International Association of Educators   |  ISSN: 1949-4270   |  e-ISSN: 1949-4289

Original article | Educational Policy Analysis and Strategic Research 2020, Vol. 15(3) 336-358

Examining the Self-Efficacy of Primary School Teachers and the Problems Encountered in Physical Education and Game Course

Hüdaverdi Mamak, Ahmet Temel & Murat Kangalgil

pp. 336 - 358   |  DOI: https://doi.org/10.29329/epasr.2020.270.16   |  Manu. Number: MANU-2004-26-0005.R1

Published online: September 24, 2020  |   Number of Views: 321  |  Number of Download: 665


Abstract

This study was conducted in order to determine the self-efficacy of primary school teachers and the problems that they encounter in physical education and game classes. The sample of study are consisted of 391 primary school teachers who were selected by stratified sampling method and working in Konya and Niğde provinces in the second semester of the 2018-2019 academic year. In research, 'Teacher self-efficacy belief scale' was used. In addition, teachers were asked open-ended questions about physical education and game lesson. According to the findings of the research, it was concluded that teachers are quite sufficient in the field. No difference was found between the self-efficacy scores by gender. Self-efficacy scores are significant in favor of those who do not need in-service training. Significant results were obtained in the sub-dimension of student participation in favor of teachers using physical activity card (PAC) in physical education and game lesson. This course which branch teacher should conduct were achieved meaningful findings in favor of the primary school teacher. The answers of teachers for open-ended questions were converted into frequency tables. According to the answers of the teachers, among the subjects that need in-service training; new teaching approaches, classroom management, special field courses and the use of technology in education have come to the fore. In physical education and game lessons, the movements of displacement, object control and balancing are acquisitions that teachers can do best. The course achievements that are forced in practice; are  designing games, using various strategies and tactics, designing appropriate programs to improve physical fitness, preparing a nutrition program to protect health. When the problems encountered in physical education and game lessons are examined, they are generally collected under three headings. These are that the school-environment is caused by the teacher and the student.

Keywords: Primary School Teacher, Physical Education and Game Lesson, Self-Efficacy, Achievement, In-Service Training, Physical Activity Card


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Mamak, H., Temel, A. & Kangalgil, M. (2020). Examining the Self-Efficacy of Primary School Teachers and the Problems Encountered in Physical Education and Game Course . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 15(3), 336-358. doi: 10.29329/epasr.2020.270.16

Harvard
Mamak, H., Temel, A. and Kangalgil, M. (2020). Examining the Self-Efficacy of Primary School Teachers and the Problems Encountered in Physical Education and Game Course . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 15(3), pp. 336-358.

Chicago 16th edition
Mamak, Hudaverdi, Ahmet Temel and Murat Kangalgil (2020). "Examining the Self-Efficacy of Primary School Teachers and the Problems Encountered in Physical Education and Game Course ". Educational Policy Analysis and Strategic Research 15 (3):336-358. doi:10.29329/epasr.2020.270.16.

References
 1. Aktağ, I. (2011). Öğretmenlik uygulaması dersinin öğretmenlik yeterliği üzerine etkisi. Spor Bilimleri Dergisi, 22(1), 13-24. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sbd/issue/16380/171362 [Google Scholar]
 2. Atlı, K. (2017). Beden eğitimi ve spor derslerinde fiziksel etkinlik kartları uygulamaları ile yürütülen akran öğretimi modeline ilişkin öğrenci ve öğretmen görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.  http://dspace.marmara.edu.tr/handle/11424/36657 [Google Scholar]
 3. Bandura, A. (2002). Social cognitive theory in cultural context. Applied Psychology: An International Review, 51 (2), 269-290. [Google Scholar]
 4. Bozan, M. A., & Anagün, S. Ş. (2019). Sınıf öğretmenlerinin STEM odaklı mesleki gelişim süreçleri: bir eylem araştırması. AJESI - Anadolu Journal of Educational Sciences International, 9(1), 279-313. DOI: 10.18039/ajesi.520851 [Google Scholar]
 5. Bozbayındır, F., & Alev, S. (2018). Öğretmenlerin öz yeterlilik, proaktif kişilik ve değişime açıklık algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi.  İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 293-311. DOI: 10.17679/inuefd.346666 [Google Scholar]
 6. Celayir, İ. (2015). İlkokul programı oyun ve fiziki etkinlikler dersinin işlevselliğinin ve geleneksel çocuk oyunlarının uygulanabilirliğine göre incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ. [Google Scholar]
 7. Ceylan, G. C., & Dalaman, O. (2017). İlkokul II. sınıf oyun ve fiziki etkinlikler dersi kazanımlarının gerçekleşme düzeyine ilişkin öğretmen görüşleri. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(10), 235-254.  [Google Scholar]
 8. Creswell, J. W. (2017). Karma yöntem araştırmalarına giriş (Çev. Sözbilir, M.). Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 9. Creswell, J. W. (2018). Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. 4. Baskı. (Çev. Ed. Bütün, M., Demir, S. B.). Ankara: Siyasal Kitabevi. [Google Scholar]
 10. Çapa, Y., Çakıroğlu, J., & Sarıkaya, H. (2005). The development and validation of a Turkish version of teachers’ sense of efficacy scale. Eğitim ve Bilim (Education And Science), 30(137), 74-81. http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/wiew/5074  [Google Scholar]
 11. Çapri, B., & Çelikkaleli, Ö. (2008). Öğretmen adaylarının öğretmenliğe ilişkin tutum ve mesleki yeterlik inançlarının cinsiyet program ve fakültelerine göre incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(15), 33-53. https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8708/108727 [Google Scholar]
 12. Çeliköz, N. (2000). Bir meslek olarak öğretmenlik ve etiği. (Ed. Özdemir, Ç.), Öğretmenlik mesleğine giriş (333-394, 2. Baskı).  Ankara: Asil Yayın Dağıtım.  [Google Scholar]
 13. Çiftçi, S., & Taşkaya, S. M. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının öz yeterlik ve iletişim becerileri arasındaki ilişki. Education Sciences, 5(3), 921-928. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/185792 [Google Scholar]
 14. Çöker, N. (1991). Ankara ilkokullarında beden eğitimi dersleri etkililiğinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara [Google Scholar]
 15. Dalaman, O. (2010). İlköğretim birinci kademede beden eğitimi dersi öğretim programı kazanımlarının gerçekleşme durumuna ilişkin öğretmen görüşleri. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya. http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/3207 [Google Scholar]
 16. Demirci, N., & Demirci, P. T. (2014). Özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin oyun ve fiziki etkinlikler dersinde elde ettikleri kazanımların incelenmesi. İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1(1), 25-34. https://dergipark.org.tr/en/pub/inubesyo/issue/8687/108561 [Google Scholar]
 17. Demirhan, G., Bulca, Y., Altay, F., Şahin, R., Güvenç, A., Aslan, A., Güven, B., Kangalgil, M., Hünük, D., Koca, C., & Açıkada, C. (2008). Beden eğitimi öğretim programları ve programların yürütülmesine ilişkin paydaş görüşlerinin karşılaştırılması. Spor Bilimleri Dergisi, 19(3), 157-180.   https://dergipark.org.tr/en/pub/sbd/issue/16394/171428 [Google Scholar]
 18. Demirhan, G., Bulca, Y., Saçlı, F., & Kangalgil, M. (2014). Beden eğitimi öğretmenlerinin uygulamada karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(2), 57-68. http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/shw_artcl-79.html [Google Scholar]
 19. Demirtaş, H., Cömert, M., & Özer, N. (2011). Öğretmen adaylarının özyeterlik inançları ve öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Eğitim ve Bilim, 36(159), 96-111. http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/wiew/278/241  [Google Scholar]
 20. Erden, M. (2007). Eğitim bilimlerine giriş. Ankara: Arkadaş Yayınevi. [Google Scholar]
 21. Erdoğdu, M., & Öçalan, M. (2010). İlköğretim 2. kademe beden eğitimi ders programlarının değerlendirilmesine ilişkin beden eğitimi öğretmenlerinin görüşleri. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 8(4), 151-162. DOI: 10.1501/Sporm_0000000190 [Google Scholar]
 22. Ekici, F. Y. (2017). Okul öncesi öğretmen adayları ile pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının öğretmenliğe yönelik özyeterlik inançlarının karşılaştırılması. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(5), 3003-3022. http://www.itobiad.com/download/article-file/386482 [Google Scholar]
 23. Ekici, G. (2005). Sınıf yönetimi. E. Karip (Yay. Haz.). Öğretim yöntemi bölümü içinde. Ankara: Pegema Yayıncılık [Google Scholar]
 24. Eryaman, M. Y., Kocer, O., Kana, F. & Yagmus Sahin, E. (2013). A Transcendental Phenomenological Study of Teachers' Self-efficacy Experiences. CADMO: Giornale italiano di Pedagogia sperimentale. 11(2) 9-33. [Google Scholar]
 25. Gençtürk, A., & Memiş, A. (2010). İlköğretim okulu öğretmenlerinin öz-yeterlik algıları ve iş doyumlarının demografik faktörler açısından incelenmesi. İlköğretim Online, 9(3). http://ilkogretim-online.org.tr/index.php/io/article/view/1737/1573 [Google Scholar]
 26. Giallo, R., & Little, E. (2003). Classroom behaviour problems: the relationship between preparedness, classroom experiences and self-efficacy in graduate and student teachers. Australian Journal of Educational & Developmental Psychology, 3(1), 21-34. [Google Scholar]
 27. Gökdere, M., & Çepni, S. (2004). Üstün yetenekli öğrencilerin fen öğretmenlerinin hizmet içi ihtiyaçlarının değerlendirilmesine yönelik bir çalışma bilim sanat merkezi örneklemi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 1-14. http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/download/article-file/77314 [Google Scholar]
 28. Gözütok, F. D., & Karacaoğlu, Ö. C. (2007). Öğretmen yeterliklerini belirleme ve öğretmen yeterlikleri ölçeği. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu. 2007, Bakü. 374-378. [Google Scholar]
 29. Guo, Y., Connor, C. M., Yang, Y., Roehrig, A. D., & Morrison, F. J. (2012). The effects of teacher qualification, teacher self-efficacy and classroom practices on fifth graders' literacy outcomes. The Elementary School Journal, 113(1), 3-24. https://doi.org/10.1086/665816 [Google Scholar] [Crossref] 
 30. Hürmeriç, I. (2003). İlköğretim beden eğitimi öğrencilerin sağlıkla ilgili fiziksel aktivite seviyelerinin, ders içeriğinin ve öğretmen davranışlarının değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 31. Kangalgil, M. (2014). Beden eğitimi öğretmenlerinin özel alan yeterliklerine katılma ve sahip oluş derecelerinin incelenmesi. Spor Bilimleri Dergisi, 25(2), 94-103. https://dergipark.org.tr/en/pub/sbd/issue/16370/171311 [Google Scholar]
 32. Karabulutlu, Z., & Pulur, A. (2017). Beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki yeterliği ve eğitimlerinin özel alan yeterliklerine etkisinin incelenmesi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 15(3), 171-176.  DOI: 10.1501/Sporm_0000000322 [Google Scholar]
 33. Karacaoğlu, Ö. C. (2008). Öğretmenlerin yeterlilik algıları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 70-97. https://dergipark.org.tr/en/pub/yyuefd/issue/13713/166026 [Google Scholar]
 34. Kararmaz, S., & Arslan, A. (2014). İlköğretim ingilizce öğretmenlerinin öğretmenlik mesleği özel alan yeterliklerine ilişkin algılarının belirlenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(4), 203-232. DOI: 10.12780/UUSBD379 [Google Scholar]
 35. Kazu, H., & Aslan, S. (2014). Oyun ve fiziki etkinlikler dersinin birinci sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre değerlendirilmesi (Elazığ ili örneği). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24(1),  49-63. DOI: 10.18069/fusbed.28259 [Google Scholar]
 36. Kelm, J. L., & McIntosh, K. (2012). Effects of school‐wide positive behavior support on teacher self‐efficacy. Psychology in the Schools, 49(2), 137-147. DOI: 10.1002/pits.20624 [Google Scholar]
 37. Kutluca, A. Y. (2018). Öğretmen öz-yeterliğinin motivasyon ve epistemolojik ve pedagojik inanç sistemleri açısından incelenmesi. Cumhuriyet International Journal of Education, 7(2), 175-192. http://Dx.Doi.Org/10.30703/Cije.413053 [Google Scholar]
 38. Latouche, A. P., & Gascoigne, M. (2019). In-service training for increasing teachers’ ADHD knowledge and self-efficacy. Journal of Attention Disorders, 23(3), 270-281. DOI: 10.1177/1087054717707045 [Google Scholar]
 39. MEB. (2017). Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri. Ankara: Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. http://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_12/11115355_YYRETMENLYK_MESLEYY_GENEL_YETERLYKLERY.pdf [Google Scholar]
 40. MEB. (2018a). Beden Eğitimi ve Oyun Dersi Öğretim Programı, Ankara. http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/20181023115223781-06 Beden%20E%C4%9Ftimi%20ve%20Oyun%202018-124%20Eki%20%C3%96P.pdf.pdf [Google Scholar]
 41. MEB. (2018b). Milli eğitim istatistikleri örgün eğitim. http://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_09/06123056_meb_istatistikleri_orgun_egitim_2017_2018.pdf [Google Scholar]
 42. Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2016). Genişletilmiş bir kaynak kitap: Nitel veri analizi. 2. Baskı. (Çev. Ed. Akbaba Altun, S., & Ersoy, A). Ankara: Pegem Akademi.  [Google Scholar]
 43. Milli Eğitim Temel Kanunu (14.6.1973 tarih, 1739 SK). Resmi Gazete. Sayı: 14574, 24.6.1973 [Google Scholar]
 44. Mirzeoğlu, D., Aktağ, I., & Boşnak, M. (2007). Beden eğitimi öğretmeni, öğretmen adayı ve beden eğitimi ve spor yüksekokullarında görev yapan öğretim elemanlarının mesleki yeterlik duygusunun karşılaştırılması. Spor Bilimleri Dergisi, 18(3), 109-125. https://dergipark.org.tr/en/pub/sbd/issue/16398/171445 [Google Scholar]
 45. Morgil, I., Seçken, N., & Yücel, A. S. (2004). Kimya öğretmen adaylarının öz-yeterlik inançlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. BAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(1), 62-72. https://dergipark.org.tr/en/pub/baunfbed/issue/24782/261823 [Google Scholar]
 46. Numanoğlu, G., & Bayir, Ş. (2009). Bilgisayar öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleği genel yeterliklerine ilişkin görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 197-212. [Google Scholar]
 47. Özaydın, T. E., Çavaş, P., & Cansever, B. A. (2017). Sınıf öğretmeni adaylarının özyeterlik inançlarının değerlendirilmesi. Ege Eğitim Dergisi, 18(1), 1-30. DOI: 10.12984/egeefd.307303 [Google Scholar]
 48. Özdemir, S. M. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretim sürecine ilişkin öz-yeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 14(2), 277-306. http://www.kuey.net/index.php/kuey/article/view/301 [Google Scholar]
 49. Özden, Y. (2005). Sınıf yönetimi. E. Karip (Yay. Haz.). Sınıf içinde öğrenme öğretme ortamının düzenlenmesi bölümü içinde. Ankara: Pegema Yayıncılık [Google Scholar]
 50. Pajares, F. (1997). Current directions in self-efficacy research. Advances in Motivation and Achievement, 10(149), 1-49. https://www.dynaread.com/current-directions-in-self-efficacy-research [Google Scholar]
 51. Paliç, G., & Keleş, E. (2011). Sınıf yönetimine ilişkin öğretmen görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 17(2), 199-220. https://dergipark.org.tr/en/pub/kuey/issue/10328/126612 [Google Scholar]
 52. Pintrich, P. R., & Schunk, D. H. (2002). Motivation in education: Theory, Research and applications. Prentice Hall. [Google Scholar]
 53. Putwain, D. W., & Von Der Embse, N. P. (2019). Teacher self-efficacy moderates the relations between imposed pressure from imposed curriculum changes and teacher stress. Educational Psychology, 39(1), 51-64. https://doi.org/10.1080/01443410.2018.1500681  [Google Scholar] [Crossref] 
 54. Ross, J., & Bruce, C. (2007). Professional development effects on teacher efficacy: Results of randomized field trial. The Journal of Educational Research, 101(1), 50-60.  https://doi.org/10.3200/JOER.101.1.50-60 [Google Scholar] [Crossref] 
 55. Saracaloğlu, A. S., Karasakaloğlu, N., & Gencel, İ. E. (2010). Türkçe öğretmenlerinin özyeterlik düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9(33), 265-283. https://dergipark.org.tr/en/pub/esosder/issue/6147/82535  [Google Scholar]
 56. Savolainen, H., Engelbrecht, P., Nel, M., & Malinen, O. P. (2012). Understanding teachers’ attitudes and self-efficacy in inclusive education: implications for pre-service and in-service teacher education. European Journal of Special Needs Education, 27(1), 51-68. https://doi.org/10.1080/08856257.2011.613603 [Google Scholar] [Crossref] 
 57. Senemoğlu, N. (2018). Gelişim öğrenme ve öğretim kuramdan uygulamaya. 25. Baskı Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 58. Sönmez, V. (2013). Program geliştirmede öğretmen elkitabı. 8. Baskı Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 59. Sönmez, V. (2015). Öğretim ilke ve yöntemleri. 8. Baskı Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 60. Süral, S., & Sarıtaş, E. (2015). Pedagojik formasyon programına katılan öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik yeterliklerinin incelenmesi. Mersin University Journal of The Faculty of Education, 11(1), 62-75. https://dergipark.org.tr/en/pub/mersinefd/issue/17396/181854 [Google Scholar]
 61. Şahin, E. (2010). İlköğretim sınıf öğretmenlerinin öğretim stili tercihlerinin, cinsiyetlerinin, mesleki kıdemlerinin, özyeterlik algılarının ve özyönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeylerinin mesleki yeterlikleri üzerindeki etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul. http://dspace.yildiz.edu.tr/xmlui/handle/1/173 [Google Scholar]
 62. Şeker, H., Deniz, S. ve Görgen, İ. (2005). Tezsiz yüksek lisans adaylarının öğretmenlik yeterlilikleri üzerine değerlendirmeleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 42, 237-253. http://www.kuey.net/index.php/kuey/article/view/386 [Google Scholar]
 63. Şirin, E. F., & Bozkurt, İ. (2005). İlköğretim okullarında görev yapan sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi dersi ile ilgili tutum ve uygulamaları. 4. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu, 10-11. [Google Scholar]
 64. Şişman, M. (2002). Eğitimde mükemmellik arayışı. Ankara: Pegema Yayıncılık  [Google Scholar]
 65. Tabachnick, B. G., Fidell, L. S. & Ullman, J. B. (2007). Using multivariate statistics (Vol. 5). Boston, MA: Pearson [Google Scholar]
 66. TED. (2009). Öğretmen yeterlikleri özet rapor. 1. Baskı. Ankara.: Türk Eğitim Derneği Yayınları. http://portal.ted.org.tr/yayinlar/Ogretmen_Yeterlik_Kitap_Ozet_rapor.pdf [Google Scholar]
 67. Temel, A. (2018). İlkokul oyun ve fiziki dersi öğretim programı kazanımlarının gerçekleşmesine ilişkin öğretmen görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas. [Google Scholar]
 68. Topkaya, İ. (2011). Sınıf öğretmenliği eğitiminde beden eğitimi öğretimi. İstanbul: Kriter Yayınları. [Google Scholar]
 69. Topkaya, İ. (2013). İlkokullarda (1 - 4. sınıf) “oyun ve fiziki etkinlikler” dersi öğretimi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. [Google Scholar]
 70. Tschannen-Moran, M., & Woolfolk-Hoy, A. (2001). Teacher efficacy: Capturing an elusive concept. Teaching and Teacher Education, 17(7), 783-805. https://doi.org/10.1016/S0742-051X(01)00036-1 [Google Scholar] [Crossref] 
 71. TTKB (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı). (2018). İlköğretim kurumları (ilkokul ve ortaokul) haftalık ders çizelgesi. http://ttkb.meb.gov.tr/www/haftalik-ders-cizelgeleri/kategori/7 [Google Scholar]
 72. Uğraş, S., Güllü, M. & Yücekaya, M. A. (2019). Beden eğitimi ve spor öğretmenliğimde ilk yılım. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi – Journal of Qualitative Research in Education, 7(1), 242-259. DOI: 10.14689/issn.2148-2624.1.7c1s.11m http://enadonline.com/public/assets/catalogs/0965060001549024528.pdf [Google Scholar]
 73. Usluoğlu, Z. (2014). Fiziksel etkinlik kartlarına ilişkin görüşler ve kartların öğrencilerin beden eğitimi ve spor dersine yönelik tutumlarına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,  Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu. [Google Scholar]
 74. Yalın, M. (2002). İlköğretim birinci kademe öğretmenlerinin problemleri ve çözüm önerileri. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 9, 135-140. [Google Scholar]
 75. Yazıcıoğlu, Y., & Erdoğan, S. (2004). Spss uygulamalı bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık. [Google Scholar]
 76. Yeşilyurt, E. (2011). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğinin genel yeterliklerine yönelik yeterlik algıları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(1), 71-100. https://dergipark.org.tr/en/pub/tebd/issue/26101/275009 [Google Scholar]
 77. Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. 11. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]
 78. Yıldız, Ö. (2010). Sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi dersine yönelik tutumları ve karşılaştıkları problemler. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 79. Yıldız, E., & Kangalgil, M. (2014). Beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki yeterlikleri ve kullandıkları öğretim yöntemleri ile ilgili görüşlerinin incelenmesi. Pamukkale Journal of Sport Sciences, 5(1). http://psbd.pau.edu.tr/article/view/1062000200/1062000121 [Google Scholar]
 80. Yılmaz, L. S., İnce, M. L., Kirazcı, S., & Çiçek, Ş. (2005). Beden eğitimi öğretmenlerinin ders zaman yönetimi davranışları ve kullandıkları öğretim yöntemleri. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 10(2), 3-10. https://dergipark.org.tr/en/pub/gbesbd/issue/27984/304986 [Google Scholar]
 81. YÖK (Yüksek Öğretim Kurumu), (2018). Öğretmen yetiştirme lisans programları, sınıf öğretmenliği lisans programı, Ankara. (05.12.2019) tarihinde http://www.yok.gov.tr/ adresinden erişilmiştir. [Google Scholar]