International Association of Educators   |  ISSN: 1949-4270   |  e-ISSN: 1949-4289

Original article | Educational Policy Analysis and Strategic Research 2021, Vol. 16(1) 139-152

SWOT Analysis for the Distance Education Process of Lecturers Teaching Turkish as a Foreign Language

Mete Yusuf Ustabulut

pp. 139 - 152   |  DOI: https://doi.org/10.29329/epasr.2020.334.8   |  Manu. Number: MANU-2101-01-0001

Published online: March 24, 2021  |   Number of Views: 177  |  Number of Download: 583


Abstract

Nowadays, distance education programs are increasing with the Covid-19 outbreak. Due to the number of options based on distance education, it is aimed to provide a higher quality to service users. One of the important methods to increase the quality of distance education services is SWOT analysis. SWOT Analysis enables organizations to see their strengths (S) and weaknesses (W) and position them according to Opportunity (O) and Threats (T) that may occur in the external environment. The method of this research is phenomenology, one of the qualitative research methods. The study group of the research was selected by purposeful sampling technique. The analysis forms were collected from the lecturers via digital mail on a voluntary basis. Therefore, the study reached 48 instructors teaching Turkish as a foreign language in different regions of Turkey. In the research, a SWOT analysis form (4 questions) was used to understand distance education practices. The data were analyzed using content analysis and descriptive analysis technique. According to the results, the strength of teaching Turkish as a foreign language in distance education is “flexibility in time and place” with a ratio of 58%. Again, "flexibility in time and space" was evaluated as an opportunity with a rate of 42%. The weakest aspect of teaching Turkish in distance education seems to be "technical problems" with a rate of 29%. The instructors rated the “lack of the classroom environment” as the biggest threat with 30%. Finally, it can be asserted that the findings of the study sheds light on distance education practices in the Covid 19 pandemic process in terms of teaching Turkish to foreigners.

Keywords: Distance Education, SWOT Analysis, Teaching Turkish as a Foreign Language


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Ustabulut, M.Y. (2021). SWOT Analysis for the Distance Education Process of Lecturers Teaching Turkish as a Foreign Language . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 16(1), 139-152. doi: 10.29329/epasr.2020.334.8

Harvard
Ustabulut, M. (2021). SWOT Analysis for the Distance Education Process of Lecturers Teaching Turkish as a Foreign Language . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 16(1), pp. 139-152.

Chicago 16th edition
Ustabulut, Mete Yusuf (2021). "SWOT Analysis for the Distance Education Process of Lecturers Teaching Turkish as a Foreign Language ". Educational Policy Analysis and Strategic Research 16 (1):139-152. doi:10.29329/epasr.2020.334.8.

References
 1. Aslantaş, T. (2014). Uzaktan eğitim, uzaktan eğitim teknolojileri ve Türkiye’de bir uygulama. Retrieved 1 January 2020 from https://www.tankutaslantas.com/wp-content/uploads/2014/04/Uzaktan-E%C4%9Fitim-Uzaktan-E%C4%9Fitim-Teknolojileri-ve-T%C3%BCrkiyede-bir-Uygulama.pdf. [Google Scholar]
 2. Aytaç, T. (2021). The problems faced by teachers in Turkey during the COVID-19 pandemic and their opinions. International Journal of Progressive Education. 17(1), 404-420. https://doi.org/10.29329/ijpe.2020.329.26 [Google Scholar] [Crossref] 
 3. Bakioğlu, B., & Çevik, M. (2020). COVID-19 pandemisi sürecinde fen bilimleri öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Turkish Studies, 15(4), 109-129. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.43502 [Google Scholar]
 4. Bayburtlu, Y.S. (2020). Covid-19 pandemi dönemi uzaktan eğitim sürecinde öğretmen görüşlerine göre Türkçe eğitimi. Turkish Studies, 15(4), 131-151. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.44460 [Google Scholar] [Crossref] 
 5. Bernroider, B. (2002). Factors in SWOT analysis applied to micro, small-to- medium, and large software enterprises: An Austrian study. European Management Journal, 20(5), 562-573. https://doi.org/10.1016/S0263-2373(02)00095-6. [Google Scholar] [Crossref] 
 6. Bilgin, N. (2014). Sosyal bilimlerde içerik analizi: teknikler ve örnekler çalışmalar. (3.b.), Ankara: Siyasal. [Google Scholar]
 7. Büyükalaca, O., Gül, A., Efeoğlu, E., Ergün, B., Keleş,C. Sezgin, A.A.,Yakut, E. (2009) Osmaniye ili SWOT analizi. Proje Raporu, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Osmaniye, 1-73. [Google Scholar]
 8. Çalık, T. (2003). Eğitimde stratejik planlama ve okulların stratejik planlama açısından nitel değerlendirmesi. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 11(2), 251-268. [Google Scholar]
 9. Can, E. (2020). Coronavirüs (Covid-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(2), 11-53. Retrieved 3 September 2020 from https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1179832. [Google Scholar]
 10. Ersoy, A. F. (2016). “Fenomenoloji”, A. Saban, & A. Ersoy (Ed.). Eğitimde Nitel Araştırma Desenleri (s. 51-111). Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 11. Gao, C., & Peng, D. (2011). Consolidating SWOT Analysis with nonhomogeneous uncertain preference information. Knowledge-Based Systems, 24, 796-808. https://doi.org/10.1016/j.knosys.2011.03.001. [Google Scholar] [Crossref] 
 12. Johnson, B. & Christensen, L. (2014). Eğitim araştırmaları: nicel, nitel ve karma yaklaşımlar. (S.B. Demir, Çev. Ed.) Ankara: Eğiten Kitap. [Google Scholar]
 13. Karakuş, N., Ucuzsatar, N., Karacaoğlu, M. Ö., Esendemir, N., Bayraktar, D. (2020). Türkçe öğretmeni adaylarının uzaktan eğitime yönelik görüşleri. Rumelide Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (19), 220-241. https://doi.org/10.29000/rumelide.752297. [Google Scholar] [Crossref] 
 14. Kaya, Z. (2002). Uzaktan eğitim. Ankara: Pegem A Yayıncılık. [Google Scholar]
 15. Keskin, M., & Kaya, D. Ö. (2020). COVID-19 sürecinde öğrencilerin web tabanlı uzaktan eğitime yönelik geri bildirimlerinin değerlendirilmesi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2), 59-67. Retrieved 1 September 2020 from https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1196338. [Google Scholar]
 16. Luo, Z. Qin. (2012). SWOT analysis of functions of Chinese universities. IERI Procedia, 2, 253-257. [Google Scholar]
 17. Merriam, S.B. (2013). Nitel araştırma-desen ve uygulama için bir rehber. (Trans. S. Turan), Ankara: Nobel. [Google Scholar]
 18. Miles, M.B., & Huberman, A.M. (2015). Nitel veri analizi. (Trans. S. Akbaba Altun and A. Ersoy) Ankara: Pegem Akademi Yayınları. [Google Scholar]
 19. Muijs, D. (2004). Doing quantitative research in education. London: Sage Publications. [Google Scholar]
 20. Özan, M. B., Polat, H., Gündüzalp, S., & Yaraş, Z. (2015). Eğitim kurumlarında swot analizi. Turkish Journal of Educational Studies, 2(1), 1-28. Retrieved 1 January 2020 from https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/403132 [Google Scholar]
 21. Öztemel, E. (2001). Belediyelerde toplam kalite yönetimi. Adapazarı: Değişim Yayınları. [Google Scholar]
 22. Panigrahi, J. K., & Mohanty, P. K. (2012). Effectiveness of the Indian coastal regulation zones provisions for coastal zone management and its evaluation using SWOT analysis. Ocean & Coastal Management, 65, 34-50. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2012.04.023. [Google Scholar] [Crossref] 
 23. Pilanci, H. (2009). Uzaktan Türkçe öğrenen yabancıların Türkçeyi iletişim aracı olarak kullanabilme yeterlikleri. Dil ve Dilbilimi Çalışmaları Dergisi, 5(2), 49-61. Retrieved 20 January 2020 from https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/104714. [Google Scholar]
 24. Tabak, B. İ.  (2003). Türkiye'nin uluslararası pazar fırsatlarının belirlenmesinde SWOT analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(1), 221-234. Retrieved 21 January 2020 from https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/195050 [Google Scholar]
 25. Uçar, H. (2016). Uzaktan Eğitimde motivasyon stratejilerinin öğrenenlerin ilgileri, motivasyonları, eylem yeterlikleri ve başarıları üzerine etkisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. [Google Scholar]
 26. Weihrich, H. (1982). The TOWS Matrix – a tool for situational analysis. Long Range Planning, 15(2), 54-66. https://doi.org/10.1016/0024-6301(82)90120-0. [Google Scholar] [Crossref] 
 27. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (9.b.), Ankara: Seçkin. [Google Scholar]