International Association of Educators   |  ISSN: 1949-4270   |  e-ISSN: 1949-4289

Original article | Educational Policy Analysis and Strategic Research 2020, Vol. 15(3) 100-121

Investigation of Nomophobia Levels of Secondary School Students in terms of Some Variables

Merve Çolak & Eylem Yalçınkaya Önder

pp. 100 - 121   |  DOI: https://doi.org/10.29329/epasr.2020.270.5   |  Manu. Number: MANU-2004-22-0001.R1

Published online: September 24, 2020  |   Number of Views: 211  |  Number of Download: 637


Abstract

Nomophobia, a newborn concept that has become an important part of our lives in recent years due to effective use of smart phones in daily life, can be defined as “fear of staying away from smart phones”. The aim of this study is to determine the nomophobia level of 8th grade students and to determine whether the nomophobia levels of the students differ according to the variables such as gender, overall grade point average, parental education status, parental profession, and monthly income of the family. In this study, a quantitative research method was conducted. “Nomophobia Scale” developed by Yıldırım and Correia (2015) and “The Demographic Knowledge Form” were used as data collection tools. According to the findings; the nomophobia levels of 8th grade students did not differ by gender of the students, overall grade point average, educational status of the parents, profession of the parents and monthly financial amount of the family.

Keywords: Nomophobia, Gender, Secondary School Students, GPA, Mother Education Status, Father Education Status, Mother Profession, Father Profession, Family Income


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Colak, M. & Onder, E.Y. (2020). Investigation of Nomophobia Levels of Secondary School Students in terms of Some Variables . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 15(3), 100-121. doi: 10.29329/epasr.2020.270.5

Harvard
Colak, M. and Onder, E. (2020). Investigation of Nomophobia Levels of Secondary School Students in terms of Some Variables . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 15(3), pp. 100-121.

Chicago 16th edition
Colak, Merve and Eylem Yalcinkaya Onder (2020). "Investigation of Nomophobia Levels of Secondary School Students in terms of Some Variables ". Educational Policy Analysis and Strategic Research 15 (3):100-121. doi:10.29329/epasr.2020.270.5.

References
 1. Adnan, M., & Gezgin, D. M. (2016). A modern phobia: Prevalence of nomophobia among college students 1. Egitim Bilimleri Fakultesi Dergisi, 49(1), 141. [Google Scholar]
 2. Akıllı, G. K., & Gezgin, D. M. (2016). Examination of the relationship between nomophobia levels and different behavior patterns of university students. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(40), 51-69. https://doi.org/10.21764/efd.80423 [Google Scholar] [Crossref] 
 3. Aljomaa, S. S., Qudah, M. F. A., Albursan, I. S., Bakhiet, S. F., & Abduljabbar, A. S. (2016). smartphone addiction among university students in the light of some variables. Computers in Human Behavior, 61, 155-164. https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.03.041 [Google Scholar] [Crossref] 
 4. Altan, B. (2019). Nomofobi ile aleksitimi arasındaki ilişkide bilinçli farkındalık ve üst bilişin aracı rolünün incelenmesi (Unpublished doctoral dissertation). İstanbul Aydın University, Sosyal Sciences Institute, İstanbul.  [Google Scholar]
 5. Altundağ, Y., & Bulut, S. (2017). Aday sınıf öğretmenlerinde problemli akıllı telefon kullanımının incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(4), 1670-1682. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2017.17.32772-363958 [Google Scholar] [Crossref] 
 6. Atıcı, Ö. B. (2017). Ergenlerin akıllı telefon bağımlılığı ve kontrol hissi düzeyleri arasında ilişkinin incelenmesi (Unpublished master’s thesis). İstanbul Gelişim University, Sosyal Sciences Institute, İstanbul.  [Google Scholar]
 7. Bayrak, B. (2017). İstanbul’da bir grup ergen üzerinde cep telefonundan ayrı kalma korkusu, bağlanma özellikleri, ruhsal ve davranışsal sorunlar arasındaki ilişkinin incelenmesi (Unpublished doctoral dissertation). İstanbul Aydn Üniversity, Sosyal Sciences Institute, İstanbul.  [Google Scholar]
 8. Bayram, A., Yilmaz, E. Z., Sözen, Ç., & Bayer, N. (2019). Nomofobi'nin (akıllı telefon yoksunluğu) içsel motivasyona etkisi: Giresun üniversitesi öğrencileri örneği. İşletme Bilimi Dergisi, 7(1), 105-130. https://doi.org/10.22139/jobs.484598 [Google Scholar] [Crossref] 
 9. Bianchi, A., & Phillips, J. G. (2005). Psychological predictors of problem mobile phone use. CyberPsychology & Behavior, 8(1), 39-51. https://doi.org/10.1089/cpb.2005.8.39 [Google Scholar] [Crossref] 
 10. Burucuoğlu, M. (2017). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin nomofobi düzeyleri üzerinde bir araştırma. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(2), 482-489. https://doi.org/10.14230/joiss423 [Google Scholar] [Crossref] 
 11. Bülbül, H., & Tunç, T. (2018). Phone and game addiction: scale analysis, the starting age and its relationship with academic success. Visionary E-Journal/Vizyoner Dergisi, 9(21), 1-13. DOI: 10.21076/vizyoner.431446 [Google Scholar]
 12. Büyükçolpan, H. (2019). Üniversite öğrencilerinde nomofobi, bağlanma biçimleri, depresyon ve algılanan sosyal destek (Unpublished master’s thesis). Hacettepe University, Institute of Education Sciences, Ankara.  [Google Scholar]
 13. Chóliz, M. (2012). Mobile-phone addiction in adolescence: The test of mobile phone dependence (TMD). Progress in Health Sciences, 2(1), 33-44. [Google Scholar]
 14. Cüceloğlu, D. (1993). İnsan ve Davranışı-Psikolojinin Temel Kavramları (4. Baskı). İstanbul: Remzi Kitabevi. [Google Scholar]
 15. Çakır, O., & Oğuz, E. (2017). The correlation between high school students’ loneliness levels and smart phone addiction. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 418-429. https://doi.org/10.17860/mersinefd.290711 [Google Scholar] [Crossref] 
 16. Çelikkaleli, Ö., Rıdvan, A. T. A., & Avcı, R. (2018). Orta ergenlik döneminde problemli internet kullanımının demografik değişkenler açısından incelenmesi. Journal of Computer and Education Research, 6(12), 123-141. DOI: 10.18009/jcer.39697 [Google Scholar]
 17. Daily Mail (2008). Nomophobia: How the 24/7 society fear not having a mobile phone. Retrieved from https://www.dailymail.co.uk/news/article-1003717/Nomophobia-new-fear-24-7-society.html  [Google Scholar]
 18. Deloitte  (2017).  How do today’s students use mobiles? Game of phones.  Retrieved from https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/public‐sector/articles/how‐do‐todays‐students‐use‐mobiles.html.  [Google Scholar]
 19. Demirci, K., Orhan, H., Demirdas, A., Akpinar, A., & Sert, H. (2014). Validity and reliability of the turkish version of the smartphone addiction scale in a younger population. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni-Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 24(3), 226-234. https://doi.org/10.5455/bcp.20140710040824 [Google Scholar] [Crossref] 
 20. Deniz, S. (2014). Ergenlerin problemli mobil telefon kullanımının utangaçlık ve sosyal anksiyete ile ilişkisinin incelenmesi  (Unpublished master’s thesis). İstanbul Arel University, Social Sciences Institute, İstanbul. [Google Scholar]
 21. Dirik, K. (2016). Ergenlerde akıllı telefon bağımlılığı ile öz-güven arasındaki ilişkilerin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Unpublished master’s thesis). İstanbul Gelişim University, Health Sciences Institute, İstanbul. https://doi.org/10.21764/maeuefd.334953 [Google Scholar] [Crossref] 
 22. Durak, H., & Seferoğlu, S. S. (2018). Ortaokul öğrencilerinin akıllı telefon kullanımları ve bağımlılık düzeyleriyle ilgili unsurlar. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 8(1), 1-23. https://doi.org/10.17943/etku.288822 [Google Scholar] [Crossref] 
 23. Erdem, H., Kalkın, G., Türen, U., & Deniz, M. (2016). Üniversite öğrencilerinde mobil telefon yoksunluğu korkusunun (nomofobi) akademik başariya etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(3). https://doi.org/10.17556/erziefd.512074 [Google Scholar] [Crossref] 
 24. Erdem, H., Türen, U., & Ercil, Y. (2017). İş yükü fazlalığı algısını oluşturan nedenlerden birisi nomofobi (no mobile phone phobia) olabilir mi? Could nomophobia (no mobile phone phobia) be one of the causes of role overload perception? Yönetim ve Çalışma Dergisi/Journal of Management and Labour,1(2), 16-30. [Google Scholar]
 25. García-Oliva, C. & Piqueras, J. A. (2016). Experiential avoidance and technological addictions in adolescents. Journal of Behavioral Addictions, 5, 293-303.  [Google Scholar]
 26. https://doi.org/10.1556/2006.5.2016.041 [Google Scholar]
 27. Gezgin, D. M., Şahin, Y. L., & Yildirim, S. (2017). Sosyal ağ kullanıcıları arasında nomofobi yaygınlığının çeşitli faktörler açısından incelenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 7(1), 1-15. https://doi.org/10.17943/etku.288485 [Google Scholar] [Crossref] 
 28. Gezgin, D. M., Hamutoglu, N. B., Sezen-Gultekin, G., & Ayas, T. (2018). The relationship between nomophobia and loneliness among turkish adolescents. International Journal of Research in Education and Science, 4(2), 358-374. https://doi.org/10.21890/ijres.409265 [Google Scholar] [Crossref] 
 29. Gezgin, D. M., Hamutoğlu, N. B., Sezen-Gültekin, G., & Yildirim, S. (2019). Pre-service teachers' metaphorical perceptions on smartphone, no mobile phone phobia (nomophobia) and fear of missing out (fomo). Bartin Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 733-783. https://doi.org/10.14686/buefad.516540 [Google Scholar] [Crossref] 
 30. Hoşgör, H., Tandoğan, Ö., & Gündüz-Hoşgör, D. (2017). Nomofobinin günlük akilli telefon kullanim süresi ve okul başarisi üzerindeki etkisi: Sağlık personeli adayları örneği. The Journal of Academic Social Science, 5(46), 573-595. https://doi.org/10.16992/asos.12266 [Google Scholar] [Crossref] 
 31. Jacobsen, W. C., & Forste, R. (2011). The wired generation: Academic and social outcomes of electronic media use among university students. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 14(5), 275-280. https://doi.org/10.1089/cyber.2010.0135 [Google Scholar] [Crossref] 
 32. Kanmani, A., Bhavani, U., & Maragatham, R. S. (2017). Nomophobia–an insight into its psychological aspects in India. The International Journal of Indian Psychology, 4(2), 5-15. [Google Scholar]
 33. Karaca, F. (2017). Üniversite öğrencilerinin internet bağımlılığı düzeyleri ile akıllı telefon kullanma alışkanlıkları arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (44), 581-597. https://doi.org/10.21764/maeuefd.334953 [Google Scholar] [Crossref] 
 34. Kim, J. H., Seo, M., & David, P. (2015). Alleviating depression only to become problematic mobile phone users: Can face-to-face communication be the antidote? Computers in Human Behavior, 51, 440-447. https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.05.030 [Google Scholar] [Crossref] 
 35. King, A. L. S., Valença, A. M., Silva, A. C., Sancassiani, F., Machado, S., & Nardi, A. E. (2014). “Nomophobia”: Impact of cell phone use interfering with symptoms and emotions of individuals with panic disorder compared with a control group. Clinical Practice and Epidemiology in Mental Health,10, 28–35. https://doi.org/10.2174/1745017901410010028 [Google Scholar] [Crossref] 
 36. King, A. L. S., Guedes, E., Neto, J. P., Guimarães, F., & Nardi, A. E. (2017). Nomophobia: Clinical and demographic profile of social network excessive users. Journal of Addiction Research and Therapy, 8, 339. https://doi.org/10.4172/2155-6105.1000339 [Google Scholar] [Crossref] 
 37. Kuyucu, M. (2017). Gençlerde akıllı telefon kullanımı ve akıllı telefon bağımlılığı sorunsalı: “Akıllı telefon (kolik)” üniversite gençliği. Global Media Journal TR Edition, 7(14), 328-359. https://doi.org/10.14527/9786052418659.02 [Google Scholar] [Crossref] 
 38. Lee, Y. K., Chang, C. T., Lin, Y., & Cheng, Z. H. (2014). The dark side of smartphone usage: Psychological traits, compulsive behavior and technostress. Computers in Human Behavior, 31, 373-383. https://doi.org/10.1016/j.chb.2013.10.047 [Google Scholar] [Crossref] 
 39. Lepp, A., Barkley, J. E., & Karpinski, A. C. (2014). The relationship between cell phone use, academic performance, anxiety, and satisfaction with life in college students. Computers in Human Behavior, 31, 343-350. https://doi.org/10.1016/j.chb.2013.10.049 [Google Scholar] [Crossref] 
 40. Mendoza, S., & Smith, J. (2018). ABD Patenti No. 10,148,512. Washington, DC: ABD Patent ve Marka Ofisi. [Google Scholar]
 41. Minaz, A., & Bozkurt, Ö. Ç. (2017). Investigation of university students smartphone addiction levels and usage purposes in terms of different variables. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(21), 268-286. https://doi.org/10.20875/makusobed.306903 [Google Scholar] [Crossref] 
 42. Pamuk, M., & Kutlu, M. (2017, October). Türkiye'de cep telefonunun problemli kullanımına ilişkin yapılan çalışmaların incelenmesi. International Academic Research Congress, Antalya.   [Google Scholar]
 43. Park, N., & Lee, H. (2012). Social implications of smartphone use: Korean college students' smartphone use and psychological well-being. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 15(9), 491–497. https://doi.org/10.1089/cyber.2011.0580 [Google Scholar] [Crossref] 
 44. Pavithra, M. B., Madhukumar, S., & Mahadeva, M. (2015). A study on nomophobia-mobile phone dependence, among students of a medical college in Bangalore. National Journal of Community Medicine, 6(3), 340-344. [Google Scholar]
 45. Salehan, M., & Negahban, A. (2013). Social networking on smartphones: when mobile phones become addictive. Computers in Human Behavior, 29(6), 2632-2639.  [Google Scholar]
 46. https://doi.org/10.1016/j.chb.2013.07.003 [Google Scholar]
 47. Şalcı, O., Karakaya, K., & S. Tatlıeşme, S. (2018). Akıllı cihaz kullanımının 3-6 yaş çocukların gelişimine etkisinin okul öncesi öğretmenleri görüşleri açısından değerlendirilmesi.  Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(4), 53–63. https://doi.org/10.14230/joiss574 [Google Scholar] [Crossref] 
 48. Şar, A.H. (2013). Examination of lonelinessand mobil phone addiction problem observed in teenagers from the some variables. The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science, 6(2), 1207-1220. https://doi.org/10.9761/jasss_709 [Google Scholar] [Crossref] 
 49. Tavolacci, M. P., Meyrignac, G., Richard, L., Dechelotte, P., & Ladner, J. (2015). Problematic use of  [Google Scholar]
 50. mobile phone and nomophobia among French college students Marie-Pierre Tavolacci. European Journal of Public Health, 25(suppl_3). [Google Scholar]
 51. Ünal, M. H. (2015). Ankara yıldırım beyazıt üniversitesi tıp fakültesi öğrencilerinin akıllı telefon  [Google Scholar]
 52. Bağımlılık düzeylerinin belirlenmesi (Uzmanlık Tezi) .Yıldırım Beyazıt ÜUniversity, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Ankara. [Google Scholar]
 53. Van Deursen, A. J., Bolle, C. L., Hegner, S. M., & Kommers, P. A. (2015). Modeling habitual and addictive smartphone behavior: The role of smartphone usage types, emotional intelligence, social stress, self-regulation, age, and gender. Computers in human behavior, 45, 411-420. [Google Scholar]
 54. https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.12.039 [Google Scholar]
 55. Yildirim, C., & Correia, A. P. (2015). Exploring the dimensions of nomophobia: Development and validation of a self-reported questionnaire. Computers in Human Behavior, 49, 130-137. https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.02.059 [Google Scholar] [Crossref] 
 56. Yildirim, C., Sumuer, E., Adnan, M., & Yildirim, S. (2016). A growing fear: Prevalence of nomophobia among turkish college students. Information Development, 32(5), 1322-1331. https://doi.org/10.1177/0266666915599025 [Google Scholar] [Crossref] 
 57. Yılmaz, G. (2015). Ergenlerde mobil telefon bağımlılığının sosyal anksiyeteye etkisinin bazı değişkenlere göre incelenmesi (Unpublished master’s thesis). Nişantaşı University, Sosyal Sciences Institute, İstanbul. [Google Scholar]
 58. Yılmaz, D., Çinar, H. G., & Özyazıcıoğlu, N. (2017). Hemşirelik öğrencilerinde akıllı telefon ve internet bağımlılığı ile üst ekstremite fonksiyonel aktivite düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, 8(3), 34-39.  [Google Scholar]
 59. https://doi.org/10.22312/sdusbed.311497 [Google Scholar]
 60. Yılmaz, M., Köse, A., & Doğru, Y. B. (2018). Akıllı telefondan yoksun kalmak: nomofobi üzerine bir araştırma. AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi, 9(35), 31-47. [Google Scholar]
 61. Yusufoğlu, Ö. Ş. (2017). Boş zaman faaliyeti olarak akıllı telefonlar ve sosyal yaşam üzerine etkileri: üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(5), 2414-2434. https://doi.org/10.15869/itobiad.361081 [Google Scholar] [Crossref] 
 62. Yücelten, E. (2016). Üniversite öğrencilerinde internet bağımlılığı ve akıllı telefon bağımlılığının  [Google Scholar]
 63. bağlanma stilleri ile ilişkisinin incelenmesi (Unpublished master’s thesis). Üsküdar University, Sosyal Sciences Institute, İstanbul. [Google Scholar]