International Association of Educators   |  ISSN: 1949-4270   |  e-ISSN: 1949-4289

Original article | Educational Policy Analysis and Strategic Research 2020, Vol. 15(2) 239-258

Prediction of Entrepreneurship of Pre-service Teachers based on Cognitive Flexibility and Self-Efficacy Belief

Esen Turan-Özpolat

pp. 239 - 258   |  DOI: https://doi.org/10.29329/epasr.2020.251.13   |  Manu. Number: MANU-1910-16-0002.R2

Published online: June 20, 2020  |   Number of Views: 185  |  Number of Download: 649


Abstract

The aim of this study is to determine whether or not pre-service teachers’ self-efficacy belief and cognitive flexibility predict their entrepreneurship. Study group of this research consists of a total of 374 pre-service teachers, 265 females (71%) and 109 males (29%), who are undergraduate students in various education departments from an university’s faculty of education in Turkey during 2017-2018 school year and participated in this study voluntarily. During the data collection process, Entrepreneurship Scale (ES) for measuring pre-service teachers’ entrepreneurship, Cognitive Flexibility Inventory (CFI) for measuring cognitive flexibility and General Self-Efficacy Scale (GSE) for measuring the self-efficacy belief were used. In the research multiple regression analysis, which is a relational screening model, was used. According to the obtained data, cognitive flexibility and self-efficacy belief variables predict entrepreneurship in a meaningful way (R=.708, R2 =.502, p=.00). Also cognitive flexibility and self-efficacy belief variables combined explain approximately 50% of total variance in entrepreneurship of pre-service teachers. Therefore it can be said that supporting entrepreneurial intentions of teacher candidates in education faculties might be realized by situations aimed at increasing their cognitive flexibilities and general self-efficacy belief regarding this subject. Because it is believed that by supporting these aforesaid intentions, teacher candidates might be helped to participate in important educational activities and projects that require entrepreneurship in their professional lives.

Keywords: Entrepreneurship, Cognitive Flexibility, Self-Efficacy Belief, Pre-Service Teachers


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Turan-Ozpolat, E. (2020). Prediction of Entrepreneurship of Pre-service Teachers based on Cognitive Flexibility and Self-Efficacy Belief . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 15(2), 239-258. doi: 10.29329/epasr.2020.251.13

Harvard
Turan-Ozpolat, E. (2020). Prediction of Entrepreneurship of Pre-service Teachers based on Cognitive Flexibility and Self-Efficacy Belief . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 15(2), pp. 239-258.

Chicago 16th edition
Turan-Ozpolat, Esen (2020). "Prediction of Entrepreneurship of Pre-service Teachers based on Cognitive Flexibility and Self-Efficacy Belief ". Educational Policy Analysis and Strategic Research 15 (2):239-258. doi:10.29329/epasr.2020.251.13.

References
 1. Abbitt, J. T. (2011). An investigation of the relationship between self-efficacy beliefs about technology integration and technological pedagogical content knowledge (TPACK) among preservice teachers. Journal of Digital Learning in Teacher Education, 27(4), 134-143, doi: 10.1080/21532974.2011.10784670 [Google Scholar] [Crossref] 
 2. Akar, H., & Üstüner, M. (2017). Öğretmen adaylarının duygusal zekâ ve sosyal girişimcilik özellikleri arasındaki ilişkide öz yeterlik algılarının aracılık rolü. Journal of Education and Future, 12, 95-115. [Google Scholar]
 3. Akbulut, Y. (2010). Sosyal bilimlerde SPSS uygulamaları: Sık kullanılan istatistiksel analizler ve açıklamalı SPSS çözümleri. İstanbul: İdeal Kültür Yayıncılık. [Google Scholar]
 4. Akkan, E., & Sünyür, S. (2016). Lisans öğrencilerinin özyeterlik algıları ve başarma güdülerinin sosyal girişimcilik eğilimlerine etkilerinin incelenmesi. AKÜ İİBF Dergisi, Aralık, XVIII(2), 35-63, doi: 10.5578/jeas.28038 [Google Scholar] [Crossref] 
 5. Akkoyunlu, B., & Kurbanoğlu, S. (2003). Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı ve bilgisayar öz-yeterlik algıları üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(24),1-10. [Google Scholar]
 6. Anson, P. (2017). What makes an entrepreneur? Retrieved in 13.06.2018 from http://blog.positiveonline.org.uk/post/149741177700/what-makes-an-entrepreneur [Google Scholar]
 7. Aytaç, Ö., & İlhan, S. (2007). Girişimcilik ve Girişimci Kültür: Sosyolojik Bir Perspektif. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18, 101-120. [Google Scholar]
 8. Bandura, A., Barbaranelli, C., Caprara, G. V., & Pastorelli, C., (2001). Self-efficacy beliefs as shapers of chidren’s aspirations and career trajectories. Child Development, January/February, 72(1), 187-206, doi: 10.1111/1467-8624.00273 [Google Scholar] [Crossref] 
 9. Baron, R. A. (1998). Cognitive mechanisms in entrepreneurship: Why and when enterpreneurs think differently than other people. Journal of Business Venturing, 13(4), July, 275-294, doi: 10.1016/S0883-9026(97)00031-1 [Google Scholar] [Crossref] 
 10. Baron, R. A. (2004). The cognitive perspective: A valuable tool for answering entrepreneurship’s basic ‘‘why’’ questions. Journal of Business Venturing, 19, 221-239, doi: 10.1016/S0883-9026(03)00008-9 [Google Scholar] [Crossref] 
 11. Baron, R. A. (2007). Behavioral and cognitive factors in entrepreneurship: Enterpreneurs as the active element in new venture creation. Strategic Entrepreneurship Journal, 1, 167-182, doi: 10.1002/sej.12 [Google Scholar] [Crossref] 
 12. Basım, H. N., Korkmazyürek, H., & Tokat, A. O. (2008). Çalışanların öz yeterlilik algılamasının yenilikçilik ve risk alma üzerine etkisi: Kamu sektöründe bir araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, 121-130. [Google Scholar]
 13. Carland, J. W., Hoy, F., Boulton, W. R., & Carland, J. A. C. (1984). Differentiating entrepreneurs from small business owners: a conceptualization. The Academy of Management Review, 9(2), April, 354-359. [Google Scholar]
 14. Clercq, D. D., Sapienza, H. J., & Zhou, L. (2014). Entrepreneurial strategic posture and learning effort in international ventures: The moderating roles of operational flexibilities. International Business Review, October, 23(5), 981-992, doi: 10.1016/j.ibusrev.2014.03.001 [Google Scholar] [Crossref] 
 15. Çankır, B. (2016). Öğrencilerin öz-yeterlilikleri, değişime karşı dirençleri ve girişimcilik ile olan ilişkisi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 2(4), 1436-1447. [Google Scholar]
 16. Çelik, O. (2014). Sosyal bilgiler ve sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının girişimcilik bilgi ve beceri düzeyleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın. [Google Scholar]
 17. Çelikkaleli, Ö. (2014). The validity and reliability of the cognitive flexibility scale. Education and Science, 39(176), 339-346, doi: 10.15390/EB.2014.3466 [Google Scholar] [Crossref] 
 18. Çelikkaleli, Ö., & Çapri, B. (2008). Genel yetkinlik inancı ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(3), 93–104. [Google Scholar]
 19. Çermik, F., & Şahin, İ. F. (2015). Sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının sosyal girişimcilik özelliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Current Research in Education, 1(2), 76-88. [Google Scholar]
 20. Çetin, F. (2011). Örgüt içi girişimcilikte öz yeterlilik algısı ve kontrol odağının rolü. İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 2(3), 69-85. [Google Scholar]
 21. Çetinkaya Bozkurt, Ö. (2014). Planlanmış davranış teorisi çerçevesinde öğrencilerin girişimci olma niyetlerinin incelenmesi. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, Haziran, 3(1), 27-47. [Google Scholar]
 22. Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve Lisrel uygulamaları (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. [Google Scholar]
 23. Çolakoğlu, H., & Çolakoğlu, T. (2016). Üniversitelerdeki girişimcilik eğitimi ile öz yeterlilik algısı ve girişimcilik potansiyeli ilişkisi üzerine bir saha araştırması. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, (Girişimcilik Özel Sayısı), Bahar, 17(37), 71-84. [Google Scholar]
 24. Davis, R. N., Hoeksema, S. (2000). Cognitive flexibility among ruminators and nonruminators. Cognitive Therapy and Research. 24(6), 699-711, doi: 10.1023/A:1005591412406  [Google Scholar] [Crossref] 
 25. Deveci, İ., & Çepni, S. (2014). Fen bilimleri öğretmen eğitiminde girişimcilik. Journal of Turkish Science Education. 11(2), 161-188, doi: 10.12973/tused.10114a [Google Scholar] [Crossref] 
 26. Eesley, C., Roberts, E. B., Tian, X., & Yang, D. (2014). Institutional Flexibility and Entrepreneurship. Working Paper No. 543 Retrieved from https://globalpoverty.stanford.edu/sites/default/files/publications/543wp.pdf [Google Scholar]
 27. Elkatmış, M. (2014). Sınıf öğretmenlerinin eğitsel amaçlı internet kullanım öz yeterlikleri. Millî Eğitim Dergisi, Yaz, 203, 193-204. [Google Scholar]
 28. Elkatmış, M., Demirbaş, M., & Ertuğrul, N. (2013). Eğitim fakültesi öğrencileri ile formasyon eğitimi alan fen edebiyat fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik öz yeterlik inançları. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 3(3), 41-50. [Google Scholar]
 29. Erdem, E., & Demirel, Ö. (2007). Teacher self-efficacy belief. Social Behavior and Personality an International Journal. January, 35(5), 573-586, doi: 10.2224/sbp.2007.35.5.573 [Google Scholar] [Crossref] 
 30. Ergun Özler, N. D., Giderler, C., & Baran, H. (2017). Öz yeterlilik ve kontrol odağının bireylerin girişimcilik niyeti üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik bir araştırma. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, ICMEB17 Özel Sayısı, 736-742, doi: 10.17130/ijmeb.2017ICMEB1735886 [Google Scholar] [Crossref] 
 31. Eryaman, M. Y., Kocer, O., Kana, F. & Yagmur Sahin, E. (2013). A Transcendental Phenomenological Study of Teachers' Self-efficacy Experiences. CADMO: Giornale italiano di Pedagogia sperimentale. 11(2) 9-33. [Google Scholar]
 32. Faltin, G. (2001). Creating a culture of innovative entrepreneurship. Journal of International Business and Economy, 2(1), 123– 140. [Google Scholar]
 33. Geri, S. (2013). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin girişimcilik özelliklerinin incelenmesi. Turkish Journal of Education (TURJE), July, 2(3), 50-60. [Google Scholar]
 34. Gravetter, F. J., & Wallnau, L. B. (2007). Statistics for the behavioral sciences (7. Ed.). Belmont: Thomson Wadsworth. [Google Scholar]
 35. Gülüm, İ. V., & Dağ, İ. (2012). Tekrarlayıcı düşünme ölçeği ve bilişsel esneklik envanterinin Türkçeye uyarlanması, geçerliliği ve güvenilirliği. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 13(2), 16-223. [Google Scholar]
 36. Gürbüz, H. (2011). Girişimcilik eğilimini etkileyen psikolojik faktörlerin yapısal eşitlik modellemesi ile belirlenmesi. 3. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, 17-19 Mayıs, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Bişkek. [Google Scholar]
 37. Hoy, A. W., & Spero, R. B. (2005). Changes in teacher efficacy during the early years of teaching: A comparison of four measures. Teaching and Teacher Education. August, 21(6), 743., doi: 10.1016/j.tate.2005.01.007 [Google Scholar] [Crossref] 
 38. İGİAD-İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği, Girişimcilik Raporu (2008). “İbrahim Öztürk” tarafından hazırlanmıştır. İstanbul: İGİAD Yayınları:8, Raporlar:1 [Google Scholar]
 39. Jain, R. (2016). Why flexibility is a necessary entrepreneurial trait. Retrieved in 13.06.2018 from https://www.linkedin.com/pulse/why-flexibility-necessary-entrepreneurial-trait-dr-rachna-jain [Google Scholar]
 40. Jones, B., & Iredale, N. (2010). Enterprise education as pedagogy. Education + Training, 52(1), 7-19, doi: 10.1108/00400911011017654 [Google Scholar] [Crossref] 
 41. Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayıncılık. [Google Scholar]
 42. Kim, B. S. K., & Omizo, M. M. (2005). Asian and European American cultural values, collective self-esteem, acculturative stress, cognitive flexibility, and general self-efficacy among Asian American college students. Journal of Counseling Psychology, 52(3), 412–419, doi: 10.1037/0022-0167.52.3.412 [Google Scholar] [Crossref] 
 43. Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling (Third edition), New York: The Gouilford Press.  [Google Scholar]
 44. Koh, H. C. (1996). Testing hypotheses of entrepreneurial characteristics: A study of Hong Kong MBA students. Journal of Managerial Psychology, 11(3), 12-25, doi: 10.1108/02683949610113566 [Google Scholar] [Crossref] 
 45. KOSGEB (2011). Faaliyet raporu - “KOSGEB ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında işbirliği protokolü”. Retrieved from http://en.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/Mali%20Tablolar/Faaliyet%20Raporlar%C4%B1/KOSGEB_2011_Y%C4%B1l%C4%B1_Faaliyet_Raporu.pdf [Google Scholar]
 46. Krueger, N. F., Reilly, M. D., & Carsrud, A. L. (2000). Competing models of entrepreneurial intentions. Journal of Business Venturing, 15(5/6), 411-432, doi: 10.1016/S0883-9026(98)00033-0 [Google Scholar] [Crossref] 
 47. Liñán, F. (2004). Intention-based models of entrepreneurship education. Piccolla Impresa/Small Business, 3, 1-30. [Google Scholar]
 48. MÜGİM-Maltepe Üniversitesi Girişimcilik & İş Geliştirme Merkezi (2018). Girişimcilik nedir? Retrieved from http://mugim.maltepe.edu.tr/girisimcilik-nedir [Google Scholar]
 49. Marakas, G. M., Yi, M. Y., & Johnson, R. D. (1998). The multilevel and multifaceted character of computer self-efficacy: Toward clarification of the construct and an integrative framework for research. Information Systems Research, June, 9(2), 126-163, doi: 10.1287/isre.9.2.126 [Google Scholar] [Crossref] 
 50. Martin, M. M., & Rubin, R. B. (1995). A new measure of cognitive flexibility. Psychological Reports, 76, 623-626, doi: 10.2466/pr0.1995.76.2.623 [Google Scholar] [Crossref] 
 51. Marxt, C., Kraus, S., & Zagorac-Uremovic, Z. (2018). The role of cognitive flexibility in entrepreneurial opportunity recognition. Retrieved from https://www.uni.li/en/research-transfer/researchprojects/projects/@@project_detail/748.67 [Google Scholar]
 52. MoNE - MEB (2013). Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri, Retrieved from http://otmg.meb.gov.tr/belgeler/ogretmenyeterliklerikitabi/%C3%96%C4%9Fretmen_Yeterlikleri_Kitab%C4%B1_genel_yeterlikler_par%C3%A7a_2.pdf [Google Scholar]
 53. MoNE - MEB (2018). Fen bilimleri dersi öğretim programı (İlkokul ve ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar), Ankara. [Google Scholar]
 54. Mercan, N. (2015). Ajzen’in planlanmış davranış teorisi bağlamında whistleblowing (bilgi ifşası). Sosyal ve Beşeri Bilimleri Dergisi, 7(2), 1-14. [Google Scholar]
 55. Miller, A. D., Ramirez, E. M., & Murdock, T. B. (2017). The influence of teachers’ self-efficacy on perceptions: Perceived teacher competence and respect and student effort and achievement. Teaching and Teacher Education, May, 64, 260-269, doi: 10.1016/j.tate.2017.02.008 [Google Scholar] [Crossref] 
 56. Nakip, M., (2003). Pazarlama araştırmaları, teknikler ve (SPSS destekli) uygulamalar. Ankara: Seçkin Yayınevi. [Google Scholar]
 57. Opinkirjo, (2012). Entrepreneurship education–Learner-driven collaboration. Retrieved from https://www.opinkirjo.fi/en/activity/entrepreneurship_education_ [Google Scholar]
 58. Özer, P. S., & Topaloğlu, T. (2007). Girişimci ve yöneticilerin öğrenilmiş gereksinimleri ile kontrol odaklarının kıyaslanmasına yönelik bir araştırma. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(2), 2007, s.439-456. [Google Scholar]
 59. Özgül, E. & Yücel, E. (2018). Girişimcilik merakı ile yenilikçilik arasındaki ilişkide girişimcilik öz-yeterliliğinin aracılık rolü. Yönetim Bilimleri Dergisi, 16(31), 331-353. [Google Scholar]
 60. Pan, V. L., & Akay, C. (2015). Eğitim fakültesi öğrencilerinin girişimcilik düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. NWSA-Education Sciences, 1C0637, 10(2), 125-138, doi: 10.12739/NWSA.2015.10.2.1C0637 [Google Scholar] [Crossref] 
 61. Pihie, Z. A. L., & Bagheri, A. (2011). Teachers’ and students’ entrepreneurial self-efficacy: Implication for effective teaching practices. Social and Behavioral Sciences, 29, 1071-1080, doi: 10.1016/j.sbspro.2011.11.340 [Google Scholar] [Crossref] 
 62. Piperopoulus, P., & Dimov, D. (2015). Burst bubbles or build steam? Entrepreneurship education, entrepreneurial self‐efficacy, and entrepreneurial intentions. Journal of Small Bussiness Management, October, 53(4), 970-985, doi: 10.1111/jsbm.12116 [Google Scholar] [Crossref] 
 63. Santos, S. C., Curral, L., & Caetano, A. (2010). Cognitive maps in early entrepreneurship stages: From motivation to implementation. The International Journal of Entrepreneurship and Innovation, 11(1), 29-44, doi: 10.5367/000000010790772403 [Google Scholar] [Crossref] 
 64. Seikkula-Leino, J., Ruskovaara, E., Ikavalko, M., Mattila, J., & Rytkola, T. (2010). Promoting entrepreneurship education: The role of the teacher? Education + Training, 52(2), 117-127, doi: 10.1108/00400911011027716 [Google Scholar] [Crossref] 
 65. Skaalvik, E. M., & Skaalvik, S. (2010). Teacher self-efficacy and teacher burnout: A study of relations. Teaching and Teacher Education, May, 26(4), 1059-1069, doi: 10.1016/j.tate.2009.11.001 [Google Scholar] [Crossref] 
 66. Smith, A. J., Collins, L. A., & Hannon, P. D. (2006). Embedding new entrepreneurship programmes in UK higher education institutions: Challenges and considerations. Education + Training, 48(8/9), 555-567, doi: 10.1108/00400910610710001 [Google Scholar] [Crossref] 
 67. Şeşen, H., & Basım, H.N. (2012). Demografik faktörler ve kişiliğin girişimcilik niyetine etkisi: Spor bilimleri alanında öğrenim gören üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma. Ege Akademik Bakış, 12(Özel Sayı), 21-28. [Google Scholar]
 68. Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (1996). SPSS for Windows workbook to accompany large sample examples of using multivariate statistics. New York, NY: HarperCollins College Publishers. [Google Scholar]
 69. Tschannen-Moran, M., Hoy, A. W., & Hoy, W. K. (1998). Teacher efficacy: Its meaning and measure. Review of Educational Research. Summer, 68(2), 202-248. [Google Scholar]
 70. Uygun, K., & Er, A. R. (2016). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin girişimcilik özelliklerinin incelenmesi. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Haziran, 6(11), 136-157. [Google Scholar]
 71. Wang, L., Ertmer, P. A., & Newby, T. J. (2004). Increasing preservice teachers’ self-efficacy beliefs for technology integration. Journal of Research on Technology in Education. 36(3), 231-250, doi: 10.1080/15391523.2004.10782414 [Google Scholar] [Crossref] 
 72. Ward, A. (2005). An integrated model of entrepreneurship and intrapreneurship. Retrieved from http://www.york.ac.uk/enterprise/cetle/docs/papers/integrated_model_v1.pdf [Google Scholar]
 73. World Economic Forum (2016). The 10 skills you need to thrive in the fourth industrial revolution, Retrieved from https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revolution/ [Google Scholar]
 74. Yavuz Konokman, G., & Yanpar Yelken, T. (2014). Investigation of preschool teacher candidates’ attitudes towards learning and their entrepreneurship levels. International Online Journal of Educational Sciences, 6(3), 648-665, doi: 10.15345/iojes.2014.03.013 [Google Scholar] [Crossref] 
 75. Yener, S., & Salur, S. (2017). Girişimciliğin belirleyeni olarak girişimsel öz-yeterlilik. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Aralık, 10(2), 1337-1354, doi: 10.17218/hititsosbil.336414 [Google Scholar] [Crossref] 
 76. Yenice, N., & Alpak Tunç, G. (2017). Pedagojik formasyon programına katılan öğretmen adaylarının öğretmenliğe ilişkin tutumları ile mesleki öz yeterliklerinin incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 144-155. [Google Scholar]
 77. Yılmaz, E., & Sünbül, A.M. (2009). Üniversite öğrencilerine yönelik girişimcilik ölçeğinin geliştirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 196-203. [Google Scholar]
 78. Zahra, A., Kiani, F. M., & Narges, I. (2012). A study of teaching methods in entrepreneurship education for graduate students. Higher Education Studies, March 2(1), 2-1, doi: 10.5539/hes.v2n1p2 [Google Scholar] [Crossref] 
 79. Zarafshani, K., Cano, J., Sharafi, L., Rajabi, S., & Sulaimani, A. (2011). Using the Myers-Briggs Type Indicator (MBTI®) in the teaching of entrepreneurial skills at an Iranian University, NACTA Journal, 55(4), December, 14-22. [Google Scholar]