), 62-86. [Google Scholar]
 69. Tavşancıl, E. (2010). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel. [Google Scholar]
 70. Türkoğlu, İ., & Uzunkoca, F. (2017). İlköğretim 7. sınıflarda ekosistem konusunun öğretiminde geleneksel ve bilgisayar destekli öğretim yöntemlerinin öğrenci başarısına etkisinin karşılaştırılması [Comparison of the effects of traditional and computer-aided teaching methods on student achievement in teaching the ecosystem subject in 7th grades of primary education.] Turkish Journal of Educational Studies, 4(2), 78-102. [Google Scholar]
 71. Uluçınar Sağır, Ş., Aslan, O., & Cansaran, A. (2008). İlköğretim öğrencilerinin çevre bilgisi ve çevre tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi [Investigation of primary school students' environmental knowledge and environmental attitudes in terms of different variables.] İlköğretim Online, 7(2), 496-511. [Google Scholar]
 72. Uzoğlu, M., Cengiz, E., & Daşdemir, İ. (2013). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin seviye belirleme sınavı (sbs)’nda yapılan değişiklikler ile ilgili görüşlerinin incelenmesi [Examining the opinions of science and technology teachers about the changes made in the placement test (sbs).] Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(3), 77–86.  [Google Scholar]
 73. Uzun, N. (2007). Ortaöğretim öğrencilerinin çevreye yönelik bilgi ve tutumları üzerine bir çalışma [A study on the knowledge and attitudes of secondary school students towards the environment.] [Doctoral dissertation, Hacettepe University]. Ulusal Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp [Google Scholar]
 74.  Yılmaz, E., & Keray, B. (2012). Söyleşi metinleri yoluyla sekizinci sınıf öğrencilerinin soru sorma becerilerinin yenilenmiş Bloom Taksonomisi’ne göre incelenmesi [Examining the questioning skills of eighth grade students according to the revised Bloom Taxonomy through interview texts.] Sakarya University Journal of Education, 2(2), 20–31.  [Google Scholar]
 75. Yolcu, H. (2019). İlkokul öğretim programı 3 ve 4. sınıf fen bilimleri dersi kazanımlarının revize edilmiş bloom taksonomisi açısından analizi ve değerlendirilmesi [Analysis and Evaluation of Primary School Curriculum 3rd and 4th Grade Science Course Outcomes in Terms of Revised Bloom's Taxonomy.] Elementary Education Online, 18(1), 253-262. http://ilkogretim-online.org.tr doi: /ilkonline.2019.527214  [Google Scholar] [Crossref] 
 76. Yurttaş, G. D., & Sülün, Y. (2010). What are the most important environmental problems according to the second grade primary school students? Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 1605-1609.  [Google Scholar]
 77. Zimmerman, B.J., & Schunk, D.H. (2003). Educational Psychology: A Century of Contributions. Lawrence Erlbaum Associates. [Google Scholar]
 78. Zorluoğlu, S. L., Şahintürk, A. & Bağrıyanık, K. E. (2017). 2013 yılı fen bilimleri öğretim programı kazanımlarının yenilenmiş Bloom Taksonomisi’ne göre analizi ve değerlendirilmesi [Analysis and evaluation of the achievements of the 2013 science curriculum according to the revised Bloom Taxonomy]. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 1–15.  [Google Scholar]