International Association of Educators   |  ISSN: 1949-4270   |  e-ISSN: 1949-4289

Original article | Educational Policy Analysis and Strategic Research 2017, Vol. 12(2) 24-42

Solution Proposals of Prospective Teachers On the Problems of Pre-School Education

Mehmet Kaan Demir, Serdar Arcagok, Cavuş Sahin & Haydar Durukan

pp. 24 - 42   |  Manu. Number: MANU-1710-03-0001.R1

Published online: December 20, 2017  |   Number of Views: 179  |  Number of Download: 961


Abstract

In this research, the proposals of prospective teachers in pre-school training about the problems of pre-school education which are defined by the literature analysis have been put forward. 700 solution proposals are gathered from 140 prospective teachers who are included in the research by providing 5 solution proposals each. When analyzing the gathered proposals, 140 prospective teachers concluded on highly important 5 solution proposals out of 40 solution proposals which they have already specified. These are in order ‘arranging the pre-school buildings and classrooms conditions according to the characteristics of childrens’ development’, ‘reducing the classroom size’, ‘explaining the importance of pre-school education to the parents and improving the cooperation and communication with them’, ‘enlarging the classroom space’, ‘mainstreaming inclusive education’. These prospective teachers concluded on the least important 5 solution proposals as follow: ‘electing the pre-school prospective teachers by an interview’, ‘employement of doctors and nurses in the pre-school education institutions’, ‘Emphasis more on skills like music and painting in the pre-school education process of prospective teachers’, ‘provision of experiential and informational support by the retired pre-school teachers’, ‘shortening the pre-school lesson hours’. 

Keywords: Pre-school Education, Compulsory Basic Education, problem, prospective teacher, solution proposal


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Demir, M.K., Arcagok, S., Sahin, C. & Durukan, H. (2017). Solution Proposals of Prospective Teachers On the Problems of Pre-School Education. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 12(2), 24-42.

Harvard
Demir, M., Arcagok, S., Sahin, C. and Durukan, H. (2017). Solution Proposals of Prospective Teachers On the Problems of Pre-School Education. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 12(2), pp. 24-42.

Chicago 16th edition
Demir, Mehmet Kaan, Serdar Arcagok, Cavus Sahin and Haydar Durukan (2017). "Solution Proposals of Prospective Teachers On the Problems of Pre-School Education". Educational Policy Analysis and Strategic Research 12 (2):24-42.

References

  Ada, Ş., Küçükali, R., Akan D. & Dal, M. (2014). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Yönetim Sorunları, Middle Eastern &African Journal of Educational Research, 12, 32-49.

  AÇEV-ERG, (2013). Erken Çocukluk Eğitimi Ve “4+4+4” Düzenlemesi, Anne Çocuk Eğitim Vakfı ve Eğitim Reformu Girişimi, https://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/ACEV.ERG_ECE_PolitikaRaporu.pdf 

  Akçamete, A. G. (1998). Özel Eğitim. S. Eripek (ed.), Türkiye’de Özel Eğitim (313-359). Eskişehir: Açıköğretim Fakültesi Yayınları.

  Akyüz, Y. (1996). Anaokullarının Türkiye’de Kuruluş ve Gelişim Tarihçesi. Milli Eğitim Dergisi, 132, 11-17.

  Anselmi, L.,Piccinini, C. A., Barros, F. C. & Lopes, R. S. (2004). Psychosocial Determinants Of Behaviour Problems In Brazilian Preschool Children, Journal of Child Psychology and Psychiatry, 45(4), 779-788.

  Aran, M. A.,Lianos, M., Can, R. & Uraz, A. (2009). Inequality of Opportunities and Early Childhood Development Policy in Turkey. Ankara: TurkeyWelfareand Social Policy Analytical Work Program, World Bank.

  Başal, H. A. (1998). Okul Öncesi Eğitime Giriş. Bursa: Uludağ Üniversitesi Basımevi.

  Beautrais, A. L.,Fergusson, D. M. & Shannon, F. T. (1982). Family life events and behavioral problems in preschool aged children, Pediatrics, 70 (5), 774-779.

  Cevher-Kalburan, N. (2014). Early Childhood Pre-Service Teachers’ Concerns And Solutions To Overcome Them (The Case of Pamukkale University). South African Journal of Education, 34 (1) ,1–18.

  Cömert, D. & Aktan Kerem, E. (2006). Siirt İlinde Okul Öncesi Eğitimin Sorunların Tespitine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi.  Milli Eğitim Üç Aylık Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi. 35 (170),  112-123.

  Derman, T. M. & Başal, H. A. (2010). Cumhuriyetin ilanından Günümüze Türkiye’de Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretimde Niceliksel ve Niteliksel Gelişmeler, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3 /11, 560-569.

  Eğitim-Bir-Sen, (2010). Gelecek İçin Eğitim Raporu. (Eğitim-Bir-Sen Yayınları: 41). Gözde Matbaacılık: Ankara.

  Ekiz, D. (2003). Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metotlarına Giriş. Ankara: AnıYayıncılık.

  Erkan, S. ve Kırca, A. (2010). Okul Öncesi Eğitimin İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okula Hazır Bulunuşluklarına Etkisinin İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 94-106.

  Friend, M., & Cook, L. (2007). Interactions: Collaboration Skills for School Professionals (5th ed.). Boston: Allyn & Bacon.

  Fullan, M. (2006). Leading Professional Learning: Think ‘‘System’’ And Not ‘‘İndividualschool’’ If The Goal is to Fundamentally Change The Culture Of Schools. School Administrator, 63 (10), 10–15.

  Göçhan, Ö, (2011). Okul Öncesi Eğitim Ortamlarının Kalite Değişkenleri Açısından Değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

  Göğebakan, Ş. (2011). Çocuğunu Okul Öncesi Eğitim Kurumuna Gönderen (6 Yaş) Annelerin Okul Öncesi Eğitimine İlişkin Görüşlerinin Bazı Demografik Özelliklere Göre İncelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

  Gündüz, F. & Çalışkan, M. (2013). 60-66, 66-72, 72-84 Aylık Çocukların Okul Olgunluk Ve Okuma Yazma Becerilerini Kazanma Düzeylerinin İncelenmesi. Turkish Studies. 8 (8) 379-398.

  Gür, B. S. & Çelik, Z. (2009). Türkiye’de Millî Eğitim Sistemi: Yapısal Sorunlar ve Öneriler, Seta Rapor..

  Isikoglu, N. (2008) . The Effects of A Teaching Methods Course On Early Childhood Preservice Teachers ’ Beliefs . Journal of Early Childhood Teacher Education, 29, 190 – 203 . doi:10.1080/10901020802275260.

  Karadağ, A., Ulutaş, İ. & Demiriz, S. (2003). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Eğitim Ortamı ve Donanım.  Ankara: Alkım Yayınevi.

  Kaytaz, M. (2005). Türkiye’de Okul Öncesi Eğitiminin Fayda Maliyet Analizi. İstanbul: Anne Çocuk Eğitim Vakfı.

  Kaya, N. (2013). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Yaşadıkları Sorunlar ve Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçları Araştırma Raporu. https://www.academia.edu/6954387/Okul_%C3%96ncesi_%C3%96%C4%9Fretmenlerinin_Ya%C5%9Fad%C4%B1klar%C4%B1_Sorunlar_ve_Hizmet_%C4%B0%C3%A7i_E%C4%9Fitim_%C4%B0htiya%C3%A7lar%C4%B1_Ara%C5%9Ft%C4%B1rma_Raporu.

  Küçükoğlu, A. & Kızıltaş, E. (2012). Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Rusya ve Türkiye okul Ön­cesi Öğretmen Yetiştirme Programlarının Karşılaştırılması. İlköğretim Online, 11 (3), 660-670.

  Lee, S. Y., Baik, J. & Charlesworth, R. (2006). Differential Effects of Kindergarten Teacher’s Beliefs About Developmentally Appropriate Practice On Their Use Of Scaffolding Following İn-Service Training. Teaching and Teacher Education, 22 (7), 935–945.

  MEB İç Denetim Birimi Başkanlığı. (2010). İç Denetim Faaliyet Raporu.

  McMullen, M. B. (2001). Distinct in Beliefs/United In Concerns: Listening To Strongly Dap And Strongly Traditional K-Primary Teachers. Journal of Early Childhood Teacher Education, 22 (3) ,123–133.

  Miles, M. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis. London: Sage Publications.

  Odluyurt, S. (2012). Okul Öncesi Kaynaştırma. S. Batu, A. Çolak ve S. Odluyurt. Özel Gereksinimli Çocukların Kaynaştırılması içinde (ss. 139-171). Ankara:   Vize Yayıncılık.

  OECD. (2006). Startingstrong II: Early Childhood Education and Care. Paris: OECD.

  Ogelman, H. G. & Sarıkaya, H. E. (2013). Okul Öncesi Eğitimi Almış Çocukların Okula Uyum Düzeylerinin 5 ve 6 Yaşta İncelenmesi: İki Yıllık Boylamsal Çalışma. The Journal of Academic Social Science Studies, 6 (7), 417-434.

  Oğuz, A. (2004). Okul Deneyimi I Dersinin Öğretmen Adayları Üzerindeki Etkileri. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11: 141-162.

  Oktay, A. (1999). Yaşamın Sihirli Yılları: Okul Öncesi Dönem. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.

  Oktay, A. (2002). Yaşamın Sihirli Yılları: Okul Öncesi Dönem. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.

  Oktay, A. (2007). Yaşamın Sihirli Yılları: Okul Öncesi Dönem. 6. Baskı, Epsilon Yayınları, İstanbul.

  Oktay, A (Ed.) (2010). İlköğretime hazırlık ve ilköğretim programları. Ankara: Pegem Akademi.

  Oral, I., Yaşar, D. & Tüzün, I. (2016). Her çocuğa eşit fırsat: Türkiye’de Erken Çocukluk Eğitiminin Durumu ve Öneriler, Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ve Eğitim Reformu Girişimi (ERG), http://erg.sabanciuniv.edu//sites/erg.sabanciuniv.edu/files/ACEV-ERG.Rapor.01.02.16.bsk.pdf

  Özdemir, S.,Bacanlı, H. & Sözer, M. (2007). Türkiye’de Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Sistemi: Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Türk Eğitim Derneği Yayını: Ankara.

  Öztürk, C. (1998). Türkiye’de Dünden Bugüne Öğretmen Yetiştiren Kurumlar. İstanbul: Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Yayınları.

  Sezer, Ö. (2006). Okul Öncesi Dönemde Bulunan Çocuklarda Sık Rastlanan Uyum Ve Davranış Bozuklukları Ve Bu Bozukluklara İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri, Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1. Uluslararası Okulöncesi Eğitim Kongresi Bildiri Kitabı, III. Cilt, s. 280-293, İstanbul: YA-PA Yayınları.

  Sılay, İ & Gök, T. (2004). Öğretmen Adaylarının Uygulama Okullarında Karşılaştıkları Sorunlar ve Bu Sorunları Gidermek Amacıyla Hazırlanan Öneriler Üzerine Bir Çalışma. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi. Malatya. http://www.pegema.net/dosya/dokuman/217.pdf (Accesed 25.02.2016).

  Şahin, E. (2005). Okulöncesi Eğitimi Öğretmen Adayları ve Öğretmenleri İçin Uygulama Kılavuzu. Ankara: Anı Yayıncılık.

  Waldron, N. & McLeskey, J. (2010). Establishing a Collaborative Culture Through Comprehensive School Reform. Journal Of Educational And Psychological Consultation, 20 (1), 58–74.

  Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara:   Seçkin Yayıncılık.

  Yıldız, S. & Akbaba, A. (2013). Okul Öncesi Eğitiminin Zorunlu Eğitim Kapsamına Alınmasına İlişkin Alanda Görevli Öğretmen ve Yönetici Görüşleri, TurkishStudies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkishor Turkic 8/13, 1743-1773.

  Yılmaz, G. (1994). Okul Öncesi Eğitim Yapıları. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

  Yin, R. K. (2003). Case study research: Design and methods (3. Baskı). Thousand Oaks, CA: Sage.

  Zembat, R. (2001). Nitelik Açısından Okul Öncesi Eğitim Kurumları ve İlgili Bir Araştırma. İstanbul: Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Yayınları.

  Ziyalar, A. (1984). Okul öncesi Çocuklarda Kötü Alışkanlıklar ve Davranış Bozuklukları, Aile ve Çocuk Dergisi Konferansları, 4, 228-238. Ak Yayınları.