International Association of Educators   |  ISSN: 1949-4270   |  e-ISSN: 1949-4289

Original article | Educational Policy Analysis and Strategic Research 2021, Vol. 16(4) 274-292

The Relationships Between Global Citizenship, Multicultural Personality and Critical Thinking

Mehmet Melik Kaya

pp. 274 - 292   |  DOI: https://doi.org/10.29329/epasr.2021.383.15   |  Manu. Number: MANU-2105-01-0001.R1

Published online: December 02, 2021  |   Number of Views: 208  |  Number of Download: 553


Abstract

The purpose of this study is to examine the relationship between global citizenship, multicultural personality and critical thinking in preservice teachers. The study group consisted of 363 preservice teachers who attend different departments of Faculty of Education in Kutahya. Data collection was done through Scale Universal Citizenship, Multicultural Personality Questionnaire and Critical Thinking Disposition Scale. Because the data exhibited a normal distribution because of preliminary analysis, Pearson product-moment correlation analysis of parametric tests and multiple regression analysis were used for data analysis. According to the findings, there is positive relationship between critical thinking and multicultural personality trends and global citizenship. In other words, as multicultural personality scores increased, level of global citizenship also increased. Or as critical thinking tendencies decreased, the level of universal citizenship decreased. In a society where people adopt universal values and can think critically, democracy, justice and tolerance become dominant. And in a globalized world where there is no critical thinking, consequences of wrong thinking and wrong decisions will end up with global violence, intolerance, injustice, and war that has high destructive power.

Keywords: Global Citizenship, Multiculturalism, Critical Thinking


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Kaya, M.M. (2021). The Relationships Between Global Citizenship, Multicultural Personality and Critical Thinking . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 16(4), 274-292. doi: 10.29329/epasr.2021.383.15

Harvard
Kaya, M. (2021). The Relationships Between Global Citizenship, Multicultural Personality and Critical Thinking . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 16(4), pp. 274-292.

Chicago 16th edition
Kaya, Mehmet Melik (2021). "The Relationships Between Global Citizenship, Multicultural Personality and Critical Thinking ". Educational Policy Analysis and Strategic Research 16 (4):274-292. doi:10.29329/epasr.2021.383.15.

References
 1. Adams, M. H., Stover, L. M. & Whitlow, J. F. (1999). A longitudinal evaluation of baccalaureate nursing students’ critical thinking abilities. Journal of Nursing Education, 38(3), 139-141. [Google Scholar]
 2. Akar, C. (2017). Sınıf öğretmeni adaylarının eleştirel düşünme eğilimlerinin çokkültürlülük değerlerini yordama düzeyi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 741-762. [Google Scholar]
 3. Akın, A., Hamedoğlu, M. A., Sarıçam, H., Akın, U., İlbay, A. B., Civan, S. ve Demir, T. (2013). The validity and reliability of the Turkish version of the Critical Thinking Disposition Scale. Paper presented at the 2nd ICCLS, December, 17-19, Ankara, Turkey. [Google Scholar]
 4. Akın, A., Sarıçam, H. Akın, Ü., Yıldız, B., Demir, T. ve Kaya, M. (2014). The validity and reliability of the Turkish version of the Global Citizienship Scale. 3rd International Symposium on Social Studies Education, 28-30 April, Ankara. [Google Scholar]
 5. Akkaya, N., Kırmızı, F. S. & Cenan, İ. Ş. Ç. İ. (2018). Öğretmen adaylarının çokkültürlülüğe ilişkin algılarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(29), 308-335. [Google Scholar]
 6. Albayrak, A. S. 2006. Uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti. [Google Scholar]
 7. Anıl, D. ve Yavuz, G. (2010). Öğretmen adayları için çok kültürlü eğitime yönelik tutum ölçeği güvenirlik ve geçerlik çalışması. International Conference on New Trends in Education and Their Implications. 1056-1062. Antalya, Türkiye, 5-6 Mayıs. [Google Scholar]
 8. Arteche, A., Chamorro-Premuzic, T., Furnham, A. & Crump, J. (2008). The relationship of trait EI with personality, IQ and sex in a UK sample of employees. International Journal of Selection and Assessment, 16(4), 421–426 [Google Scholar]
 9. Arabena, K. (2006). The Universal Citizen: An Indigenous citizenship framework for the twenty-first century. Australian Aboriginal Studies, 11(2), 35-46 [Google Scholar]
 10. Ağ, İ. (2017). Psikolojik danışman adaylarının çokkültürlü kişilik özellikleri ve ayrımcılık tutumlarının incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Anakara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 11. Bandura, A. (Ed.). (1995). Self-efficacy in changing societies. New York: Cambridge University Press. [Google Scholar]
 12. Bayar, F. (2008). Küreselleşme kavramı ve küreselleşme sürecinde Türkiye. Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi, 32(4), 25-34. [Google Scholar]
 13. Bulut, C. ve Başbay, A. (2014). Öğretmenlerin çokkültürlü yeterlik algılarının incelenmesi. K. Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(3), 957-978. [Google Scholar]
 14. Bulut, M. ve Sarıçam, H. (2016). Okul öncesi öğretmen ve öğretmen adaylarında çokkültürlü kişiliğin çokkültürlü eğitim tutumları üzerindeki etkisinin incelenmesi. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 295-322. [Google Scholar]
 15. Bulut, M. ve Sarıçam, H. (2017). Çokkültürlü eğitim sürecinde çokkültürlü kişilik: Okul öncesi örneklemi. LAP LAMBERT Academic Publishing.  [Google Scholar]
 16. Büyüköztürk, Ş. (2012). Veri analizi el kitabı. Pegem Yayıncılık [Google Scholar]
 17. Canatan, K. (2009). Avrupa toplumlarında çokkültürcülük: Sosyolojik bir yaklaşım. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(6), 80-97. [Google Scholar]
 18. Chance, P. (1986).  Thinking in the classroom: A survey of programs. New York: Teachers College, Columbia University. [Google Scholar]
 19. Çalışkan, H. ve Gençer, R. (2016). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çokkültürlü eğitime ilişkin tutum düzeylerinin incelenmesi. V. Sakarya’da Eğitim Araştırmaları Kongresi. (s.52-63).  [Google Scholar]
 20. Çetin, A. (2008). Sınıf öğretmenliği adayların eleştirel düşünme gücü (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa. [Google Scholar]
 21. Çepni, S. (2012). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. 5. Baskı. Celepler Matbacılık. [Google Scholar]
 22. Çıkrıkçı, N. (1992). İki eleştirel akıl yürütme gücü ölçeğinin geçerlik ve güvenirliğinin bir psikologlar paneli tarafından değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 25(2), 547-557 [Google Scholar]
 23. Çoban, A. E., Karaman, N. G. ve Doğan, T. (2010). Öğretmen adaylarının kültürel farklılıklara yönelik bakış açılarının çeşitli demografik değişkenlere göre incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi, 6(10), 126-131 [Google Scholar]
 24. Dağ, N. (2012). Vatandaşlığın niteliksel dönüşümü ve vatandaşlık eğitimi üzerine bir betimleme çalışması. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 105-118.  [Google Scholar]
 25. Deniz, Ü. ve Kesicioğlu, O. (2012). Okul öncesi öğretmen adaylarının kişilik özelliklerinin bazı değişkenlerle ilişkisinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 1-13.  [Google Scholar]
 26. Dökmen, Z. Y. (1991). Bem cinsiyet rolü envanteri’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 35(1), 81-89. [Google Scholar]
 27. Dökmen, Z. Y. (1999). Bem cinsiyet rolü envanteri kadınsılık ve erkeksilik ölçekleri Türkçe formunun psikometrik özellikleri. Kriz Dergisi, 7(1), 27-40. [Google Scholar]
 28. Durmuş, G. (2017). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının küresel vatandaşlık ve çokkültürlü eğitime yönelik tutumlarının incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Amasya. [Google Scholar]
 29. Elçin, A. B. (2012). Küreselleşmenin tarihçesi.  Merit Denetim Danışmanlık-Yeminli Mali Müşavirlik, http://www.meritymm.com/wp-content/uploads/2013/05/kuresellesme. pdf (Erişim Tarihi: 10 Şubat 2021)  [Google Scholar]
 30. Engin, G. ve Sarsar, F. (2015). Investigation of primary school teacher candidates’ global citizenship levels sınıf öğretmeni adaylarının küresel vatandaşlık düzeylerinin incelenmesi. Journal of Human Sciences, 12(1), 150-161. [Google Scholar]
 31. Erbaş, Y.H. (2019). A qualitative case study of multicultural education in Turkey: Definitions of multiculturalism and multicultural education. International Journal of Progressive Education, 15(1), 23-43.  [Google Scholar]
 32. Esendemir, Ş. (2008). Türkiye'de ve dünyada vatandaşlık: Eski sorular, yeni arayışlar. Birleşik Yayınevi. [Google Scholar]
 33. Engin, G. ve Genç, S. Z. (2015). Sınıf öğretmeni adaylarının çok kültürlü eğitime yönelik tutumları (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi örneği). Route Educational and Social Science Journal, 2(2), 30-39. [Google Scholar]
 34. Fernández-Berrocal, P., Cabello, R., Castillo, R. & Extremera, N. (2012). Gender differences in emotional intelligence: The mediating effect of age. Behavioral Psychology / Psicología Conductual: Revista Internacional Clínica y de la Salud, 20(1), 77-89. [Google Scholar]
 35. Geçtan, E. (2014). Psikanaliz ve sonrası. Metis Yayınları. [Google Scholar]
 36. Gürkaynak, İ., Üstel, F. ve Gülgöz, S. (2008). Eleştirel düşünme. Eğitim Reformu Girişimi. [Google Scholar]
 37. Güngör, S., Buyruk, H. & Özdemir, Y. (2018). Öğretmen adaylarının çokkültürlülüğe ilişkin tutumları. Electronic Journal of Social Sciences, 17(66), 816-837 [Google Scholar]
 38. Hall, C. S., & Nordby, V. J. (1999). A primer of Jungian psychology. NY: Penguin Putnam Inc. [Google Scholar]
 39. Haskan Avcı, H., Ö., Karababa, A. ve Zencir, T. (2019). Male pre-school teacher candidates in the context of gender: Perceived challenges and future concerns. Hacettepe University Journal of Education, 34(4), 1092-1106.  [Google Scholar]
 40. Hjerm, M., Sevä, I. J. & Werner, L. (2018). How critical thinking, multicultural education and teacher qualification affect antiimmigrant attitudes. International Studies in Sociology of Education, 27(1), 42-59.  [Google Scholar]
 41. İçen, M. ve Akpınar, E. (2012). Küresel vatandaşlık eğitiminin uluslararası sorunların çözümündeki rolü. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 277-289. [Google Scholar]
 42. Kan, Ç. (2009a). Sosyal bilgiler eğitiminde küresel vatandaşlık. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 25-30. [Google Scholar]
 43. Kan, Ç. (2009b). Değişen değerler ve küresel vatandaşlık eğitimi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(3), 895-904. [Google Scholar]
 44. Karaman, M. K. (2016). Öğretmen adaylarının medya okuryazarlık düzeyleri ve eleştirel düşünme eğilimleri üzerine bir araştırma. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 4(1), 326-350. [Google Scholar]
 45. Karakaş, H. & Erbaş, Y. H. (2018). Öğretmen adaylarının çokkültürlü deneyimleri ve (Türkiye’deki) kültürel ve sosyal gruplara yönelik düşünceleri. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(9), 59-81. [Google Scholar]
 46. Kaya, B. ve Kaya, A. (2012). Teknoloji çağında öğretmen adaylarının küresel vatandaşlık algıları. Sakarya University Journal of Education, 2(3), 81-95. [Google Scholar]
 47. Koçak, D. ve Kaykusuz, H. (2019). Okul öncesi öğretmen adaylarının okul öncesi eğitimde öğretmen cinsiyetine yönelik görüşleri. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(1), 20-36.  [Google Scholar]
 48. Köse, Ö. (2003). Küreselleşme sürecinde devletin yapısal ve işlevsel dönüşümü. Sayıştay Dergisi, 49(4) 3-46. [Google Scholar]
 49. Kürüm, D. (2002). Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme gücü (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir [Google Scholar]
 50. Kwon, H., Yoon, K. L., Joormann, J. & Kwon, J. H. (2013). Cultural and gender differences in emotion regulation: Relation to depression. Cognition and Emotion, 27(5), 769-82.  [Google Scholar]
 51. Kymlicka, W. (1988). Çokkültürlü yurttaşlık, (Çev: A. Yılmaz). Ayrıntı Yayınları. [Google Scholar]
 52. Lazarus, R. S. (1961). Personality (Foundations of modern psychology series). Prentice-Hall, Inc. [Google Scholar]
 53. Meshkat, M. & Nejati, R. (2017). Does emotional intelligence depend on gender? A study on undergraduate english majors of three Iranian universities. SAGE OPEN, 7(3), 1-8.  [Google Scholar]
 54. Morais, D. B. & Ogden, A. C. (2011). Initial development and validation of the global citizenship scale. Journal of Studies in International Education, 15(5), 445-466. [Google Scholar]
 55. Munroe, A. & Pearson, C. (2006). The munroe multicultural attitude scale questionnaire: A new instrument for multicultural studies. Educational and Psychological Measurement, 66(5), 819-834. [Google Scholar]
 56. Oğurlu, U., Kaya, F., Ercan Yalman, F. ve Ayvaz, Ü. (2016). Üstün yetenekli ortaokul öğrencilerine küresel vatandaşlık eğitimi programının etkililiği. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 253-271. [Google Scholar]
 57. Oğuz, A. ve Sarıçam, H. (2016). The relationship between critical thinking disposition and locus of control in pre-service teachers. Journal of Education and Training Studies, 4(2), 182-192. [Google Scholar]
 58. Özdemir, E. (2014). Kuramdan uygulamaya eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri. Tarama Yöntemi. İçinde. M. Metin (Ed.), (s. 78-97). Pegem Akademi. [Google Scholar]
 59. Özdemir, M., & Dil, K. (2013). Öğretmenlerin çokkültürlü eğitime yönelik tutumları: Çankırı ili örneği. Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, 46(2), 215-232  [Google Scholar]
 60. Özkan, D. (2020). Sınıf öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersine ilişkin tutumları ve küresel vatandaşlık görüşleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi) Zoguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak. [Google Scholar]
 61. Özensel, E. (2012). Çokkültürlülük uygulaması olarak Kanada çokkültürlülüğü. Akademik İncelemeler Dergisi, 7(1), 55-70.  [Google Scholar]
 62. Özkan, T. (2006). İlköğretim öğretmenlerinin küresel eğitime yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilgiler Enstitüsü, Adana. [Google Scholar]
 63. Öztürk, N. (2006). Hemşirelik öğrencilerinin eleştirel düşünme düzeyleri ve eleştirel düşünmeyi etkileyen faktörler (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sivas. [Google Scholar]
 64. Polat, S. (2009). Öğretmen adaylarının çok kültürlü eğitime yönelik kişilik özellikleri. International Online Journal of Educational Sciences, 1(1), 154-164. [Google Scholar]
 65. Polat, S. (2012). Okul müdürlerinin çok kültürlülüğe ilişkin tutumları. Hacettepe üniversitesi eğitim fakültesi dergisi, 42(42), 334-343. [Google Scholar]
 66. Polat, S. ve Barka, T. O. (2012). Multiculturalism and intercultural education: A comparative study with a sample of swiss and Turkish candidate teachers. World Applied Sciences Journal, 18(9), 1180-1189. [Google Scholar]
 67. Sánchez-Núñez, M. T., Fernández-Berrocal, P., Montañés, J. & Latorre, J. M. (2008). Does emotional intelligence depend on gender? The socialization of emotional competencies in men and women and its implications. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 6(2), 455–474. [Google Scholar]
 68. Sarıçam, H. (2014). Öğretmen adaylarının çokkültürlü kişilik düzeyleri ile çokkültürlü eğitime yönelik tutumlarının incelenmesi. 4th International Symposium of Policies and Issues on Teacher Education-ISPITE2014, Ankara. pp114-116. [Google Scholar]
 69. Şahin, M. E. ve Kılınç, E. (2016). Determination of education faculty students’ multicultural personality level. Journal of Research in Education and Teaching, 5(1), 126-136. [Google Scholar]
 70. Şahin, M., Şahin, S. ve Göğebakan Yıldız, D. (2016). Sosyal bilgiler eğitimi programı ve dünya vatandaşlığı: Öğretmen adaylarının perspektifinden. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(2), 369-390. [Google Scholar]
 71. Şen, Ü. (2009). Türkçe öğretmeni adaylarının eleştirel düşünme tutumlarının çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi. Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks, 1(2), 69-89. [Google Scholar]
 72. Şendil, C. ve Kaymakçı, G. (2015). Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri. Education Sciences, 10(2), 66-83. [Google Scholar]
 73. Taşar, H. (2012). İlköğretim okullarında çalışan öğretmenlerin, öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri açısından değerlendirilmesi. II Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu, 16-18 Mayıs, Ankara [Google Scholar]
 74. Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2001). SAS for windows workbook for Tabachnick and Fidell using multivariate statistics. Allyn and Bacon.  [Google Scholar]
 75. Taştekin, E., Yükçü, Ş. B., İzoğlu, A., Güngör, İ., Uslu, A. E. I. ve Demircioğlu, H. (2016). Okul öncesi öğretmenlerinin çokkültürlü eğitime yönelik tutumlarının ve algılarının incelenmesi. Hacettepe Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 2-20. [Google Scholar]
 76. Tatlılıoğlu, K. (2014). A research subscales of undergraduates’ personality traits according to five factor personality theory in terms of some variants. Journal of History School (JOHS), 7(XVII), 939-971. [Google Scholar]
 77. Tutkun, T., Demir, M. K., Genç, S. Z. & Şahin, Ç. (2012). Civic competence level of teacher candidates within the european union context. The International Journal of Research in Teacher Education, 3(2), 1-13. [Google Scholar]
 78. Toprak, G. (2008). Öğretmenlerin çokkültürlü tutum ölçeğinin güvenirlik ve geçerlik çalışması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Osman Paşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat. [Google Scholar]
 79. Uydaş, İ. ve Genç, S. Z. (2015). Ortaöğretim öğrencilerinin küresel vatandaşlık bağlamında çokkültürlülük hakkındaki görüşlerinin değerlendirilmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 4(1), 416-429. [Google Scholar]
 80. Üstel, F. (1999). Yurttaşlık ve demokrasi. Dost kitapevi. [Google Scholar]
 81. Van der Zee K., Van Oudenhoven, J. P., Ponterotto, J. G. & Fietzer, A. W. (2013). Multicultural personality questionnaire: Development of a short form. Journal of Personality Assessment, 95(1),118-24. [Google Scholar]
 82. Van der Zee, K. I. & Van Oudenhoven, J. P. (2001). The multicultural personality questionnaire: Reliability and validity of self-and other ratings of multicultural ef-fectiveness. Journal of Research in Personality, 35(3), 278–288 [Google Scholar]
 83. Vatandaş, C. (2001). Çokkültürlü yapıda ulusal/etnik kimlikler (Kanada örneği). Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(2), 101-116. [Google Scholar]
 84. Yıldız, N., Akbulut, Ö. ve Bircan, H. (1998). İstatistiğe giriş. Şafak Yayınevi. [Google Scholar]
 85. Yazıcı, S., Başol, G., ve Toprak, G. (2009). Öğretmenlerin çokkültürlü eğitim tutumları: Bir güvenirlik ve geçerlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(5) 229-242. [Google Scholar]
 86. Vatandaş, C. (2002). Çokkültürlülük. Değişim Yayınları. [Google Scholar]
 87. Walsh C. M. & Hardy, R. C. (1999). Dispositional differences ın critical thinking related to gender and academic major. Journal of Nursing Education, 38(4), 149- 155 [Google Scholar]
 88. Washington, M. C., Okoro, E. A. & Okoro, S. U. (2013). Emotional intelligence and cross-cultural communication competence: An analysis of group dynamics and interpersonal relationships in a diverse classroom. Journal of International Education Research (JIER), 9(3), 241-246. [Google Scholar]
 89. Wilson, J., Ward, C., & Fischer, R. (2013). Beyond culture learning theory: What can personality tell us about cultural competence?. Journal of Cross-Cultural Psychology, 44(6), 900–927. [Google Scholar]