International Association of Educators   |  ISSN: 1949-4270   |  e-ISSN: 1949-4289

Original article | Educational Policy Analysis and Strategic Research 2021, Vol. 16(2) 208-245

Analysis of Manager and Teacher Opinions on the Management of School Risks in the Framework of the Internal Control Risk Management Model

Ömer Faruk Ak

pp. 208 - 245   |  DOI: https://doi.org/10.29329/epasr.2020.345.10   |  Manu. Number: MANU-2012-16-0002.R1

Published online: May 27, 2021  |   Number of Views: 51  |  Number of Download: 316


Abstract

In order for the educational processes in schools to be carried out as designed, all internal and external elements of the school should be in harmony and cooperation. In order to achieve this harmony, it is necessary to determine the situation of the school correctly and to manage the risks defined as uncertainty and opportunities for the future. The most important condition for making the right interventions are against risks are to develop measures by taking advantage of the experiences of people who are exposed to risks and who are most affected by these risks. In this way, the effectiveness and efficiency of the school can be increased. In this study conducted in this context, the opinions of school administrators and teachers on the measures that can be taken for risks that are considered to be of high importance in schools were examined. The study groups of the study consist of school administrators and teachers working in public high schools affiliated to the Ministry of National Education in Niğde city center. According to the results of the research carried out in qualitative design, regular inspections and risk analyzes of schools are among the measures that can be taken against risks with high scores, that the administrators appointed on the basis of merit are open to communication, fair, competent and impartial, and school staff create a corporate culture based on love, respect and mutual trust and the recommendations to respect disciplinary rules come to the fore.

Keywords: Risk, Risk Management, School Management, Internal Control, Strategic Plan


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Ak, O.F. (2021). Analysis of Manager and Teacher Opinions on the Management of School Risks in the Framework of the Internal Control Risk Management Model . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 16(2), 208-245. doi: 10.29329/epasr.2020.345.10

Harvard
Ak, O. (2021). Analysis of Manager and Teacher Opinions on the Management of School Risks in the Framework of the Internal Control Risk Management Model . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 16(2), pp. 208-245.

Chicago 16th edition
Ak, Omer Faruk (2021). "Analysis of Manager and Teacher Opinions on the Management of School Risks in the Framework of the Internal Control Risk Management Model ". Educational Policy Analysis and Strategic Research 16 (2):208-245. doi:10.29329/epasr.2020.345.10.

References
 1. Açıkalın, A. (1995). Toplumsal kurumsal ve teknik yönleriyle okul yöneticiliği. Personel Geliştirme Merkezi. Yayın No: 10. [Google Scholar]
 2. Ak, Ö.F. & Şahin, S. (2019). Okul risklerini değerlendirmeye yönelik ölçek geliştirme çalışması. Turkish Studies Educational Sciences, 14(3), 233-258. http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.22885 [Google Scholar]
 3. Ak, Ö.F. & Şahin, S . (2021). Eğitim kurumlarında stratejik risklerin tespiti . OPUS International Journal of Society Researches, 17(34), 980-1022. https://doi.org/10.26466/opus.814252 [Google Scholar] [Crossref] 
 4. Akyol, E. Y. (2015). Okul güvenliği ile ilgili yapılan çalışmaların incelemesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 13(1), 1-12. [Google Scholar]
 5. Arı, E. & Demir, M. K. (2013). İlköğretim bölümü öğretmen adaylarının kitap okuma alışkanlıklarının değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(1), 116-128. https://doi.org/10.16916/aded.16025 [Google Scholar] [Crossref] 
 6. Arman, T. T. (1997). Risk analizine giriş. Alfa Yay.  [Google Scholar]
 7. Arslan, I. (2008). Kurumsal risk yönetimi. Uzmanlık Tezi, Maliye Bakanlığı, Ankara. [Google Scholar]
 8. Aydın, İ. (2011). Öğretmenlik meslek etiği. http://inayetaydin.blogspot.com /2011/09/ogretmenlik-meslek-etigi.html. [Google Scholar]
 9. Azaltun, M. (1999). Otel işletmelerinde iç kontrol. Anadolu Üniversitesi Yayınları. [Google Scholar]
 10. Bakioğlu, A. & Tokmak N. (2009). Öğretmenlerin değer yargılarının eğitim süreçlerine etkisinin incelenmesi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 30, 65-83.  [Google Scholar]
 11. Bakkal, H., Tunç, İ. & Kasımoğlu, A. (2016). İç kontrol ve kurumsal risk yönetimi. İdeal Kültür Yayıncılık. ISBN: 9786055729509 [Google Scholar]
 12. Barutçugil, İ. (2011). Kültürler arası yönetim. Kariyer Yayıncılık. [Google Scholar]
 13. Bernstein, P. L. (2015). Tanrılara karşı: Riskin olağanüstü tarihi, (C. Feyyat, Çev.). Scala Yayıncılık. ISBN: 9789755535420. [Google Scholar]
 14. Bolgün, K. K. & Akçay, M. B. (2009). Türk finans piyasalarında entegre risk ölçüm ve yönetim uygulamaları-risk yönetimi. Scala Yayıncılık. ISBN: 975-8535-28-5 [Google Scholar]
 15. Boone, E. (2004). Managing the high risks of higher education. Rough Notes, 147(10), 80-84. [Google Scholar]
 16. Cemaloğlu, N. (2007). Okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile yıldırma arasındaki ilişki. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 77-87. [Google Scholar]
 17. Coccia, R. (2005). Enterprise risk management must be part of companies culture: Panel. Business Insurance, 39(43), 37-39. [Google Scholar]
 18. COSO. (2004). Enterprise risk management - Integrated framework, application techniques. (Commitee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission). https://www.coso.org. [Google Scholar]
 19. Crawford, M. D. (2012). An exploration of enterprise risk management maturity factors within transportation organizations. The degree of master of science, University of Colorado. [Google Scholar]
 20. Creswell, J. W. (2006). Five qualitative approaches to inquiry. http://williamwolff.org/wp-content/uploads/2011/01/cresswell-chapter4-5approaches.pdf.  [Google Scholar]
 21. Crouhy, M., Dan, G. & Mark, R. (2000). Risk management. McGraw-Hill Education. ISBN: 9780071357319 [Google Scholar]
 22. Çalışkan Maya, İ. (2008). Teknik lise müdürlerinin döner sermaye islerinin yönetiminde karşılaştıkları riskler ve yönetme yöntemleri, Ankara ili örneği. Yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Google Scholar]
 23. Çelik, V. (1999). Eğitimsel liderlik. Pegem yayınları. [Google Scholar]
 24. Çipil, M. (2008). Risk Yönetimi ve Sigorta. Nobel Yay. [Google Scholar]
 25. Demirel, E. & Taner, B. (2009). Risk yönetiminde riske maruz değer yöntemleri ve bir uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(3), 127-148 [Google Scholar]
 26. Derici, O., Tüysüz, Z. & Sarı, A. (2007). Kurumsal risk yönetimi ve sayıştay uygulaması. Sayıştay Dergisi, 65, 151-172. [Google Scholar]
 27. Dinapoli, T. (2007). Standards for internal control in new york state government. https://www.newpaltz.edu/media/internalcontrols/ osc_standards_09 .pdf. [Google Scholar]
 28. Dönmez, B. & Özer, N. (2009). Okul güvenliği ve güvenli okul. Nobel Yayıncılık. [Google Scholar]
 29. Emhan, A. (2009). Risk yönetim süreci ve risk yönetmekte kullanılan teknikler. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(3), 209-220. [Google Scholar]
 30. Erdoğan, İ. (2003). Okul yönetimi öğretim liderliği. Sistem Yayıncılık. [Google Scholar]
 31. Erdoğan, S. (2009). İç kontrol sistemi: Kamu iktisadi teşebbüsleri için iç kontrol modeli önerisi. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü Planlama Uzmanlığı Tezi. [Google Scholar]
 32. Ersöz, N. (2012). Eğitim kurumlarında iç kontrol sisteminin uygulanabilirliğinin yönetici görüşlerine göre değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü. [Google Scholar]
 33. FERMA. (2014). Federation of European Risk Management Associations. http://www.ferma.eu/risk-management/. [Google Scholar]
 34. Fıkırkoca, M. (2003). Bütünsel risk yönetimi. Pozitif Matbaacılık. [Google Scholar]
 35. Fisher, A. (1993). Changing executive branch agencies an exemination of federal government efforts to ınstitute ınternal controls. Unpublished PhD Dissertation, Walden University. [Google Scholar]
 36. Fraenkel, J. R., Wallen, N. E. & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education (8th ed.). McGraw-Hill. [Google Scholar]
 37. Gay, L. R. (1987). Educational research competencies for analysis and application. (Third ed.). Merrill Publishing Company. [Google Scholar]
 38. Gedikoğlu, T. (2005). Avrupa Birliği sürecinde Türk eğitim sistemi: Sorunlar ve çözüm önerileri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 66-80. [Google Scholar]
 39. Gönülaçar, Ş. (2007). İç denetimde hedefler ve beklentiler. Mali Hukuk Dergisi, (Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim), 130-131.  [Google Scholar]
 40. Gözütok, F. D. (1999). Öğretmenlerin etik davranışları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 32(1), 83-99.  [Google Scholar]
 41. Griffiths, P. (2005). Risk based auditing. Ashgate Gower Publishing. [Google Scholar]
 42. Güleç, S. & Gökmen, H. (2009). Bir işletme olarak hastanelerde risk yönetimi ve hasta güvenliği (Ed. H. Kırılmaz). Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Bildiriler Kitabı içinde, C2, ss.19-21. http://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/6247,1kongrecilt2pdf.pdf#page=166  [Google Scholar]
 43. Güneş, Ş. & Teker, S. (2010). Türk enerji sektöründe kurumsal risk yönetimi farkındalığı. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 11(1), 64-76. [Google Scholar]
 44. Güven, M. & Dönmez, B. (2002). Ortaöğretim öğrencilerinin okul güvenliğine ilişkin algı ve beklentileri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(4), 59-68. [Google Scholar]
 45. Hardy, K. (2010). Managing risk in government: An introduction to enterprise risk management. IBM Center for The Business of Government. https://www.rims.org/resources/ERM/Documents/Risk%20in%20Government.pdf [Google Scholar]
 46. Honigsfeld, A. & Schiering, M. (2004). Diverse approaches to the diversity of learning styles in teacher education. Educational Psychology, 24(4), 487-507. [Google Scholar]
 47. Hubbard, L. D. (2003). Understanding internal controls: Auditors who can accurately interpret COSO's internal control framework offer great value to management. (Back to Basics). Internal Auditor, October. https://www.highbeam.com/doc/1G1-110222002.html.  [Google Scholar]
 48. Kouzes, J. M. & Posner, B. Z. (2012). The leadership challenge. Jossey-Bass Publication. [Google Scholar]
 49. Kaya, A., Balay, R. & Demirci Z. (2014). Ortaöğretimde görev yapan öğretmenlerin psikolojik sermaye düzeylerinin incelenmesi (Şanlıurfa İli Örneği). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13(48), 47-68. [Google Scholar]
 50. Keskin, D. A. (2006). İç kontrol sistemi kontrol öz değerlendirme. Beta Basım Yayım. [Google Scholar]
 51. Kır, E. (2013). Çocuklara yönelik cinsel taciz ve istismara karşı önleyici eğitim çalışmaları. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 71(1), 785-800. [Google Scholar]
 52. Kızılboğa, R. (2012). Risk yönetimi ve ülke uygulamalarında risk yönetim modelleri. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 4(7), 82-99. [Google Scholar]
 53. KİKR. (2014). Kamu iç kontrol rehberi. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. [Google Scholar]
 54. Koçak Şen, İ. (2008). İç kontrol sistemi unsurlarından kontrol faaliyetleri: Afyonkarahisar da bir uygulama. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Google Scholar]
 55. Koçtürk, N. (2018). Çocuk ihmalini ve istismarını önlemede okul çalışanlarının sorumlulukları. MSKU Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 38-47.  [Google Scholar]
 56. Kulak, F. (2009). Merkez bankalarında iç kontrol ve iç denetim: Kavramsal çerçeve ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda iç kontrol ve iç denetim etkililiği konusunda bir değerlendirme. Yayımlanmamış doktora tezi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Google Scholar]
 57. Küçükşahin, A., Şafak, C. & Dedeoğlu, Ç. (2009). Güvenlik bağlamında risk ve risk yönetimi. Güvenlik Stratejileri Dergisi, 5(10), 9-35. [Google Scholar]
 58. Maya, İ. (2019). Eğitim kurumlarında orta düzey yöneticilerin karmaşıklık kuramı bağlamında risklerin yönetimi konusundaki görüşleri. Turkish Studies Educational Sciences, 14(4), 1601-1614. [Google Scholar]
 59. Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. (2nd ed.). Thousand Oaks: Sage Publications. [Google Scholar]
 60. Özer, M. A. (2008). 21. Yüzyılda yönetim ve yöneticiler. Nobel Yay. [Google Scholar]
 61. Özer, M. A. (2010). Türkiye’de sigorta sektörü ve risk yönetimi. Reasürör, Milli Reasürör A.Ş., 78 (Ekim), 14-32. [Google Scholar]
 62. Pehlivan, F. & Demirtaş, H. (2019). Ortaokul ve liselerde yaşanan disiplin problemlerinin çözümüne yönelik yönetsel uygulamalar. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 10(2) 31-79. https://doi.org/10.19160/ijer.584206 [Google Scholar] [Crossref] 
 63. Root, S. J. (1998). Beyond COSO: Internal control to enhance corporate governance. John Wiley & Sons Inc. [Google Scholar]
 64. Saka, T. (2006). Küresel sermayeyi beklerken değişen yönetim faktörleri ve kurumsal yönetim. Türkiye Kalite Derneği,  15. Kalite Kongresi- Düşünce Kalitesi ve Küresel Yönetim, 21-22 Kasım 2006. [Google Scholar]
 65. Saltık, N. (2007). İç kontrol standartları. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü İç Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Dairesi.  [Google Scholar]
 66. Sarı, S.V. & Şahin, M. (2013). Lise son sınıf öğrencilerinin mesleğe karar verme özyeterliklerini yordamada umut ve kontrol odağının rolü. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(1), 97-10. [Google Scholar]
 67. Sawyer, L. B., Dittenhofer, M. A. &  Scheiner J. H. (2003). Sawyer’s internal auditing: The practice of modern internal auditing (5. ed.). USA: Institute of Internal Auditors. [Google Scholar]
 68. Schein, E. H. (2004). Organizational culture and leadership (3th ed.). USA: Jossey-Bass. [Google Scholar]
 69. Six, K. & Kowalski, E. (2005). Developing a risk management strategy: Five steps to risk management in nonprofit and charitable organizations. Ontario: Imagine Canada, Knowledge Development Centre. ISBN 1–55401–124–8. [Google Scholar]
 70. Tekşen, K. (2014). Yönetici ve öğretmen görüşlerine göre eğitimsel risk algısı. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Google Scholar]
 71. Tuan, K. (2009). Bağımsız denetim sürecinde iç kontrol sisteminin incelenmesi ve değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, 13(2), 1-15. [Google Scholar]
 72. Tunç, İ. (2014). Kurumsal risk yönetim sisteminin stratejik planlamanın başarısı üzerindeki etkisi. Mali Hizmetler Uzmanlığı Araştırma Raporu, Yalova Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı.  [Google Scholar]
 73. Tüm K. & Reyhanoğlu, M. (2015). İç kontrol sisteminin örgüt kültürünü belirlemesindeki rolü. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(31), 395-422.  [Google Scholar]
 74. TÜSİAD. (2008). Kurumsal risk yönetimi. Türk Sanayici ve İşadamları Derneği, Yayın No: Tüsiad-T/2008- 2/452. Graphis Matbaası. [Google Scholar]
 75. Tüzün, Y. (2002). Risk nedir? İç denetim, Yaz, 4.  [Google Scholar]
 76. Weber, R. P. (1990). Basic content analisys (2nd ed.). Newbury Park, CA: Sage Publications. [Google Scholar]
 77. WDR (2014). World Development Report. Risk and opportunity: Managing risk for development. USA: The World Bank. [Google Scholar]
 78. Yalçınkaya, T. (2004). Risk ve belirsizlik algılamasının iktisadi davranışlara yansımaları. Muğla Üniversitesi İİBF Tartışma Tebliğleri, No: 2004/05. [Google Scholar]
 79. Yıldırım, A. & Şimşek H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9. Baskı). Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]