International Association of Educators   |  ISSN: 1949-4270   |  e-ISSN: 1949-4289

Original article | Educational Policy Analysis and Strategic Research 2020, Vol. 15(2) 78-103

The Relationship Between Emotional Labor and Organizational Commitment

Kısmet Deliveli & Erkan Kıral

pp. 78 - 103   |  DOI: https://doi.org/10.29329/epasr.2020.251.5   |  Manu. Number: MANU-1909-27-0006.R1

Published online: June 20, 2020  |   Number of Views: 225  |  Number of Download: 704


Abstract

This research study aiming at revealing the relationship between emotional labor behaviors and organizational commitment perception levels of the instructors working in faculties of education, was designed in the relational screening model. The research was carried out with 365 volunteer instructors selected by proportional cluster sampling method and working in 12 Faculties of Education in ADIM Universities in Turkey. The data of the research was collected by using Organizational Commitment Scale and Emotional Labor Scale. Descriptive and inferential statistical techniques were used in data analysis. As a result of the research, it was revealed that the instructors exhibited surface acting behaviors and affective commitment at the highest level. The instructors emotional labor levels were found to be significantly different according to their educational status and whether they did their job willingly or not; while their organizational commitment levels were found to be significantly different according to their title and whether they did their job willingly or not. It was also found that there were positive, low level and moderate, significant relationships between the instructors’ emotional labor levels and their organizational commitment. It was revealed that the instructors’ genuine acting and deep acting behaviors significantly predicted their affective, normative and overall commitment; while their surface acting, deep acting and genuine acting behaviors significantly predicted their continuance commitment. Various suggestions were made such as increasing emotional labor behavior levels of the instructors and appointing the instructors who are eager to do their job willingly.

Keywords: Emotional Labor, Organizational Commitment, Faculties of Education


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Deliveli, K. & Kiral, E. (2020). The Relationship Between Emotional Labor and Organizational Commitment . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 15(2), 78-103. doi: 10.29329/epasr.2020.251.5

Harvard
Deliveli, K. and Kiral, E. (2020). The Relationship Between Emotional Labor and Organizational Commitment . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 15(2), pp. 78-103.

Chicago 16th edition
Deliveli, Kismet and Erkan Kiral (2020). "The Relationship Between Emotional Labor and Organizational Commitment ". Educational Policy Analysis and Strategic Research 15 (2):78-103. doi:10.29329/epasr.2020.251.5.

References
 1. Al, A. (2007). Üniversitelerdeki yabancı diller birimleri yöneticilerinin yönetsel yeterlik düzeyi ile ingilizce öğretim elemanlarının örgütsel bağlılık düzeylerinin araştırılması. Unpublished master thesis, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli. [Google Scholar]
 2. Allen, N. J., & Meyer, J. P. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization. The British Psychological Society, 63(1), 1-18. [Google Scholar]
 3. Ashforth, B., & Humphrey, R. (1993). Emotional labor in service roles: The influence of identity. Academy of Management Review, 18(1), 88-115. [Google Scholar]
 4. Ay, F. A., Ulusoy, H., & Tosun, N. (2015). Akademisyenlerin çalıştıkları bölüme ve üniversiteye olan örgütsel bağlılık düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(36), 749-762. [Google Scholar]
 5. Balcı, A. (2015). Sosyal bilimlerde araştirma: Yöntem, teknik ve ilkeler (11th Ed.). Ankara: Pegem Yayıncılık.  [Google Scholar]
 6. Barreiro, P. L., & Albandoz, J. P. (2001). Population and sample. Sampling techniques. Management Mathematics for European Schools, 1(21), 1-18. [Google Scholar]
 7. Basım, H. N., & Beğenirbaş, M. (2012). Çalışma yaşamında duygusal emek: Bir ölçek uyarlama çalışması. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(1), 77-90.  [Google Scholar]
 8. Beğenirbaş, M. (2013). Kişiliğin öğretme stillerine etkisinde duygusal emek ve tükenmişliğin aracılık rolü: Öğretmenler üzerinde bir araştırma. Unpublished doctoral dissertation, Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 9. Beğenirbaş, M., & Basım, H. N. (2013). Duygusal emekte bazı demografik değişkenlerin rolü: Görgül Bir Araştırma. Çankaya University Journal of Humanities and Social Sciences, 10(1), 45-57. [Google Scholar]
 10. Boylu, Y., Pelit, E., & Güçer, E. (2007). Akademisyenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri üzerine bir araştırma. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 44(511), 55-73. [Google Scholar]
 11. Brotheridge, C. M., & Grandey, A. A. (2002). Emotional labor and burnout: Comparing two perspectives of people work. Journal of Vocational Behaviour, 60(1), 17-39. [Google Scholar]
 12. Can, A. (2016). SPSS ile bilimsel araştirma sürecinde nicel veri analizi (4th Ed.). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. [Google Scholar]
 13. Choonga, Y. O., Wongb, K. L., & Lau, T. C. (2012). Organizational commitment: An empirical investigation on the academician of Malaysian Private Universities. Business and Economics Research Journal, 3(2), 51-64. [Google Scholar]
 14. Chu, K. H.L., & Murrmann, S. K. (2006). Development and validation of the hospitality emotional labor scale. Journal of Hospitality & Tourism Research, 27(6), 1181-1191. [Google Scholar]
 15. Downey, J.A. (2005). The influence of emotion on perceptions of job satisfaction among community college administrators in Virginia. Unpublished Doctoral Dissertation, University of Virginia, Virginia. [Google Scholar]
 16. Durna, U., & Eren, V. (2005). Üç bağlılık unsuru ekseninde örgütsel bağlılık. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6(2), 210-219. [Google Scholar]
 17. Etzioni, A. (1975). A comprehensive analysis of complex organizations (Revised Edition). New York: Free Press.  [Google Scholar]
 18. Gay, L. R., & Diehl, P. L. (1992).  Research methods for business and management (1st Ed.). New York: Maxwell Macmillan International. [Google Scholar]
 19. Goleman, D. (2000). İşbaşında duygusal zeka (H. Balkara, Trans.). İstanbul: Varlık Yayınları. [Google Scholar]
 20. Gök, A. G. (2015). “Presentable” duygusal emek ilaç mümessillerinde duygusal emeğin işe bağlılığa etkisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 10(3), 277-300. [Google Scholar]
 21. Grandey, A. A. (2000). Emotion regulation in the workplace: A new way to conceptualize emotional labor. Journal of Occupational Health Psychology, 5(1), 95-110. [Google Scholar]
 22. Grandey, A. A (1999). The effects of emotional labor: Employee attitudes, stress and performance. Unpublished doctoral dissertation, Colorado State University, Fort Collins. [Google Scholar]
 23. Gülova, A. A., Palamutçuoğlu B. T., & Palamutçuoğlu, A. T. (2013). Duygusal emekle işe bağlılık arasıdaki ilişkide amir desteğinin rolü: Üniversitede öğrenci işleri personeline yönelik bir araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28(2), 41-74. [Google Scholar]
 24. Hochschild, A. R. (2012). The managed heart: The commercialization of human feeling. California: University of California Press. [Google Scholar]
 25. Hochschild, A. R. (1983).  The managed heart: The commercialization of human feeling. California: University of California Press. [Google Scholar]
 26. Kanter, R. M. (1968). Commitment and social organization: A study of commitment mechanisms in Utopian communities, American Sociological Review, 33, 499-517. [Google Scholar]
 27. Kaya, E. (2009). Özel okul öğretmenlerinin duygusal emek davranışını algılama biçimleri ile iş doyumları ve iş stresleri arasındaki ilişki. Unpublished master thesis, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 28. Kaya, H. (2008). Kamu ve özel sektör kuruluşlarının örgütsel kültürünün analizi ve kurum kültürünün çalışanların örgütsel bağlılığına etkisi: Görgül bir araştırma. Maliye Dergisi, 155, 119-143. [Google Scholar]
 29. Kıral, E. (2016). Psychometric Properties of the Emotional Labor Scale in a Turkish Sample of School Administrators. Eurasian Journal of Educational Research,63, 71-88. [Google Scholar]
 30. Kıral, E., & Çavuş, B. (2017) The relationship between the instructors’ perfectionism and social emotional loneliness levels. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 7(3), 483-508. [Google Scholar]
 31. Kıral, E., & Kaçar, O. (2016). The relationship between teachers’ school commitment and school culture. International Education Studies, 9(12), 90-108. [Google Scholar]
 32. Kıral, E. & Suçiçeği A. (2017). The relationship between teachers’ perception of school principals’ instructional leadership and organizational commitment level. International Journal of Psycho-educational Sciences, 6(1), 95-109. [Google Scholar]
 33. Mahoney, K., Buboltz, W., Buckner, J., & Doverspike, D. (2011). Emotional labor in American professors. Journal of Occupational Health Psychology, 16(4), 406-423. [Google Scholar]
 34. Mann, S. (2007) Expectation of emotional display in the workplace. Leadership & Organizational Development Journal, 28(6), 552-570. [Google Scholar]
 35. Meyer, J. P. & Allen, N. J. (1991). A three-component conceptualization of organizational commitment. Human resource management review, 1(1), 61-89. [Google Scholar]
 36. Meyer, J. P., Allen, N. J., & Gellatly, I. R. (1990). Affective and continuance commitment to the organization: Evaluation of measures and analysis of concurrent and time-lagged relations. Journal of Applied Psychology, 75(6), 710-720. [Google Scholar]
 37. Meyer, J. P., Allen, N. J., & Smith, C. A. (1993). Commitment to organizations and occupations: Extension and test of a three-component conceptualization. Journal of applied psychology, 78(4), 538-551. [Google Scholar]
 38. O’Reilly, C. & Chatman, J. (1986). Organizational commitment and psychological attachment: The effects of compliance, identification and internalization on prosocial behavior. Journal of Applied Psychology, 71(3), 492-499. [Google Scholar]
 39. Öz, E.Ü. (2007). Duygusal emek davranişlarinin çalişanlarin iş sonuçlarina etkisi (1st Ed.). İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A. Ş. [Google Scholar]
 40. Polatkan, N. N., & Kıral, E. (2017). Ortaokul ögretmenlerinin duygusal emek davranışları ile iş doyumları arasındakı ilişki. IV. International Eurasian Educational Research Congress Abstract Book, Denizli, 467-468. [Google Scholar]
 41. Renner, T., & Feldman, R. S. (2015). Aklımın aklı: Psikoloji (M. Durak, E. Ş. Durak & U. Kocatepe, Trans.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. [Google Scholar]
 42. Şat, Ö. G. A, Amil, Ö. G. O., & Özdevecioğlu, M. (2015). Duygusal zeka ve duygusal emek düzeylerinin bazı demografik değişkenler açısından incelenmesi: Özel okul öğretmenleri ile bir araştırma. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 39, 1-20. [Google Scholar]
 43. Tekin, E., & Birincioğlu, N. (2017). Araştırma görevlilerinin örgütsel bağlılık düzeylerinin kadro türü ve demografik özellikler açısından incelenmesi. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 19, 171-196. [Google Scholar]
 44. Tezcan, F. (2009). Vakıf ve devlet üniversitelerinde görev yapan yabancı diller İngilizce bölümü öğretim elemanlarının iş doyumu ve kuruma bağlılıklarının incelenmesi. Unpublished master thesis, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 45. Türkay, O., Ünal, A., & Taşar, O. (2011). Motivasyonel ve yapısal etkenler altında duygusal emeğin işe bağlılığa etkisi. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 7(14), 201-222. [Google Scholar]
 46. Wiener, Y. (1982). Commitment in organizations: A normative view. Academy of Management Review, 7(3), 418-428. [Google Scholar]
 47. Wong, C.S., & Law, K. S. (2002). The effect of leaders' and followers' emotional intelligence on performance and attitudes: An exploratory study. The Leadership Quarterly, 13(3), 243-274. [Google Scholar]
 48. Yücebalkan, B., & Karasakal, N. (2016). Akademisyenlerde duygusal emek ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkiye yönelik bir araştırma: Kocaeli Üniversitesi örneği. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 1(2), 73-85. [Google Scholar]
 49. Zhang, Q., & Zhu, W. (2008). Exploring emotion in teaching: Emotional labor, burnout, and satisfaction in Chinese higher education. Communication Education, 57(1), 105-122. [Google Scholar]