International Association of Educators   |  ISSN: 1949-4270   |  e-ISSN: 1949-4289

Original article | Educational Policy Analysis and Strategic Research 2021, Vol. 16(3) 363-398

Social Services in the Context of 2018 Social Studies Curriculum and Textbooks

Kenan Baş

pp. 363 - 398   |  DOI: https://doi.org/10.29329/epasr.2021.373.19   |  Manu. Number: MANU-2103-05-0004.R1

Published online: September 20, 2021  |   Number of Views: 116  |  Number of Download: 470


Abstract

The purpose of this study is to investigate and evaluate which subjects related to "Social Services" are covered in the Social Studies textbooks in grades 4th, 5th 6th and 7th according to the Learning Domain / Unit and Subject headings in the Social Studies curriculum revised in 2018. The document analysis method, one of the qualitative research methods, was used in this study. The study was conducted on the 4th, 5th 6th and 7th grade Social Studies textbooks, which were approved to be taught in public schools by the Ministry of National Education in the 2020 and 2021 academic year. The obtained data were analyzed by content analysis technique. When the results of the study were evaluated in general, it was observed that the subjects described were in a clear and understandable way in terms of language and wording appropriate for the students’ levels. In the Social Studies curriculum and Social Studies textbooks, while the subject headings related to “Social Services” are mostly included at the 4th grade level in terms of subject diversity, it was observed that children’s rights and refugee issues were covered at the four grade level as well (4th, 5th 6th and 7th). It was observed that specifically within the scope of the project works carried out at the 4th grade level in schools, citing the cases of the "Talking Medicine Box" developed by students for disabled citizens, one of the target groups of "Social Services" the "Lifeguard Balloon Bracelet" in the 4th grade textbook, which would minimize the loss of life in drowning incidents constituted an important example to the students in terms of being sensitive and conscious citizens in society within the scope of the Social Studies course. However, it was also observed that “Drug-Substance Addiction and Animal Abuse”, that were among the important subject headings of "Social Services" were not included at any class level, and violence against women was rarely addressed. It was recommended that children would start to grow awareness from an early age if the knowledge and information on these issues was taught appropriately considering the development levels of the students.

Keywords: Social Studies, Social Services, Textbook, Child Abuse, Rights


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Bas, K. (2021). Social Services in the Context of 2018 Social Studies Curriculum and Textbooks . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 16(3), 363-398. doi: 10.29329/epasr.2021.373.19

Harvard
Bas, K. (2021). Social Services in the Context of 2018 Social Studies Curriculum and Textbooks . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 16(3), pp. 363-398.

Chicago 16th edition
Bas, Kenan (2021). "Social Services in the Context of 2018 Social Studies Curriculum and Textbooks ". Educational Policy Analysis and Strategic Research 16 (3):363-398. doi:10.29329/epasr.2021.373.19.

References
 1. Aksulu, M. (2013). Yeni Toplumsal Hareketler: Türkiye’de Hayvan Hakları Savunuculuğu ve Sosyal Medya.  Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.  [Google Scholar]
 2. Altun, F. (2018). Afetlerin Ekonomik ve Sosyal Etkileri: Türkiye Örneği Üzerinden Bir Değerlendirme. Sosyal Çalışma Dergisi, 2 (1), 1-15.  [Google Scholar]
 3. Ambrosino, R., Ambrosino, R., Heffernan, J., Shuttlesworth, G. (2008). Social Work and Social Welfare an İntroduction. USA: Thomson Brooks/Cole.  [Google Scholar]
 4. Azer, H. (2019). Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu 7 Sosyal Bilgiler Ders Kitabı. Ankara: EKOYAY Eğitim Yayıncılık Matbaacılık.  [Google Scholar]
 5. Aziz, A. (2011). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri. Ankara: Nobel Yayıncılık [Google Scholar]
 6. Balcı, A. (2001). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler. Ankara: Pegem A Yayıncılık. [Google Scholar]
 7. Cılga, İ. (2004) Bilim ve Meslek olarak Türkiye’de Sosyal Hizmet. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Yayınları No:016. [Google Scholar]
 8. Creswell, J. W. (2013). Nitel Araştırma Yöntemleri, Çev. Ed. Mesut Bütün, Selçuk Beşir Demir, 3. Baskıdan Çeviri, Ankara: Siyasal Kitabevi. [Google Scholar]
 9. Çalışkan, N., Aydın, M., Aslanderen, M. (2014). Empati ve Hayvanlarla İletişim. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 1(1), 29-42.  [Google Scholar]
 10. Danış, M. Z. (2017). Sosyal Hizmetin Kavramsal Çerçevesi.  Genç, Y. (Ed.) Sosyal Hizmet Bilimine Giriş içinde (s.4-26). Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını.  [Google Scholar]
 11. Duyan, V. (2003). Sosyal Hizmetin İşlev ve Rolleri. Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, 14 (2): s. 1-22. [Google Scholar]
 12. Dündar, H., Hareket, E. (2016). Türkiye’de İlköğretim Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programlarının Çocuk Hakları Açısından İncelenmesi. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(2), 85-103. [Google Scholar]
 13. Erden, M. (1998). Sosyal Bilgiler Öğretimi [Teaching Social Studies]. İstanbul: Alkım Yayınevi.  [Google Scholar]
 14. Gökçearslan Çifçi, E., Gönen, E. (2011). Sosyal Hizmet Uygulamalarında Etik Karar Verme Süreci. Toplum ve Sosyal Hizmet, 22 (2), s.149-160.  [Google Scholar]
 15. Güner, Ş. İ., Güner, S., Şahan, M. H. (2010). Çocuklarda Sosyal ve Medikal Bir Problem; İstismar. Van Tıp Dergisi, 17 (3), 108-113.  [Google Scholar]
 16. Gürdoğan Bayır, Ö. (2019). Dezavantajlı Gruptaki Çocuklarla Eğitim Süreci: Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görüşleri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20 (Özel Sayı), 1-14. [Google Scholar]
 17. Harut, S. B. (2019). Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu 5 Sosyal Bilgiler Ders Kitabı. Ankara: Ata Yayıncılık.  [Google Scholar]
 18. Kalender, B. (2020). Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programlarının Çocuk Hakları Sözleşmesinin Eğitim Hedefleri Maddesi Açısından İncelenmesi: Tarihsel Bir Analiz. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 11 (1), 44-70.  [Google Scholar]
 19. Karabulut, D., Bekler, T. (2019). Doğal Afetlerin Çocuklar ve Ergenler Üzerindeki Etkileri. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 5(2), 368-376, DOI: 10.21324/dacd.500356.  [Google Scholar]
 20. Karaca, C., Çam, Y. (2019). Türkiye’de Sosyal Devlet Anlayışının Değerlendirilmesi. Maliye Dergisi, 176, 72-97.  [Google Scholar]
 21. Kongar, E. (1972). Sosyal Çalışma’ya Giriş. Ankara: Tıpkı Basım, Yayın No: 20, Sosyal Çalışma Dizisi: 16. [Google Scholar]
 22. Korkmaz, K., Özbesler, C. (2020). Sosyal Hizmet Mesleği ve Eğitimi Çerçevesinde Farklılıklara Saygı ve Toplumsal Cinsiyet. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 13 (69), s. 1250 – 1258.  [Google Scholar]
 23. Kut S. (1988) Sosyal Hizmet Mesleği Nitelikleri, Temel Unsurları, Müdahale Yöntemleri. Ankara. [Google Scholar]
 24. Mengi, A. (2019). Sosyal Bilgiler Ders Kitabı ve Öğretim Programının Engellilik Açısından İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 20 (4), 707-736. DOI: 10.21565/ozelegitimdergisi.529379.  [Google Scholar]
 25. Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis. London: Sage Publications.  [Google Scholar]
 26. Özer, Y. Y., Komsuoğlu, A., Ateşok, Z. Ö. (2016). Türkiye’deki Suriyeli Çocukların Eğitimi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Asos Journal Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4 (37), 76-110.  [Google Scholar]
 27. Sallan Gül, S., Türkmen, E. (2019). Türkiye’de Eğitimin Dışında Kalan, Hayallerin Uzağına Düşen Suriyeli Mülteci Çocuk Olmak. Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi, 3 (2), 114-131.  [Google Scholar]
 28. Seydi, A. R. (2014). Türkiye’nin Suriyeli Sığınmacıların Eğitim Sorununun Çözümüne Yönelik İzlediği Politikalar. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31, 267-305.  [Google Scholar]
 29. Şahin, H. (2020). Göç Olgusu, Mülteci Çocukların Eğitimi ve Suriyeli Mülteci Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonu Süreci. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 9 (1), 377-394. [Google Scholar]
 30. Tabachnick, B. R. (1991). Social Studies: Elementary-School Programs. In A. Lewy (Ed.), International Encyclopedia of Curriculum (pp. 725-731). Oxford: Pergamon.  [Google Scholar]
 31. Tekindal, M., Ege, A., Erim, F. (2019). Sosyal Hizmet Bilgisi Üretimi: Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi İncelemesi (1983-2017). Toplum ve Sosyal Hizmet, 30 (3), 796-813. [Google Scholar]
 32. Tüysüz, S. (2019). İlkokul 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı. Ankara: Tuna Matbaacılık.  [Google Scholar]
 33. Tüzün, I. (2017). Türkiye'de mülteci çocukların eğitim hakkını ve karşılıklı uyumu destekleyen yaklaşımlar, politikalar. Mülteci Çocukların Eğitim Hakkını ve Karşılıklı Uyumu Destekleyen Eğitim Politikaları ve Uygulamaları Çalıştayı. İstanbul. s.1-34. [Google Scholar]
 34. Uslu, G. (2019). Çocuk İhmal ve İstismarı Alanında Çalışan Profesyonellerin Sunulan Hizmetlere İlişkin Değerlendirmeleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.  [Google Scholar]
 35. Yıldırım Aykurt, A. (2017). Medyanın Söylemleri Üzerinden Sosyal Hizmet Dilinin Analizi. Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (1), s.138-161. [Google Scholar]
 36. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayınları. [Google Scholar]
 37. Yıldırım, C., Kaplan, F., Kuru, H., Yılmaz, M. (2019). Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı. İzmir: Çağlayan Matbaası. [Google Scholar]
 38. Zastrow, C. (2014). Sosyal Hizmete Giriş. Çiftçi, D.B. (Çeviri. Editörü.). Ankara: Nika Yayınevi. [Google Scholar]