International Association of Educators   |  ISSN: 1949-4270   |  e-ISSN: 1949-4289

Original article | Educational Policy Analysis and Strategic Research 2021, Vol. 16(1) 21-47

Comparison of the Republic Period First Inspector Training Program and Modern-day Inspector Training Program

Gönül Türkan Demir & Adem Bayar

pp. 21 - 47   |  DOI: https://doi.org/10.29329/epasr.2020.334.2   |  Manu. Number: MANU-2011-13-0005.R1

Published online: March 24, 2021  |   Number of Views: 210  |  Number of Download: 650


Abstract

To be able to talk about the existence of a successful education system, it is important to inspect all stages as much as the inputs, processes, and outputs of the system. To reach the distant goals of education smoothly, the close goals need to be checked, problems should be detected and corrected in a right time and in a suitable way, necessary changes should be done before it is too late. The training of inspectors, which is important at all levels of education system is very important. In this study, texts written about the contents of first practice regarding the training of inspectors in the first years of Republic will be examined. It is aimed to present the criteria of inspector training through the curriculum courses opened in that period and to compare with today’s applications. In addition, the list of teachers who attended the courses opened in Ankara and Sivas will be included. Thus, expectations from the inspectors of the period will be revealed and contribute to the interpretation of today's inspection understanding. This study was carried out using document analysis method which is a qualitative research approach. The First Educational Inspector Courses, curriculum and the texts including list of the teachers’ names who attended courses in Ankara and Sivas were translated into modern-day Turkish. The findings of this study consist of the content of the training given in the first educational courses, professional sufficiency and the education methods providing that sufficiency, training duration of the courses organized in Ankara and Sivas, lists of teachers names attended courses. In training inspection in first years of Republic, it has been found that the aims of principles of education were prioritized.

Keywords: Inspection, Inspector, Inspection of Education, Elementary, History of Turkish Education


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Demir, G.T. & Bayar, A. (2021). Comparison of the Republic Period First Inspector Training Program and Modern-day Inspector Training Program . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 16(1), 21-47. doi: 10.29329/epasr.2020.334.2

Harvard
Demir, G. and Bayar, A. (2021). Comparison of the Republic Period First Inspector Training Program and Modern-day Inspector Training Program . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 16(1), pp. 21-47.

Chicago 16th edition
Demir, Gonul Turkan and Adem Bayar (2021). "Comparison of the Republic Period First Inspector Training Program and Modern-day Inspector Training Program ". Educational Policy Analysis and Strategic Research 16 (1):21-47. doi:10.29329/epasr.2020.334.2.

References
 1. Akyüz, Y. (2012). Türkiye’de öğretmenlerin toplumsal değişimdeki etkileri, Pegem. [Google Scholar]
 2. Akyüz, Y. (2015). Türk eğitim tarihi. Pegem. [Google Scholar]
 3. Arabacı, İ. B. (1999). MEB teftiş politikaları (1). Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 20(20), 545-575. [Google Scholar]
 4. Atay, K. (1996). İlköğretim müfettişlerinin yeterlilikleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 5(5), 25-38.  [Google Scholar]
 5. Baltacı, A. (2017). Nitel veri analizinde Miles-Huberman modeli. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AEÜSBED), 3(1), 1-15.  [Google Scholar]
 6. Creswell, J. W. (2013). Araştırma deseni nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. (S. B. DemirÇev. Edt.), Eğiten Kitap. [Google Scholar]
 7. Duman, A. (2003). Bazı eğitim bilim kavramlarına ilişkin genel bir değerlendirme. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10, 1-13. [Google Scholar]
 8. Durnalı, M. & Limon, İ. (2018). Çağdaş Türk eğitim denetimi sistemi (Değişmeler ve yasal dayanakları). Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(2), 413-425. [Google Scholar]
 9. Ekinci, A. Öter, Ö.M. & Akın, M. A. (2013). Cumhuriyet sonrası eğitim sisteminde müfettiş seçme ve yetiştirme sistemi. Milli Eğitim Dergisi,199, 106-125. [Google Scholar]
 10. Gökçe, F. (1994). Eğitimde denetimin amaç ve ilkeleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 73-78.  [Google Scholar]
 11. Gül, İ. (2017). Maarif Müfettişleri Başkanlıklarının kaldırılmasıyla ilgili müfettiş görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2, 23-38. [Google Scholar]
 12. Güler, A. Halıcıoğlu, M.B. & Taşğın, S. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin. [Google Scholar]
 13. Kayıkçı, K. Ve Şarlak, Ş. (2013). İlköğretim okullarında denetimin etkili işleyişini zorlaştıran örgütsel engeller. İlköğretim Online, 12(2), 461-478.  [Google Scholar]
 14. Mialaret, G. (1999). Eğitim bilimlerinin epistemolojik ve metodolojik temelleri. (S. Özsoy Çev.), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 32(1), 317-330.   [Google Scholar]
 15. Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber. (S. Turan Çev. Edt.), Nobel. [Google Scholar]
 16. Özkan, H.H. ve Çelikten Y. (2017). Milli eğitim sisteminin örgütsel yapısı ve maarif müfettişleri alt sisteminin işleyişi. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi OPUS, 7(13), 965-990. [Google Scholar]
 17. Özkan, U. B. (2019). Eğitim bilimleri araştırmaları için doküman inceleme yöntemi, Pegem. [Google Scholar]
 18. MoE. (2017). Milli Eğitim Bakanlığı teftiş kurulu yönetmeliği, Resmi Gazete,  sayı 30160, 1-15. [Google Scholar]
 19. Türk Eğitim Sisteminde Teftişin Tarihi Gelişimi. https://tkb.meb.gov.tr/www/turk-egitim-sisteminde-rehberlik-ve-denetimin-tarihsel-gelisimi/icerik/9 (Erişim Tarihi: 08.03.2019) [Google Scholar]
 20. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerdenitel araştırma yöntemleri. Seçkin. [Google Scholar]
 21. Yurdakul, H. (2003). İlköğretimde teftişin değerlendirilmesi. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi], Yakın Doğu Üniversitesi. [Google Scholar]