International Association of Educators   |  ISSN: 1949-4270   |  e-ISSN: 1949-4289

Original article | Educational Policy Analysis and Strategic Research 2020, Vol. 15(3) 456-481

The Mediating Role of Social Connectedness in the Relationship between University Students' Parental Acceptance / Rejection Perceptions and Loneliness Perceptions: A Structural Equation Model Study

Ayşin Satan

pp. 456 - 481   |  DOI: https://doi.org/10.29329/epasr.2020.270.22   |  Manu. Number: MANU-2006-02-0006.R1

Published online: September 24, 2020  |   Number of Views: 75  |  Number of Download: 383


Abstract

The aim of this research is to examine the mediating effect of social connectedness in the relationship between parental rejection/acceptance and loneliness of university students. A total of 387 university students of 271 women (70%) and 116 men (30%) constitute the sample of the study. The scales used are Adult Parental Acceptance-Rejection Scale - Short Form, Ucla Loneliness Scale and Social Connectedness Scale. In accordance with the main purpose of the study, the model proposed to explain loneliness theoretically was tested by the Structural Equation Model analysis. The findings obtained, indicate that the model has acceptable significance and that the model is statistically verified. According to the verified model; it is seen that the perception of adults' parental acceptance/rejection in childhood has an effect on loneliness. When the mediating effect of social connectedness is examined, in the model; it appears that the mediation role of social connectedness is verified.

Keywords: Loneliness, Parental Rejection, Social Connectedness


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Satan, A. (2020). The Mediating Role of Social Connectedness in the Relationship between University Students' Parental Acceptance / Rejection Perceptions and Loneliness Perceptions: A Structural Equation Model Study . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 15(3), 456-481. doi: 10.29329/epasr.2020.270.22

Harvard
Satan, A. (2020). The Mediating Role of Social Connectedness in the Relationship between University Students' Parental Acceptance / Rejection Perceptions and Loneliness Perceptions: A Structural Equation Model Study . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 15(3), pp. 456-481.

Chicago 16th edition
Satan, Aysin (2020). "The Mediating Role of Social Connectedness in the Relationship between University Students' Parental Acceptance / Rejection Perceptions and Loneliness Perceptions: A Structural Equation Model Study ". Educational Policy Analysis and Strategic Research 15 (3):456-481. doi:10.29329/epasr.2020.270.22.

References
 1. Avaz, S. (2011). Anne red algısı, baba red algısı ve baba katılımının genç kadınların psikolojik uyumu ve depresyonu üzerindeki etkisi.(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.  [Google Scholar]
 2. Bachman,Lyle.F.(2004).Statistical analyses for language assessment. Cambridge University Press. [Google Scholar]
 3. Baron, Reuben. M., Kenny, David. A.(1986).The Moderator Mediator Variable Distinction İn Social Psychological Research: Conceptual, Strategic, And Statistical Considerations. Journal of Personality and Social Psychology,51(6),1173-1182. [Google Scholar]
 4. Bıyık, N. (2004). Üniversite öğrencilerini yalnızlık duygularının kişisel ve sosyal özellikleri, öfke eğilimleri açısından incelenmesi.(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü ,Eskişehir. [Google Scholar]
 5. Buluş, M. (1996).Ergen öğrencilerde denetim odağı ve yalnızlık düzeyi ilişkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi).Sosyal Bilimler Enstitüsü Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. [Google Scholar]
 6. Cacioppo,J.T., Hughes,M.E., Linda J., Waite,L.J., Louise C., Hawkley,L. and Ronald A. (2006) Thisted loneliness as a specific risk factor for depressive symptoms: Cross-sectional and longitudinal analyses psychology and aging. The American Psychological Association . 21(1),140 –151. [Google Scholar]
 7. Çeçen, A., R. (2008) . Üniversite öğrencilerinde yaşam doyumunu yordamada bireysel bütünlük (tutarlılık) duygusu, aile bütünlük duygusu ve benlik saygısı. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 4(1),19-30. [Google Scholar]
 8. Çokluk, Ö.,Şekercioğlu,G.,Büyüköztürk,Ş. (2016). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları.Pegem Akademi. [Google Scholar]
 9. Craig, L. (2006). Does father care mean fathers share? A comparison of how mothers and fathers in intact families spend time with children. Gender & Society, 20(2), 259–281. https://doi.org/10.1177/0891243205285212 [Google Scholar] [Crossref] 
 10. Craig, L., & Mullan, K. (2011). How mothers and fathers share childcare: A cross-national time-use comparison. American Sociological Review, 76(6), 834–861. https://doi.org/10.1177/0003122411427673 [Google Scholar] [Crossref] 
 11. Dedeler,M.,Akun.E.,Durak,Batıgün.A.(2017).Yetişkin Ebeveyn Kabul-Red Ölçeği – Kısa Form’un uyarlama çalışması. Düşünen Adam (Düşünen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences), 181–193. https://doi.org/10.5350/DAJPN2017300302. [Google Scholar] [Crossref] 
 12. Demir, A.(1989). UCLA yalnızlık ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği. Psikoloji Dergisi,7(23),14-18. [Google Scholar]
 13. Dollahite, D. C. , Hawkins, A. J.(1998). FatherWork: Stories and Ideas to Encourage Generative Fathering (http://fatherwork.byu.edu). [Google Scholar]
 14. Duru, E. (2008a). Yalnızlığı yordamada sosyal destek ve sosyal bağlılığın rolü. Türk Psikoloji Dergisi, 23,(61), 15–24. [Google Scholar]
 15. Duru, E. (2008b). Üniversiteye uyum sürecinde yalnızlığı yordamada sosyal destek ve sosyal bağlılığın doğrudan ve dolaylı roller. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3 (29), 13–24. [Google Scholar]
 16. Elevli,S. (2020).  Ergenlerde ebeveyn kabul-red algısı ile red duyarlılığı,sosyal kaygı, yalnızlık, duygu düzenleme güçlüğü ve problemli internet kullanımı arasındaki ilişkinin incelenmesi:Karma desenli bir çalışma.(Yayınlanmamış Doktora Tezi). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Muğla. [Google Scholar]
 17. Erikson, E. H. (1963) Childhood and Society, W.W. Norton Company. [Google Scholar]
 18. Gençtan,E.(1981) Çağdaş Yaşam ve Normal Dışı Davranışlar, Maya Yayınları. [Google Scholar]
 19. Güler,D.,  İlhan, Y. (2014) Üniversite öğrencilerinde ebeveyn kabulü ile psikolojik uyum arasındaki ilişkinin incelenmesi. Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi. 27(3), 221-232.  [Google Scholar]
 20. Haojat,M. (1982) Lonelıness as a functıon of parent-chıld and peer relatıons. Published as a separate and in The Journal of Psychology, 112, 129-133. [Google Scholar]
 21. Horney,K.(2003) Çağımızın Nevrotik Kişiliği, (Çev. Selma Koçak), Doruk Yayımcılık, İstanbul 2003, s.101; [Google Scholar]
 22. Karpat, V. (2010). Eşi alkol bağımlısı olan ve olmayan kadınların anne-baba kabul-reddi, psikolojik uyum, eş kabul-reddi ve eşler arası çatışma açısından incelenmesi.(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir. [Google Scholar]
 23. Khaleque, A., & Rohner, R. P. (2002). Perceived parental acceptance-rejection and psychological adjustment: A meta-analysis of cross-cultural and intracultural studies. Journal of Marriage and Family, 64, 54-64. [Google Scholar]
 24. Kılıç, M. (2012). Üniversite öğrencilerinin algıladıkları ebeveyn kabulreddinin öfke ifade tarzı ve depresif belirtiler ile  ilişkisinin ebeveyn kabul ve reddi kuramı çerçevesinde incelenmesi.(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 25. Lee, R. M., & Robbins, S. B. (1998). The relationship between social connectedness and anxiety, self-esteem, and social identity. Journal of Counseling Psychology, 45, 338-345. [Google Scholar]
 26. Lee, R. M., & Robbins, S. B. (1998). The relationship between social connectedness and anxiety, self-esteem, and social identity. Journal of Counseling Psychology, 45, 338–345. [Google Scholar]
 27. Lee, R. M., & Robbins, S. B. (2000). Understanding social connectedness in college women and men. Journal of Counseling and Development, 78, 484-491. [Google Scholar]
 28. Lee, R.M., Draper, M., Lee, S. (2001) Social connectedness, dysfunctional ınterpersonal behaviors, and psychological distress: testing a mediator model. Journal of Counseling Psychology, 48(3), 310-318. [Google Scholar]
 29. Lee, R.M., Keough, K.A. & Sexton, J.D. (2002) Social connectedness, social appraisal, and perceived life stress in college women and men. Journal of Counseling and Development. 80 (3) 355-361 [Google Scholar]
 30. Lee, RM, Draper, M. ve Lee, S. (2001). Social connectedness, dysfunctional interpersonal behavior and psychological distress: Testing a mediator model. Journal of Psychological Counseling, 48 (3), 310-318. https://doi.org/10.1037/0022-0167.48.3.310 [Google Scholar] [Crossref] 
 31. Mekhemer, E. M. A. (2003). Perceived parental rejection, peers’ rejection and loneliness among adolescents. Psychological Studies (Egypt), 13(1), 59-105 (in Arabic). [Google Scholar]
 32. Meydan, C.H.,Şeşen,H.(2015).Yapısal Eşitlik Modellemesi AMOS Uygulamaları.Detay Yayıncılık. [Google Scholar]
 33. Moore, T.L.,( 2006). Social connectedness and social support of doctoral students in counselor education. Doctoral Dissertation, Idaho State University, Idaho, USA. [Google Scholar]
 34. Moray, S.(2019). 20-40 yaş arası bireylerde depresif belirtiler ile ebeveyn kabul-red algısı psikolojik dayanıklılık ve stresle başa çıkma tarzları arasındaki ilişkilerin incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Arel Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]
 35. Olgaç, D. (2017). Anneden algılanan kabul red düzeyi ile genel psikolojik uyum arasındaki ilişki: babadan algılanan kabul red düzeyinin aracı rolü.(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 36. Olson, D. H. (1993). Circumplex Model of Marital and Family Systems: Assessing family functioning. In F. Walsh (Ed.), Guilford family therapy series. Normal family processes (p. 104–137). Guilford Press [Google Scholar]
 37. Öztürk, İ. (1990). Ana-baba tutumlarının üniversite öğrencilerinin bağımsızlık duygularını anlama, yakınlık, başatlık, kendini suçlama ve saldırganlık düzeyine etkisi.(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ,Ankara. [Google Scholar]
 38. Paquette, D. (2004). Theorizing the father–child relationship: Mechanisms and developmental outcomes. Human Development, 47(4), 193–219. https://doi.org/10.1159/000078723 [Google Scholar] [Crossref] 
 39. Peplau, L. A., & Perlman, D. (1982). Perspectives on loneliness. L. A. Peplau & D. Perlman(Eds.), Loneliness: A sourcebook of current theory, research and therapy (pp. 1-18). John Wiley & Sons. [Google Scholar]
 40. Perlman, D. & Peplau, L. A. (1982), Theoritical approaches to loneliness. L. A. Peplau & D. Perlman (Eds), Loneliness: A Source Book of CurrentTheory, Research and Therapy, (p:123-134) .Willey [Google Scholar]
 41. Rohner, R. P. (1975). They love me, they love me not:a worldwide study of the effects of parental acceptance and rejection. HRAF Press. [Google Scholar]
 42. Rohner, R. P. (1986). The warmth dimension: foundations of parental acceptance-rejection theory. Sage Publications. [Google Scholar]
 43. Rohner, R. P., & Khaleque, A. (2010). Testing central postulates of parental acceptance-rejection theory (PARTheory): A meta-analysis of Crosscultural studies. Journal of Family Theory & Review, 2, 73–87. [Google Scholar]
 44. Rohner, R.P. & Britner, P.A. (2002). Worlwide Mental Health Correlates of Parental Acceptance-Rejection: Review of Cross Cultural and Intracultural Evidence. Cross-Cultural Research, 36, 16-47. [Google Scholar]
 45. Rohner,R.P., Khaleque,A., Cournoyer, (2005). D.E.Parental Acceptance/Rejection: Theory, Methods, Cross-Cultural Evidence and Implications. Ethos,33(3),299 – 334  [Google Scholar]
 46. Roopnarine, J. L. (Ed.). (2015). Fathers across cultures: The importance, roles, and diverse practices of dads. Praeger/ABC-CLIO. [Google Scholar]
 47. Rubenstein, C., Shaver. P., Peplau, L. A. (1979). Loneliness, Human Nature. 2,58-65. [Google Scholar]
 48. Sarıçam,H.,Deveci,M.(2017).Revize Edilmiş Sosyal Bağlılık Ölçeğinin psikometrik özellikleri. 1.Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi. İstanbul, Türkiye. ss.197-198. DOI: 10.13140/RG.2.2.24940.87688 [Google Scholar]
 49. Satıcı, S.A.(2016).Forgiveness, vengeance, social connectedness and subjective well-being of university students: A study on examining different structural models.(Doctoral Dissertation).Anadolu University Institute of Educational Sciences, Eskişehir. [Google Scholar]
 50. Savcı, M.(2017).Relationships among relational social connectedness, internet addiction, peer relations, social anxiety and social intelligence levels of adolescents.(Doctoral Dissertation). Dokuz Eylül University Institute of Educational Sciences, İzmir. [Google Scholar]
 51. Scharf,M., Wiseman,H & Farah,F.(2011).Parent–adolescent relationships and social adjustment: The case of a collectivistic culture, Internatıonal Journal Of Psychology, , 46 (3), 177–190.  [Google Scholar]
 52. Shwalb, D.W., Nakazawa, J., Yamamoto, T., & Hyun, J. H. (2010). Fathering in Japan, China, and Korea.M. Lamb (Ed.), The role of the father in child development (5th ed., pp. 341–387).Wiley. [Google Scholar]
 53. Şireli,Ö., Soykan,A.A.(2016) Depresyonu olan ergenlerin anne-baba kabul-red algıları  ve aile işlevleri açısından incelenmesi Anadolu Psikiyatri Dergisi 2016,17(5),403-410. [Google Scholar]
 54. Weiss, R. S. (1973). Loneliness: The experience of emotional and social isolation.MIT Press. [Google Scholar]
 55. Wiseman,H.,  Mayseless,O., Sharabany,R. (2006) Why are they lonely? Perceived quality of early relationships with parents, attachment, personality predispositions and loneliness in first-year university students Personality and Individual Differences,40, 237–248. [Google Scholar]
 56. Xuan Li,X., Meier,J. (2017) Father Love and Mother Love: Contributions of Parental Acceptance to Children’s Psychological Adjustment. Journal of Family Theory & Review 459–490 DOI: 10.1111/jftr.12227 [Google Scholar]
 57. Yakın, D. (2011).Parental Acceptance-Rejectıon/Control And Symptoms Of Psychopathology: Medıator Roles Of Personalıty Characterıstıcs.(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 58. Yaşar, M. R. (2007).Yalnızlık. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(1),243. [Google Scholar]
 59. Yen, D.C., Wu, C., Cheng, F., Huang, Y.(2010). Determinants of users’ ıntention to adopt wireless technology: an empirical study by integrating TTF with TAM, Computers in Human Behavior, 26 (5),1-10.  [Google Scholar]