International Association of Educators   |  ISSN: 1949-4270   |  e-ISSN: 1949-4289

Original article | Educational Policy Analysis and Strategic Research 2020, Vol. 15(1) 163-177

Development of the Perceived Middle School Teacher Behavior Scale

Hikmet Zelyurt & Bahadır Köksalan

pp. 163 - 177   |  DOI: https://doi.org/10.29329/epasr.2020.236.9   |  Manu. Number: MANU-2001-30-0001.R2

Published online: March 24, 2020  |   Number of Views: 153  |  Number of Download: 653


Abstract

The present study aimed to develop a measurement instrument to determine the perceptions of middle school students on their teachers' behavior. The draft scale, developed as a result of the review of the relevant literature, collection of expert views and a pilot scheme, was applied to the students attending different grades in state middle schools under Malatya Provincial Directorate of National Education during the second semester of the 2014-2015 academic year. It was considered that middle school students possessed the ability to make selections, could distinguish good and bad and right and wrong due to their age group. To determine the scale content and face validity, expert views were obtained and for construct validity, Exploratory Factor Analysis (AFA) and Confirmatory Factor Analysis (DFA) were conducted. Teacher behavior were categorized as indifferent teacher and authoritative teacher behavior based on the revealed factors. Findings obtained with the implementation of CFA revealed that the perceived teacher behavior scale (PTBS) construct had adequate fitness indices. It was found that the Pearson Correlation Coefficient between the scores obtained with the test-retest method was 0.86. Thus, it was observed that PTBS was a measurement tool that produced valid and reliable measurements and it was adequate to use the scale with middle school students to measure their perceptions on teacher behavior.

Keywords: teacher behavior, scale development


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Zelyurt, H. & Koksalan, B. (2020). Development of the Perceived Middle School Teacher Behavior Scale . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 15(1), 163-177. doi: 10.29329/epasr.2020.236.9

Harvard
Zelyurt, H. and Koksalan, B. (2020). Development of the Perceived Middle School Teacher Behavior Scale . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 15(1), pp. 163-177.

Chicago 16th edition
Zelyurt, Hikmet and Bahadir Koksalan (2020). "Development of the Perceived Middle School Teacher Behavior Scale ". Educational Policy Analysis and Strategic Research 15 (1):163-177. doi:10.29329/epasr.2020.236.9.

References
 1. Albayrak, E., Güngören, Ö.C. & Horzum, M.B. (2014). Algılanan Öğrenme Ölçeğinin Türkçeye uyarlaması [Adaptation of Perceived Learning Scale to Turkish]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(1), 1-14.  [Google Scholar]
 2. Atik, S., & Üstüner, M. (2014). İlköğretim okullarının örgüt tipi ile öğretmenlerin örgütsel bağlılığı arasındaki ilişki. [The relationship between organization type of primary schools and teachers’ organizational commitment]. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(2), 133-154.  [Google Scholar]
 3. Arı, R., & Deniz, E. (Ed.). (2006). Sınıf yönetimi [Classroom management]. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 4. Baş, T. (2005). Anket nasıl hazırlanır, uygulanır, değerlendirilir? [How is the survey prepared, how is it applied, evaluated? (3th ed.)]. (3. baskı) Ankara: Seçkin Yayıncılık.  [Google Scholar]
 5. Bayram, N. (2004). Sosyal bilimlerde SPSS ile veri Analizi [Data Analysis with SPSS in social sciences]. Bursa: Ezgi Kitabevi. [Google Scholar]
 6. Balcı, A. (1995). Sosyal bilimlerde araştırma [Research in social sciences]. Ankara: Pegem Yayınevi. [Google Scholar]
 7. Baltaş, A. (1993). Öğrenmede ve sınavlarda üstün başarı [Outstanding success in learning and exams]. İstanbul: Remzi Kitabevi. [Google Scholar]
 8. Başar, H. (2003). Sınıf yönetimi [Classroom management]. Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 9. Baykara Pehlivan, K. (2005). Öğretmen adaylarının iletişim becerisi algıları üzerine bir araştırma [A Study on Perception of Communication Skills Of Preservice Teachers]. İlköğretim Online, 4(2), 17-23.  [Google Scholar]
 10. Beare, H., Caldwell, B. J., & Millikan, R. H. (1989). Creating an excellent school: some new management techniques. London: Routledge. [Google Scholar]
 11. Brown, T. A. (2006). Confirmatory factor analysis for applied research. New York & London: The Guilford Press. [Google Scholar]
 12. Bursal, M. (2017). SPSS ile temel veri analizleri. [Basic data Analysis with SPSS] Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 13. Büyüköztürk, Ş. (2004). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı [Handbook of data analysis for social sciences (4th ed.)]. (4. baskı), Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 14. Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri [Scientific research methods]. Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 15. Chou, S.C., Boldy, D. P., & Lee, A.H. (2002). Measuring job satisfaction in residential aged care. International Journal for Health Care, 14(1), 49-54. [Google Scholar]
 16. Crocker, L., & Algina, J. (1985). Introduction to classical and modern test theory. New York: Holt, Rinehart & Winston. [Google Scholar]
 17. Çağlar, A., Yakut, Ö., & Karadağ, E. (2005). İlköğretim okulu müdürlerinin öğretmenler tarafından algılanan kişilik özellikleri ve liderlik davranışları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi [An assessment on relationship between personality traits and leadership behaviors of elementary schools principals that perceiving by teachers]. Ege Eğitim Dergisi, 6(1), 61-80.  [Google Scholar]
 18. Çelik, V. (2003). Sınıf yönetimi [Classroom management]. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 19. Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik-SPSS ve Lisrel uygulamaları [Multivariate statistics for social sciences: SPSS and LISREL applications]. Ankara: Pegem Akademi.  [Google Scholar]
 20. Ekici, G. (2009). Biyoloji öz-yeterlik ölçeğinin Türkçeye uyarlanması [Adaptation of the biology self-efficacy scale to Turkish]. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), 111-124.  [Google Scholar]
 21. Erdoğdu, M. Y. (2013). Algılanan Öğretmen Davranışları Ölçeğinin geliştirilmesi [Development of Perceived Teachers Beaviours Scale]. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 115-128.  [Google Scholar]
 22. Eryaman, M. Y. (2007). From reflective practice to practical wisdom: Toward a post-foundational teacher education. International Journal of Progressive Education, 3(1), 87-107 [Google Scholar]
 23. Kara, A., İzci, E., Köksalan, B., & Zelyurt, H. (2015). Algılanan Öğretim Elemanı Davranışları Ölçeğinin geliştirilmesi [Development of Perceived Instructor Behaviors Scale]. The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences, 1(1), 211-32.  [Google Scholar]
 24. Karadağ, E., Baloğlu, N., & Yalçınkayalar, P. (2006). İlköğretim okulu yöneticilerinin öğretmenler tarafından algılanan demokratik tutumları ile öğretmenlerin demokratik değerleri üzerine ilişkisel bir araştırma [A study on the relation between democratic attitudes of primary school administrators perceived by the teachers and democratic values of the teachers]. Değerler Eğitimi Dergisi, 4(12), 65-82. [Google Scholar]
 25. Kaya, Z. (Ed.). (2002). Sınıf yönetimi [Classroom Management]. Ankara: Pegem Yayıncılık. [Google Scholar]
 26. Kılınç, A.Ç. (2014). Öğretmen profesyonelizminin bir yordayıcısı olarak okul kültürü [School culture as a predictor of teacher professionalism]. Eğitim ve bilim, 39(174), 105-118. [Google Scholar]
 27. Kurt, H. (2013). Biyoloji öğretmenlerinin öğrenci başarısından sorumluluk algılarının sınıf yönetimi profillerine göre analizi [The analyse of biology teachers’ responsility perception for student achievement in terms of classroom management profiles]. Turkish studies, 8(6), 473-490.  [Google Scholar]
 28. Küçükahmet, L. (Ed.). (2000). Sınıf yönetimi [Classroom Management]. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.  [Google Scholar]
 29. Nartgün, Z. (2008). Öğretmen adayları için Ölçme ve Değerlendirme Genel Yeterlik Algısı Ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması [Measurement and evaluation Common Competency Perception Scale for Prospective Teachers: a validity and reliability study]. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 85-94. [Google Scholar]
 30. Nunally, J. C., & Bernstein, I. H. (1994). Psychometric theory (3th ed.). New York: McGraw– Hill publication.  [Google Scholar]
 31. Özer, A., Gençtanırım, D., & Ergene, T. (2011). Türk lise öğrencilerinde okul terkinin yordanması: Aracı ve etkileşim değişkenleri ile bir model testi [Prediction of school dropout among Turkish high school students: A model testing with moderator and mediator variables]. Eğitim ve Bilim, 36(161), 302-317.  [Google Scholar]
 32. Saydam, G., & Telli, S. (2011). Eğitimde bir araştırma alanı olarak sınıfta öğrenci-öğretmen kişilerarası iletişimi ve Öğretmen Etkileşim Ölçeği (QTI) [Teacher-student interpersonal relationships and Questionnaire on Teacher Interaction (QTI) as a research domain in educational studies]. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 28(2), 23-45. [Google Scholar]
 33. Seçer, İ. (2015). SPSS ve Lisrel ile pratik veri analizi [Practical data analysis with SPSS and Lisrel]. Ankara: Anı Yayıncılık  [Google Scholar]
 34. Schumacker, R. E., & Lomax R. G. (2004). A Beginner's guide to structural equation modeling. London: Lawrence Erlbaum Associates Publishers. [Google Scholar]
 35. Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri: Temel kavramlar ve örnek uygulama [Structural equation modeling: Basic concepts and applications]. Türk Psikoloji Yazıları, 3(6), 49-73. [Google Scholar]
 36. Şimşek, Ö. F. (2007). Yapısal eşitlik modellemesine giriş: Temel ilkeler ve Lisrel uygulamaları [Introduction to structural equation modeling: Basic principles and Lisrel applications]. Ankara: Ekinoks Yayıncılık. [Google Scholar]
 37. Tabachnick, B.G., & Fidell, L.S. (2007). Using multivariate statistics. Boston: Pearson education. [Google Scholar]
 38. Zelyurt, H. (2010). İlköğretim 2. kademe ve ortaöğretim öğrencilerinin derslerdeki başarısızlık nedenleri [The reasons for the failure of the elementary and secondary school students in their classes]. Uluslararası Eğitimde Yeni Yönelimler ve Etkileri Kongresi bildiriler kitabı içinde (ss. 660-665). Antalya. [Google Scholar]