International Association of Educators   |  ISSN: 1949-4270   |  e-ISSN: 1949-4289

Original article | Educational Policy Analysis and Strategic Research 2022, Vol. 17(1) 218-235

An Investigation of the Relationship Between Digital Literacy Levels of Social Studies Teacher Candidates and Their Attitudes Towards Distance Education

Nazike Karagözoğlu & Uğur Gezer

pp. 218 - 235   |  DOI: https://doi.org/10.29329/epasr.2022.248.11   |  Manu. Number: MANU-2106-02-0001.R1

Published online: March 01, 2022  |   Number of Views: 226  |  Number of Download: 364


Abstract

The relationship between the digital literacy levels of Social Studies teacher candidates and their attitudes towards distance education was investigated in this study. In addition, attitudes of teacher candidates towards distance education and their digital literacy levels were compared in terms of gender, year of education and income variables. The sample of this study, in which the general screening model was used, consisted of 260 social studies teacher candidates studying at state universities in the Central Anatolia Region of Turkey in the 2020-2021 academic year. “Digital Literacy Scale” developed by Bayrakçı (2020) and “Distance Education Attitude Scale” developed by Ağır (2007) were used in the data collection process. Kolmogorov-Smirnov normality test was run for data normality and after data normality was provided, regression and Pearson correlation analyzes, independent sample t-test, one-way ANOVA test and Post Hoc analysis were performed. The findings of the current study showed that the digital literacy levels of teacher candidates did not differ significantly depending on gender and grade levels, but the digital literacy levels of male teacher candidates were higher. It was observed that the attitudes of teacher candidates towards distance education significantly differed based on gender and year of education. It was determined that teacher candidates with high-income had a more positive attitude towards distance education and had higher levels of digital literacy compared to teacher candidates with low- and middle-income levels. The findings of the present study also showed that there was a positive and moderately significant relationship between digital literacy levels of teacher candidates and their attitudes towards distance education, and it was concluded that digital literacy levels of teacher candidates significantly predicted their attitude scores toward distance education.

Keywords: Teacher candidates, Digital literacy, Distance education, Attitudes


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Karagozoglu, N. & Gezer, U. (2022). An Investigation of the Relationship Between Digital Literacy Levels of Social Studies Teacher Candidates and Their Attitudes Towards Distance Education . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 17(1), 218-235. doi: 10.29329/epasr.2022.248.11

Harvard
Karagozoglu, N. and Gezer, U. (2022). An Investigation of the Relationship Between Digital Literacy Levels of Social Studies Teacher Candidates and Their Attitudes Towards Distance Education . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 17(1), pp. 218-235.

Chicago 16th edition
Karagozoglu, Nazike and Ugur Gezer (2022). "An Investigation of the Relationship Between Digital Literacy Levels of Social Studies Teacher Candidates and Their Attitudes Towards Distance Education ". Educational Policy Analysis and Strategic Research 17 (1):218-235. doi:10.29329/epasr.2022.248.11.

References
 1. Akgün, F. (2015). “Uzaktan eğitim öğrencilerinin web tabanlı öğretime yönelik tutumları ve çevrimiçi teknolojilere yönelik öz yeterlik algılarının incelenmesi”, 20-22 Mayıs, Afyon. 9th International Computer & Instructional Technologies Symposium - ICITS2015 Full Paper Proceedings. [Google Scholar]
 2. Akgün, İ. H. & Akgün, M. (2020). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeylerinin incelenmesi. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 1006- 1024. [Google Scholar]
 3. Aslan, S. (2021). The Effect of the Flipped Classroom Model on Pre-Service Teachers’ Digital Literacy and Digital Pedagogical Competencies. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 16(4), 73-89. https://doi.org/10.29329/epasr.2021.383.4.  [Google Scholar] [Crossref] 
 4. Başar, M., Arslan, S., Günsel, E., Akpınar, M. (2019). Öğretmen adaylarının uzaktan eğitim algısı. Journal of Multidisciplinary Studies in Education, 3 (2), 14-22. https://dergipark.org.tr/en/pub/jmse/issue/45032/555407. [Google Scholar]
 5. Bayram, M., Peker, A.T., Aka, S.T., Vural, M., (2019). Üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitim dersine karşı tutumlarının incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 4(3), 330-345. https://doi.org/10.31680/gaunjss.586113. [Google Scholar] [Crossref] 
 6. Beldarrain, Y. (2006). Distance education trends: Integrating new technologies to foster student interaction and collaboration. Distance Education, 27(2), 139–153. https://doi.org/10.1080/01587910600789498.  [Google Scholar] [Crossref] 
 7. Boz, A. (2019). Öğretmen adaylarının teknoloji kabullenme ve kullanımı bağlamında uzaktan eğitim algılarının incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya. [Google Scholar]
 8. Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (Covid-19) pandemi süreci ve pandemi sonrası dünyada eğitime yönelik değerlendirmeler: Yeni normal ve yeni eğitim paradigması. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(3), 112-142. https://dergipark.org.tr/tr/pub/auad/issue/56247/773769.  [Google Scholar]
 9. Can, Ş., Çelik, B. & Çelik, C. (2020). Fen bilgisi öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyine çeşitli değişkenlerin etkisi. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 6(3), 352-358. DOI: 10.38089/ekuad.2020.33.  [Google Scholar]
 10. Creswell, J. W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Thousand Oaks, CA: Sage. [Google Scholar]
 11. Çam, E. & Kıyıcı M. (2017).  Perceptions of prospective teachers on digital literacy.  Malaysian Online Journal Of Educational Technology, 5(4), 15-50. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1156711.pdf.  [Google Scholar]
 12. Erbaş, Y. H. (2021). Covid-19 salgını döneminde eğitim: İlkokuma yazma öğretiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 9(2), 360-380. https://doi.org/10.16916/aded.851724 [Google Scholar] [Crossref] 
 13. Ergulec, F. & Eren, E. (2021). Emergency remote teaching from the perspective of pre-service teachers: An evaluation through digital stories. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 16(1), 61-77. https://doi.org/10.29329/epasr.2020.334.4.  [Google Scholar] [Crossref] 
 14. Gökbulut, B. (2021). Uzaktan eğitim öğrencilerinin bakış açısıyla uzaktan eğitim ve mobil öğrenme. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 11 (1), 160-177. DOI: 10.17943/etku.797164 [Google Scholar]
 15. Hamutoğlu, N., Savaşçı, M., Sezen Gülteki̇n, G. (2019). Digital literacy skills and attitudes towards e-learning. Journal of Education and Future, (16), 93-107. https://doi.org/10.30786/jef.509293.  [Google Scholar] [Crossref] 
 16. Kaleli Yılmaz, G. & Güven, B. (2015). Öğretmen adaylarının uzaktan eğitime yönelik algılarının metaforlar yoluyla belirlenmesi.  Turkish Journal of Computer and Mathematics Education. 6(2), 299-322. https://doi.org/10.16949/turcomat.75936.  [Google Scholar] [Crossref] 
 17. Kara, S. (2021). Öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri ile web ortamında bilgi arama ve yorumlama stratejileri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.  [Google Scholar]
 18. Karadağ, E. & Yücel, C. (2020). Yeni tip koronavirüs pandemisi döneminde üniversitelerde uzaktan eğitim: Lisans öğrencileri kapsamında bir değerlendirme çalışması. Yükseköğretim Dergisi, 10(2), 181-192. https://doi.org/10.2399/yod.20.730688.  [Google Scholar] [Crossref] 
 19. Karakuş, N., Ucuzsatar, N., Karacaoğlu, M. Ö., Esendemir, N., Bayraktar, D. (2020). Türkçe öğretmeni adaylarının uzaktan eğitime yönelik görüşleri. Rumelide Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (19), 220-241. https://doi.org/10.29000/rumelide.752297.  [Google Scholar] [Crossref] 
 20. Karatepe, F., Küçükgençay, N. & Peker, B. (2020). Öğretmen adayları senkron uzaktan eğitime nasıl bakıyor? Bir anket çalışması. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 7(53), 1262-1274. http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1868.  [Google Scholar]
 21. Kumari, S. N. V. & D'Souza, F. (2016). Secondary school teachers' digital literacy and use of ICT in teaching and learning. International Journal of Computational Research and Development, 1(1), 141-146. https://doi.org/10.5281/zenodo.220927.  [Google Scholar] [Crossref] 
 22. Kurt, A. A. & Doğan, E. (2020). Pandemi döneminde eğitim teknolojileri. D.K. Yapıcoğlu (Ed.). Pandemi döneminde eğitim (p.237-251). Anı  [Google Scholar]
 23. Kuru, E. (2019). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık kavramına ilişkin görüşleri. Turkish Studies, 14 (3), 1629-1648. http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.22563.  [Google Scholar]
 24. Lestari, H., Siskandar, R. & Rahmawati, I. (2020). Digital literacy skills of teachers in elementary school in the revolution 4.0. International Conference on Elementary Education, 2(1), 302–311. http://proceedings.upi.edu/index.php/icee/article/view/631.  [Google Scholar]
 25. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), (2017). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı (4, 5, 6 ve 7. Sınıflar), Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara. [Google Scholar]
 26. Özerbaş, M., Kuralbayeva, A. (2018). Türkiye ve Kazakistan öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeylerinin değerlendirilmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 16-25. https://doi.org/10.21666/muefd.314761.  [Google Scholar] [Crossref] 
 27. Özbay, Ö. (2015). Dünya’da ve Türkiye’de uzaktan eğitimin güncel durumu. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi 4, 377-394. https://dergipark.org.tr/tr/pub/inesj/issue/40015/475774.  [Google Scholar]
 28. Parks, A. (2012). Understanding the central themes of the Common Core Standarts and the need to develop digital literacy and 21st century skills in today’s classrooms. http://www.famu.edu/education/digitalliteracy.pdf.  [Google Scholar]
 29. Royal Society, (2012). Shut down or restart? The way forward for computing in UK schools. https://royalsociety.org/education/policy/computing-in-schools/report/. [Google Scholar]
 30. Sarıkaya, B. (2019). Türkçe öğretmeni adaylarının dijital okuryazarlık durumlarının çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(62), 1098-1107. http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3122.  [Google Scholar]
 31. Tang, C. M. & Chaw, L. Y. (2016). Digital literacy: A prerequisite for effective learning in a blended learning environment? The Electronic Journal of e‐Learning,14 (1), 54‐65. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1099109.pdf.  [Google Scholar]
 32. Toker Gökçe, A. (2008). Küreselleşme sürecinde uzaktan eğitim. D.Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 1-12. https://dergipark.org.tr/tr/pub/zgefd/issue/47957/606765.  [Google Scholar]
 33. Tyger, R. L. (2011). Teacher candidates' digital literacy and their technology ıntegration efficacy electronic theses and dissertations. https://digitalcommons.georgiasouthern.edu/etd/557.  [Google Scholar]
 34. UNESCO (2017) Working group on education: Digital skills for life and work. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000259013.  [Google Scholar]
 35. Vázquez-Cano, E., Meneses, E. L., & García-Garzón, E. (2017). Differences in basic digital competences between male and female university students of Social Sciences in Spain. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 14(1), 2-16. https://doi.org/10.1186/s41239-017-0065-y [Google Scholar] [Crossref] 
 36. Yakar, L. & Yıldırım Yakar, Z. (2021). Eğitim fakültesi öğrencilerinin uzaktan eğitime karşı tutumlarının ve e-öğrenmeye hazır bulunuşluklarının incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 1-21. https://doi.org/10.17860/mersinefd.781097.  [Google Scholar] [Crossref] 
 37. Yau, H. K. & Cheng, L. F. A. (2012). Gender difference of confidence in using technology for learning. The Journal of Technology Studies, 38(2), 74-79. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ997179.pdf.  [Google Scholar]
 38. Yazıcıoğlu, A., Yaylak, E. & Genç, G. (2020). Temel eğitim öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri (Ordu ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Örneği). ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD), 10(2), 274-286. https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/56076/686913.  [Google Scholar]
 39. Yenilmez, K., Turğut, M., Balbağ, M. (2017). Öğretmen adaylarının uzaktan eğitime yönelik tutumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 91-107. https://doi.org/10.17556/erziefd.305902.  [Google Scholar] [Crossref] 
 40. Yontar, A. (2019). Öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(4), 815-824. https://doi.org/10.16916/aded.593579.  [Google Scholar] [Crossref] 
 41. Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK). (2021). Pandemi sürecinde online eğitimin verimliliğine ilişkin öğrenci/öğretim elemanı anketi. https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2021/yok-un-yaptigi-anket-sonuclari-aciklandi.aspx. [Google Scholar]